تاریخ انتشار :یکشنبه ۹ تیر ۹۲.::. ساعت : ۷:۵۸ ق.ظ

   353 بازدید

بر اساس جزء ۳ بند (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

جوان پرس : بنا به حکم ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 80/۱۱/27 و سایر معافیت‌های مقرر قانونی به‌نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) به‌شرح جدول پیوست شماره (۱) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت‌های مزبور تا چهل و دو میلیون (۴۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال به‌نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به‌نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به‌شرح جدول پیوست (شماره ۲) خواهد بود.

ضمناً طبق بند (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲ مبلغ یک‌صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است.

لازم به ذکر است بر اساس جزء ۳ بند (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

با توجه به بخشنامه شماره ۹۴۲/۲۰۰ مورخ 92/1/28 مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱ به‌صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات سه‌ماهه مذکور در ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 20542
دیدگاه خود را به ما بگویید.