تاریخ انتشار :یکشنبه 18 ژوئن 17.::. ساعت : 9:40 ق.ظ

   215 بازدید

نشست خبری مشترک مدیران کل دستگاههای ذیربط در احیای دریاچه ارومیه برگزار شد تا به همه سوالات و ابهامات پیش روی ستاد و روند احیای دریاچه ارومیه پاسخ دهند.

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/photo_%DB%B2%DB%B0aaqw%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B4%20(1).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/photo_%DB%B2%DB%B0aaqw%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B4%20(2).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/photo_%DB%B2%DB%B0aaqw%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B4%20(5).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/photo_%DB%B2%DB%B0aaqw%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B4%20(9).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/photo_%DB%B2%DB%B0aaqw%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B4%20(12).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/photo_%DB%B2%DB%B0aaqw%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B4%20(10).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/photo_%DB%B2%DB%B0aaqw%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B4%20(6).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/photo_%DB%B2%DB%B0aaqw%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B4%20(11).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/photo_%DB%B2%DB%B0aaqw%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B4%20(7).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/photo_%DB%B2%DB%B0aaqw%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B4%20(8).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/photo_%DB%B2%DB%B0aaqw%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B4%20(15).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/photo_%DB%B2%DB%B0aaqw%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B4%20(14).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/photo_%DB%B2%DB%B0aaqw%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B4%20(16).jpg

  • عکس از حمید اکبری
Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 105238
دیدگاه خود را به ما بگویید.