تاریخ انتشار :چهار شنبه 19 ژوئن 13.::. ساعت : 11:28 ب.ظ

   319 بازدید

76093_267

 نتایج انتخابات ریاست جمهوری در نقاط مختلف آذربایجان غربی اعلام شد.

جوان پرس : وزارت کشور جدیدترین نتایج انتخابات وزارت کشور در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده است که نتایج آن در استان آذربایجان غربی به شرح زیر می باشد:

 

# استان شهرستان بخش نام نام خانوادگي نام پدر تعداد آرا
1 استان آذربايجان غربي اروميه بخش انزل حسن روحاني اسدالله 8,568
2 استان آذربايجان غربي اروميه بخش انزل محمدباقر قاليباف حسين 1,441
3 استان آذربايجان غربي اروميه بخش انزل محسن رضائي ميرقائد نجف 960
4 استان آذربايجان غربي اروميه بخش انزل سعيد جليلي محمدحسن 952
5 استان آذربايجان غربي اروميه بخش انزل علي اكبر ولايتي علي اصغر 691
6 استان آذربايجان غربي اروميه بخش انزل سيدمحمد غرضي سيد رضا 112
7 استان آذربايجان غربي اروميه بخش سيلوانه حسن روحاني اسدالله 18,550
8 استان آذربايجان غربي اروميه بخش سيلوانه محسن رضائي ميرقائد نجف 1,365
9 استان آذربايجان غربي اروميه بخش سيلوانه محمدباقر قاليباف حسين 1,322
10 استان آذربايجان غربي اروميه بخش سيلوانه سعيد جليلي محمدحسن 947
11 استان آذربايجان غربي اروميه بخش سيلوانه علي اكبر ولايتي علي اصغر 465
12 استان آذربايجان غربي اروميه بخش سيلوانه سيدمحمد غرضي سيد رضا 206
13 استان آذربايجان غربي اروميه بخش صوماي برادوست حسن روحاني اسدالله 15,000
14 استان آذربايجان غربي اروميه بخش صوماي برادوست محسن رضائي ميرقائد نجف 951
15 استان آذربايجان غربي اروميه بخش صوماي برادوست محمدباقر قاليباف حسين 839
16 استان آذربايجان غربي اروميه بخش صوماي برادوست سعيد جليلي محمدحسن 589
17 استان آذربايجان غربي اروميه بخش صوماي برادوست علي اكبر ولايتي علي اصغر 230
18 استان آذربايجان غربي اروميه بخش صوماي برادوست سيدمحمد غرضي سيد رضا 83
19 استان آذربايجان غربي اروميه بخش مركزي شهرستان اروميه حسن روحاني اسدالله 178,247
20 استان آذربايجان غربي اروميه بخش مركزي شهرستان اروميه محمدباقر قاليباف حسين 42,386
21 استان آذربايجان غربي اروميه بخش مركزي شهرستان اروميه سعيد جليلي محمدحسن 28,102
22 استان آذربايجان غربي اروميه بخش مركزي شهرستان اروميه محسن رضائي ميرقائد نجف 26,014
23 استان آذربايجان غربي اروميه بخش مركزي شهرستان اروميه علي اكبر ولايتي علي اصغر 22,361
24 استان آذربايجان غربي اروميه بخش مركزي شهرستان اروميه سيدمحمد غرضي سيد رضا 3,824
25 استان آذربايجان غربي اروميه بخش نازلو حسن روحاني اسدالله 14,927
26 استان آذربايجان غربي اروميه بخش نازلو محمدباقر قاليباف حسين 3,122
27 استان آذربايجان غربي اروميه بخش نازلو محسن رضائي ميرقائد نجف 2,176
28 استان آذربايجان غربي اروميه بخش نازلو علي اكبر ولايتي علي اصغر 2,006
29 استان آذربايجان غربي اروميه بخش نازلو سعيد جليلي محمدحسن 1,710
30 استان آذربايجان غربي اروميه بخش نازلو سيدمحمد غرضي سيد رضا 247
31 استان آذربايجان غربي اشنويه بخش مركزي شهرستان اشنويه حسن روحاني اسدالله 19,175
32 استان آذربايجان غربي اشنويه بخش مركزي شهرستان اشنويه محمدباقر قاليباف حسين 1,725
33 استان آذربايجان غربي اشنويه بخش مركزي شهرستان اشنويه علي اكبر ولايتي علي اصغر 1,417
34 استان آذربايجان غربي اشنويه بخش مركزي شهرستان اشنويه محسن رضائي ميرقائد نجف 1,094
35 استان آذربايجان غربي اشنويه بخش مركزي شهرستان اشنويه سعيد جليلي محمدحسن 1,047
36 استان آذربايجان غربي اشنويه بخش مركزي شهرستان اشنويه سيدمحمد غرضي سيد رضا 219
37 استان آذربايجان غربي اشنويه بخش نالوس حسن روحاني اسدالله 5,611
38 استان آذربايجان غربي اشنويه بخش نالوس محمدباقر قاليباف حسين 555
39 استان آذربايجان غربي اشنويه بخش نالوس محسن رضائي ميرقائد نجف 341
40 استان آذربايجان غربي اشنويه بخش نالوس سعيد جليلي محمدحسن 337
41 استان آذربايجان غربي اشنويه بخش نالوس علي اكبر ولايتي علي اصغر 110
42 استان آذربايجان غربي اشنويه بخش نالوس سيدمحمد غرضي سيد رضا 81
43 استان آذربايجان غربي بوكان بخش سيمينه حسن روحاني اسدالله 7,454
44 استان آذربايجان غربي بوكان بخش سيمينه محمدباقر قاليباف حسين 843
45 استان آذربايجان غربي بوكان بخش سيمينه سعيد جليلي محمدحسن 664
46 استان آذربايجان غربي بوكان بخش سيمينه محسن رضائي ميرقائد نجف 608
47 استان آذربايجان غربي بوكان بخش سيمينه علي اكبر ولايتي علي اصغر 321
48 استان آذربايجان غربي بوكان بخش سيمينه سيدمحمد غرضي سيد رضا 179
49 استان آذربايجان غربي بوكان بخش مركزي شهرستان بوكان حسن روحاني اسدالله 50,705
50 استان آذربايجان غربي بوكان بخش مركزي شهرستان بوكان محمدباقر قاليباف حسين 5,117

 

# استان شهرستان بخش نام نام خانوادگي نام پدر تعداد آرا
51 استان آذربايجان غربي بوكان بخش مركزي شهرستان بوكان محسن رضائي ميرقائد نجف 4,670
52 استان آذربايجان غربي بوكان بخش مركزي شهرستان بوكان سعيد جليلي محمدحسن 2,967
53 استان آذربايجان غربي بوكان بخش مركزي شهرستان بوكان علي اكبر ولايتي علي اصغر 1,724
54 استان آذربايجان غربي بوكان بخش مركزي شهرستان بوكان سيدمحمد غرضي سيد رضا 881
55 استان آذربايجان غربي پلدشت بخش ارس حسن روحاني اسدالله 4,445
56 استان آذربايجان غربي پلدشت بخش ارس محمدباقر قاليباف حسين 1,086
57 استان آذربايجان غربي پلدشت بخش ارس محسن رضائي ميرقائد نجف 623
58 استان آذربايجان غربي پلدشت بخش ارس علي اكبر ولايتي علي اصغر 497
59 استان آذربايجان غربي پلدشت بخش ارس سعيد جليلي محمدحسن 423
60 استان آذربايجان غربي پلدشت بخش ارس سيدمحمد غرضي سيد رضا 129
61 استان آذربايجان غربي پلدشت بخش مركزي شهرستان پلدشت حسن روحاني اسدالله 11,150
62 استان آذربايجان غربي پلدشت بخش مركزي شهرستان پلدشت محمدباقر قاليباف حسين 2,320
63 استان آذربايجان غربي پلدشت بخش مركزي شهرستان پلدشت محسن رضائي ميرقائد نجف 809
64 استان آذربايجان غربي پلدشت بخش مركزي شهرستان پلدشت سعيد جليلي محمدحسن 622
65 استان آذربايجان غربي پلدشت بخش مركزي شهرستان پلدشت علي اكبر ولايتي علي اصغر 450
66 استان آذربايجان غربي پلدشت بخش مركزي شهرستان پلدشت سيدمحمد غرضي سيد رضا 168
67 استان آذربايجان غربي پيرانشهر بخش لاجان حسن روحاني اسدالله 6,991
68 استان آذربايجان غربي پيرانشهر بخش لاجان محمدباقر قاليباف حسين 963
69 استان آذربايجان غربي پيرانشهر بخش لاجان محسن رضائي ميرقائد نجف 620
70 استان آذربايجان غربي پيرانشهر بخش لاجان سعيد جليلي محمدحسن 536
71 استان آذربايجان غربي پيرانشهر بخش لاجان علي اكبر ولايتي علي اصغر 203
72 استان آذربايجان غربي پيرانشهر بخش لاجان سيدمحمد غرضي سيد رضا 111
73 استان آذربايجان غربي پيرانشهر بخش مركزي شهرستان پيرانشهر حسن روحاني اسدالله 30,613
74 استان آذربايجان غربي پيرانشهر بخش مركزي شهرستان پيرانشهر محمدباقر قاليباف حسين 3,072
75 استان آذربايجان غربي پيرانشهر بخش مركزي شهرستان پيرانشهر محسن رضائي ميرقائد نجف 2,037
76 استان آذربايجان غربي پيرانشهر بخش مركزي شهرستان پيرانشهر سعيد جليلي محمدحسن 1,529
77 استان آذربايجان غربي پيرانشهر بخش مركزي شهرستان پيرانشهر علي اكبر ولايتي علي اصغر 551
78 استان آذربايجان غربي پيرانشهر بخش مركزي شهرستان پيرانشهر سيدمحمد غرضي سيد رضا 398
79 استان آذربايجان غربي تكاب بخش تخت سليمان حسن روحاني اسدالله 7,582
80 استان آذربايجان غربي تكاب بخش تخت سليمان محمدباقر قاليباف حسين 2,590
81 استان آذربايجان غربي تكاب بخش تخت سليمان سعيد جليلي محمدحسن 1,004
82 استان آذربايجان غربي تكاب بخش تخت سليمان محسن رضائي ميرقائد نجف 502
83 استان آذربايجان غربي تكاب بخش تخت سليمان علي اكبر ولايتي علي اصغر 365
84 استان آذربايجان غربي تكاب بخش تخت سليمان سيدمحمد غرضي سيد رضا 134
85 استان آذربايجان غربي تكاب بخش مركزي شهرستان تكاب حسن روحاني اسدالله 19,251
86 استان آذربايجان غربي تكاب بخش مركزي شهرستان تكاب محمدباقر قاليباف حسين 4,557
87 استان آذربايجان غربي تكاب بخش مركزي شهرستان تكاب سعيد جليلي محمدحسن 2,570
88 استان آذربايجان غربي تكاب بخش مركزي شهرستان تكاب محسن رضائي ميرقائد نجف 2,026
89 استان آذربايجان غربي تكاب بخش مركزي شهرستان تكاب علي اكبر ولايتي علي اصغر 1,515
90 استان آذربايجان غربي تكاب بخش مركزي شهرستان تكاب سيدمحمد غرضي سيد رضا 337
91 استان آذربايجان غربي چالدران بخش دشتك حسن روحاني اسدالله 3,259
92 استان آذربايجان غربي چالدران بخش دشتك محمدباقر قاليباف حسين 647
93 استان آذربايجان غربي چالدران بخش دشتك محسن رضائي ميرقائد نجف 319
94 استان آذربايجان غربي چالدران بخش دشتك علي اكبر ولايتي علي اصغر 225
95 استان آذربايجان غربي چالدران بخش دشتك سعيد جليلي محمدحسن 189
96 استان آذربايجان غربي چالدران بخش دشتك سيدمحمد غرضي سيد رضا 43
97 استان آذربايجان غربي چالدران بخش مركزي شهرستان چالدران حسن روحاني اسدالله 11,986
98 استان آذربايجان غربي چالدران بخش مركزي شهرستان چالدران محمدباقر قاليباف حسين 3,606
99 استان آذربايجان غربي چالدران بخش مركزي شهرستان چالدران علي اكبر ولايتي علي اصغر 1,621
100 استان آذربايجان غربي چالدران بخش مركزي شهرستان چالدران محسن رضائي ميرقائد نجف 1,599
 
 
# استان شهرستان بخش نام نام خانوادگي نام پدر تعداد آرا
101 استان آذربايجان غربي چالدران بخش مركزي شهرستان چالدران سعيد جليلي محمدحسن 1,242
102 استان آذربايجان غربي چالدران بخش مركزي شهرستان چالدران سيدمحمد غرضي سيد رضا 327
103 استان آذربايجان غربي چايپاره بخش حاجيلار حسن روحاني اسدالله 2,856
104 استان آذربايجان غربي چايپاره بخش حاجيلار محمدباقر قاليباف حسين 570
105 استان آذربايجان غربي چايپاره بخش حاجيلار محسن رضائي ميرقائد نجف 432
106 استان آذربايجان غربي چايپاره بخش حاجيلار سعيد جليلي محمدحسن 265
107 استان آذربايجان غربي چايپاره بخش حاجيلار علي اكبر ولايتي علي اصغر 196
108 استان آذربايجان غربي چايپاره بخش حاجيلار سيدمحمد غرضي سيد رضا 114
109 استان آذربايجان غربي چايپاره بخش مركزي شهرستان چايپاره حسن روحاني اسدالله 12,955
110 استان آذربايجان غربي چايپاره بخش مركزي شهرستان چايپاره محمدباقر قاليباف حسين 2,393
111 استان آذربايجان غربي چايپاره بخش مركزي شهرستان چايپاره محسن رضائي ميرقائد نجف 1,345
112 استان آذربايجان غربي چايپاره بخش مركزي شهرستان چايپاره سعيد جليلي محمدحسن 1,296
113 استان آذربايجان غربي چايپاره بخش مركزي شهرستان چايپاره علي اكبر ولايتي علي اصغر 837
114 استان آذربايجان غربي چايپاره بخش مركزي شهرستان چايپاره سيدمحمد غرضي سيد رضا 255
115 استان آذربايجان غربي خوي بخش ايواوغلي حسن روحاني اسدالله 6,726
116 استان آذربايجان غربي خوي بخش ايواوغلي محمدباقر قاليباف حسين 1,008
117 استان آذربايجان غربي خوي بخش ايواوغلي سعيد جليلي محمدحسن 920
118 استان آذربايجان غربي خوي بخش ايواوغلي محسن رضائي ميرقائد نجف 711
119 استان آذربايجان غربي خوي بخش ايواوغلي علي اكبر ولايتي علي اصغر 569
120 استان آذربايجان غربي خوي بخش ايواوغلي سيدمحمد غرضي سيد رضا 142
121 استان آذربايجان غربي خوي بخش صفائيه حسن روحاني اسدالله 6,863
122 استان آذربايجان غربي خوي بخش صفائيه محمدباقر قاليباف حسين 995
123 استان آذربايجان غربي خوي بخش صفائيه محسن رضائي ميرقائد نجف 936
124 استان آذربايجان غربي خوي بخش صفائيه سعيد جليلي محمدحسن 884
125 استان آذربايجان غربي خوي بخش صفائيه علي اكبر ولايتي علي اصغر 316
126 استان آذربايجان غربي خوي بخش صفائيه سيدمحمد غرضي سيد رضا 154
127 استان آذربايجان غربي خوي بخش قطور حسن روحاني اسدالله 8,263
128 استان آذربايجان غربي خوي بخش قطور محمدباقر قاليباف حسين 688
129 استان آذربايجان غربي خوي بخش قطور محسن رضائي ميرقائد نجف 469
130 استان آذربايجان غربي خوي بخش قطور سعيد جليلي محمدحسن 457
131 استان آذربايجان غربي خوي بخش قطور علي اكبر ولايتي علي اصغر 189
132 استان آذربايجان غربي خوي بخش قطور سيدمحمد غرضي سيد رضا 74
133 استان آذربايجان غربي خوي بخش مركزي شهرستان خوي حسن روحاني اسدالله 86,337
134 استان آذربايجان غربي خوي بخش مركزي شهرستان خوي محمدباقر قاليباف حسين 13,741
135 استان آذربايجان غربي خوي بخش مركزي شهرستان خوي سعيد جليلي محمدحسن 11,707
136 استان آذربايجان غربي خوي بخش مركزي شهرستان خوي محسن رضائي ميرقائد نجف 11,110
137 استان آذربايجان غربي خوي بخش مركزي شهرستان خوي علي اكبر ولايتي علي اصغر 8,653
138 استان آذربايجان غربي خوي بخش مركزي شهرستان خوي سيدمحمد غرضي سيد رضا 1,895
139 استان آذربايجان غربي سردشت بخش مركزي شهرستان سردشت حسن روحاني اسدالله 25,395
140 استان آذربايجان غربي سردشت بخش مركزي شهرستان سردشت محمدباقر قاليباف حسين 2,627
141 استان آذربايجان غربي سردشت بخش مركزي شهرستان سردشت محسن رضائي ميرقائد نجف 1,770
142 استان آذربايجان غربي سردشت بخش مركزي شهرستان سردشت سعيد جليلي محمدحسن 1,319
143 استان آذربايجان غربي سردشت بخش مركزي شهرستان سردشت علي اكبر ولايتي علي اصغر 531
144 استان آذربايجان غربي سردشت بخش مركزي شهرستان سردشت سيدمحمد غرضي سيد رضا 249
145 استان آذربايجان غربي سردشت بخش وزينه حسن روحاني اسدالله 10,286
146 استان آذربايجان غربي سردشت بخش وزينه محمدباقر قاليباف حسين 1,094
147 استان آذربايجان غربي سردشت بخش وزينه محسن رضائي ميرقائد نجف 996
148 استان آذربايجان غربي سردشت بخش وزينه سعيد جليلي محمدحسن 759
149 استان آذربايجان غربي سردشت بخش وزينه علي اكبر ولايتي علي اصغر 152
150 استان آذربايجان غربي سردشت بخش وزينه سيدمحمد غرضي سيد رضا 103
 
# استان شهرستان بخش نام نام خانوادگي نام پدر تعداد آرا
151 استان آذربايجان غربي سلماس بخش كوهسار حسن روحاني اسدالله 9,254
152 استان آذربايجان غربي سلماس بخش كوهسار محسن رضائي ميرقائد نجف 1,493
153 استان آذربايجان غربي سلماس بخش كوهسار محمدباقر قاليباف حسين 858
154 استان آذربايجان غربي سلماس بخش كوهسار سعيد جليلي محمدحسن 579
155 استان آذربايجان غربي سلماس بخش كوهسار علي اكبر ولايتي علي اصغر 356
156 استان آذربايجان غربي سلماس بخش كوهسار سيدمحمد غرضي سيد رضا 79
157 استان آذربايجان غربي سلماس بخش مركزي شهرستان سلماس حسن روحاني اسدالله 56,538
158 استان آذربايجان غربي سلماس بخش مركزي شهرستان سلماس محمدباقر قاليباف حسين 9,000
159 استان آذربايجان غربي سلماس بخش مركزي شهرستان سلماس علي اكبر ولايتي علي اصغر 5,163
160 استان آذربايجان غربي سلماس بخش مركزي شهرستان سلماس سعيد جليلي محمدحسن 4,992
161 استان آذربايجان غربي سلماس بخش مركزي شهرستان سلماس محسن رضائي ميرقائد نجف 4,561
162 استان آذربايجان غربي سلماس بخش مركزي شهرستان سلماس سيدمحمد غرضي سيد رضا 839
163 استان آذربايجان غربي شاهين دژ بخش كشاورز حسن روحاني اسدالله 5,351
164 استان آذربايجان غربي شاهين دژ بخش كشاورز محسن رضائي ميرقائد نجف 2,117
165 استان آذربايجان غربي شاهين دژ بخش كشاورز محمدباقر قاليباف حسين 1,770
166 استان آذربايجان غربي شاهين دژ بخش كشاورز سعيد جليلي محمدحسن 935
167 استان آذربايجان غربي شاهين دژ بخش كشاورز علي اكبر ولايتي علي اصغر 516
168 استان آذربايجان غربي شاهين دژ بخش كشاورز سيدمحمد غرضي سيد رضا 148
169 استان آذربايجان غربي شاهين دژ بخش مركزي شهرستان شاهين دژ حسن روحاني اسدالله 21,243
170 استان آذربايجان غربي شاهين دژ بخش مركزي شهرستان شاهين دژ محمدباقر قاليباف حسين 4,543
171 استان آذربايجان غربي شاهين دژ بخش مركزي شهرستان شاهين دژ محسن رضائي ميرقائد نجف 3,854
172 استان آذربايجان غربي شاهين دژ بخش مركزي شهرستان شاهين دژ سعيد جليلي محمدحسن 2,189
173 استان آذربايجان غربي شاهين دژ بخش مركزي شهرستان شاهين دژ علي اكبر ولايتي علي اصغر 1,242
174 استان آذربايجان غربي شاهين دژ بخش مركزي شهرستان شاهين دژ سيدمحمد غرضي سيد رضا 416
175 استان آذربايجان غربي شوط بخش قره قويون حسن روحاني اسدالله 5,546
176 استان آذربايجان غربي شوط بخش قره قويون محمدباقر قاليباف حسين 914
177 استان آذربايجان غربي شوط بخش قره قويون محسن رضائي ميرقائد نجف 524
178 استان آذربايجان غربي شوط بخش قره قويون علي اكبر ولايتي علي اصغر 411
179 استان آذربايجان غربي شوط بخش قره قويون سعيد جليلي محمدحسن 388
180 استان آذربايجان غربي شوط بخش قره قويون سيدمحمد غرضي سيد رضا 123
181 استان آذربايجان غربي شوط بخش مركزي شهرستان شوط حسن روحاني اسدالله 15,712
182 استان آذربايجان غربي شوط بخش مركزي شهرستان شوط محمدباقر قاليباف حسين 2,207
183 استان آذربايجان غربي شوط بخش مركزي شهرستان شوط سعيد جليلي محمدحسن 1,260
184 استان آذربايجان غربي شوط بخش مركزي شهرستان شوط محسن رضائي ميرقائد نجف 1,120
185 استان آذربايجان غربي شوط بخش مركزي شهرستان شوط علي اكبر ولايتي علي اصغر 714
186 استان آذربايجان غربي شوط بخش مركزي شهرستان شوط سيدمحمد غرضي سيد رضا 137
187 استان آذربايجان غربي ماكو بخش بازرگان حسن روحاني اسدالله 8,582
188 استان آذربايجان غربي ماكو بخش بازرگان محمدباقر قاليباف حسين 1,044
189 استان آذربايجان غربي ماكو بخش بازرگان سعيد جليلي محمدحسن 551
190 استان آذربايجان غربي ماكو بخش بازرگان محسن رضائي ميرقائد نجف 455
191 استان آذربايجان غربي ماكو بخش بازرگان علي اكبر ولايتي علي اصغر 222
192 استان آذربايجان غربي ماكو بخش بازرگان سيدمحمد غرضي سيد رضا 54
193 استان آذربايجان غربي ماكو بخش مركزي شهرستان ماكو حسن روحاني اسدالله 26,687
194 استان آذربايجان غربي ماكو بخش مركزي شهرستان ماكو محمدباقر قاليباف حسين 3,817
195 استان آذربايجان غربي ماكو بخش مركزي شهرستان ماكو محسن رضائي ميرقائد نجف 1,908
196 استان آذربايجان غربي ماكو بخش مركزي شهرستان ماكو سعيد جليلي محمدحسن 1,662
197 استان آذربايجان غربي ماكو بخش مركزي شهرستان ماكو علي اكبر ولايتي علي اصغر 1,392
198 استان آذربايجان غربي ماكو بخش مركزي شهرستان ماكو سيدمحمد غرضي سيد رضا 337
199 استان آذربايجان غربي مهاباد بخش خليفان حسن روحاني اسدالله 4,446
200 استان آذربايجان غربي مهاباد بخش خليفان محسن رضائي ميرقائد نجف 653

 

ركورد

# استان شهرستان بخش نام نام خانوادگي نام پدر تعداد آرا
201 استان آذربايجان غربي مهاباد بخش خليفان محمدباقر قاليباف حسين 355
202 استان آذربايجان غربي مهاباد بخش خليفان سعيد جليلي محمدحسن 301
203 استان آذربايجان غربي مهاباد بخش خليفان سيدمحمد غرضي سيد رضا 99
204 استان آذربايجان غربي مهاباد بخش خليفان علي اكبر ولايتي علي اصغر 93
205 استان آذربايجان غربي مهاباد بخش مركزي شهرستان مهاباد حسن روحاني اسدالله 60,410
206 استان آذربايجان غربي مهاباد بخش مركزي شهرستان مهاباد محسن رضائي ميرقائد نجف 4,948
207 استان آذربايجان غربي مهاباد بخش مركزي شهرستان مهاباد محمدباقر قاليباف حسين 4,839
208 استان آذربايجان غربي مهاباد بخش مركزي شهرستان مهاباد سعيد جليلي محمدحسن 2,496
209 استان آذربايجان غربي مهاباد بخش مركزي شهرستان مهاباد علي اكبر ولايتي علي اصغر 1,145
210 استان آذربايجان غربي مهاباد بخش مركزي شهرستان مهاباد سيدمحمد غرضي سيد رضا 714
211 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش باروق حسن روحاني اسدالله 6,322
212 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش باروق محمدباقر قاليباف حسين 2,149
213 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش باروق محسن رضائي ميرقائد نجف 1,484
214 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش باروق سعيد جليلي محمدحسن 949
215 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش باروق علي اكبر ولايتي علي اصغر 826
216 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش باروق سيدمحمد غرضي سيد رضا 128
217 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش مرحمت آباد حسن روحاني اسدالله 7,002
218 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش مرحمت آباد محسن رضائي ميرقائد نجف 2,178
219 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش مرحمت آباد سعيد جليلي محمدحسن 1,635
220 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش مرحمت آباد محمدباقر قاليباف حسين 1,355
221 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش مرحمت آباد علي اكبر ولايتي علي اصغر 1,068
222 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش مرحمت آباد سيدمحمد غرضي سيد رضا 131
223 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش مركزي شهرستان مياندوآب حسن روحاني اسدالله 53,613
224 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش مركزي شهرستان مياندوآب محسن رضائي ميرقائد نجف 9,283
225 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش مركزي شهرستان مياندوآب محمدباقر قاليباف حسين 9,190
226 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش مركزي شهرستان مياندوآب سعيد جليلي محمدحسن 7,979
227 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش مركزي شهرستان مياندوآب علي اكبر ولايتي علي اصغر 5,503
228 استان آذربايجان غربي مياندوآب بخش مركزي شهرستان مياندوآب سيدمحمد غرضي سيد رضا 1,023
229 استان آذربايجان غربي نقده بخش محمديار حسن روحاني اسدالله 5,852
230 استان آذربايجان غربي نقده بخش محمديار محمدباقر قاليباف حسين 1,999
231 استان آذربايجان غربي نقده بخش محمديار محسن رضائي ميرقائد نجف 1,815
232 استان آذربايجان غربي نقده بخش محمديار سعيد جليلي محمدحسن 1,005
233 استان آذربايجان غربي نقده بخش محمديار علي اكبر ولايتي علي اصغر 688
234 استان آذربايجان غربي نقده بخش محمديار سيدمحمد غرضي سيد رضا 192
235 استان آذربايجان غربي نقده بخش مركزي شهرستان نقده حسن روحاني اسدالله 25,940
236 استان آذربايجان غربي نقده بخش مركزي شهرستان نقده محمدباقر قاليباف حسين 8,161
237 استان آذربايجان غربي نقده بخش مركزي شهرستان نقده محسن رضائي ميرقائد نجف 4,782
238 استان آذربايجان غربي نقده بخش مركزي شهرستان نقده سعيد جليلي محمدحسن 3,829
239 استان آذربايجان غربي نقده بخش مركزي شهرستان نقده علي اكبر ولايتي علي اصغر 2,340
240 استان آذربايجان غربي نقده بخش مركزي شهرستان نقده سيدمحمد غرضي سيد رضا 663
Print Friendly
کدخبر : 19990
دیدگاه خود را به ما بگویید.