تاریخ انتشار :پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۱.::. ساعت : ۱۰:۴۸ ب.ظ

   833 بازدید

هدف اصلی این پژوهش دست یابی به زمینه های ساختاری و عوامل اجتماعی تاثیرگذار در گرایش دانشجویان به گروه های مذکور است

کشور ایران از جمله دولت – ملت های تاریخی بشمار می رود که دارنده یکی از بهترین و غنی ترین فرهنگ و تمدنهای بشری یعنی فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی است.

این سابقه و فرهنگ فراگیر هم ابعاد مادی از جمله ملیت، هویت فرهنگی و … و هم ابعاد معنوی انسان را به بهترین شیوه تحت پوشش قرار داده است.

اما در عصر حاضر(عصر ارتباطات مدرن)، گروه های فکری و فرهنگی نو پدید از این تمدن و فرهنگ اصیل، چه از طریق عوامل بیرونی و  چه درونی در صدد حذف شاخصه ها و عناصر آن و گسترش مبانی فکری و فرهنگی خویش برآمده اند. نشانگاه اصلی این گروه ها ، جوانان و نوجوانانی و دانشجوياني هستند که آماده و پذیرای شنیدن هر صدایی می باشند.

لذا هدف اصلی این پژوهش دست یابی به زمینه های ساختاری و عوامل اجتماعی تاثیرگذار در گرایش دانشجویان به گروه های مذکور و همچنین هدف دیگر این پویش علمی بررسی شیوه های تاثیرگذاری و محورها و ابزارهای القایی این گروه های نو پديد وده است. استراتژی مورد استفاده در این پژوهش استراتژی قیاسی با نگاهی واقع نگرانه (رئالیستی) بوده است.

روش تحقیق آن از نوع پیمایش مقطعی بوده است که با پرسشنامه پاسخگو محور در بین 500 نفر از دانشجویان دانشگاه های ارومیه، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش برای انتخاب واحد مشاهده، روش نمونه گیری خوشه ای(pps) و در نهایت تصادفی بوده است.

      نتایج این تحقیق نشان میدهد که میانگین گرایش به گروه ها و عرفاتهاي نو پديد در بین دانشجویان دانشگاه های ارومیه حدود 30 درصد بوده است. نتیجه آزمون همبستگی فرضیه های تدوین شده، حاکی از تایید اکثر فرضیه های تحقیق بوده است.

اما از آنجا که هدف این پژوهش شناسایی عوامل و شیوه های القایی گرایش به گروه هاي نوپديد فرهنگي و عرفاني بوده است لذا نتایج تحلیل چند متغیری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. تحلیل رگرسیونی انجام شده نشان داده است که متغیرهای وارده بیش از 68 درصد تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی می کنند.

    از بین متغیرهای مربوط به شیوه های تاثیرگذاری و محورهای القایی، متغیرهایی که تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته داشته اند، به ترتیب میزان تاثیر آماری عبارت اند از: شبکه های تلویزیونی ماهواره ای(بتای 0.26)، شبکه های اجتماعی مجازی- فیسبوک، تویتر و غیره-(بتای 0.23)، گرایش و علاقه به اساتید تحصیل کرده در خارج(بتای 0.20) و رمان ها و داستان های غیر ایرانی (بتای 0.13).

    تاثیر شیوه های دیگر سنجیده شده بر گرایش به عرفانهاي كاذب و نوپديد ازجمله: اینترنت و سایت های خبری خارجی، فیلم ها و بازی های رایانه ای خارجی و کتب ترجمه شده، از نظر آماری در پیش بینی متغیر وابسته معنی دار نبوده است. تاثیر این دسته از شیوه های القایی بیشتر بصورت غیرمستقیم بوده است.

    در سطح زمینه های اجتماعی و ساختاری نیز متغیر های تاثیر گذار بر متغیر وابسته که در معادله  رگرسیونی معنی دار بوده اند، به ترتیب میزان تاثیر عبارت اند از: دین گرایی (بتای 0.28-)، انسجام اجتماعی و خانوادگی (بتای 0.26-)، رضایت و خشنودی اجتماعی (بتای 0.16-)، ملی گرایی (بتای 0.15-)، سرمایه فرهنگی( بتای 0.14-)، پایگاه اجتماعی – اقتصادی(0.14-)، فاصله اجتماعی نهادی (بتای 0.10)، عزت نفس(بتای 0.10-)، حمایت خانوادگی و اجتماعی (بتای 0.09-)، آنومی یا آشفتگی اجتماعی (بتای 0.09).

    متغیرهای اجتماعی و ساختاری محاسبه شده دیگری که تاثیر آنها در معادله رگرسیونی معنی دار نبوده است عبارت اند از: اعتماد اجتماعی و آشنایی و علاقه به فرهنگ ایرانی که به دلیل معنی دار بودن همبستگی دو به دو آنها با متغیر وابسته می توان ادعا کرد که تاثیر این دو متغیر بر گرایش دانشجویان به گروه های نوپديد فکری و فرهنگی بصورت غیر مستقیم و از طریق تاثیر گذاری بر متغیرهای واسط بوده است.

شفیع بهرامیان

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 3880
دیدگاه خود را به ما بگویید.