تاریخ انتشار :یکشنبه 11 فوریه 18.::. ساعت : 10:36 ب.ظ

   141 بازدید

بهمن
همزمان با سراسر کشور راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان‌های ۱۷گانه آذربایجان غربی و ارومیه با حضور مسئولان ارشد استانی و سیدعلی خمینی یادگار امام برگزار شد.

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(43).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(44).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(5).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(3).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(2).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(12).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(11).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(14).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(15).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(13).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(20).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(19).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(18).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(17).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(16).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(25).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(30).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(40).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(34).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(35).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(36).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(38).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(24).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(50).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(46).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(23).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(22).JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/1C5A16%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B455%20(26).JPG

https://static3.jamaran.ir/thumbnail/dYVFBndtFbpa/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSlvyceaq5znY,/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+22+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8E.jpg

https://static3.jamaran.ir/thumbnail/iUPsrBdxao3A/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSMOADS6__lko,/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+22+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8E.jpg

https://static2.jamaran.ir/thumbnail/z7hSaOZt9Hfc/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSMOADS6__lko,/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+22+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8E.jpg

https://static2.jamaran.ir/thumbnail/miV4hqR2BmSp/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSMOADS6__lko,/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+22+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8E.jpg

https://static1.jamaran.ir/thumbnail/agCPOXu2sYpC/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSlvyceaq5znY,/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+22+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8E.jpg

https://static1.jamaran.ir/thumbnail/PpyhqFOokq95/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSMOADS6__lko,/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+22+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8E.jpg

https://static2.jamaran.ir/thumbnail/TfNnFjFbObVB/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSMOADS6__lko,/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+22+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8E.jpg

https://static1.jamaran.ir/thumbnail/kM0OzLIQha9j/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSMOADS6__lko,/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+22+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8E.jpg

https://static1.jamaran.ir/thumbnail/9FhTFWuCAfRf/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSMOADS6__lko,/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+22+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8E.jpg

Print Friendly
کدخبر : 111804
دیدگاه خود را به ما بگویید.