تاریخ انتشار :دوشنبه 8 اکتبر 12.::. ساعت : 1:07 ب.ظ

   306 بازدید

bohran

اما اينكه با اين حجم انتظارات رسانه هاي استان توانسته اند از پس مسئوليت خود بر آيند ،پرسشي است كه حداقل مي بايست در اين هفته به آن پاسخ داد

عبدالسلام معروفی،پایگاه خبری تحلیلی جوان/هر ساله هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي فرصتي است تا به مقوله مديريت بحران برجسته تر از ساير موضوعات روزمره و تكراري پرداخته شود .امسال نيز اين هفته با شعار( تدابير راهبردي،مشاركت مردمي و كاهش خطر پذيری ) قصد بر اين است تا ضمن غنيمت شمردن اين فرصت و مروري بر توانمنديها در راستاي مقابله با بحرانهاي ناشي از حوادث طبيعي ،زمينه هاي پيشگيري و آمادگي عمومي را نيز فراهم شود .

   يكي از جلوه هاي به نمايش گذاشتن اين توانمنديها برپايي نمايشگاهي از دستاوردها و توانائيهاي ارگانهاي دخيل در امر مديريت بحران مي باشد .نمايشگاهي كه امسال نيز به مانند چند سال گذشته با اكثريت اين سازمانها برپا شده است ،اگرچه امسال برخلاف ساليان قبل محل برپايي نمايشگاه از پارك ائللرباغي به محل سالن شماره 2 نمايشگاهاي دائمي شهرستان اروميه واقع در پارك جنگلي انتقال يافته اما با اين همه هنوز هم كه هنوز است متوليان امر عليرغم به زبان آوردن جايگاه مهم رسانه ها در مديريت بحران ،اما خبري از اين نقش برجسته حداقل در طول برگزاري نمايشگاه نيست و تمام اطلاع رساني اين هفته محدود به مراسم اختتاميه و احيانا اندك برنامه هاي برگزاري در طول هفته شده است.

  پنجمين روز از هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي با نام مديريت بحران ،رسانه هاو مشاركتهاي مردمي نامگذاري شده است .اگر توجه داشته باشيم هريك از مقوله هاي رسانه و مشاركت مردمي به تنهايي مي توانند در به سرانجام رسيدن مطلوب بحران و بازگشت پذيري به دوران آرامش و از همه مهمتر جدي گرفتن بحث پيشگيري و آمادگي مؤثر باشند .

   تجربه نشان داده است يكي از اصول اساسي مقابله با سوانح ،آمادگي در مقابل حوادث غير مترقبه مي باشد كه شرط اوليه آن را ارتقاءآگاهي هاي عمومي ،ايجاد شناخت ،احساس مسئوليت و مشاركت عامه در كسب آمادگي با سوانح و در واقع ايجاد پتانسيل خود امدادي و ديگر امدادي و ارتقاء سطح دانسته هاي افراد مي باشد. در اين ميان رسانه ها به عنوان يكي از تاثير گذارترين ابزارها و اركان فعاليت هر مقوله اي مي توانند نقش مهم و برجسته اي را در صورت توجه و عنايت متوليان امر ايفا نمايند .

    رسانه ها با توجه به نفوذ و گسترشي كه در ابعاد مختلف جوامع بشري  پيدا كرده اند ،به جزء جدايي ناپذير موضوع كاهش خطر پذيري بلايا تبديل شده اند و توانسته اند افزايش امكان دسترسي به اطلاعات براي شهروندان و مديران و همچنين تسريع شگفت انگيز در جمع آوري ،انباشت و توزيع اطلاعات و به تبع آن از بين بردن محدوديتهاي زماني و مكاني را براي موفقيت در مديريت بحران فراهم آورند.

   كارشناسان حوزه ارتباطات آموزش پيشگيري از بحران و نيز نحوه مواجهه با آن براي شهروندان توسط رسانه ها را ضروري عنوان مي كنند و معتقدند كه كمك به تهيه قوانين لازم براي مقابله با بحران و نظارت بر مراكز مديريت بحران و آمادگي آنها براي مقابله با بحران ها و نيز پيگيري وعده هاي داده شده توسط مسئولين و مديران از مهم ترين اولويت هاي رسانه ها و ضامن موفقيت مقابله با بحران هاست.

   اما اينكه با اين حجم انتظارات رسانه هاي استان توانسته اند از پس مسئوليت خود بر آيند ،پرسشي است كه حداقل مي بايست در اين هفته به آن پاسخ داد .پرسشي كه پاسخ كامل و جامع آن تا حدود زيادي به توجه مسئولين به حوزه رسانه بر مي گردد يعني در واقع يك رابطه علت و معلولي است ،هر چقدر كه توجه و اهميت بيشتر بوده ،به همان ميزان نيز رسانه هاي استان فعال    بوده اند .در غير اينصورت وضعيتي پيش مي آيد كه در حال حاضر به آن مواجه هستيم و آن صرف توجه رسانه ها به اخبار و اتفاقات حين بحران است ،كه خود اين موضوع نيز به دليل ناآشنايي اصحاب رسانه به سر فصل هاي مديريت بحران بعضا بجاي آنكه بحران زدا باشند بحران زا مي شوند . و يا اينكه توجه بيش از حد به يك حيطه باعث برجسته سازي منفي آن موضوع و غفلت از ساير بخشهاي مهم مي گردد.

   وقوع دو زلزله نسبتا شديد به فاصله زماني كمتر از يك و نيم  سال در محدوده جغرافيايي استان (وان تركيه و آذربايجان شرقي) حداقل مي توان به جرأت گفت كه در حوزه رسانه ها توجهات معطوف به اخبار و رويداد هاي حين بحران و نحوه امدادرساني بود و به محض اتمام مراحل امدادرساني فضاي فراموشي بر پيكره رسانه ها مستولي گرديد و بعضا نيز بازار شايعات باعث تشديد بحران مي شد .مديريت خبر در زمان بحران ايجاب مي كند كه رسانه ها به انعكاس امكان وقوع بحران،راههاي برون رفت از آن وهمچنين عواقب آن،جهت برانگيختن افكار عمومي براي جلوگيري از وقوع بحران بپردازند كه اين نيز مستلزم يافتن اخبار واقعي جهت جلوگيري از دامن زدن به شايعات است .

  رسانه هاي مكتوب و مجازي موردكم لطفي مسئولين

   با آن چه كه در رابطه با نقش و اهميت رسانه ها درمديريت بحران گفته شد مي بايست نيم نگاهي به وضعيت استان خودمان داشت تا در رابطه با وجود حداقل ها و احيانا نقاط قوت موجود تصميم گيري شود .
در مجموعه مديريت بحران استان ،رسانه ها منحصر شده به صدا و سيما بالاخص سيماي استان .  در واقع مديران ما تاثير گذاري دوربين و ميكروفن را بيش از فضاي مجازي و مكتوب مي دانند و با برقراري تعاملاتي بيشتربا رسانه ملي حداقل در قياس با رسانه هاي ديگر ،عملا رسانه هاي مجازي و مكتوب را از چرخه آموزش پيشگيري و نيز مقابله دلسرد ساخته اند .و دليل اين امر را نيز مي توان در عدم وجود برنامه ريزي اصولي در سرفصل ها ي كاري مديريت بحران استان ديد .در چرخه مديريت بحران استان مقوله رسانه ها و جايگاهشان مغفول مانده و مديران ما بيشتر تشنه ديده شدن در رسانه ملي هستند تا شركت در مباحث تحليلي فضاي مكتوب و مجازي !

   ازديگر جلوه هاي تبعيض در حوزه رسانه اي مديريت بحران در استان ،مي توان به اختصاص رديف اعتباري و يژه به صدا و سيماي مركز استان جهت ساخت و توليد برنامه هاي آموزشي و پيشگيرانه اشاره كرد اما در نقطه مقابل ،از رسانه هاي مكتوب و مجازي با دست خالي انتظار دارند تا كارهايي را در زمينه آموزش عمومي انجام دهند كه خودشان نتوانسته اند .

  عمده نياز مديران ومتوليان بحران در استان به رسانه هاي مجازي  و مكتوب محدود به دعوت در جلسات فرسايشي و نيز برنامه هاي تكراري شده است اما آنجا كه رسانه ها مي توانند در حوزه آموزش عمومي گام بردارند و نيازمند حمايت مسئولين هستند ،متوليان امر ناپديد مي شوند و يا اينكه توپ را به زمين ديگري  شوت مي كنند !

   به راستي كه معطوف شدن اخبار مديريت بحران به زمان بحران نمي تواند آن هدف مدنظر از رسانه ها در اين حوزه باشد ،چرا كه ظرفيت رسانه هاي مكتوب و مجازي ،استان بخوبي بيانگر آنست در صورتي كه متوليان امر گوشه چشمي به آنها  داشته باشند مي توانند علاوه برجذب ظرفيت خانواده ها و مشاركت مردمي ،زمينه را براي عملكرد جدي تر و بهتر مسئولين نيز فراهم سازند .

   از ديگر موضوعاتي كه مي تواند در طول اين هفته در كنار ساير برنامه هاي مديران مورد توجه قرار گيرد ،بحث آموزش خبرنگاران با سرفصل هاي مديريت بحران است. تا حداقل خبرنگاران درزمان حادثه باعث بروز بي برنامگي ،شايعه و… نباشند و ظرفيت بالقوه آنها درست هدايت شود .

   مدير عامل جمعيت هلال احمر آذربايجان غربي در آخرين گفتگوي خود با كوشا ضمن اعلام آمادگي براي برپايي دوره هاي آموزشي براي خبرنگاران خواستارتخصيص اعتبار ات بيشتر از سوي استان براي مقوله آموزش عمومي شد .

   اميدواريم كه مسئولين استان بويژه شوراي هماهنگي مديريت بحران ،نگاهشان به هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي صرفا برگزاري چند برنامه كليشه اي و برپايي يك نمايشگاه بدون بازديد كننده نباشد و حداقل امسال برنامه اي را در جهت حمايت از رسانه هاي مكتوب ومجازي و نيز آموزش خبرنگاران براي توسعه امر آموزش و پيشگيري  مدنظر داشته باشند .

هفته نامه کوشا

Print Friendly
کدخبر : 8269
دیدگاه خود را به ما بگویید.