تاریخ انتشار :چهارشنبه ۶ اسفند ۹۳.::. ساعت : ۲:۳۰ ب.ظ

   723 بازدید

رتبه بندی وب سایت های استان آذربایجان غربی در تاریخ ۱ اسفند۹۳ اعلام شد.

جوان پرس : زاگ وب مرکز خبر و آگهی وب سایت های منطقه ی زاگرس ؛جدیدترین رتبه بندی وب سایت های استان آذربایجان غربی را در تاریخ ۱ اسفند۹۳ منتشر کرد . این رتبه بندی بر اساس رتبه الکسای جهانی سایت های زیر ایجاد شده است . سایت هایی که در این رتبه بندی قرار ندارند با دادن لینک به زاگ وب در رتبه بندی های بعدی قرار خواهند گرفت .

 

رتبه استانی ادرس سایت الکسای جهانی
۱ uromnews.ir ۸۷۷۴۷
۲ khabaremruz.com ۱۵۷۹۸۲
۳ nedayeurmia.ir ۱۸۳۸۹۶
۴

javanpress.ir

۱۹۷۵۳۶

۵ sulduzkhabar.ir ۱۹۹۵۶۲
۶ sahebkhabar.ir ۲۰۶۸۶۵
۷ shnobas.ir ۲۰۹۸۰۰
۸ azarnegah.ir ۲۲۲۶۴۹
۹ offkart.com ۲۳۷۲۲۶
۱۰ spornews.ir ۲۶۷۵۰۰
۱۱ zarinkhabar.ir ۲۷۵۱۶۳
۱۲ ainanews.com ۳۱۸۹۸۸
۱۳ kurdpayam.ir ۳۴۹۳۱۳
۱۴ fater24.com ۳۷۷۱۳۵
۱۵ fater24.com ۳۷۷۱۳۵
۱۶ khoynews.ir ۳۹۱۶۴۰
۱۷ urmia-sport.com ۴۲۲۷۸۳
۱۸ shiz.ir ۴۶۷۴۶۵
۱۹ shahinpayam.ir ۴۸۳۴۸۳
۲۰ urmia-volley.ir ۴۸۴۳۲۸
۲۱ bokanpress.ir ۵۰۷۱۱۳
۲۲ khoy-ag.ir ۵۱۶۴۵۶
۲۳ akamnews.com ۵۱۹۱۵۱
۲۴ chichestnews.ir ۵۲۶۴۶۹
۲۵ makufz.org ۵۳۷۴۰۹
۲۶ urmiacity.com ۵۸۸۴۶۱
۲۷ arazsasy.ir ۶۱۱۳۸۱
۲۸ nvayechaldran.ir ۶۴۲۶۸۶
۲۹ hanapress.ir ۶۴۸۰۰۹
۳۰ khoycity.ir ۶۴۹۶۰۴
۳۱ cementiran.com ۶۵۸۰۸۱
۳۲ makuonline.ir ۶۶۱۷۱۲
۳۳ oromieh.com ۶۸۴۷۵۶
۳۴ kanipress.ir ۷۷۹۵۹۱
۳۵ salmas-ag.ir ۷۸۱۸۸۹
۳۶ met-ag.ir ۸۵۱۶۲۷
۳۷ tekab-ag.ir ۸۹۵۲۴۲
۳۸ orumonline.ir ۹۳۸۷۹۴
۳۹ shahindezh-ag.ir ۱۰۴۴۳۰۷
۴۰ azarpayam.ir ۱۰۸۳۲۱۷
۴۱ nigc-wazar.ir ۱۰۸۹۴۰۲
۴۲ bolfat.ir ۱۱۰۰۴۰۴
۴۳ makoo-ag.ir ۱۱۰۹۷۹۵
۴۴ marzdaran.ir ۱۱۳۸۰۸۸
۴۵ boukan.ir ۱۱۹۰۹۲۸
۴۶ gadarpost.com ۱۲۲۶۱۶۸
۴۷ poldasht-ag.ir ۱۲۷۵۵۴۲
۴۸ daniznews.ir ۱۲۸۸۲۹۸
۴۹ sport-ag.ir ۱۲۹۴۹۴۱
۵۰ sabahnews.ir ۱۳۵۰۳۷۳
۵۱ sarayeomid.ir ۱۳۵۱۰۸۸
۵۲ shout-ag.ir ۱۳۷۰۹۰۷
۵۳ chaypareh-ag.ir ۱۳۷۴۶۵۱
۵۴ mokrian.ir ۱۳۹۷۳۱۰
۵۵ riazikhoy.ir ۱۴۴۱۵۹۷
۵۶ westadoe.ir ۱۴۵۵۹۴۳
۵۷ amlakurmia.com ۱۵۲۹۴۹۳
۵۸ satalev.ir ۱۶۴۴۱۰۲
۵۹ arturmia.ir ۱۶۹۲۳۱۹
۶۰ khoyonline.com ۱۷۰۹۰۸۲
۶۱ mahabadcity.ir ۱۸۱۱۲۸۴
۶۲ bookan-ag.ir ۱۹۱۹۹۱۳
۶۳ urmia-khabar.ir ۲۰۰۶۵۶۷
۶۴ sardashtcity.ir ۲۰۱۲۷۹۸
۶۵ piranshahr-ag.ir ۲۰۳۵۸۳۸
۶۶ cafetrans.com ۲۰۵۱۹۱۶
۶۷ salmas.ir ۲۰۵۱۹۷۶
۶۸ sh-shahindezh.ir ۲۱۴۵۰۶۴
۶۹ khoykids.com ۲۱۸۹۹۵۶
۷۰ aghai.ir ۲۲۵۵۱۵۹
۷۱ orumiyehpl.ir ۲۳۳۹۱۲۵
۷۲ maku.ir ۲۴۳۵۳۴۰
۷۳ xoy.ir ۲۶۳۳۶۳۸
۷۴ azarchess.com ۲۶۶۵۸۷۱
۷۵ urmia-ag.ir ۲۷۰۰۶۹۶
۷۶ sardashtnews.ir ۲۷۸۲۰۶۲
۷۷ urmia1400.ir ۲۹۵۱۸۱۸
۷۸ mojehno.ir ۲۹۷۰۶۱۱
۷۹ adlt7.ir ۳۰۴۳۴۹۰
۸۰ urmiacement.com ۳۱۸۰۵۲۹
۸۱ afradoor.com ۳۳۷۸۰۴۷
۸۲ oshnavieh-ag.ir ۳۵۰۶۹۲۱
۸۳ daralhafezin.ir ۴۱۴۶۹۵۵
۸۴ roknews.com ۴۴۷۶۷۹۲
۸۵ takabplast.com ۴۴۹۳۰۶۱
۸۶ aliporerahmati.ir ۴۵۲۶۲۲۶
۸۷ makuokhabarnews.com ۴۸۹۲۵۴۳
۸۸ zarshouran.ir ۴۹۲۳۲۹۸
۸۹ waiec.ir ۵۰۶۹۵۰۳
۹۰ hosseinzade.com ۵۲۲۶۵۵۳
۹۱ savalanmaku.com ۵۳۲۲۳۵۵
۹۲ khoycement.com ۵۳۳۳۷۰۴
۹۳ pakdisco.com ۶۳۴۷۱۵۰
۹۴ azarw-ppt.ir ۶۶۸۰۹۲۵
۹۵ salmas-rcs.ir ۶۷۶۸۱۸۱
۹۶ atardarb.ir ۷۳۷۶۰۰۴
۹۷ khane-javan.ir ۷۴۳۴۹۷۱
۹۸ tekabshora.com ۷۷۸۱۰۳۸
۹۹ mahabadit.com ۷۸۸۲۱۴۹
۱۰۰ mashinsaziboukan.com ۸۱۴۰۱۲۶
۱۰۱ hamsafar-co.ir ۸۲۵۵۸۱۸
۱۰۲ urmia-football.ir ۸۷۸۶۴۳۱
۱۰۳ isazade.ir ۸۸۴۸۱۲۸
۱۰۴ dbu.ir ۹۰۴۵۷۸۸
۱۰۵ picity.ir ۹۳۹۶۱۷۴
۱۰۶ zehnpooya.com ۹۵۶۸۵۲۲
۱۰۷ orumiehsteel.com ۹۶۶۹۸۴۴
۱۰۸ makucity.com ۹۶۹۶۵۳۹
۱۰۹ shnocity.ir ۱۰۲۴۰۴۶۶
۱۱۰ zolfagarnews.ir ۱۰۳۵۹۴۳۳
۱۱۱ zolfagarnews.ir ۱۰۳۵۹۴۳۳
۱۱۲ neytak.ir ۱۰۶۳۹۰۲۵
۱۱۳ myurmia.ir ۱۰۸۵۰۳۹۹
۱۱۴ azardl.ir ۱۰۹۷۹۷۷۸
۱۱۵ azarg-dov.ir ۱۱۲۱۸۳۰۴
۱۱۶ taxikhoy.ir ۱۱۴۷۵۸۶۵
۱۱۷ hadafsalmas.ir ۱۱۵۷۳۵۶۳
۱۱۸ takab.ir ۱۱۶۹۶۷۸۹
۱۱۹ keyvanmorgh.com ۱۱۹۴۹۳۰۴
۱۲۰ urmiadesign.com ۱۲۰۵۰۱۵۶
۱۲۱ boukanchess.com ۱۲۱۶۳۵۱۶
۱۲۲ urmialake.ir ۱۳۶۵۶۹۳۴
۱۲۳ abfakhoy.com ۱۳۸۳۵۱۸۲
۱۲۴ bukanpipe.com ۱۳۸۵۵۳۳۱
۱۲۵ shinbukan.ir ۱۴۴۶۲۴۶۸
۱۲۶ urmiam118.ir ۱۴۵۴۶۸۹۰
۱۲۷ sardasht-sport.ir ۱۴۹۳۶۸۹۴
۱۲۸ tahaurmia.ir ۱۵۰۴۱۱۵۴
۱۲۹ khm-ag.ir ۱۵۴۲۸۳۸۲
۱۳۰ urmeng.ir ۱۵۴۳۷۹۷۵
۱۳۱ takab-control.com ۱۶۷۸۴۸۳۹
۱۳۲ heyateroohollah.ir ۱۹۵۴۹۶۳۷
۱۳۳ sazehkesht.com ۱۹۹۸۱۱۴۵
۱۳۴ dfurmia.com ۲۰۷۳۷۷۱۹
۱۳۵ nalusbas.ir ۲۰۹۵۵۱۷۹
۱۳۶ fc90club.com ۲۲۰۹۴۲۰۷
۱۳۷ e481.ir ۲۶۱۱۸۰۲۴
۱۳۸ urmiana.com ۲۶۵۰۶۴۶۷
۱۳۹ miandoab.net ۲۶۶۲۶۶۹۷
۱۴۰ cs-urmia.ir ۲۶۶۶۳۴۳۲
۱۴۱ urmiatabligh.ir N/A
۱۴۲ saharpress.ir N/A
۱۴۳ sardasht-chat.ir N/A
۱۴۴ tamarchin.com N/A
۱۴۵ aylinmehr.com N/A
۱۴۶ bukanlab.com N/A
۱۴۷ iqpmb.ir N/A
۱۴۸ sorodeh.com N/A
۱۴۹ awqaf-khoy.ir N/A
۱۵۰ miandoab-physics.ir N/
Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 61633
دیدگاه خود را به ما بگویید.