وب سایت خبری و تحلیلی جوان پرس

تاريخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۱|کد خبر: 5575|دسته: بهترین ها, تازه ترین عناوین

Array ( [0] => Array ( [0] => 62017 [1] => 0 ) [1] => Array ( [0] => 62008 [1] => 0 ) [2] => Array ( [0] => 61975 [1] => 0 ) [3] => Array ( [0] => 61961 [1] => 0 ) [4] => Array ( [0] => 61940 [1] => 0 ) [5] => Array ( [0] => 61966 [1] => 0.011159532703459263 ) [6] => Array ( [0] => 61945 [1] => 0 ) [7] => Array ( [0] => 61980 [1] => 0 ) [8] => Array ( [0] => 61911 [1] => 0 ) [9] => Array ( [0] => 61879 [1] => 0 ) [10] => Array ( [0] => 61935 [1] => 2.267259120941162 ) [11] => Array ( [0] => 61813 [1] => 0.8485094904899597 ) [12] => Array ( [0] => 61930 [1] => 0 ) [13] => Array ( [0] => 61891 [1] => 0 ) [14] => Array ( [0] => 61897 [1] => 0 ) [15] => Array ( [0] => 61920 [1] => 0 ) [16] => Array ( [0] => 61874 [1] => 0.5357667803764343 ) [17] => Array ( [0] => 61883 [1] => 0 ) [18] => Array ( [0] => 61871 [1] => 0.8798617720603943 ) [19] => Array ( [0] => 61847 [1] => 0 ) [20] => Array ( [0] => 61856 [1] => 0 ) [21] => Array ( [0] => 61843 [1] => 0 ) [22] => Array ( [0] => 61817 [1] => 0 ) [23] => Array ( [0] => 61831 [1] => 0 ) [24] => Array ( [0] => 61806 [1] => 2.1831681728363037 ) [25] => Array ( [0] => 61796 [1] => 0.909465491771698 ) [26] => Array ( [0] => 61772 [1] => 0 ) [27] => Array ( [0] => 61781 [1] => 2.262763261795044 ) [28] => Array ( [0] => 61768 [1] => 0 ) [29] => Array ( [0] => 61764 [1] => 0 ) [30] => Array ( [0] => 61778 [1] => 0 ) [31] => Array ( [0] => 61734 [1] => 0.37409353256225586 ) [32] => Array ( [0] => 61759 [1] => 0 ) [33] => Array ( [0] => 61728 [1] => 1.222643494606018 ) [34] => Array ( [0] => 61710 [1] => 0 ) [35] => Array ( [0] => 61741 [1] => 0.9539932608604431 ) [36] => Array ( [0] => 61688 [1] => 1.2094604969024658 ) [37] => Array ( [0] => 61673 [1] => 0 ) [38] => Array ( [0] => 61678 [1] => 0 ) [39] => Array ( [0] => 61649 [1] => 0 ) [40] => Array ( [0] => 61714 [1] => 0 ) [41] => Array ( [0] => 61666 [1] => 0 ) [42] => Array ( [0] => 61662 [1] => 0 ) [43] => Array ( [0] => 61639 [1] => 0 ) [44] => Array ( [0] => 61633 [1] => 0 ) [45] => Array ( [0] => 61606 [1] => 0 ) [46] => Array ( [0] => 61617 [1] => 0 ) [47] => Array ( [0] => 61656 [1] => 3.0230824947357178 ) [48] => Array ( [0] => 61626 [1] => 0 ) [49] => Array ( [0] => 61596 [1] => 0 ) [50] => Array ( [0] => 61479 [1] => 1.8151980638504028 ) [51] => Array ( [0] => 61317 [1] => 0.48940664529800415 ) [52] => Array ( [0] => 61531 [1] => 1.27739417552948 ) [53] => Array ( [0] => 61600 [1] => 0 ) [54] => Array ( [0] => 61513 [1] => 0 ) [55] => Array ( [0] => 61561 [1] => 0 ) [56] => Array ( [0] => 61521 [1] => 0 ) [57] => Array ( [0] => 61568 [1] => 0.46789082884788513 ) [58] => Array ( [0] => 61517 [1] => 0 ) [59] => Array ( [0] => 61421 [1] => 0 ) [60] => Array ( [0] => 61579 [1] => 0 ) [61] => Array ( [0] => 61566 [1] => 0 ) [62] => Array ( [0] => 61433 [1] => 0 ) [63] => Array ( [0] => 61552 [1] => 0 ) [64] => Array ( [0] => 61437 [1] => 0.570020854473114 ) [65] => Array ( [0] => 61527 [1] => 0 ) [66] => Array ( [0] => 61488 [1] => 0 ) [67] => Array ( [0] => 61499 [1] => 0 ) [68] => Array ( [0] => 61485 [1] => 0 ) [69] => Array ( [0] => 61461 [1] => 2.926119565963745 ) [70] => Array ( [0] => 61471 [1] => 3.018463373184204 ) [71] => Array ( [0] => 61448 [1] => 0 ) [72] => Array ( [0] => 61444 [1] => 0 ) [73] => Array ( [0] => 61398 [1] => 0 ) [74] => Array ( [0] => 61417 [1] => 0 ) [75] => Array ( [0] => 61413 [1] => 4.143229007720947 ) [76] => Array ( [0] => 61402 [1] => 0 ) [77] => Array ( [0] => 61408 [1] => 0 ) [78] => Array ( [0] => 61373 [1] => 0.6508375406265259 ) [79] => Array ( [0] => 61368 [1] => 0.5221278071403503 ) [80] => Array ( [0] => 61386 [1] => 0 ) [81] => Array ( [0] => 61379 [1] => 0.7703068852424622 ) [82] => Array ( [0] => 61265 [1] => 0 ) [83] => Array ( [0] => 61333 [1] => 0 ) [84] => Array ( [0] => 61326 [1] => 0.9721221923828125 ) [85] => Array ( [0] => 61348 [1] => 0 ) [86] => Array ( [0] => 61312 [1] => 0 ) [87] => Array ( [0] => 61338 [1] => 0 ) [88] => Array ( [0] => 61343 [1] => 0 ) [89] => Array ( [0] => 61279 [1] => 0 ) [90] => Array ( [0] => 61285 [1] => 0 ) [91] => Array ( [0] => 61272 [1] => 0 ) [92] => Array ( [0] => 61292 [1] => 0 ) [93] => Array ( [0] => 61237 [1] => 0 ) [94] => Array ( [0] => 61247 [1] => 0 ) [95] => Array ( [0] => 61224 [1] => 0 ) [96] => Array ( [0] => 61230 [1] => 0.3890766501426697 ) [97] => Array ( [0] => 61215 [1] => 0 ) [98] => Array ( [0] => 61208 [1] => 0 ) [99] => Array ( [0] => 61185 [1] => 0 ) [100] => Array ( [0] => 61181 [1] => 0 ) [101] => Array ( [0] => 60776 [1] => 1.4740630388259888 ) [102] => Array ( [0] => 61109 [1] => 0.9499983191490173 ) [103] => Array ( [0] => 61098 [1] => 0 ) [104] => Array ( [0] => 61113 [1] => 1.5420734882354736 ) [105] => Array ( [0] => 61137 [1] => 0 ) [106] => Array ( [0] => 61128 [1] => 0 ) [107] => Array ( [0] => 61166 [1] => 0 ) [108] => Array ( [0] => 61132 [1] => 0 ) [109] => Array ( [0] => 61153 [1] => 0.7375836372375488 ) [110] => Array ( [0] => 61146 [1] => 0 ) [111] => Array ( [0] => 61142 [1] => 0 ) [112] => Array ( [0] => 61189 [1] => 0.686652660369873 ) [113] => Array ( [0] => 61120 [1] => 0 ) [114] => Array ( [0] => 61083 [1] => 0.37739163637161255 ) [115] => Array ( [0] => 61079 [1] => 0 ) [116] => Array ( [0] => 61105 [1] => 0.9150477647781372 ) [117] => Array ( [0] => 61102 [1] => 0 ) [118] => Array ( [0] => 61095 [1] => 0 ) [119] => Array ( [0] => 61093 [1] => 0 ) [120] => Array ( [0] => 61090 [1] => 0 ) [121] => Array ( [0] => 61030 [1] => 0 ) [122] => Array ( [0] => 61011 [1] => 0 ) [123] => Array ( [0] => 61016 [1] => 0 ) [124] => Array ( [0] => 60996 [1] => 0.751896321773529 ) [125] => Array ( [0] => 60991 [1] => 0 ) [126] => Array ( [0] => 60977 [1] => 0 ) [127] => Array ( [0] => 61000 [1] => 0 ) [128] => Array ( [0] => 60983 [1] => 0.4822056293487549 ) [129] => Array ( [0] => 60939 [1] => 0 ) [130] => Array ( [0] => 60972 [1] => 0 ) [131] => Array ( [0] => 60966 [1] => 0 ) [132] => Array ( [0] => 60961 [1] => 0.7932544946670532 ) [133] => Array ( [0] => 60950 [1] => 0 ) [134] => Array ( [0] => 60955 [1] => 0 ) [135] => Array ( [0] => 60934 [1] => 0 ) [136] => Array ( [0] => 60921 [1] => 0 ) [137] => Array ( [0] => 60928 [1] => 0 ) [138] => Array ( [0] => 60925 [1] => 0.5207046866416931 ) [139] => Array ( [0] => 60916 [1] => 0 ) [140] => Array ( [0] => 60785 [1] => 0 ) [141] => Array ( [0] => 60771 [1] => 0 ) [142] => Array ( [0] => 60822 [1] => 0 ) [143] => Array ( [0] => 60828 [1] => 0 ) [144] => Array ( [0] => 60872 [1] => 0.4183194041252136 ) [145] => Array ( [0] => 60901 [1] => 0 ) [146] => Array ( [0] => 60813 [1] => 0 ) [147] => Array ( [0] => 60832 [1] => 0 ) [148] => Array ( [0] => 60751 [1] => 0 ) [149] => Array ( [0] => 60866 [1] => 0 ) [150] => Array ( [0] => 60843 [1] => 0 ) [151] => Array ( [0] => 60649 [1] => 0 ) [152] => Array ( [0] => 60710 [1] => 0 ) [153] => Array ( [0] => 60819 [1] => 0 ) [154] => Array ( [0] => 60727 [1] => 0 ) [155] => Array ( [0] => 60790 [1] => 0 ) [156] => Array ( [0] => 60763 [1] => 0 ) [157] => Array ( [0] => 60736 [1] => 0 ) [158] => Array ( [0] => 60702 [1] => 0 ) [159] => Array ( [0] => 60637 [1] => 0 ) [160] => Array ( [0] => 60643 [1] => 0 ) [161] => Array ( [0] => 60604 [1] => 0 ) [162] => Array ( [0] => 60524 [1] => 0 ) [163] => Array ( [0] => 60684 [1] => 0.27855509519577026 ) [164] => Array ( [0] => 60428 [1] => 0 ) [165] => Array ( [0] => 60612 [1] => 0 ) [166] => Array ( [0] => 60627 [1] => 0 ) [167] => Array ( [0] => 60595 [1] => 0 ) [168] => Array ( [0] => 60670 [1] => 0 ) [169] => Array ( [0] => 60665 [1] => 0.28761622309684753 ) [170] => Array ( [0] => 60661 [1] => 0 ) [171] => Array ( [0] => 60651 [1] => 0 ) [172] => Array ( [0] => 59862 [1] => 0 ) [173] => Array ( [0] => 60607 [1] => 0 ) [174] => Array ( [0] => 60600 [1] => 0 ) [175] => Array ( [0] => 60352 [1] => 1.2502455711364746 ) [176] => Array ( [0] => 60422 [1] => 0 ) [177] => Array ( [0] => 60431 [1] => 0.9075624346733093 ) [178] => Array ( [0] => 60444 [1] => 0 ) [179] => Array ( [0] => 60589 [1] => 0 ) [180] => Array ( [0] => 60543 [1] => 0.2342223972082138 ) [181] => Array ( [0] => 60550 [1] => 0 ) [182] => Array ( [0] => 60440 [1] => 0 ) [183] => Array ( [0] => 60527 [1] => 0 ) [184] => Array ( [0] => 60501 [1] => 0 ) [185] => Array ( [0] => 60516 [1] => 0 ) [186] => Array ( [0] => 60417 [1] => 0 ) [187] => Array ( [0] => 60464 [1] => 0 ) [188] => Array ( [0] => 60459 [1] => 0 ) [189] => Array ( [0] => 60393 [1] => 0 ) [190] => Array ( [0] => 60382 [1] => 0 ) [191] => Array ( [0] => 60433 [1] => 0 ) [192] => Array ( [0] => 60346 [1] => 0 ) [193] => Array ( [0] => 60329 [1] => 0 ) [194] => Array ( [0] => 60374 [1] => 0 ) [195] => Array ( [0] => 60398 [1] => 0 ) [196] => Array ( [0] => 60283 [1] => 0 ) [197] => Array ( [0] => 60325 [1] => 0 ) [198] => Array ( [0] => 60319 [1] => 0 ) [199] => Array ( [0] => 60302 [1] => 0 ) [200] => Array ( [0] => 60362 [1] => 0 ) [201] => Array ( [0] => 60289 [1] => 0 ) [202] => Array ( [0] => 60296 [1] => 0 ) [203] => Array ( [0] => 60251 [1] => 0 ) [204] => Array ( [0] => 60279 [1] => 1.5824415683746338 ) [205] => Array ( [0] => 60273 [1] => 0 ) [206] => Array ( [0] => 60159 [1] => 0 ) [207] => Array ( [0] => 60169 [1] => 0.5546636581420898 ) [208] => Array ( [0] => 60228 [1] => 0 ) [209] => Array ( [0] => 60163 [1] => 0 ) [210] => Array ( [0] => 60220 [1] => 0 ) [211] => Array ( [0] => 60236 [1] => 0 ) [212] => Array ( [0] => 60205 [1] => 0.47160741686820984 ) [213] => Array ( [0] => 60152 [1] => 0 ) [214] => Array ( [0] => 60181 [1] => 0 ) [215] => Array ( [0] => 60145 [1] => 0.05971841141581535 ) [216] => Array ( [0] => 60140 [1] => 0 ) [217] => Array ( [0] => 60123 [1] => 0 ) [218] => Array ( [0] => 60081 [1] => 0 ) [219] => Array ( [0] => 60097 [1] => 0.8401426672935486 ) [220] => Array ( [0] => 60053 [1] => 0 ) [221] => Array ( [0] => 60128 [1] => 0 ) [222] => Array ( [0] => 60111 [1] => 0 ) [223] => Array ( [0] => 59999 [1] => 0.5957637429237366 ) [224] => Array ( [0] => 59957 [1] => 0 ) [225] => Array ( [0] => 60028 [1] => 0 ) [226] => Array ( [0] => 59991 [1] => 0 ) [227] => Array ( [0] => 59961 [1] => 0 ) [228] => Array ( [0] => 60045 [1] => 0 ) [229] => Array ( [0] => 60089 [1] => 0.8416042923927307 ) [230] => Array ( [0] => 60069 [1] => 0 ) [231] => Array ( [0] => 59857 [1] => 0 ) [232] => Array ( [0] => 60032 [1] => 2.7982497215270996 ) [233] => Array ( [0] => 60014 [1] => 0 ) [234] => Array ( [0] => 60020 [1] => 0 ) [235] => Array ( [0] => 59987 [1] => 0 ) [236] => Array ( [0] => 59864 [1] => 0 ) [237] => Array ( [0] => 59936 [1] => 0.2311355173587799 ) [238] => Array ( [0] => 59940 [1] => 1.4809679985046387 ) [239] => Array ( [0] => 60002 [1] => 0 ) [240] => Array ( [0] => 59866 [1] => 0 ) [241] => Array ( [0] => 59835 [1] => 0 ) [242] => Array ( [0] => 59870 [1] => 0 ) [243] => Array ( [0] => 59966 [1] => 0 ) [244] => Array ( [0] => 59970 [1] => 0 ) [245] => Array ( [0] => 59922 [1] => 0 ) [246] => Array ( [0] => 59914 [1] => 0 ) [247] => Array ( [0] => 59845 [1] => 0 ) [248] => Array ( [0] => 59897 [1] => 0 ) [249] => Array ( [0] => 59890 [1] => 0 ) [250] => Array ( [0] => 59772 [1] => 0 ) [251] => Array ( [0] => 59808 [1] => 0 ) [252] => Array ( [0] => 59874 [1] => 0 ) [253] => Array ( [0] => 59812 [1] => 0 ) [254] => Array ( [0] => 59775 [1] => 0.27964842319488525 ) [255] => Array ( [0] => 59816 [1] => 0 ) [256] => Array ( [0] => 59766 [1] => 0 ) [257] => Array ( [0] => 59680 [1] => 0 ) [258] => Array ( [0] => 59614 [1] => 0 ) [259] => Array ( [0] => 59607 [1] => 0 ) [260] => Array ( [0] => 59603 [1] => 0 ) [261] => Array ( [0] => 59788 [1] => 0 ) [262] => Array ( [0] => 59747 [1] => 1.7541254758834839 ) [263] => Array ( [0] => 59743 [1] => 0 ) [264] => Array ( [0] => 59739 [1] => 0 ) [265] => Array ( [0] => 59703 [1] => 0 ) [266] => Array ( [0] => 59752 [1] => 2.0043225288391113 ) [267] => Array ( [0] => 59652 [1] => 0 ) [268] => Array ( [0] => 59624 [1] => 3.702793836593628 ) [269] => Array ( [0] => 59725 [1] => 0 ) [270] => Array ( [0] => 59717 [1] => 0 ) [271] => Array ( [0] => 59597 [1] => 0 ) [272] => Array ( [0] => 59593 [1] => 0 ) [273] => Array ( [0] => 59640 [1] => 0 ) [274] => Array ( [0] => 59589 [1] => 0 ) [275] => Array ( [0] => 59688 [1] => 0 ) [276] => Array ( [0] => 59701 [1] => 0 ) [277] => Array ( [0] => 59562 [1] => 0 ) [278] => Array ( [0] => 59675 [1] => 0 ) [279] => Array ( [0] => 59668 [1] => 0 ) [280] => Array ( [0] => 59661 [1] => 0 ) [281] => Array ( [0] => 59578 [1] => 0.8793706893920898 ) [282] => Array ( [0] => 59567 [1] => 0 ) [283] => Array ( [0] => 59618 [1] => 0 ) [284] => Array ( [0] => 59585 [1] => 0 ) [285] => Array ( [0] => 59362 [1] => 0 ) [286] => Array ( [0] => 59265 [1] => 0 ) [287] => Array ( [0] => 59529 [1] => 0 ) [288] => Array ( [0] => 59518 [1] => 0 ) [289] => Array ( [0] => 59522 [1] => 0 ) [290] => Array ( [0] => 59266 [1] => 0.6285591721534729 ) [291] => Array ( [0] => 59360 [1] => 0.9917092323303223 ) [292] => Array ( [0] => 59512 [1] => 0 ) [293] => Array ( [0] => 59555 [1] => 0 ) [294] => Array ( [0] => 59534 [1] => 0 ) [295] => Array ( [0] => 59493 [1] => 0 ) [296] => Array ( [0] => 59487 [1] => 0 ) [297] => Array ( [0] => 59483 [1] => 0 ) [298] => Array ( [0] => 59425 [1] => 0 ) [299] => Array ( [0] => 59478 [1] => 0 ) [300] => Array ( [0] => 59354 [1] => 0 ) [301] => Array ( [0] => 59415 [1] => 0 ) [302] => Array ( [0] => 59420 [1] => 0 ) [303] => Array ( [0] => 59341 [1] => 0 ) [304] => Array ( [0] => 59345 [1] => 1.7146837711334229 ) [305] => Array ( [0] => 59439 [1] => 0 ) [306] => Array ( [0] => 59434 [1] => 0 ) [307] => Array ( [0] => 59429 [1] => 0 ) [308] => Array ( [0] => 59413 [1] => 3.5716824531555176 ) [309] => Array ( [0] => 59387 [1] => 0 ) [310] => Array ( [0] => 59396 [1] => 1.8278018236160278 ) [311] => Array ( [0] => 59378 [1] => 0 ) [312] => Array ( [0] => 59373 [1] => 0 ) [313] => Array ( [0] => 59365 [1] => 0 ) [314] => Array ( [0] => 59293 [1] => 0 ) [315] => Array ( [0] => 59272 [1] => 0 ) [316] => Array ( [0] => 59287 [1] => 0.46831685304641724 ) [317] => Array ( [0] => 59321 [1] => 1.4913643598556519 ) [318] => Array ( [0] => 59331 [1] => 0 ) [319] => Array ( [0] => 59339 [1] => 0 ) [320] => Array ( [0] => 59270 [1] => 0 ) [321] => Array ( [0] => 59306 [1] => 0 ) [322] => Array ( [0] => 59314 [1] => 0 ) [323] => Array ( [0] => 59257 [1] => 0 ) [324] => Array ( [0] => 59218 [1] => 0 ) [325] => Array ( [0] => 59210 [1] => 0 ) [326] => Array ( [0] => 59242 [1] => 0 ) [327] => Array ( [0] => 59165 [1] => 2.8847579956054688 ) [328] => Array ( [0] => 59237 [1] => 0 ) [329] => Array ( [0] => 59151 [1] => 0 ) [330] => Array ( [0] => 59228 [1] => 0 ) [331] => Array ( [0] => 59214 [1] => 1.5035089254379272 ) [332] => Array ( [0] => 59141 [1] => 0 ) [333] => Array ( [0] => 59147 [1] => 0 ) [334] => Array ( [0] => 59098 [1] => 4.906732082366943 ) [335] => Array ( [0] => 59108 [1] => 0 ) [336] => Array ( [0] => 59159 [1] => 0.6715642213821411 ) [337] => Array ( [0] => 59115 [1] => 0.7503212690353394 ) [338] => Array ( [0] => 59138 [1] => 0.687811017036438 ) [339] => Array ( [0] => 59056 [1] => 0 ) [340] => Array ( [0] => 59103 [1] => 0.7383025288581848 ) [341] => Array ( [0] => 59052 [1] => 0 ) [342] => Array ( [0] => 59048 [1] => 0 ) [343] => Array ( [0] => 59001 [1] => 1.2457236051559448 ) [344] => Array ( [0] => 59036 [1] => 0 ) [345] => Array ( [0] => 59077 [1] => 0 ) [346] => Array ( [0] => 59031 [1] => 0 ) [347] => Array ( [0] => 58998 [1] => 0 ) [348] => Array ( [0] => 59073 [1] => 0 ) [349] => Array ( [0] => 58904 [1] => 0 ) [350] => Array ( [0] => 59008 [1] => 0 ) [351] => Array ( [0] => 59029 [1] => 0 ) [352] => Array ( [0] => 59014 [1] => 0.47217923402786255 ) [353] => Array ( [0] => 58931 [1] => 0 ) [354] => Array ( [0] => 58926 [1] => 0 ) [355] => Array ( [0] => 58915 [1] => 0 ) [356] => Array ( [0] => 58996 [1] => 0 ) [357] => Array ( [0] => 58941 [1] => 0 ) [358] => Array ( [0] => 58982 [1] => 0 ) [359] => Array ( [0] => 58968 [1] => 0 ) [360] => Array ( [0] => 58954 [1] => 0 ) [361] => Array ( [0] => 58890 [1] => 0 ) [362] => Array ( [0] => 58884 [1] => 0 ) [363] => Array ( [0] => 58936 [1] => 0 ) [364] => Array ( [0] => 58797 [1] => 0 ) [365] => Array ( [0] => 58842 [1] => 0 ) [366] => Array ( [0] => 58838 [1] => 0 ) [367] => Array ( [0] => 58795 [1] => 0 ) [368] => Array ( [0] => 58828 [1] => 1.0029819011688232 ) [369] => Array ( [0] => 58824 [1] => 0 ) [370] => Array ( [0] => 58818 [1] => 2.420386791229248 ) [371] => Array ( [0] => 58275 [1] => 0.4889408051967621 ) [372] => Array ( [0] => 58895 [1] => 0 ) [373] => Array ( [0] => 58711 [1] => 0.29290369153022766 ) [374] => Array ( [0] => 58866 [1] => 1.2442450523376465 ) [375] => Array ( [0] => 58872 [1] => 0 ) [376] => Array ( [0] => 58609 [1] => 0.5495147705078125 ) [377] => Array ( [0] => 58748 [1] => 0.524127185344696 ) [378] => Array ( [0] => 58856 [1] => 0.4566546380519867 ) [379] => Array ( [0] => 58847 [1] => 0 ) [380] => Array ( [0] => 58753 [1] => 0 ) [381] => Array ( [0] => 58767 [1] => 0 ) [382] => Array ( [0] => 58800 [1] => 1.2833375930786133 ) [383] => Array ( [0] => 58762 [1] => 0 ) [384] => Array ( [0] => 58779 [1] => 0 ) [385] => Array ( [0] => 58679 [1] => 0 ) [386] => Array ( [0] => 58707 [1] => 0 ) [387] => Array ( [0] => 58732 [1] => 0 ) [388] => Array ( [0] => 58693 [1] => 0 ) [389] => Array ( [0] => 58689 [1] => 0 ) [390] => Array ( [0] => 58675 [1] => 0 ) [391] => Array ( [0] => 58647 [1] => 0 ) [392] => Array ( [0] => 58698 [1] => 0 ) [393] => Array ( [0] => 59184 [1] => 0 ) [394] => Array ( [0] => 58682 [1] => 0 ) [395] => Array ( [0] => 58629 [1] => 0 ) [396] => Array ( [0] => 58620 [1] => 0.8489565253257751 ) [397] => Array ( [0] => 58664 [1] => 0.7393773198127747 ) [398] => Array ( [0] => 58659 [1] => 0 ) [399] => Array ( [0] => 58570 [1] => 0.6879810690879822 ) [400] => Array ( [0] => 58634 [1] => 0 ) [401] => Array ( [0] => 58631 [1] => 0 ) [402] => Array ( [0] => 58579 [1] => 1.4886555671691895 ) [403] => Array ( [0] => 58575 [1] => 0.7282139658927917 ) [404] => Array ( [0] => 58538 [1] => 0 ) [405] => Array ( [0] => 58587 [1] => 0 ) [406] => Array ( [0] => 58618 [1] => 7.084594249725342 ) [407] => Array ( [0] => 58614 [1] => 1.117045283317566 ) [408] => Array ( [0] => 58603 [1] => 2.548560857772827 ) [409] => Array ( [0] => 58596 [1] => 0 ) [410] => Array ( [0] => 58534 [1] => 0 ) [411] => Array ( [0] => 58480 [1] => 0 ) [412] => Array ( [0] => 58584 [1] => 0 ) [413] => Array ( [0] => 58560 [1] => 0 ) [414] => Array ( [0] => 58506 [1] => 0 ) [415] => Array ( [0] => 58302 [1] => 0 ) [416] => Array ( [0] => 58446 [1] => 0 ) [417] => Array ( [0] => 58548 [1] => 1.3041152954101562 ) [418] => Array ( [0] => 58543 [1] => 0 ) [419] => Array ( [0] => 58541 [1] => 0 ) [420] => Array ( [0] => 58531 [1] => 0 ) [421] => Array ( [0] => 58225 [1] => 0 ) [422] => Array ( [0] => 58113 [1] => 0 ) [423] => Array ( [0] => 58494 [1] => 0.7766419649124146 ) [424] => Array ( [0] => 58502 [1] => 0.2509055435657501 ) [425] => Array ( [0] => 58356 [1] => 0 ) [426] => Array ( [0] => 58312 [1] => 1.0274423360824585 ) [427] => Array ( [0] => 58320 [1] => 0 ) [428] => Array ( [0] => 58435 [1] => 0 ) [429] => Array ( [0] => 58228 [1] => 0 ) [430] => Array ( [0] => 58475 [1] => 0 ) [431] => Array ( [0] => 58459 [1] => 0 ) [432] => Array ( [0] => 58468 [1] => 1.5869040489196777 ) [433] => Array ( [0] => 58358 [1] => 0 ) [434] => Array ( [0] => 58452 [1] => 0 ) [435] => Array ( [0] => 58236 [1] => 0 ) [436] => Array ( [0] => 57975 [1] => 0 ) [437] => Array ( [0] => 58401 [1] => 0 ) [438] => Array ( [0] => 58392 [1] => 0 ) [439] => Array ( [0] => 58405 [1] => 0 ) [440] => Array ( [0] => 58403 [1] => 0 ) [441] => Array ( [0] => 58363 [1] => 0 ) [442] => Array ( [0] => 58308 [1] => 0 ) [443] => Array ( [0] => 58233 [1] => 0.35355010628700256 ) [444] => Array ( [0] => 58323 [1] => 0 ) [445] => Array ( [0] => 58250 [1] => 0 ) [446] => Array ( [0] => 58268 [1] => 0 ) [447] => Array ( [0] => 58281 [1] => 0.676915168762207 ) [448] => Array ( [0] => 58292 [1] => 0.8397145867347717 ) [449] => Array ( [0] => 58288 [1] => 0 ) [450] => Array ( [0] => 58285 [1] => 0 ) [451] => Array ( [0] => 57932 [1] => 0 ) [452] => Array ( [0] => 58197 [1] => 0.513229489326477 ) [453] => Array ( [0] => 58181 [1] => 0.3012809157371521 ) [454] => Array ( [0] => 58165 [1] => 0.24704371392726898 ) [455] => Array ( [0] => 58247 [1] => 0 ) [456] => Array ( [0] => 58086 [1] => 0 ) [457] => Array ( [0] => 58218 [1] => 0 ) [458] => Array ( [0] => 58124 [1] => 0 ) [459] => Array ( [0] => 58188 [1] => 0 ) [460] => Array ( [0] => 58108 [1] => 1.2675102949142456 ) [461] => Array ( [0] => 58176 [1] => 0 ) [462] => Array ( [0] => 58158 [1] => 0 ) [463] => Array ( [0] => 58078 [1] => 0 ) [464] => Array ( [0] => 58102 [1] => 0 ) [465] => Array ( [0] => 58131 [1] => 0 ) [466] => Array ( [0] => 58144 [1] => 0 ) [467] => Array ( [0] => 58126 [1] => 2.9448020458221436 ) [468] => Array ( [0] => 58071 [1] => 0 ) [469] => Array ( [0] => 58065 [1] => 0 ) [470] => Array ( [0] => 58093 [1] => 0 ) [471] => Array ( [0] => 58040 [1] => 0 ) [472] => Array ( [0] => 58047 [1] => 0 ) [473] => Array ( [0] => 58055 [1] => 0 ) [474] => Array ( [0] => 58052 [1] => 0 ) [475] => Array ( [0] => 58034 [1] => 0 ) [476] => Array ( [0] => 57595 [1] => 0 ) [477] => Array ( [0] => 57996 [1] => 0 ) [478] => Array ( [0] => 57965 [1] => 0 ) [479] => Array ( [0] => 57914 [1] => 0.4295927882194519 ) [480] => Array ( [0] => 57960 [1] => 0 ) [481] => Array ( [0] => 57837 [1] => 0 ) [482] => Array ( [0] => 58004 [1] => 0 ) [483] => Array ( [0] => 58015 [1] => 0 ) [484] => Array ( [0] => 57939 [1] => 0.9420344233512878 ) [485] => Array ( [0] => 57877 [1] => 0 ) [486] => Array ( [0] => 57810 [1] => 0 ) [487] => Array ( [0] => 57850 [1] => 0 ) [488] => Array ( [0] => 57815 [1] => 0 ) [489] => Array ( [0] => 57943 [1] => 0 ) [490] => Array ( [0] => 57819 [1] => 0 ) [491] => Array ( [0] => 57806 [1] => 0 ) [492] => Array ( [0] => 57883 [1] => 0 ) [493] => Array ( [0] => 57892 [1] => 0 ) [494] => Array ( [0] => 57842 [1] => 0 ) [495] => Array ( [0] => 57873 [1] => 1.3163706064224243 ) [496] => Array ( [0] => 57869 [1] => 0 ) [497] => Array ( [0] => 57866 [1] => 0 ) [498] => Array ( [0] => 57863 [1] => 0 ) [499] => Array ( [0] => 57760 [1] => 0 ) [500] => Array ( [0] => 57737 [1] => 0 ) [501] => Array ( [0] => 57728 [1] => 0 ) [502] => Array ( [0] => 57799 [1] => 0 ) [503] => Array ( [0] => 57662 [1] => 0.8259121179580688 ) [504] => Array ( [0] => 57745 [1] => 0 ) [505] => Array ( [0] => 57753 [1] => 0 ) [506] => Array ( [0] => 57748 [1] => 0 ) [507] => Array ( [0] => 57732 [1] => 0 ) [508] => Array ( [0] => 57711 [1] => 0 ) [509] => Array ( [0] => 57553 [1] => 0 ) [510] => Array ( [0] => 57691 [1] => 1.1125775575637817 ) [511] => Array ( [0] => 57694 [1] => 0 ) [512] => Array ( [0] => 57701 [1] => 0 ) [513] => Array ( [0] => 57698 [1] => 0 ) [514] => Array ( [0] => 57686 [1] => 0.8691538572311401 ) [515] => Array ( [0] => 57682 [1] => 0 ) [516] => Array ( [0] => 57609 [1] => 0.704174280166626 ) [517] => Array ( [0] => 57598 [1] => 0 ) [518] => Array ( [0] => 57667 [1] => 0 ) [519] => Array ( [0] => 57664 [1] => 0 ) [520] => Array ( [0] => 57646 [1] => 0 ) [521] => Array ( [0] => 57660 [1] => 0 ) [522] => Array ( [0] => 57252 [1] => 0 ) [523] => Array ( [0] => 57639 [1] => 0 ) [524] => Array ( [0] => 57535 [1] => 0.3278983235359192 ) [525] => Array ( [0] => 57573 [1] => 1.734840989112854 ) [526] => Array ( [0] => 57619 [1] => 0.5798022150993347 ) [527] => Array ( [0] => 57567 [1] => 0 ) [528] => Array ( [0] => 57624 [1] => 0 ) [529] => Array ( [0] => 57584 [1] => 0 ) [530] => Array ( [0] => 57463 [1] => 0 ) [531] => Array ( [0] => 57515 [1] => 0.9223448634147644 ) [532] => Array ( [0] => 57484 [1] => 0 ) [533] => Array ( [0] => 57538 [1] => 0 ) [534] => Array ( [0] => 57565 [1] => 0 ) [535] => Array ( [0] => 57545 [1] => 0 ) [536] => Array ( [0] => 57479 [1] => 0 ) [537] => Array ( [0] => 57420 [1] => 0.4547056555747986 ) [538] => Array ( [0] => 57474 [1] => 1.4703953266143799 ) [539] => Array ( [0] => 57521 [1] => 0 ) [540] => Array ( [0] => 57494 [1] => 0.8726686835289001 ) [541] => Array ( [0] => 57171 [1] => 0.9663095474243164 ) [542] => Array ( [0] => 57454 [1] => 0 ) [543] => Array ( [0] => 57449 [1] => 0 ) [544] => Array ( [0] => 57343 [1] => 0 ) [545] => Array ( [0] => 57368 [1] => 0.8937618732452393 ) [546] => Array ( [0] => 57378 [1] => 0 ) [547] => Array ( [0] => 57333 [1] => 0 ) [548] => Array ( [0] => 57338 [1] => 0 ) [549] => Array ( [0] => 57186 [1] => 0 ) [550] => Array ( [0] => 57422 [1] => 0 ) [551] => Array ( [0] => 57434 [1] => 0 ) [552] => Array ( [0] => 57055 [1] => 0 ) [553] => Array ( [0] => 57402 [1] => 0.6268010139465332 ) [554] => Array ( [0] => 57406 [1] => 1.3475438356399536 ) [555] => Array ( [0] => 57259 [1] => 0 ) [556] => Array ( [0] => 57286 [1] => 3.232856512069702 ) [557] => Array ( [0] => 57372 [1] => 0 ) [558] => Array ( [0] => 57265 [1] => 0 ) [559] => Array ( [0] => 57354 [1] => 0 ) [560] => Array ( [0] => 57253 [1] => 0 ) [561] => Array ( [0] => 57142 [1] => 0 ) [562] => Array ( [0] => 57312 [1] => 0 ) [563] => Array ( [0] => 57297 [1] => 0 ) [564] => Array ( [0] => 57292 [1] => 0 ) [565] => Array ( [0] => 57125 [1] => 0 ) [566] => Array ( [0] => 57234 [1] => 0 ) [567] => Array ( [0] => 57229 [1] => 0 ) [568] => Array ( [0] => 57227 [1] => 0 ) [569] => Array ( [0] => 57225 [1] => 1.0239263772964478 ) [570] => Array ( [0] => 57221 [1] => 3.204737901687622 ) [571] => Array ( [0] => 57215 [1] => 0 ) [572] => Array ( [0] => 57213 [1] => 4.528796195983887 ) [573] => Array ( [0] => 57211 [1] => 2.3753902912139893 ) [574] => Array ( [0] => 57209 [1] => 0 ) [575] => Array ( [0] => 57121 [1] => 0 ) [576] => Array ( [0] => 57101 [1] => 0 ) [577] => Array ( [0] => 57085 [1] => 0 ) [578] => Array ( [0] => 57063 [1] => 0 ) [579] => Array ( [0] => 56375 [1] => 0 ) [580] => Array ( [0] => 57166 [1] => 1.310119390487671 ) [581] => Array ( [0] => 57158 [1] => 0 ) [582] => Array ( [0] => 57129 [1] => 0 ) [583] => Array ( [0] => 56919 [1] => 0 ) [584] => Array ( [0] => 57117 [1] => 0 ) [585] => Array ( [0] => 57108 [1] => 0.988236665725708 ) [586] => Array ( [0] => 57058 [1] => 0 ) [587] => Array ( [0] => 56911 [1] => 0.3489878177642822 ) [588] => Array ( [0] => 57095 [1] => 0 ) [589] => Array ( [0] => 57025 [1] => 0 ) [590] => Array ( [0] => 56977 [1] => 0 ) [591] => Array ( [0] => 56974 [1] => 1.019525170326233 ) [592] => Array ( [0] => 56968 [1] => 0 ) [593] => Array ( [0] => 57041 [1] => 0 ) [594] => Array ( [0] => 57028 [1] => 0 ) [595] => Array ( [0] => 56922 [1] => 0 ) [596] => Array ( [0] => 56941 [1] => 0 ) [597] => Array ( [0] => 57002 [1] => 0 ) [598] => Array ( [0] => 56925 [1] => 0.35778573155403137 ) [599] => Array ( [0] => 56990 [1] => 0 ) [600] => Array ( [0] => 56886 [1] => 0 ) [601] => Array ( [0] => 56955 [1] => 0 ) [602] => Array ( [0] => 56963 [1] => 0 ) [603] => Array ( [0] => 56949 [1] => 0 ) [604] => Array ( [0] => 56938 [1] => 0 ) [605] => Array ( [0] => 56900 [1] => 0 ) [606] => Array ( [0] => 56840 [1] => 0 ) [607] => Array ( [0] => 56854 [1] => 0 ) [608] => Array ( [0] => 56858 [1] => 0.6822006702423096 ) [609] => Array ( [0] => 56913 [1] => 2.4198412895202637 ) [610] => Array ( [0] => 56827 [1] => 0.8962123394012451 ) [611] => Array ( [0] => 56819 [1] => 0.3296138048171997 ) [612] => Array ( [0] => 56844 [1] => 0.9400336146354675 ) [613] => Array ( [0] => 56805 [1] => 0.8037770390510559 ) [614] => Array ( [0] => 56862 [1] => 0.6564610004425049 ) [615] => Array ( [0] => 56830 [1] => 0 ) [616] => Array ( [0] => 56784 [1] => 0 ) [617] => Array ( [0] => 56792 [1] => 0.5976732969284058 ) [618] => Array ( [0] => 56803 [1] => 0 ) [619] => Array ( [0] => 56787 [1] => 0 ) [620] => Array ( [0] => 56760 [1] => 0 ) [621] => Array ( [0] => 56714 [1] => 0 ) [622] => Array ( [0] => 56671 [1] => 0 ) [623] => Array ( [0] => 56607 [1] => 0 ) [624] => Array ( [0] => 56673 [1] => 0 ) [625] => Array ( [0] => 56658 [1] => 0 ) [626] => Array ( [0] => 56652 [1] => 0 ) [627] => Array ( [0] => 56153 [1] => 0.5182220339775085 ) [628] => Array ( [0] => 56757 [1] => 0 ) [629] => Array ( [0] => 56736 [1] => 0 ) [630] => Array ( [0] => 56749 [1] => 0 ) [631] => Array ( [0] => 56598 [1] => 0.514323353767395 ) [632] => Array ( [0] => 56625 [1] => 0 ) [633] => Array ( [0] => 56647 [1] => 0 ) [634] => Array ( [0] => 56584 [1] => 0 ) [635] => Array ( [0] => 56730 [1] => 0.8314183354377747 ) [636] => Array ( [0] => 56728 [1] => 2.5927889347076416 ) [637] => Array ( [0] => 56701 [1] => 0 ) [638] => Array ( [0] => 56629 [1] => 0 ) [639] => Array ( [0] => 56638 [1] => 0 ) [640] => Array ( [0] => 56571 [1] => 0 ) [641] => Array ( [0] => 56274 [1] => 0.7489196062088013 ) [642] => Array ( [0] => 56560 [1] => 0 ) [643] => Array ( [0] => 56472 [1] => 2.4622344970703125 ) [644] => Array ( [0] => 56593 [1] => 0 ) [645] => Array ( [0] => 56578 [1] => 0 ) [646] => Array ( [0] => 56602 [1] => 0 ) [647] => Array ( [0] => 56413 [1] => 3.7247824668884277 ) [648] => Array ( [0] => 56540 [1] => 1.4062093496322632 ) [649] => Array ( [0] => 56517 [1] => 0 ) [650] => Array ( [0] => 56535 [1] => 0 ) [651] => Array ( [0] => 56492 [1] => 0 ) [652] => Array ( [0] => 56531 [1] => 0 ) [653] => Array ( [0] => 56442 [1] => 0 ) [654] => Array ( [0] => 56393 [1] => 0 ) [655] => Array ( [0] => 56370 [1] => 1.7485390901565552 ) [656] => Array ( [0] => 56474 [1] => 1.2741519212722778 ) [657] => Array ( [0] => 56462 [1] => 0 ) [658] => Array ( [0] => 56460 [1] => 0 ) [659] => Array ( [0] => 56402 [1] => 0 ) [660] => Array ( [0] => 56367 [1] => 0 ) [661] => Array ( [0] => 56429 [1] => 0 ) [662] => Array ( [0] => 56450 [1] => 0 ) [663] => Array ( [0] => 56437 [1] => 0 ) [664] => Array ( [0] => 56315 [1] => 1.1123899221420288 ) [665] => Array ( [0] => 56283 [1] => 0 ) [666] => Array ( [0] => 56398 [1] => 0 ) [667] => Array ( [0] => 56381 [1] => 1.6847031116485596 ) [668] => Array ( [0] => 56390 [1] => 0 ) [669] => Array ( [0] => 56305 [1] => 0 ) [670] => Array ( [0] => 56347 [1] => 0.7378013730049133 ) [671] => Array ( [0] => 56326 [1] => 0.918387234210968 ) [672] => Array ( [0] => 56240 [1] => 1.1758943796157837 ) [673] => Array ( [0] => 56190 [1] => 1.3286248445510864 ) [674] => Array ( [0] => 56321 [1] => 0 ) [675] => Array ( [0] => 56294 [1] => 1.4915897846221924 ) [676] => Array ( [0] => 56311 [1] => 0 ) [677] => Array ( [0] => 56302 [1] => 0 ) [678] => Array ( [0] => 56236 [1] => 0 ) [679] => Array ( [0] => 56230 [1] => 0 ) [680] => Array ( [0] => 56223 [1] => 0 ) [681] => Array ( [0] => 56280 [1] => 0 ) [682] => Array ( [0] => 56194 [1] => 0.5364729762077332 ) [683] => Array ( [0] => 56183 [1] => 0 ) [684] => Array ( [0] => 56179 [1] => 0 ) [685] => Array ( [0] => 56256 [1] => 0 ) [686] => Array ( [0] => 56156 [1] => 0 ) [687] => Array ( [0] => 56116 [1] => 1.091515064239502 ) [688] => Array ( [0] => 56209 [1] => 0.7610846161842346 ) [689] => Array ( [0] => 56206 [1] => 0 ) [690] => Array ( [0] => 56172 [1] => 0 ) [691] => Array ( [0] => 56202 [1] => 0 ) [692] => Array ( [0] => 56072 [1] => 0 ) [693] => Array ( [0] => 56163 [1] => 0 ) [694] => Array ( [0] => 56168 [1] => 0.7820966243743896 ) [695] => Array ( [0] => 56149 [1] => 0 ) [696] => Array ( [0] => 55943 [1] => 0.32734039425849915 ) [697] => Array ( [0] => 55596 [1] => 0.889937698841095 ) [698] => Array ( [0] => 56093 [1] => 0 ) [699] => Array ( [0] => 56086 [1] => 1.0282331705093384 ) [700] => Array ( [0] => 56138 [1] => 0.7292631268501282 ) [701] => Array ( [0] => 56136 [1] => 0 ) [702] => Array ( [0] => 56134 [1] => 0 ) [703] => Array ( [0] => 56046 [1] => 0 ) [704] => Array ( [0] => 56123 [1] => 0 ) [705] => Array ( [0] => 56024 [1] => 0 ) [706] => Array ( [0] => 56041 [1] => 1.1066808700561523 ) [707] => Array ( [0] => 56007 [1] => 0 ) [708] => Array ( [0] => 56028 [1] => 0 ) [709] => Array ( [0] => 56057 [1] => 0 ) [710] => Array ( [0] => 55962 [1] => 0 ) [711] => Array ( [0] => 56049 [1] => 1.5197734832763672 ) [712] => Array ( [0] => 56011 [1] => 0 ) [713] => Array ( [0] => 55957 [1] => 0 ) [714] => Array ( [0] => 55977 [1] => 0 ) [715] => Array ( [0] => 55993 [1] => 0 ) [716] => Array ( [0] => 55952 [1] => 0 ) [717] => Array ( [0] => 55939 [1] => 0 ) [718] => Array ( [0] => 55970 [1] => 0 ) [719] => Array ( [0] => 55968 [1] => 0 ) [720] => Array ( [0] => 55926 [1] => 0 ) [721] => Array ( [0] => 55914 [1] => 0 ) [722] => Array ( [0] => 54405 [1] => 0 ) [723] => Array ( [0] => 55906 [1] => 0 ) [724] => Array ( [0] => 55910 [1] => 0 ) [725] => Array ( [0] => 55879 [1] => 1.3650660514831543 ) [726] => Array ( [0] => 55872 [1] => 0 ) [727] => Array ( [0] => 55885 [1] => 2.646869421005249 ) [728] => Array ( [0] => 55869 [1] => 2.387218952178955 ) [729] => Array ( [0] => 55820 [1] => 0 ) [730] => Array ( [0] => 55866 [1] => 0 ) [731] => Array ( [0] => 55858 [1] => 0 ) [732] => Array ( [0] => 55862 [1] => 0 ) [733] => Array ( [0] => 55810 [1] => 0 ) [734] => Array ( [0] => 55785 [1] => 0 ) [735] => Array ( [0] => 55844 [1] => 0 ) [736] => Array ( [0] => 55826 [1] => 0 ) [737] => Array ( [0] => 55835 [1] => 0 ) [738] => Array ( [0] => 55831 [1] => 0 ) [739] => Array ( [0] => 55779 [1] => 0 ) [740] => Array ( [0] => 55814 [1] => 0.3369351029396057 ) [741] => Array ( [0] => 55577 [1] => 0.46224895119667053 ) [742] => Array ( [0] => 55748 [1] => 0.4499346613883972 ) [743] => Array ( [0] => 55766 [1] => 0 ) [744] => Array ( [0] => 55795 [1] => 0 ) [745] => Array ( [0] => 55789 [1] => 0 ) [746] => Array ( [0] => 55481 [1] => 0 ) [747] => Array ( [0] => 55721 [1] => 0 ) [748] => Array ( [0] => 55744 [1] => 0 ) [749] => Array ( [0] => 55656 [1] => 0.699486255645752 ) [750] => Array ( [0] => 55667 [1] => 0.03104928880929947 ) [751] => Array ( [0] => 55681 [1] => 0 ) [752] => Array ( [0] => 55660 [1] => 0 ) [753] => Array ( [0] => 55708 [1] => 0 ) [754] => Array ( [0] => 55626 [1] => 1.5183439254760742 ) [755] => Array ( [0] => 55701 [1] => 0 ) [756] => Array ( [0] => 55634 [1] => 0 ) [757] => Array ( [0] => 55646 [1] => 0.5425267219543457 ) [758] => Array ( [0] => 55640 [1] => 0 ) [759] => Array ( [0] => 55686 [1] => 0 ) [760] => Array ( [0] => 55674 [1] => 0.5625401735305786 ) [761] => Array ( [0] => 55678 [1] => 0 ) [762] => Array ( [0] => 55519 [1] => 0.4710400104522705 ) [763] => Array ( [0] => 55589 [1] => 0 ) [764] => Array ( [0] => 55529 [1] => 0 ) [765] => Array ( [0] => 55533 [1] => 0 ) [766] => Array ( [0] => 55561 [1] => 0 ) [767] => Array ( [0] => 55538 [1] => 0 ) [768] => Array ( [0] => 55622 [1] => 1.4375650882720947 ) [769] => Array ( [0] => 55618 [1] => 1.0980688333511353 ) [770] => Array ( [0] => 55616 [1] => 1.6723488569259644 ) [771] => Array ( [0] => 55471 [1] => 0 ) [772] => Array ( [0] => 55604 [1] => 0 ) [773] => Array ( [0] => 55582 [1] => 0 ) [774] => Array ( [0] => 55574 [1] => 0 ) [775] => Array ( [0] => 55341 [1] => 0.3683408200740814 ) [776] => Array ( [0] => 55497 [1] => 0 ) [777] => Array ( [0] => 55522 [1] => 0 ) [778] => Array ( [0] => 55491 [1] => 0 ) [779] => Array ( [0] => 55477 [1] => 0 ) [780] => Array ( [0] => 55414 [1] => 0 ) [781] => Array ( [0] => 55500 [1] => 0 ) [782] => Array ( [0] => 55464 [1] => 0 ) [783] => Array ( [0] => 55485 [1] => 0 ) [784] => Array ( [0] => 55441 [1] => 0 ) [785] => Array ( [0] => 55438 [1] => 0 ) [786] => Array ( [0] => 55449 [1] => 0 ) [787] => Array ( [0] => 55436 [1] => 0 ) [788] => Array ( [0] => 55419 [1] => 0 ) [789] => Array ( [0] => 55399 [1] => 0 ) [790] => Array ( [0] => 55333 [1] => 0 ) [791] => Array ( [0] => 55039 [1] => 0.2096126228570938 ) [792] => Array ( [0] => 55373 [1] => 0 ) [793] => Array ( [0] => 55357 [1] => 0 ) [794] => Array ( [0] => 55364 [1] => 0 ) [795] => Array ( [0] => 55368 [1] => 0 ) [796] => Array ( [0] => 55384 [1] => 0 ) [797] => Array ( [0] => 55349 [1] => 0.84975665807724 ) [798] => Array ( [0] => 55315 [1] => 0 ) [799] => Array ( [0] => 55287 [1] => 0.43122246861457825 ) [800] => Array ( [0] => 55344 [1] => 0 ) [801] => Array ( [0] => 55283 [1] => 0 ) [802] => Array ( [0] => 55354 [1] => 0.5910009145736694 ) [803] => Array ( [0] => 55319 [1] => 0 ) [804] => Array ( [0] => 55277 [1] => 0 ) [805] => Array ( [0] => 55265 [1] => 0 ) [806] => Array ( [0] => 55251 [1] => 0.8204119801521301 ) [807] => Array ( [0] => 55309 [1] => 0.6658769249916077 ) [808] => Array ( [0] => 55256 [1] => 0 ) [809] => Array ( [0] => 55246 [1] => 0 ) [810] => Array ( [0] => 55297 [1] => 0 ) [811] => Array ( [0] => 55238 [1] => 1.0422331094741821 ) [812] => Array ( [0] => 55224 [1] => 0 ) [813] => Array ( [0] => 55196 [1] => 0 ) [814] => Array ( [0] => 55220 [1] => 0 ) [815] => Array ( [0] => 55215 [1] => 0 ) [816] => Array ( [0] => 55203 [1] => 0 ) [817] => Array ( [0] => 55181 [1] => 0 ) [818] => Array ( [0] => 55153 [1] => 0 ) [819] => Array ( [0] => 55159 [1] => 0 ) [820] => Array ( [0] => 55186 [1] => 0 ) [821] => Array ( [0] => 55190 [1] => 0 ) [822] => Array ( [0] => 55177 [1] => 0 ) [823] => Array ( [0] => 55137 [1] => 0 ) [824] => Array ( [0] => 55173 [1] => 0 ) [825] => Array ( [0] => 55170 [1] => 0 ) [826] => Array ( [0] => 55148 [1] => 0 ) [827] => Array ( [0] => 55097 [1] => 2.476729393005371 ) [828] => Array ( [0] => 55091 [1] => 0 ) [829] => Array ( [0] => 55080 [1] => 2.9722225666046143 ) [830] => Array ( [0] => 55037 [1] => 0 ) [831] => Array ( [0] => 54972 [1] => 0 ) [832] => Array ( [0] => 55027 [1] => 0.9561924934387207 ) [833] => Array ( [0] => 55117 [1] => 0 ) [834] => Array ( [0] => 55031 [1] => 0 ) [835] => Array ( [0] => 55020 [1] => 0.9030551910400391 ) [836] => Array ( [0] => 55015 [1] => 0 ) [837] => Array ( [0] => 55062 [1] => 0 ) [838] => Array ( [0] => 54991 [1] => 0 ) [839] => Array ( [0] => 54983 [1] => 0 ) [840] => Array ( [0] => 55042 [1] => 0.928095281124115 ) [841] => Array ( [0] => 54974 [1] => 0 ) [842] => Array ( [0] => 54956 [1] => 0 ) [843] => Array ( [0] => 54723 [1] => 0 ) [844] => Array ( [0] => 55004 [1] => 0.6185052394866943 ) [845] => Array ( [0] => 55002 [1] => 1.739330530166626 ) [846] => Array ( [0] => 54776 [1] => 0.4632422924041748 ) [847] => Array ( [0] => 54804 [1] => 2.845025062561035 ) [848] => Array ( [0] => 54967 [1] => 0 ) [849] => Array ( [0] => 54751 [1] => 0 ) [850] => Array ( [0] => 54900 [1] => 0 ) [851] => Array ( [0] => 54906 [1] => 0 ) [852] => Array ( [0] => 54843 [1] => 0 ) [853] => Array ( [0] => 54925 [1] => 0 ) [854] => Array ( [0] => 54753 [1] => 1.9177736043930054 ) [855] => Array ( [0] => 54915 [1] => 0 ) [856] => Array ( [0] => 54725 [1] => 0 ) [857] => Array ( [0] => 54824 [1] => 0 ) [858] => Array ( [0] => 54867 [1] => 0 ) [859] => Array ( [0] => 54885 [1] => 0 ) [860] => Array ( [0] => 54877 [1] => 0 ) [861] => Array ( [0] => 54857 [1] => 0 ) [862] => Array ( [0] => 54880 [1] => 0 ) [863] => Array ( [0] => 54861 [1] => 0 ) [864] => Array ( [0] => 54855 [1] => 0.9279325604438782 ) [865] => Array ( [0] => 54396 [1] => 0 ) [866] => Array ( [0] => 54807 [1] => 0 ) [867] => Array ( [0] => 54839 [1] => 0.638565719127655 ) [868] => Array ( [0] => 54735 [1] => 0 ) [869] => Array ( [0] => 54800 [1] => 1.5769089460372925 ) [870] => Array ( [0] => 54744 [1] => 0 ) [871] => Array ( [0] => 54795 [1] => 0 ) [872] => Array ( [0] => 54779 [1] => 0.5031289458274841 ) [873] => Array ( [0] => 54729 [1] => 0 ) [874] => Array ( [0] => 54771 [1] => 0 ) [875] => Array ( [0] => 54739 [1] => 0 ) [876] => Array ( [0] => 54695 [1] => 0 ) [877] => Array ( [0] => 54668 [1] => 0 ) [878] => Array ( [0] => 54687 [1] => 1.048980951309204 ) [879] => Array ( [0] => 54663 [1] => 0 ) [880] => Array ( [0] => 54577 [1] => 0 ) [881] => Array ( [0] => 54655 [1] => 1.0155556201934814 ) [882] => Array ( [0] => 54651 [1] => 1.488632321357727 ) [883] => Array ( [0] => 54564 [1] => 1.6805320978164673 ) [884] => Array ( [0] => 54673 [1] => 0.5052670836448669 ) [885] => Array ( [0] => 54400 [1] => 0 ) [886] => Array ( [0] => 54398 [1] => 0 ) [887] => Array ( [0] => 54590 [1] => 0 ) [888] => Array ( [0] => 54623 [1] => 0 ) [889] => Array ( [0] => 54597 [1] => 0 ) [890] => Array ( [0] => 54628 [1] => 0 ) [891] => Array ( [0] => 54403 [1] => 0 ) [892] => Array ( [0] => 54603 [1] => 0 ) [893] => Array ( [0] => 54542 [1] => 1.6369959115982056 ) [894] => Array ( [0] => 54580 [1] => 0 ) [895] => Array ( [0] => 54532 [1] => 0 ) [896] => Array ( [0] => 54553 [1] => 4.86357307434082 ) [897] => Array ( [0] => 54561 [1] => 0 ) [898] => Array ( [0] => 54389 [1] => 0.760734498500824 ) [899] => Array ( [0] => 54523 [1] => 1.4333791732788086 ) [900] => Array ( [0] => 54520 [1] => 0 ) [901] => Array ( [0] => 54516 [1] => 0 ) [902] => Array ( [0] => 54394 [1] => 1.0302915573120117 ) [903] => Array ( [0] => 54463 [1] => 0 ) [904] => Array ( [0] => 54458 [1] => 0 ) [905] => Array ( [0] => 54476 [1] => 0 ) [906] => Array ( [0] => 54491 [1] => 0 ) [907] => Array ( [0] => 54387 [1] => 0 ) [908] => Array ( [0] => 54429 [1] => 1.914489507675171 ) [909] => Array ( [0] => 54407 [1] => 0 ) [910] => Array ( [0] => 54391 [1] => 0 ) [911] => Array ( [0] => 54439 [1] => 0 ) [912] => Array ( [0] => 54357 [1] => 0 ) [913] => Array ( [0] => 54343 [1] => 0 ) [914] => Array ( [0] => 54363 [1] => 0 ) [915] => Array ( [0] => 54327 [1] => 0 ) [916] => Array ( [0] => 54322 [1] => 0 ) [917] => Array ( [0] => 54311 [1] => 0 ) [918] => Array ( [0] => 54307 [1] => 0 ) [919] => Array ( [0] => 54303 [1] => 0 ) [920] => Array ( [0] => 54254 [1] => 0.08137718588113785 ) [921] => Array ( [0] => 54317 [1] => 3.109872341156006 ) [922] => Array ( [0] => 54265 [1] => 1.4109206199645996 ) [923] => Array ( [0] => 54333 [1] => 0 ) [924] => Array ( [0] => 54210 [1] => 0.7163589596748352 ) [925] => Array ( [0] => 54205 [1] => 0 ) [926] => Array ( [0] => 54284 [1] => 0 ) [927] => Array ( [0] => 54292 [1] => 1.9061517715454102 ) [928] => Array ( [0] => 53887 [1] => 0 ) [929] => Array ( [0] => 54261 [1] => 0 ) [930] => Array ( [0] => 54235 [1] => 0 ) [931] => Array ( [0] => 54110 [1] => 0 ) [932] => Array ( [0] => 54202 [1] => 0 ) [933] => Array ( [0] => 54150 [1] => 0 ) [934] => Array ( [0] => 54130 [1] => 0.43570441007614136 ) [935] => Array ( [0] => 54144 [1] => 1.7311588525772095 ) [936] => Array ( [0] => 54121 [1] => 0.31322571635246277 ) [937] => Array ( [0] => 53890 [1] => 0.4301687180995941 ) [938] => Array ( [0] => 53817 [1] => 6.354752063751221 ) [939] => Array ( [0] => 54159 [1] => 0 ) [940] => Array ( [0] => 54134 [1] => 2.3744866847991943 ) [941] => Array ( [0] => 53939 [1] => 0 ) [942] => Array ( [0] => 53899 [1] => 0 ) [943] => Array ( [0] => 54102 [1] => 0 ) [944] => Array ( [0] => 54097 [1] => 0 ) [945] => Array ( [0] => 53908 [1] => 0 ) [946] => Array ( [0] => 53892 [1] => 0 ) [947] => Array ( [0] => 53988 [1] => 0 ) [948] => Array ( [0] => 54068 [1] => 0.9217900633811951 ) [949] => Array ( [0] => 53962 [1] => 0 ) [950] => Array ( [0] => 54040 [1] => 0 ) [951] => Array ( [0] => 54021 [1] => 0 ) [952] => Array ( [0] => 54035 [1] => 0 ) [953] => Array ( [0] => 53978 [1] => 0 ) [954] => Array ( [0] => 54017 [1] => 0 ) [955] => Array ( [0] => 53993 [1] => 0 ) [956] => Array ( [0] => 53982 [1] => 0 ) [957] => Array ( [0] => 53911 [1] => 0.7126120924949646 ) [958] => Array ( [0] => 53934 [1] => 1.0410414934158325 ) [959] => Array ( [0] => 53916 [1] => 0 ) [960] => Array ( [0] => 53960 [1] => 0 ) [961] => Array ( [0] => 53958 [1] => 0 ) [962] => Array ( [0] => 53956 [1] => 0 ) [963] => Array ( [0] => 53882 [1] => 0 ) [964] => Array ( [0] => 53876 [1] => 0 ) [965] => Array ( [0] => 53923 [1] => 0.2548769414424896 ) [966] => Array ( [0] => 53856 [1] => 0 ) [967] => Array ( [0] => 53921 [1] => 0 ) [968] => Array ( [0] => 53869 [1] => 0 ) [969] => Array ( [0] => 53865 [1] => 0 ) [970] => Array ( [0] => 53844 [1] => 0 ) [971] => Array ( [0] => 53851 [1] => 0 ) [972] => Array ( [0] => 53839 [1] => 0 ) [973] => Array ( [0] => 53764 [1] => 0 ) [974] => Array ( [0] => 53849 [1] => 0 ) [975] => Array ( [0] => 53805 [1] => 1.8032355308532715 ) [976] => Array ( [0] => 53801 [1] => 0 ) [977] => Array ( [0] => 53795 [1] => 0.5781416296958923 ) [978] => Array ( [0] => 53782 [1] => 1.155047059059143 ) [979] => Array ( [0] => 53778 [1] => 1.1625927686691284 ) [980] => Array ( [0] => 53767 [1] => 0 ) [981] => Array ( [0] => 53790 [1] => 0 ) [982] => Array ( [0] => 53759 [1] => 0 ) [983] => Array ( [0] => 53738 [1] => 0 ) [984] => Array ( [0] => 53699 [1] => 0 ) [985] => Array ( [0] => 53679 [1] => 0 ) [986] => Array ( [0] => 53682 [1] => 0 ) [987] => Array ( [0] => 53742 [1] => 0 ) [988] => Array ( [0] => 53686 [1] => 1.6834824085235596 ) [989] => Array ( [0] => 53673 [1] => 0 ) [990] => Array ( [0] => 53670 [1] => 0 ) [991] => Array ( [0] => 53661 [1] => 0 ) [992] => Array ( [0] => 53653 [1] => 0 ) [993] => Array ( [0] => 53645 [1] => 0 ) [994] => Array ( [0] => 53582 [1] => 0 ) [995] => Array ( [0] => 53611 [1] => 0 ) [996] => Array ( [0] => 53608 [1] => 0 ) [997] => Array ( [0] => 53603 [1] => 0 ) [998] => Array ( [0] => 53651 [1] => 0 ) [999] => Array ( [0] => 53649 [1] => 0 ) [1000] => Array ( [0] => 53619 [1] => 0 ) [1001] => Array ( [0] => 53592 [1] => 0 ) [1002] => Array ( [0] => 53443 [1] => 0 ) [1003] => Array ( [0] => 53560 [1] => 0 ) [1004] => Array ( [0] => 53527 [1] => 0.517918050289154 ) [1005] => Array ( [0] => 53542 [1] => 0 ) [1006] => Array ( [0] => 53523 [1] => 0 ) [1007] => Array ( [0] => 53498 [1] => 0 ) [1008] => Array ( [0] => 53533 [1] => 0 ) [1009] => Array ( [0] => 53517 [1] => 0 ) [1010] => Array ( [0] => 53513 [1] => 1.7396141290664673 ) [1011] => Array ( [0] => 53529 [1] => 0 ) [1012] => Array ( [0] => 53270 [1] => 0.611580491065979 ) [1013] => Array ( [0] => 53493 [1] => 0 ) [1014] => Array ( [0] => 53364 [1] => 0 ) [1015] => Array ( [0] => 53452 [1] => 0.7193260192871094 ) [1016] => Array ( [0] => 53471 [1] => 0 ) [1017] => Array ( [0] => 53487 [1] => 0 ) [1018] => Array ( [0] => 53439 [1] => 0 ) [1019] => Array ( [0] => 53445 [1] => 1.822843313217163 ) [1020] => Array ( [0] => 53435 [1] => 0.5073638558387756 ) [1021] => Array ( [0] => 53457 [1] => 0 ) [1022] => Array ( [0] => 53286 [1] => 1.2230721712112427 ) [1023] => Array ( [0] => 53401 [1] => 0.7066138386726379 ) [1024] => Array ( [0] => 53348 [1] => 0 ) [1025] => Array ( [0] => 53392 [1] => 0 ) [1026] => Array ( [0] => 53395 [1] => 0 ) [1027] => Array ( [0] => 53385 [1] => 0 ) [1028] => Array ( [0] => 53388 [1] => 1.6832219362258911 ) [1029] => Array ( [0] => 53334 [1] => 0 ) [1030] => Array ( [0] => 53399 [1] => 0 ) [1031] => Array ( [0] => 53273 [1] => 0 ) [1032] => Array ( [0] => 53225 [1] => 0 ) [1033] => Array ( [0] => 53296 [1] => 0.9996170401573181 ) [1034] => Array ( [0] => 53326 [1] => 0 ) [1035] => Array ( [0] => 53264 [1] => 0.9432227611541748 ) [1036] => Array ( [0] => 53306 [1] => 0 ) [1037] => Array ( [0] => 53330 [1] => 0 ) [1038] => Array ( [0] => 53321 [1] => 0 ) [1039] => Array ( [0] => 53317 [1] => 0 ) [1040] => Array ( [0] => 53217 [1] => 3.4237308502197266 ) [1041] => Array ( [0] => 53259 [1] => 0.6695268154144287 ) [1042] => Array ( [0] => 53275 [1] => 0 ) [1043] => Array ( [0] => 53212 [1] => 0 ) [1044] => Array ( [0] => 53196 [1] => 0 ) [1045] => Array ( [0] => 52652 [1] => 0 ) [1046] => Array ( [0] => 53248 [1] => 0 ) [1047] => Array ( [0] => 53241 [1] => 0 ) [1048] => Array ( [0] => 53245 [1] => 0 ) [1049] => Array ( [0] => 53181 [1] => 1.832694411277771 ) [1050] => Array ( [0] => 52966 [1] => 0 ) [1051] => Array ( [0] => 53201 [1] => 2.2099437713623047 ) [1052] => Array ( [0] => 52999 [1] => 0 ) [1053] => Array ( [0] => 53007 [1] => 0 ) [1054] => Array ( [0] => 52957 [1] => 0 ) [1055] => Array ( [0] => 53150 [1] => 0 ) [1056] => Array ( [0] => 53128 [1] => 4.377632141113281 ) [1057] => Array ( [0] => 53168 [1] => 0 ) [1058] => Array ( [0] => 53156 [1] => 0 ) [1059] => Array ( [0] => 53154 [1] => 0 ) [1060] => Array ( [0] => 53158 [1] => 0 ) [1061] => Array ( [0] => 53110 [1] => 0 ) [1062] => Array ( [0] => 53143 [1] => 0 ) [1063] => Array ( [0] => 53122 [1] => 0 ) [1064] => Array ( [0] => 53115 [1] => 0 ) [1065] => Array ( [0] => 53012 [1] => 0 ) [1066] => Array ( [0] => 53090 [1] => 0 ) [1067] => Array ( [0] => 53067 [1] => 0.4447319507598877 ) [1068] => Array ( [0] => 53096 [1] => 0 ) [1069] => Array ( [0] => 52962 [1] => 2.630129814147949 ) [1070] => Array ( [0] => 53062 [1] => 0 ) [1071] => Array ( [0] => 53077 [1] => 0 ) [1072] => Array ( [0] => 53055 [1] => 0 ) [1073] => Array ( [0] => 53037 [1] => 0 ) [1074] => Array ( [0] => 52983 [1] => 0 ) [1075] => Array ( [0] => 53003 [1] => 0 ) [1076] => Array ( [0] => 52643 [1] => 0 ) [1077] => Array ( [0] => 52970 [1] => 0 ) [1078] => Array ( [0] => 52835 [1] => 0 ) [1079] => Array ( [0] => 52820 [1] => 0 ) [1080] => Array ( [0] => 52879 [1] => 0 ) [1081] => Array ( [0] => 52930 [1] => 0 ) [1082] => Array ( [0] => 52926 [1] => 0 ) [1083] => Array ( [0] => 52807 [1] => 0.6684725880622864 ) [1084] => Array ( [0] => 52830 [1] => 0 ) [1085] => Array ( [0] => 52876 [1] => 0 ) [1086] => Array ( [0] => 52827 [1] => 0 ) [1087] => Array ( [0] => 52874 [1] => 0 ) [1088] => Array ( [0] => 52861 [1] => 1.773266315460205 ) [1089] => Array ( [0] => 52870 [1] => 0.6499415636062622 ) [1090] => Array ( [0] => 52847 [1] => 2.8111674785614014 ) [1091] => Array ( [0] => 52843 [1] => 0 ) [1092] => Array ( [0] => 52794 [1] => 0 ) [1093] => Array ( [0] => 52139 [1] => 0 ) [1094] => Array ( [0] => 52769 [1] => 0.5071554780006409 ) [1095] => Array ( [0] => 52701 [1] => 0 ) [1096] => Array ( [0] => 52823 [1] => 0 ) [1097] => Array ( [0] => 52811 [1] => 2.603080987930298 ) [1098] => Array ( [0] => 52815 [1] => 0 ) [1099] => Array ( [0] => 52764 [1] => 0 ) [1100] => Array ( [0] => 52710 [1] => 0 ) [1101] => Array ( [0] => 52777 [1] => 0 ) [1102] => Array ( [0] => 52645 [1] => 0 ) [1103] => Array ( [0] => 53564 [1] => 1.2168647050857544 ) [1104] => Array ( [0] => 52621 [1] => 0 ) [1105] => Array ( [0] => 52696 [1] => 1.779783844947815 ) [1106] => Array ( [0] => 52715 [1] => 0 ) [1107] => Array ( [0] => 52743 [1] => 0 ) [1108] => Array ( [0] => 52719 [1] => 0 ) [1109] => Array ( [0] => 52745 [1] => 0.392528235912323 ) [1110] => Array ( [0] => 52725 [1] => 3.5433545112609863 ) [1111] => Array ( [0] => 52631 [1] => 0 ) [1112] => Array ( [0] => 52675 [1] => 0 ) [1113] => Array ( [0] => 52688 [1] => 0 ) [1114] => Array ( [0] => 52686 [1] => 0 ) [1115] => Array ( [0] => 52595 [1] => 0 ) [1116] => Array ( [0] => 52668 [1] => 0 ) [1117] => Array ( [0] => 52638 [1] => 0 ) [1118] => Array ( [0] => 52605 [1] => 0 ) [1119] => Array ( [0] => 52591 [1] => 0.42851564288139343 ) [1120] => Array ( [0] => 52601 [1] => 0 ) [1121] => Array ( [0] => 52589 [1] => 0.38331136107444763 ) [1122] => Array ( [0] => 52572 [1] => 0 ) [1123] => Array ( [0] => 52556 [1] => 0 ) [1124] => Array ( [0] => 52584 [1] => 0 ) [1125] => Array ( [0] => 52467 [1] => 0 ) [1126] => Array ( [0] => 52498 [1] => 0 ) [1127] => Array ( [0] => 52562 [1] => 1.1672216653823853 ) [1128] => Array ( [0] => 52427 [1] => 0 ) [1129] => Array ( [0] => 52569 [1] => 0 ) [1130] => Array ( [0] => 52494 [1] => 0 ) [1131] => Array ( [0] => 52490 [1] => 1.6363673210144043 ) [1132] => Array ( [0] => 52417 [1] => 0 ) [1133] => Array ( [0] => 52465 [1] => 4.489930152893066 ) [1134] => Array ( [0] => 52405 [1] => 0 ) [1135] => Array ( [0] => 52541 [1] => 0 ) [1136] => Array ( [0] => 52538 [1] => 0 ) [1137] => Array ( [0] => 52535 [1] => 0 ) [1138] => Array ( [0] => 52400 [1] => 0 ) [1139] => Array ( [0] => 52475 [1] => 0 ) [1140] => Array ( [0] => 52396 [1] => 0 ) [1141] => Array ( [0] => 52470 [1] => 0.3009650707244873 ) [1142] => Array ( [0] => 52410 [1] => 0 ) [1143] => Array ( [0] => 52392 [1] => 0 ) [1144] => Array ( [0] => 52429 [1] => 0.4981686770915985 ) [1145] => Array ( [0] => 52313 [1] => 0.37535732984542847 ) [1146] => Array ( [0] => 52162 [1] => 0 ) [1147] => Array ( [0] => 52168 [1] => 0 ) [1148] => Array ( [0] => 52318 [1] => 0 ) [1149] => Array ( [0] => 52355 [1] => 0 ) [1150] => Array ( [0] => 52348 [1] => 0 ) [1151] => Array ( [0] => 52341 [1] => 1.2854807376861572 ) [1152] => Array ( [0] => 52346 [1] => 0 ) [1153] => Array ( [0] => 52336 [1] => 0 ) [1154] => Array ( [0] => 51886 [1] => 0.5793020725250244 ) [1155] => Array ( [0] => 52308 [1] => 0 ) [1156] => Array ( [0] => 52036 [1] => 0 ) [1157] => Array ( [0] => 52112 [1] => 0 ) [1158] => Array ( [0] => 52243 [1] => 1.508832335472107 ) [1159] => Array ( [0] => 52129 [1] => 0 ) [1160] => Array ( [0] => 52315 [1] => 0 ) [1161] => Array ( [0] => 52221 [1] => 0.5990257263183594 ) [1162] => Array ( [0] => 52294 [1] => 1.4169491529464722 ) [1163] => Array ( [0] => 52271 [1] => 0 ) [1164] => Array ( [0] => 52263 [1] => 0 ) [1165] => Array ( [0] => 52258 [1] => 0 ) [1166] => Array ( [0] => 52236 [1] => 0 ) [1167] => Array ( [0] => 52215 [1] => 0.4753854274749756 ) [1168] => Array ( [0] => 52093 [1] => 0 ) [1169] => Array ( [0] => 52119 [1] => 3.015591859817505 ) [1170] => Array ( [0] => 52204 [1] => 0.7673304677009583 ) [1171] => Array ( [0] => 52097 [1] => 0 ) [1172] => Array ( [0] => 52047 [1] => 0 ) [1173] => Array ( [0] => 52176 [1] => 1.6405549049377441 ) [1174] => Array ( [0] => 52182 [1] => 0 ) [1175] => Array ( [0] => 52173 [1] => 0 ) [1176] => Array ( [0] => 52170 [1] => 0 ) [1177] => Array ( [0] => 52143 [1] => 0 ) [1178] => Array ( [0] => 52025 [1] => 0 ) [1179] => Array ( [0] => 52127 [1] => 0 ) [1180] => Array ( [0] => 52107 [1] => 0 ) [1181] => Array ( [0] => 52089 [1] => 0 ) [1182] => Array ( [0] => 52087 [1] => 0 ) [1183] => Array ( [0] => 52001 [1] => 0 ) [1184] => Array ( [0] => 51947 [1] => 0 ) [1185] => Array ( [0] => 52071 [1] => 0 ) [1186] => Array ( [0] => 51973 [1] => 0 ) [1187] => Array ( [0] => 52062 [1] => 0 ) [1188] => Array ( [0] => 52033 [1] => 0 ) [1189] => Array ( [0] => 52052 [1] => 0.6759735941886902 ) [1190] => Array ( [0] => 52056 [1] => 2.3234670162200928 ) [1191] => Array ( [0] => 52017 [1] => 0 ) [1192] => Array ( [0] => 51998 [1] => 0 ) [1193] => Array ( [0] => 51966 [1] => 0 ) [1194] => Array ( [0] => 51904 [1] => 2.0234060287475586 ) [1195] => Array ( [0] => 51936 [1] => 0 ) [1196] => Array ( [0] => 51914 [1] => 0 ) [1197] => Array ( [0] => 51921 [1] => 0 ) [1198] => Array ( [0] => 51847 [1] => 0 ) [1199] => Array ( [0] => 51828 [1] => 0 ) [1200] => Array ( [0] => 51853 [1] => 0 ) [1201] => Array ( [0] => 51843 [1] => 0 ) [1202] => Array ( [0] => 51643 [1] => 1.9591690301895142 ) [1203] => Array ( [0] => 51857 [1] => 2.8904027938842773 ) [1204] => Array ( [0] => 51876 [1] => 0 ) [1205] => Array ( [0] => 51797 [1] => 0 ) [1206] => Array ( [0] => 51873 [1] => 5.262332916259766 ) [1207] => Array ( [0] => 51837 [1] => 0 ) [1208] => Array ( [0] => 51826 [1] => 0 ) [1209] => Array ( [0] => 51809 [1] => 0 ) [1210] => Array ( [0] => 51839 [1] => 3.705050230026245 ) [1211] => Array ( [0] => 51821 [1] => 0.7755381464958191 ) [1212] => Array ( [0] => 51700 [1] => 0 ) [1213] => Array ( [0] => 51799 [1] => 0 ) [1214] => Array ( [0] => 51782 [1] => 0 ) [1215] => Array ( [0] => 51778 [1] => 0 ) [1216] => Array ( [0] => 51775 [1] => 1.568853497505188 ) [1217] => Array ( [0] => 51734 [1] => 0 ) [1218] => Array ( [0] => 51730 [1] => 3.3426878452301025 ) [1219] => Array ( [0] => 51693 [1] => 0 ) [1220] => Array ( [0] => 51653 [1] => 0 ) [1221] => Array ( [0] => 51718 [1] => 0 ) [1222] => Array ( [0] => 51743 [1] => 0 ) [1223] => Array ( [0] => 51722 [1] => 2.6903305053710938 ) [1224] => Array ( [0] => 51706 [1] => 0 ) [1225] => Array ( [0] => 51672 [1] => 0 ) [1226] => Array ( [0] => 51697 [1] => 0 ) [1227] => Array ( [0] => 51677 [1] => 0 ) [1228] => Array ( [0] => 51689 [1] => 0 ) [1229] => Array ( [0] => 51568 [1] => 0.8038005828857422 ) [1230] => Array ( [0] => 51669 [1] => 0 ) [1231] => Array ( [0] => 51639 [1] => 0 ) [1232] => Array ( [0] => 51393 [1] => 0.48532670736312866 ) [1233] => Array ( [0] => 51631 [1] => 0 ) [1234] => Array ( [0] => 51541 [1] => 0 ) [1235] => Array ( [0] => 51648 [1] => 0 ) [1236] => Array ( [0] => 51637 [1] => 0 ) [1237] => Array ( [0] => 51590 [1] => 0 ) [1238] => Array ( [0] => 51611 [1] => 0 ) [1239] => Array ( [0] => 51607 [1] => 1.0167757272720337 ) [1240] => Array ( [0] => 51614 [1] => 0 ) [1241] => Array ( [0] => 51586 [1] => 0 ) [1242] => Array ( [0] => 51529 [1] => 0 ) [1243] => Array ( [0] => 51554 [1] => 0 ) [1244] => Array ( [0] => 51558 [1] => 0 ) [1245] => Array ( [0] => 51574 [1] => 3.4825894832611084 ) [1246] => Array ( [0] => 51537 [1] => 0 ) [1247] => Array ( [0] => 51520 [1] => 2.6303534507751465 ) [1248] => Array ( [0] => 51294 [1] => 0.6485657095909119 ) [1249] => Array ( [0] => 51361 [1] => 1.4236042499542236 ) [1250] => Array ( [0] => 51502 [1] => 0.7129537463188171 ) [1251] => Array ( [0] => 51513 [1] => 0 ) [1252] => Array ( [0] => 51387 [1] => 0 ) [1253] => Array ( [0] => 51212 [1] => 0 ) [1254] => Array ( [0] => 51201 [1] => 0.8445332646369934 ) [1255] => Array ( [0] => 51232 [1] => 0 ) [1256] => Array ( [0] => 51469 [1] => 0.39357176423072815 ) [1257] => Array ( [0] => 51407 [1] => 0 ) [1258] => Array ( [0] => 51487 [1] => 0 ) [1259] => Array ( [0] => 51465 [1] => 0 ) [1260] => Array ( [0] => 51433 [1] => 0 ) [1261] => Array ( [0] => 51461 [1] => 0 ) [1262] => Array ( [0] => 51383 [1] => 0 ) [1263] => Array ( [0] => 51428 [1] => 0 ) [1264] => Array ( [0] => 51378 [1] => 0 ) [1265] => Array ( [0] => 51417 [1] => 0 ) [1266] => Array ( [0] => 51363 [1] => 0.5885752439498901 ) [1267] => Array ( [0] => 51168 [1] => 0 ) [1268] => Array ( [0] => 51291 [1] => 0 ) [1269] => Array ( [0] => 51217 [1] => 0 ) [1270] => Array ( [0] => 51328 [1] => 0.6837385296821594 ) [1271] => Array ( [0] => 51350 [1] => 0 ) [1272] => Array ( [0] => 51342 [1] => 0 ) [1273] => Array ( [0] => 51345 [1] => 0 ) [1274] => Array ( [0] => 51326 [1] => 1.0402193069458008 ) [1275] => Array ( [0] => 51275 [1] => 0 ) [1276] => Array ( [0] => 51206 [1] => 0 ) [1277] => Array ( [0] => 51258 [1] => 0 ) [1278] => Array ( [0] => 51221 [1] => 0.4932558238506317 ) [1279] => Array ( [0] => 51163 [1] => 0 ) [1280] => Array ( [0] => 51173 [1] => 0.41119131445884705 ) [1281] => Array ( [0] => 51188 [1] => 0 ) [1282] => Array ( [0] => 51126 [1] => 1.688399076461792 ) [1283] => Array ( [0] => 51184 [1] => 0 ) [1284] => Array ( [0] => 51159 [1] => 0 ) [1285] => Array ( [0] => 51155 [1] => 0.8263787031173706 ) [1286] => Array ( [0] => 51118 [1] => 0 ) [1287] => Array ( [0] => 51114 [1] => 0 ) [1288] => Array ( [0] => 51102 [1] => 0 ) [1289] => Array ( [0] => 51078 [1] => 0 ) [1290] => Array ( [0] => 51081 [1] => 0 ) [1291] => Array ( [0] => 51053 [1] => 0 ) [1292] => Array ( [0] => 51056 [1] => 0 ) [1293] => Array ( [0] => 51061 [1] => 0.8257624506950378 ) [1294] => Array ( [0] => 51086 [1] => 0 ) [1295] => Array ( [0] => 50951 [1] => 0.5879350304603577 ) [1296] => Array ( [0] => 51021 [1] => 0 ) [1297] => Array ( [0] => 51025 [1] => 0.3118970990180969 ) [1298] => Array ( [0] => 51040 [1] => 0.6300910115242004 ) [1299] => Array ( [0] => 50990 [1] => 0 ) [1300] => Array ( [0] => 51013 [1] => 0 ) [1301] => Array ( [0] => 50973 [1] => 0.8851978182792664 ) [1302] => Array ( [0] => 50957 [1] => 0 ) [1303] => Array ( [0] => 50909 [1] => 0 ) [1304] => Array ( [0] => 50978 [1] => 1.3055423498153687 ) [1305] => Array ( [0] => 50913 [1] => 0.6128572821617126 ) [1306] => Array ( [0] => 50931 [1] => 0 ) [1307] => Array ( [0] => 50945 [1] => 0.8603336215019226 ) [1308] => Array ( [0] => 50917 [1] => 0 ) [1309] => Array ( [0] => 50905 [1] => 0 ) [1310] => Array ( [0] => 50890 [1] => 0 ) [1311] => Array ( [0] => 50853 [1] => 0 ) [1312] => Array ( [0] => 50797 [1] => 0 ) [1313] => Array ( [0] => 50836 [1] => 0.3258882761001587 ) [1314] => Array ( [0] => 50875 [1] => 0 ) [1315] => Array ( [0] => 50770 [1] => 0 ) [1316] => Array ( [0] => 50869 [1] => 0 ) [1317] => Array ( [0] => 50851 [1] => 0 ) [1318] => Array ( [0] => 50809 [1] => 0 ) [1319] => Array ( [0] => 50785 [1] => 0 ) [1320] => Array ( [0] => 50789 [1] => 0 ) [1321] => Array ( [0] => 50827 [1] => 0 ) [1322] => Array ( [0] => 50779 [1] => 0 ) [1323] => Array ( [0] => 50755 [1] => 0 ) [1324] => Array ( [0] => 50515 [1] => 0.47092965245246887 ) [1325] => Array ( [0] => 50362 [1] => 0 ) [1326] => Array ( [0] => 50768 [1] => 0 ) [1327] => Array ( [0] => 50675 [1] => 0 ) [1328] => Array ( [0] => 50649 [1] => 0 ) [1329] => Array ( [0] => 50560 [1] => 0 ) [1330] => Array ( [0] => 50728 [1] => 0 ) [1331] => Array ( [0] => 50716 [1] => 0 ) [1332] => Array ( [0] => 50710 [1] => 0 ) [1333] => Array ( [0] => 50693 [1] => 0 ) [1334] => Array ( [0] => 50658 [1] => 0 ) [1335] => Array ( [0] => 50330 [1] => 0 ) [1336] => Array ( [0] => 50667 [1] => 0 ) [1337] => Array ( [0] => 50575 [1] => 0 ) [1338] => Array ( [0] => 50511 [1] => 0 ) [1339] => Array ( [0] => 50536 [1] => 0.8381112813949585 ) [1340] => Array ( [0] => 50491 [1] => 0 ) [1341] => Array ( [0] => 50529 [1] => 0 ) [1342] => Array ( [0] => 50552 [1] => 0 ) [1343] => Array ( [0] => 50612 [1] => 0.6820892691612244 ) [1344] => Array ( [0] => 50582 [1] => 0.39030468463897705 ) [1345] => Array ( [0] => 50584 [1] => 0 ) [1346] => Array ( [0] => 50541 [1] => 1.3944084644317627 ) [1347] => Array ( [0] => 50524 [1] => 0 ) [1348] => Array ( [0] => 50493 [1] => 0 ) [1349] => Array ( [0] => 50517 [1] => 0.46191784739494324 ) [1350] => Array ( [0] => 50504 [1] => 0 ) [1351] => Array ( [0] => 50500 [1] => 0.7188740372657776 ) [1352] => Array ( [0] => 50507 [1] => 0 ) [1353] => Array ( [0] => 50456 [1] => 0 ) [1354] => Array ( [0] => 50404 [1] => 0 ) [1355] => Array ( [0] => 50354 [1] => 0 ) [1356] => Array ( [0] => 50413 [1] => 0 ) [1357] => Array ( [0] => 50409 [1] => 0.6203415989875793 ) [1358] => Array ( [0] => 50417 [1] => 0 ) [1359] => Array ( [0] => 50434 [1] => 0 ) [1360] => Array ( [0] => 50464 [1] => 0 ) [1361] => Array ( [0] => 50394 [1] => 0.773872971534729 ) [1362] => Array ( [0] => 50424 [1] => 0 ) [1363] => Array ( [0] => 50368 [1] => 0 ) [1364] => Array ( [0] => 50387 [1] => 0 ) [1365] => Array ( [0] => 50382 [1] => 0 ) [1366] => Array ( [0] => 50315 [1] => 0.8774279952049255 ) [1367] => Array ( [0] => 50302 [1] => 0 ) [1368] => Array ( [0] => 50319 [1] => 0 ) [1369] => Array ( [0] => 50364 [1] => 0 ) [1370] => Array ( [0] => 50352 [1] => 0 ) [1371] => Array ( [0] => 50345 [1] => 0 ) [1372] => Array ( [0] => 50342 [1] => 0 ) [1373] => Array ( [0] => 50297 [1] => 0 ) [1374] => Array ( [0] => 50310 [1] => 0 ) [1375] => Array ( [0] => 50282 [1] => 0 ) [1376] => Array ( [0] => 50293 [1] => 0.34667524695396423 ) [1377] => Array ( [0] => 50257 [1] => 0 ) [1378] => Array ( [0] => 50237 [1] => 0 ) [1379] => Array ( [0] => 50252 [1] => 0 ) [1380] => Array ( [0] => 50232 [1] => 0.7851958274841309 ) [1381] => Array ( [0] => 50217 [1] => 0 ) [1382] => Array ( [0] => 50243 [1] => 0 ) [1383] => Array ( [0] => 50193 [1] => 0 ) [1384] => Array ( [0] => 50211 [1] => 0 ) [1385] => Array ( [0] => 50178 [1] => 0 ) [1386] => Array ( [0] => 50182 [1] => 0 ) [1387] => Array ( [0] => 50172 [1] => 0 ) [1388] => Array ( [0] => 50167 [1] => 0 ) [1389] => Array ( [0] => 50157 [1] => 0.7611315846443176 ) [1390] => Array ( [0] => 50202 [1] => 0 ) [1391] => Array ( [0] => 50199 [1] => 0 ) [1392] => Array ( [0] => 50145 [1] => 0 ) [1393] => Array ( [0] => 50161 [1] => 0 ) [1394] => Array ( [0] => 49885 [1] => 0 ) [1395] => Array ( [0] => 50005 [1] => 0.4662996232509613 ) [1396] => Array ( [0] => 50000 [1] => 0 ) [1397] => Array ( [0] => 50140 [1] => 0 ) [1398] => Array ( [0] => 50135 [1] => 1.343123435974121 ) [1399] => Array ( [0] => 50053 [1] => 0 ) [1400] => Array ( [0] => 50096 [1] => 0 ) [1401] => Array ( [0] => 50048 [1] => 0 ) [1402] => Array ( [0] => 50042 [1] => 0 ) [1403] => Array ( [0] => 50027 [1] => 0 ) [1404] => Array ( [0] => 50086 [1] => 0 ) [1405] => Array ( [0] => 50019 [1] => 0 ) [1406] => Array ( [0] => 50075 [1] => 0 ) [1407] => Array ( [0] => 49920 [1] => 0 ) [1408] => Array ( [0] => 49863 [1] => 0 ) [1409] => Array ( [0] => 50066 [1] => 0 ) [1410] => Array ( [0] => 50034 [1] => 4.477224349975586 ) [1411] => Array ( [0] => 49929 [1] => 0 ) [1412] => Array ( [0] => 49935 [1] => 0 ) [1413] => Array ( [0] => 49924 [1] => 0 ) [1414] => Array ( [0] => 49990 [1] => 0 ) [1415] => Array ( [0] => 49916 [1] => 0 ) [1416] => Array ( [0] => 49950 [1] => 0 ) [1417] => Array ( [0] => 49971 [1] => 0 ) [1418] => Array ( [0] => 49847 [1] => 0 ) [1419] => Array ( [0] => 49943 [1] => 1.4714345932006836 ) [1420] => Array ( [0] => 49910 [1] => 0 ) [1421] => Array ( [0] => 49880 [1] => 0 ) [1422] => Array ( [0] => 49873 [1] => 0 ) [1423] => Array ( [0] => 49869 [1] => 0 ) [1424] => Array ( [0] => 49841 [1] => 0 ) [1425] => Array ( [0] => 49889 [1] => 0 ) [1426] => Array ( [0] => 49845 [1] => 0 ) [1427] => Array ( [0] => 49829 [1] => 0 ) [1428] => Array ( [0] => 49835 [1] => 0 ) [1429] => Array ( [0] => 49824 [1] => 0 ) [1430] => Array ( [0] => 49812 [1] => 0 ) [1431] => Array ( [0] => 49807 [1] => 0 ) [1432] => Array ( [0] => 49802 [1] => 0 ) [1433] => Array ( [0] => 49797 [1] => 0 ) [1434] => Array ( [0] => 49783 [1] => 0 ) [1435] => Array ( [0] => 49773 [1] => 2.241008996963501 ) [1436] => Array ( [0] => 49715 [1] => 0 ) [1437] => Array ( [0] => 49703 [1] => 0 ) [1438] => Array ( [0] => 49708 [1] => 0 ) [1439] => Array ( [0] => 49725 [1] => 0 ) [1440] => Array ( [0] => 49778 [1] => 1.0712610483169556 ) [1441] => Array ( [0] => 49767 [1] => 0 ) [1442] => Array ( [0] => 49751 [1] => 1.8099875450134277 ) [1443] => Array ( [0] => 49732 [1] => 0 ) [1444] => Array ( [0] => 49691 [1] => 0 ) [1445] => Array ( [0] => 49697 [1] => 0.7531301379203796 ) [1446] => Array ( [0] => 49687 [1] => 0 ) [1447] => Array ( [0] => 49644 [1] => 0 ) [1448] => Array ( [0] => 49682 [1] => 0 ) [1449] => Array ( [0] => 49660 [1] => 0 ) [1450] => Array ( [0] => 49653 [1] => 0 ) [1451] => Array ( [0] => 49562 [1] => 0 ) [1452] => Array ( [0] => 49502 [1] => 0.8194273114204407 ) [1453] => Array ( [0] => 49487 [1] => 0.44849973917007446 ) [1454] => Array ( [0] => 49491 [1] => 0 ) [1455] => Array ( [0] => 49330 [1] => 0 ) [1456] => Array ( [0] => 49569 [1] => 0.9124221801757812 ) [1457] => Array ( [0] => 49506 [1] => 0 ) [1458] => Array ( [0] => 49495 [1] => 2.05568790435791 ) [1459] => Array ( [0] => 49473 [1] => 2.0163869857788086 ) [1460] => Array ( [0] => 49616 [1] => 0 ) [1461] => Array ( [0] => 49624 [1] => 0 ) [1462] => Array ( [0] => 49498 [1] => 0 ) [1463] => Array ( [0] => 49590 [1] => 0 ) [1464] => Array ( [0] => 49548 [1] => 0 ) [1465] => Array ( [0] => 49475 [1] => 0.35104769468307495 ) [1466] => Array ( [0] => 49533 [1] => 0 ) [1467] => Array ( [0] => 49540 [1] => 0 ) [1468] => Array ( [0] => 49443 [1] => 1.9280580282211304 ) [1469] => Array ( [0] => 49415 [1] => 0.7448927760124207 ) [1470] => Array ( [0] => 49465 [1] => 0 ) [1471] => Array ( [0] => 49516 [1] => 0 ) [1472] => Array ( [0] => 49399 [1] => 0 ) [1473] => Array ( [0] => 49393 [1] => 0.7977534532546997 ) [1474] => Array ( [0] => 49417 [1] => 0 ) [1475] => Array ( [0] => 49356 [1] => 1.0233184099197388 ) [1476] => Array ( [0] => 49332 [1] => 0 ) [1477] => Array ( [0] => 49371 [1] => 0 ) [1478] => Array ( [0] => 49433 [1] => 0 ) [1479] => Array ( [0] => 49437 [1] => 0 ) [1480] => Array ( [0] => 49367 [1] => 0.7057421803474426 ) [1481] => Array ( [0] => 49404 [1] => 0 ) [1482] => Array ( [0] => 49304 [1] => 0 ) [1483] => Array ( [0] => 49339 [1] => 0 ) [1484] => Array ( [0] => 49311 [1] => 0 ) [1485] => Array ( [0] => 49281 [1] => 2.9702281951904297 ) [1486] => Array ( [0] => 49241 [1] => 0 ) [1487] => Array ( [0] => 49268 [1] => 0 ) [1488] => Array ( [0] => 49262 [1] => 0 ) [1489] => Array ( [0] => 49270 [1] => 0.5643464922904968 ) [1490] => Array ( [0] => 49295 [1] => 0 ) [1491] => Array ( [0] => 49293 [1] => 0 ) [1492] => Array ( [0] => 49213 [1] => 0 ) [1493] => Array ( [0] => 49217 [1] => 0 ) [1494] => Array ( [0] => 49030 [1] => 0.6127588748931885 ) [1495] => Array ( [0] => 49106 [1] => 0 ) [1496] => Array ( [0] => 49109 [1] => 0 ) [1497] => Array ( [0] => 49245 [1] => 0.8570543527603149 ) [1498] => Array ( [0] => 49164 [1] => 0 ) [1499] => Array ( [0] => 49208 [1] => 0 ) [1500] => Array ( [0] => 49170 [1] => 0.5567565560340881 ) [1501] => Array ( [0] => 49178 [1] => 0 ) [1502] => Array ( [0] => 49128 [1] => 0.9406616687774658 ) [1503] => Array ( [0] => 49185 [1] => 0 ) [1504] => Array ( [0] => 49117 [1] => 0 ) [1505] => Array ( [0] => 49122 [1] => 0.7193252444267273 ) [1506] => Array ( [0] => 49097 [1] => 0 ) [1507] => Array ( [0] => 49145 [1] => 0 ) [1508] => Array ( [0] => 49133 [1] => 0.3624219298362732 ) [1509] => Array ( [0] => 49063 [1] => 0 ) [1510] => Array ( [0] => 49086 [1] => 0 ) [1511] => Array ( [0] => 49053 [1] => 1.0693522691726685 ) [1512] => Array ( [0] => 49025 [1] => 0.4900270700454712 ) [1513] => Array ( [0] => 48868 [1] => 0 ) [1514] => Array ( [0] => 49021 [1] => 1.4691433906555176 ) [1515] => Array ( [0] => 48847 [1] => 0 ) [1516] => Array ( [0] => 49071 [1] => 0 ) [1517] => Array ( [0] => 49040 [1] => 0 ) [1518] => Array ( [0] => 48875 [1] => 0 ) [1519] => Array ( [0] => 48987 [1] => 0 ) [1520] => Array ( [0] => 48889 [1] => 2.161365509033203 ) [1521] => Array ( [0] => 48999 [1] => 0 ) [1522] => Array ( [0] => 48946 [1] => 0 ) [1523] => Array ( [0] => 48915 [1] => 0.680383026599884 ) [1524] => Array ( [0] => 48863 [1] => 0.5453639626502991 ) [1525] => Array ( [0] => 48926 [1] => 0 ) [1526] => Array ( [0] => 48972 [1] => 0 ) [1527] => Array ( [0] => 48969 [1] => 0 ) [1528] => Array ( [0] => 48849 [1] => 0 ) [1529] => Array ( [0] => 48964 [1] => 0 ) [1530] => Array ( [0] => 48854 [1] => 0.44728705286979675 ) [1531] => Array ( [0] => 48892 [1] => 0 ) [1532] => Array ( [0] => 48836 [1] => 0.9398081302642822 ) [1533] => Array ( [0] => 48896 [1] => 1.400724172592163 ) [1534] => Array ( [0] => 48820 [1] => 0 ) [1535] => Array ( [0] => 48807 [1] => 0 ) [1536] => Array ( [0] => 48764 [1] => 0 ) [1537] => Array ( [0] => 48669 [1] => 1.2138110399246216 ) [1538] => Array ( [0] => 48873 [1] => 0 ) [1539] => Array ( [0] => 48870 [1] => 0 ) [1540] => Array ( [0] => 48789 [1] => 0 ) [1541] => Array ( [0] => 48777 [1] => 0 ) [1542] => Array ( [0] => 48758 [1] => 0 ) [1543] => Array ( [0] => 48711 [1] => 3.762845039367676 ) [1544] => Array ( [0] => 48748 [1] => 0 ) [1545] => Array ( [0] => 48735 [1] => 0.893911600112915 ) [1546] => Array ( [0] => 48795 [1] => 0 ) [1547] => Array ( [0] => 48677 [1] => 1.6920491456985474 ) [1548] => Array ( [0] => 48730 [1] => 0 ) [1549] => Array ( [0] => 48770 [1] => 0 ) [1550] => Array ( [0] => 48743 [1] => 0 ) [1551] => Array ( [0] => 48689 [1] => 0.9847732782363892 ) [1552] => Array ( [0] => 48642 [1] => 0 ) [1553] => Array ( [0] => 48717 [1] => 0 ) [1554] => Array ( [0] => 48703 [1] => 0.8647478222846985 ) [1555] => Array ( [0] => 48698 [1] => 0 ) [1556] => Array ( [0] => 48657 [1] => 0 ) [1557] => Array ( [0] => 48650 [1] => 0 ) [1558] => Array ( [0] => 48637 [1] => 0 ) [1559] => Array ( [0] => 48569 [1] => 0.3775980770587921 ) [1560] => Array ( [0] => 48564 [1] => 0 ) [1561] => Array ( [0] => 48595 [1] => 0 ) [1562] => Array ( [0] => 48620 [1] => 0 ) [1563] => Array ( [0] => 48537 [1] => 1.083990216255188 ) [1564] => Array ( [0] => 48528 [1] => 0 ) [1565] => Array ( [0] => 48604 [1] => 0 ) [1566] => Array ( [0] => 48586 [1] => 0 ) [1567] => Array ( [0] => 48557 [1] => 0 ) [1568] => Array ( [0] => 48552 [1] => 1.2797707319259644 ) [1569] => Array ( [0] => 48510 [1] => 1.3461979627609253 ) [1570] => Array ( [0] => 48439 [1] => 0 ) [1571] => Array ( [0] => 48546 [1] => 0 ) [1572] => Array ( [0] => 48544 [1] => 0.9018245339393616 ) [1573] => Array ( [0] => 48542 [1] => 0 ) [1574] => Array ( [0] => 48384 [1] => 0 ) [1575] => Array ( [0] => 48448 [1] => 0 ) [1576] => Array ( [0] => 48474 [1] => 0 ) [1577] => Array ( [0] => 48501 [1] => 0.602476954460144 ) [1578] => Array ( [0] => 48462 [1] => 0 ) [1579] => Array ( [0] => 48495 [1] => 1.4980640411376953 ) [1580] => Array ( [0] => 48380 [1] => 0 ) [1581] => Array ( [0] => 48458 [1] => 0 ) [1582] => Array ( [0] => 48425 [1] => 0 ) [1583] => Array ( [0] => 48452 [1] => 0 ) [1584] => Array ( [0] => 48434 [1] => 0 ) [1585] => Array ( [0] => 48420 [1] => 0 ) [1586] => Array ( [0] => 48370 [1] => 3.420546054840088 ) [1587] => Array ( [0] => 48365 [1] => 0 ) [1588] => Array ( [0] => 48182 [1] => 2.212517499923706 ) [1589] => Array ( [0] => 48320 [1] => 0 ) [1590] => Array ( [0] => 48263 [1] => 0.5229431986808777 ) [1591] => Array ( [0] => 48398 [1] => 0 ) [1592] => Array ( [0] => 48404 [1] => 0 ) [1593] => Array ( [0] => 48355 [1] => 0 ) [1594] => Array ( [0] => 48359 [1] => 0 ) [1595] => Array ( [0] => 48217 [1] => 0 ) [1596] => Array ( [0] => 48195 [1] => 1.0800682306289673 ) [1597] => Array ( [0] => 48295 [1] => 0.16944456100463867 ) [1598] => Array ( [0] => 48245 [1] => 0 ) [1599] => Array ( [0] => 48326 [1] => 0 ) [1600] => Array ( [0] => 48308 [1] => 0 ) [1601] => Array ( [0] => 48152 [1] => 0 ) [1602] => Array ( [0] => 48213 [1] => 0.5060330629348755 ) [1603] => Array ( [0] => 48260 [1] => 0 ) [1604] => Array ( [0] => 48176 [1] => 0 ) [1605] => Array ( [0] => 48200 [1] => 0 ) [1606] => Array ( [0] => 48256 [1] => 0.5856902599334717 ) [1607] => Array ( [0] => 48231 [1] => 0 ) [1608] => Array ( [0] => 48178 [1] => 0 ) [1609] => Array ( [0] => 48229 [1] => 0 ) [1610] => Array ( [0] => 48129 [1] => 0 ) [1611] => Array ( [0] => 48119 [1] => 1.400793194770813 ) [1612] => Array ( [0] => 48086 [1] => 0 ) [1613] => Array ( [0] => 48112 [1] => 0.7327039241790771 ) [1614] => Array ( [0] => 48159 [1] => 0 ) [1615] => Array ( [0] => 48156 [1] => 0.6374719142913818 ) [1616] => Array ( [0] => 48078 [1] => 0 ) [1617] => Array ( [0] => 48140 [1] => 0 ) [1618] => Array ( [0] => 48073 [1] => 0 ) [1619] => Array ( [0] => 48124 [1] => 0 ) [1620] => Array ( [0] => 48101 [1] => 0 ) [1621] => Array ( [0] => 48066 [1] => 0.8222542405128479 ) [1622] => Array ( [0] => 48096 [1] => 0 ) [1623] => Array ( [0] => 48034 [1] => 1.8726778030395508 ) [1624] => Array ( [0] => 48040 [1] => 0 ) [1625] => Array ( [0] => 48029 [1] => 0 ) [1626] => Array ( [0] => 48047 [1] => 2.0390520095825195 ) [1627] => Array ( [0] => 48008 [1] => 0 ) [1628] => Array ( [0] => 47925 [1] => 1.868659257888794 ) [1629] => Array ( [0] => 48022 [1] => 0 ) [1630] => Array ( [0] => 48019 [1] => 5.292324542999268 ) [1631] => Array ( [0] => 47989 [1] => 0 ) [1632] => Array ( [0] => 48005 [1] => 0 ) [1633] => Array ( [0] => 47965 [1] => 0 ) [1634] => Array ( [0] => 47897 [1] => 0.7273012399673462 ) [1635] => Array ( [0] => 47948 [1] => 0 ) [1636] => Array ( [0] => 47943 [1] => 0 ) [1637] => Array ( [0] => 47918 [1] => 0 ) [1638] => Array ( [0] => 47913 [1] => 0.3726019263267517 ) [1639] => Array ( [0] => 47902 [1] => 0 ) [1640] => Array ( [0] => 47952 [1] => 0 ) [1641] => Array ( [0] => 47932 [1] => 0 ) [1642] => Array ( [0] => 47594 [1] => 0 ) [1643] => Array ( [0] => 47856 [1] => 0 ) [1644] => Array ( [0] => 47810 [1] => 0.4399281442165375 ) [1645] => Array ( [0] => 47749 [1] => 0.3643013536930084 ) [1646] => Array ( [0] => 47844 [1] => 0 ) [1647] => Array ( [0] => 47744 [1] => 0 ) [1648] => Array ( [0] => 47767 [1] => 0 ) [1649] => Array ( [0] => 47876 [1] => 0 ) [1650] => Array ( [0] => 47816 [1] => 1.76271390914917 ) [1651] => Array ( [0] => 47860 [1] => 0 ) [1652] => Array ( [0] => 47751 [1] => 0.5804024338722229 ) [1653] => Array ( [0] => 47820 [1] => 0.9711987972259521 ) [1654] => Array ( [0] => 47794 [1] => 0 ) [1655] => Array ( [0] => 47788 [1] => 0 ) [1656] => Array ( [0] => 47784 [1] => 0 ) [1657] => Array ( [0] => 47771 [1] => 0 ) [1658] => Array ( [0] => 47739 [1] => 0 ) [1659] => Array ( [0] => 47532 [1] => 0 ) [1660] => Array ( [0] => 47558 [1] => 0 ) [1661] => Array ( [0] => 47539 [1] => 0 ) [1662] => Array ( [0] => 47698 [1] => 0.5793021321296692 ) [1663] => Array ( [0] => 47716 [1] => 0 ) [1664] => Array ( [0] => 47548 [1] => 0 ) [1665] => Array ( [0] => 47700 [1] => 3.676229238510132 ) [1666] => Array ( [0] => 47663 [1] => 1.3681955337524414 ) [1667] => Array ( [0] => 47681 [1] => 0 ) [1668] => Array ( [0] => 47579 [1] => 0.6651164889335632 ) [1669] => Array ( [0] => 47659 [1] => 0 ) [1670] => Array ( [0] => 47523 [1] => 0 ) [1671] => Array ( [0] => 47510 [1] => 1.466361165046692 ) [1672] => Array ( [0] => 47642 [1] => 0.5875713229179382 ) [1673] => Array ( [0] => 47639 [1] => 0.39791586995124817 ) [1674] => Array ( [0] => 47637 [1] => 1.061120629310608 ) [1675] => Array ( [0] => 47634 [1] => 0 ) [1676] => Array ( [0] => 47619 [1] => 0.7015483975410461 ) [1677] => Array ( [0] => 47632 [1] => 0 ) [1678] => Array ( [0] => 47628 [1] => 0 ) [1679] => Array ( [0] => 47528 [1] => 0 ) [1680] => Array ( [0] => 47516 [1] => 0 ) [1681] => Array ( [0] => 47590 [1] => 0 ) [1682] => Array ( [0] => 47569 [1] => 0.6340166330337524 ) [1683] => Array ( [0] => 47454 [1] => 0 ) [1684] => Array ( [0] => 47551 [1] => 0 ) [1685] => Array ( [0] => 47501 [1] => 0 ) [1686] => Array ( [0] => 47496 [1] => 0 ) [1687] => Array ( [0] => 47289 [1] => 1.0196510553359985 ) [1688] => Array ( [0] => 47317 [1] => 0 ) [1689] => Array ( [0] => 47478 [1] => 0 ) [1690] => Array ( [0] => 47371 [1] => 0.6029480695724487 ) [1691] => Array ( [0] => 47376 [1] => 1.0892454385757446 ) [1692] => Array ( [0] => 47473 [1] => 0 ) [1693] => Array ( [0] => 47471 [1] => 1.4878666400909424 ) [1694] => Array ( [0] => 47415 [1] => 0 ) [1695] => Array ( [0] => 47420 [1] => 0 ) [1696] => Array ( [0] => 47441 [1] => 0 ) [1697] => Array ( [0] => 47382 [1] => 0.75201815366745 ) [1698] => Array ( [0] => 47410 [1] => 0 ) [1699] => Array ( [0] => 47394 [1] => 0 ) [1700] => Array ( [0] => 47366 [1] => 0 ) [1701] => Array ( [0] => 47336 [1] => 0.6428031921386719 ) [1702] => Array ( [0] => 47323 [1] => 0 ) [1703] => Array ( [0] => 47358 [1] => 0 ) [1704] => Array ( [0] => 47046 [1] => 0.25444063544273376 ) [1705] => Array ( [0] => 47346 [1] => 0 ) [1706] => Array ( [0] => 47354 [1] => 0 ) [1707] => Array ( [0] => 47333 [1] => 0 ) [1708] => Array ( [0] => 47206 [1] => 0.99211186170578 ) [1709] => Array ( [0] => 47051 [1] => 0.7885639071464539 ) [1710] => Array ( [0] => 47056 [1] => 0 ) [1711] => Array ( [0] => 47308 [1] => 0 ) [1712] => Array ( [0] => 47269 [1] => 0.5166730284690857 ) [1713] => Array ( [0] => 47274 [1] => 0.7284331321716309 ) [1714] => Array ( [0] => 47287 [1] => 0 ) [1715] => Array ( [0] => 47096 [1] => 0 ) [1716] => Array ( [0] => 47210 [1] => 0 ) [1717] => Array ( [0] => 47127 [1] => 0 ) [1718] => Array ( [0] => 47024 [1] => 0 ) [1719] => Array ( [0] => 47109 [1] => 0 ) [1720] => Array ( [0] => 47235 [1] => 0 ) [1721] => Array ( [0] => 47247 [1] => 0 ) [1722] => Array ( [0] => 47242 [1] => 0 ) [1723] => Array ( [0] => 47157 [1] => 1.205543875694275 ) [1724] => Array ( [0] => 47171 [1] => 0 ) [1725] => Array ( [0] => 47121 [1] => 1.5884652137756348 ) [1726] => Array ( [0] => 47042 [1] => 1.2187308073043823 ) [1727] => Array ( [0] => 47145 [1] => 0 ) [1728] => Array ( [0] => 47011 [1] => 0 ) [1729] => Array ( [0] => 47084 [1] => 0 ) [1730] => Array ( [0] => 47093 [1] => 3.99341082572937 ) [1731] => Array ( [0] => 46828 [1] => 0 ) [1732] => Array ( [0] => 47071 [1] => 0 ) [1733] => Array ( [0] => 47033 [1] => 0 ) [1734] => Array ( [0] => 47027 [1] => 0 ) [1735] => Array ( [0] => 46983 [1] => 0 ) [1736] => Array ( [0] => 46898 [1] => 0 ) [1737] => Array ( [0] => 46979 [1] => 0 ) [1738] => Array ( [0] => 46929 [1] => 0.3161201477050781 ) [1739] => Array ( [0] => 46823 [1] => 0 ) [1740] => Array ( [0] => 46965 [1] => 0 ) [1741] => Array ( [0] => 46862 [1] => 0 ) [1742] => Array ( [0] => 46867 [1] => 0 ) [1743] => Array ( [0] => 46819 [1] => 0 ) [1744] => Array ( [0] => 46835 [1] => 0 ) [1745] => Array ( [0] => 46946 [1] => 0 ) [1746] => Array ( [0] => 46853 [1] => 0 ) [1747] => Array ( [0] => 46894 [1] => 0 ) [1748] => Array ( [0] => 46941 [1] => 2.946805000305176 ) [1749] => Array ( [0] => 46939 [1] => 0.7530703544616699 ) [1750] => Array ( [0] => 46931 [1] => 0 ) [1751] => Array ( [0] => 46846 [1] => 0 ) [1752] => Array ( [0] => 46830 [1] => 0.9148852825164795 ) [1753] => Array ( [0] => 46736 [1] => 0.6669891476631165 ) [1754] => Array ( [0] => 46903 [1] => 0 ) [1755] => Array ( [0] => 46842 [1] => 0 ) [1756] => Array ( [0] => 46799 [1] => 0 ) [1757] => Array ( [0] => 46793 [1] => 0 ) [1758] => Array ( [0] => 46808 [1] => 0 ) [1759] => Array ( [0] => 46763 [1] => 0 ) [1760] => Array ( [0] => 46784 [1] => 2.7239434719085693 ) [1761] => Array ( [0] => 46776 [1] => 0 ) [1762] => Array ( [0] => 46739 [1] => 1.2727998495101929 ) [1763] => Array ( [0] => 46770 [1] => 0 ) [1764] => Array ( [0] => 46595 [1] => 0.6809828877449036 ) [1765] => Array ( [0] => 46747 [1] => 0 ) [1766] => Array ( [0] => 46757 [1] => 1.4338274002075195 ) [1767] => Array ( [0] => 46755 [1] => 1.6978353261947632 ) [1768] => Array ( [0] => 46568 [1] => 0 ) [1769] => Array ( [0] => 46678 [1] => 0 ) [1770] => Array ( [0] => 46712 [1] => 0 ) [1771] => Array ( [0] => 46722 [1] => 0 ) [1772] => Array ( [0] => 46708 [1] => 0 ) [1773] => Array ( [0] => 46551 [1] => 0 ) [1774] => Array ( [0] => 46682 [1] => 0 ) [1775] => Array ( [0] => 46542 [1] => 0 ) [1776] => Array ( [0] => 46664 [1] => 0.7078673839569092 ) [1777] => Array ( [0] => 46670 [1] => 0 ) [1778] => Array ( [0] => 46517 [1] => 0 ) [1779] => Array ( [0] => 46634 [1] => 0.6279681921005249 ) [1780] => Array ( [0] => 46632 [1] => 6.452154636383057 ) [1781] => Array ( [0] => 46629 [1] => 0.5412079095840454 ) [1782] => Array ( [0] => 46620 [1] => 0 ) [1783] => Array ( [0] => 46643 [1] => 0 ) [1784] => Array ( [0] => 46491 [1] => 0 ) [1785] => Array ( [0] => 46583 [1] => 0.45907431840896606 ) [1786] => Array ( [0] => 46601 [1] => 0 ) [1787] => Array ( [0] => 46610 [1] => 0 ) [1788] => Array ( [0] => 46513 [1] => 0 ) [1789] => Array ( [0] => 46486 [1] => 0 ) [1790] => Array ( [0] => 46534 [1] => 0 ) [1791] => Array ( [0] => 46555 [1] => 0 ) [1792] => Array ( [0] => 46559 [1] => 0 ) [1793] => Array ( [0] => 46478 [1] => 0 ) [1794] => Array ( [0] => 46417 [1] => 0 ) [1795] => Array ( [0] => 46502 [1] => 0 ) [1796] => Array ( [0] => 46393 [1] => 0 ) [1797] => Array ( [0] => 46352 [1] => 0 ) [1798] => Array ( [0] => 46367 [1] => 0 ) [1799] => Array ( [0] => 46448 [1] => 0 ) [1800] => Array ( [0] => 46443 [1] => 1.1306289434432983 ) [1801] => Array ( [0] => 46437 [1] => 0 ) [1802] => Array ( [0] => 46430 [1] => 0.6892921328544617 ) [1803] => Array ( [0] => 46400 [1] => 0 ) [1804] => Array ( [0] => 46364 [1] => 0 ) [1805] => Array ( [0] => 46382 [1] => 0 ) [1806] => Array ( [0] => 46145 [1] => 1.9050307273864746 ) [1807] => Array ( [0] => 46142 [1] => 0 ) [1808] => Array ( [0] => 46016 [1] => 0 ) [1809] => Array ( [0] => 46356 [1] => 0 ) [1810] => Array ( [0] => 46350 [1] => 0 ) [1811] => Array ( [0] => 46223 [1] => 0 ) [1812] => Array ( [0] => 45369 [1] => 0 ) [1813] => Array ( [0] => 46279 [1] => 0 ) [1814] => Array ( [0] => 46257 [1] => 0 ) [1815] => Array ( [0] => 46216 [1] => 1.0908899307250977 ) [1816] => Array ( [0] => 46308 [1] => 0 ) [1817] => Array ( [0] => 46287 [1] => 0.25761130452156067 ) [1818] => Array ( [0] => 46281 [1] => 0 ) [1819] => Array ( [0] => 46147 [1] => 0 ) [1820] => Array ( [0] => 46205 [1] => 1.9763284921646118 ) [1821] => Array ( [0] => 45935 [1] => 0 ) [1822] => Array ( [0] => 46246 [1] => 0.5005010366439819 ) [1823] => Array ( [0] => 46244 [1] => 0 ) [1824] => Array ( [0] => 46227 [1] => 0 ) [1825] => Array ( [0] => 46236 [1] => 0 ) [1826] => Array ( [0] => 46156 [1] => 0 ) [1827] => Array ( [0] => 46214 [1] => 0 ) [1828] => Array ( [0] => 46177 [1] => 1.1776065826416016 ) [1829] => Array ( [0] => 46188 [1] => 1.351332426071167 ) [1830] => Array ( [0] => 46122 [1] => 0 ) [1831] => Array ( [0] => 46128 [1] => 0 ) [1832] => Array ( [0] => 46166 [1] => 0 ) [1833] => Array ( [0] => 46103 [1] => 0 ) [1834] => Array ( [0] => 46152 [1] => 2.47872257232666 ) [1835] => Array ( [0] => 46095 [1] => 0 ) [1836] => Array ( [0] => 45607 [1] => 0 ) [1837] => Array ( [0] => 46114 [1] => 3.4891040325164795 ) [1838] => Array ( [0] => 46087 [1] => 1.059171199798584 ) [1839] => Array ( [0] => 46071 [1] => 0 ) [1840] => Array ( [0] => 46077 [1] => 2.065694808959961 ) [1841] => Array ( [0] => 45988 [1] => 0 ) [1842] => Array ( [0] => 46009 [1] => 0 ) [1843] => Array ( [0] => 45926 [1] => 1.621307611465454 ) [1844] => Array ( [0] => 45992 [1] => 0 ) [1845] => Array ( [0] => 45862 [1] => 0 ) [1846] => Array ( [0] => 45443 [1] => 0.25422951579093933 ) [1847] => Array ( [0] => 46035 [1] => 0.5664224624633789 ) [1848] => Array ( [0] => 46025 [1] => 0.47557032108306885 ) [1849] => Array ( [0] => 45998 [1] => 0.29887813329696655 ) [1850] => Array ( [0] => 46007 [1] => 1.6358599662780762 ) [1851] => Array ( [0] => 45890 [1] => 0 ) [1852] => Array ( [0] => 45952 [1] => 0 ) [1853] => Array ( [0] => 45696 [1] => 1.482586145401001 ) [1854] => Array ( [0] => 45958 [1] => 0.8723693490028381 ) [1855] => Array ( [0] => 45946 [1] => 0 ) [1856] => Array ( [0] => 45902 [1] => 0.7995467185974121 ) [1857] => Array ( [0] => 45898 [1] => 0 ) [1858] => Array ( [0] => 45911 [1] => 0 ) [1859] => Array ( [0] => 45895 [1] => 0.9486339688301086 ) [1860] => Array ( [0] => 45892 [1] => 0 ) [1861] => Array ( [0] => 45779 [1] => 0.9408516883850098 ) [1862] => Array ( [0] => 45792 [1] => 0.5043594241142273 ) [1863] => Array ( [0] => 45623 [1] => 0 ) [1864] => Array ( [0] => 45826 [1] => 0.24292193353176117 ) [1865] => Array ( [0] => 45868 [1] => 0 ) [1866] => Array ( [0] => 45855 [1] => 0 ) [1867] => Array ( [0] => 45775 [1] => 0 ) [1868] => Array ( [0] => 45762 [1] => 0 ) [1869] => Array ( [0] => 45817 [1] => 0 ) [1870] => Array ( [0] => 45805 [1] => 0 ) [1871] => Array ( [0] => 45783 [1] => 0 ) [1872] => Array ( [0] => 45794 [1] => 0.19888514280319214 ) [1873] => Array ( [0] => 45766 [1] => 0 ) [1874] => Array ( [0] => 45769 [1] => 0 ) [1875] => Array ( [0] => 45702 [1] => 0.45894426107406616 ) [1876] => Array ( [0] => 45719 [1] => 0 ) [1877] => Array ( [0] => 45545 [1] => 0 ) [1878] => Array ( [0] => 45690 [1] => 1.9931397438049316 ) [1879] => Array ( [0] => 45738 [1] => 0 ) [1880] => Array ( [0] => 45717 [1] => 0 ) [1881] => Array ( [0] => 45713 [1] => 0 ) [1882] => Array ( [0] => 45728 [1] => 0 ) [1883] => Array ( [0] => 45709 [1] => 0 ) [1884] => Array ( [0] => 45706 [1] => 0 ) [1885] => Array ( [0] => 45570 [1] => 3.042217254638672 ) [1886] => Array ( [0] => 45402 [1] => 0.6683549880981445 ) [1887] => Array ( [0] => 45135 [1] => 0 ) [1888] => Array ( [0] => 45591 [1] => 0 ) [1889] => Array ( [0] => 45565 [1] => 0 ) [1890] => Array ( [0] => 45638 [1] => 0 ) [1891] => Array ( [0] => 45661 [1] => 0 ) [1892] => Array ( [0] => 45657 [1] => 0 ) [1893] => Array ( [0] => 45652 [1] => 0 ) [1894] => Array ( [0] => 45649 [1] => 0 ) [1895] => Array ( [0] => 45633 [1] => 0 ) [1896] => Array ( [0] => 45629 [1] => 2.2664968967437744 ) [1897] => Array ( [0] => 45601 [1] => 0 ) [1898] => Array ( [0] => 45620 [1] => 0 ) [1899] => Array ( [0] => 45616 [1] => 0 ) [1900] => Array ( [0] => 45612 [1] => 0 ) [1901] => Array ( [0] => 45552 [1] => 0 ) [1902] => Array ( [0] => 45609 [1] => 0 ) [1903] => Array ( [0] => 45603 [1] => 0 ) [1904] => Array ( [0] => 45527 [1] => 0 ) [1905] => Array ( [0] => 45534 [1] => 0 ) [1906] => Array ( [0] => 45531 [1] => 0 ) [1907] => Array ( [0] => 45529 [1] => 0 ) [1908] => Array ( [0] => 45341 [1] => 0 ) [1909] => Array ( [0] => 45502 [1] => 0 ) [1910] => Array ( [0] => 45507 [1] => 0.555934727191925 ) [1911] => Array ( [0] => 45514 [1] => 0 ) [1912] => Array ( [0] => 45496 [1] => 0.9095628261566162 ) [1913] => Array ( [0] => 45438 [1] => 0.5494855642318726 ) [1914] => Array ( [0] => 45483 [1] => 0 ) [1915] => Array ( [0] => 45479 [1] => 0 ) [1916] => Array ( [0] => 45399 [1] => 0 ) [1917] => Array ( [0] => 45466 [1] => 0 ) [1918] => Array ( [0] => 45422 [1] => 0.9302788376808167 ) [1919] => Array ( [0] => 45418 [1] => 1.5701181888580322 ) [1920] => Array ( [0] => 45411 [1] => 0 ) [1921] => Array ( [0] => 45212 [1] => 0 ) [1922] => Array ( [0] => 45385 [1] => 0 ) [1923] => Array ( [0] => 45394 [1] => 0 ) [1924] => Array ( [0] => 45333 [1] => 0 ) [1925] => Array ( [0] => 45375 [1] => 0 ) [1926] => Array ( [0] => 45354 [1] => 0 ) [1927] => Array ( [0] => 45357 [1] => 0 ) [1928] => Array ( [0] => 45326 [1] => 0 ) [1929] => Array ( [0] => 45251 [1] => 0.3701987564563751 ) [1930] => Array ( [0] => 45320 [1] => 0.2930150032043457 ) [1931] => Array ( [0] => 45222 [1] => 0 ) [1932] => Array ( [0] => 45231 [1] => 0 ) [1933] => Array ( [0] => 45303 [1] => 0 ) [1934] => Array ( [0] => 45264 [1] => 1.7396633625030518 ) [1935] => Array ( [0] => 45213 [1] => 0 ) [1936] => Array ( [0] => 45235 [1] => 0 ) [1937] => Array ( [0] => 45275 [1] => 0 ) [1938] => Array ( [0] => 45181 [1] => 0 ) [1939] => Array ( [0] => 45249 [1] => 0 ) [1940] => Array ( [0] => 45216 [1] => 5.849567413330078 ) [1941] => Array ( [0] => 45210 [1] => 0 ) [1942] => Array ( [0] => 45204 [1] => 0 ) [1943] => Array ( [0] => 45150 [1] => 0 ) [1944] => Array ( [0] => 45081 [1] => 0 ) [1945] => Array ( [0] => 45186 [1] => 0 ) [1946] => Array ( [0] => 45195 [1] => 0 ) [1947] => Array ( [0] => 45090 [1] => 0 ) [1948] => Array ( [0] => 45108 [1] => 0 ) [1949] => Array ( [0] => 45160 [1] => 1.0123084783554077 ) [1950] => Array ( [0] => 45155 [1] => 0 ) [1951] => Array ( [0] => 45145 [1] => 0 ) [1952] => Array ( [0] => 45028 [1] => 0.29137369990348816 ) [1953] => Array ( [0] => 45102 [1] => 0.340994268655777 ) [1954] => Array ( [0] => 45043 [1] => 3.5094149112701416 ) [1955] => Array ( [0] => 45121 [1] => 0 ) [1956] => Array ( [0] => 45118 [1] => 0 ) [1957] => Array ( [0] => 45115 [1] => 1.2808018922805786 ) [1958] => Array ( [0] => 45047 [1] => 0 ) [1959] => Array ( [0] => 45100 [1] => 0 ) [1960] => Array ( [0] => 45058 [1] => 0 ) [1961] => Array ( [0] => 45095 [1] => 0 ) [1962] => Array ( [0] => 45005 [1] => 1.549298882484436 ) [1963] => Array ( [0] => 45009 [1] => 0.7198447585105896 ) [1964] => Array ( [0] => 45067 [1] => 0 ) [1965] => Array ( [0] => 45035 [1] => 0 ) [1966] => Array ( [0] => 44940 [1] => 1.1249961853027344 ) [1967] => Array ( [0] => 44997 [1] => 0 ) [1968] => Array ( [0] => 45011 [1] => 0 ) [1969] => Array ( [0] => 45001 [1] => 0 ) [1970] => Array ( [0] => 44945 [1] => 1.0900956392288208 ) [1971] => Array ( [0] => 44901 [1] => 0 ) [1972] => Array ( [0] => 44952 [1] => 0 ) [1973] => Array ( [0] => 44840 [1] => 0 ) [1974] => Array ( [0] => 44866 [1] => 0 ) [1975] => Array ( [0] => 44978 [1] => 0 ) [1976] => Array ( [0] => 44962 [1] => 0 ) [1977] => Array ( [0] => 44933 [1] => 1.1460001468658447 ) [1978] => Array ( [0] => 44927 [1] => 0 ) [1979] => Array ( [0] => 44890 [1] => 0 ) [1980] => Array ( [0] => 44917 [1] => 0 ) [1981] => Array ( [0] => 44885 [1] => 0 ) [1982] => Array ( [0] => 44836 [1] => 0 ) [1983] => Array ( [0] => 44855 [1] => 0 ) [1984] => Array ( [0] => 44868 [1] => 0 ) [1985] => Array ( [0] => 44872 [1] => 0 ) [1986] => Array ( [0] => 44882 [1] => 0 ) [1987] => Array ( [0] => 44816 [1] => 0 ) [1988] => Array ( [0] => 44821 [1] => 0 ) [1989] => Array ( [0] => 44803 [1] => 0.4647231996059418 ) [1990] => Array ( [0] => 44794 [1] => 0 ) [1991] => Array ( [0] => 44780 [1] => 1.2858651876449585 ) [1992] => Array ( [0] => 44580 [1] => 0 ) [1993] => Array ( [0] => 44799 [1] => 0 ) [1994] => Array ( [0] => 44572 [1] => 0.38615667819976807 ) [1995] => Array ( [0] => 44539 [1] => 0 ) [1996] => Array ( [0] => 44659 [1] => 0.809291660785675 ) [1997] => Array ( [0] => 44758 [1] => 0 ) [1998] => Array ( [0] => 44549 [1] => 0 ) [1999] => Array ( [0] => 44745 [1] => 0 ) [2000] => Array ( [0] => 44703 [1] => 2.431328773498535 ) [2001] => Array ( [0] => 44685 [1] => 0 ) [2002] => Array ( [0] => 44698 [1] => 0 ) [2003] => Array ( [0] => 44640 [1] => 0 ) [2004] => Array ( [0] => 44636 [1] => 0 ) [2005] => Array ( [0] => 44673 [1] => 0 ) [2006] => Array ( [0] => 44651 [1] => 3.315377712249756 ) [2007] => Array ( [0] => 44584 [1] => 0 ) [2008] => Array ( [0] => 44615 [1] => 0 ) [2009] => Array ( [0] => 44629 [1] => 0 ) [2010] => Array ( [0] => 44553 [1] => 0 ) [2011] => Array ( [0] => 44590 [1] => 0 ) [2012] => Array ( [0] => 44413 [1] => 0.24520845711231232 ) [2013] => Array ( [0] => 44408 [1] => 0.5585645437240601 ) [2014] => Array ( [0] => 44529 [1] => 0 ) [2015] => Array ( [0] => 44403 [1] => 0 ) [2016] => Array ( [0] => 44543 [1] => 0 ) [2017] => Array ( [0] => 44374 [1] => 0 ) [2018] => Array ( [0] => 44519 [1] => 0 ) [2019] => Array ( [0] => 44515 [1] => 0 ) [2020] => Array ( [0] => 44365 [1] => 1.4981008768081665 ) [2021] => Array ( [0] => 44428 [1] => 0 ) [2022] => Array ( [0] => 44302 [1] => 0.7083569169044495 ) [2023] => Array ( [0] => 44503 [1] => 0 ) [2024] => Array ( [0] => 44497 [1] => 0 ) [2025] => Array ( [0] => 44494 [1] => 0 ) [2026] => Array ( [0] => 44476 [1] => 0.6182482838630676 ) [2027] => Array ( [0] => 44500 [1] => 0 ) [2028] => Array ( [0] => 44466 [1] => 0 ) [2029] => Array ( [0] => 44440 [1] => 0 ) [2030] => Array ( [0] => 44443 [1] => 0 ) [2031] => Array ( [0] => 44438 [1] => 0 ) [2032] => Array ( [0] => 44370 [1] => 0 ) [2033] => Array ( [0] => 44389 [1] => 0 ) [2034] => Array ( [0] => 44341 [1] => 0 ) [2035] => Array ( [0] => 44357 [1] => 0 ) [2036] => Array ( [0] => 44323 [1] => 0 ) [2037] => Array ( [0] => 44313 [1] => 0.5078718662261963 ) [2038] => Array ( [0] => 44352 [1] => 0 ) [2039] => Array ( [0] => 44349 [1] => 0 ) [2040] => Array ( [0] => 44005 [1] => 0 ) [2041] => Array ( [0] => 44332 [1] => 0 ) [2042] => Array ( [0] => 44318 [1] => 0 ) [2043] => Array ( [0] => 44276 [1] => 0 ) [2044] => Array ( [0] => 43986 [1] => 0 ) [2045] => Array ( [0] => 43993 [1] => 0 ) [2046] => Array ( [0] => 44148 [1] => 0 ) [2047] => Array ( [0] => 44206 [1] => 0 ) [2048] => Array ( [0] => 44281 [1] => 0 ) [2049] => Array ( [0] => 44287 [1] => 0 ) [2050] => Array ( [0] => 43999 [1] => 0 ) [2051] => Array ( [0] => 44086 [1] => 0 ) [2052] => Array ( [0] => 44156 [1] => 0 ) [2053] => Array ( [0] => 44109 [1] => 0 ) [2054] => Array ( [0] => 44177 [1] => 0.5648447275161743 ) [2055] => Array ( [0] => 44010 [1] => 0 ) [2056] => Array ( [0] => 43881 [1] => 1.0402294397354126 ) [2057] => Array ( [0] => 44235 [1] => 2.584944486618042 ) [2058] => Array ( [0] => 44222 [1] => 0 ) [2059] => Array ( [0] => 44229 [1] => 0 ) [2060] => Array ( [0] => 44174 [1] => 1.5678035020828247 ) [2061] => Array ( [0] => 44014 [1] => 0 ) [2062] => Array ( [0] => 44007 [1] => 1.5851413011550903 ) [2063] => Array ( [0] => 44066 [1] => 0 ) [2064] => Array ( [0] => 44137 [1] => 1.749330759048462 ) [2065] => Array ( [0] => 44133 [1] => 0 ) [2066] => Array ( [0] => 44081 [1] => 0 ) [2067] => Array ( [0] => 44095 [1] => 0.5473560690879822 ) [2068] => Array ( [0] => 44047 [1] => 0 ) [2069] => Array ( [0] => 44057 [1] => 0 ) [2070] => Array ( [0] => 43906 [1] => 0 ) [2071] => Array ( [0] => 44034 [1] => 0 ) [2072] => Array ( [0] => 43927 [1] => 0 ) [2073] => Array ( [0] => 43967 [1] => 0 ) [2074] => Array ( [0] => 43953 [1] => 0 ) [2075] => Array ( [0] => 43808 [1] => 0.5227878093719482 ) [2076] => Array ( [0] => 43835 [1] => 0 ) [2077] => Array ( [0] => 43780 [1] => 0 ) [2078] => Array ( [0] => 43937 [1] => 0.5487167835235596 ) [2079] => Array ( [0] => 43934 [1] => 0 ) [2080] => Array ( [0] => 43799 [1] => 0 ) [2081] => Array ( [0] => 43897 [1] => 0 ) [2082] => Array ( [0] => 43873 [1] => 0 ) [2083] => Array ( [0] => 43888 [1] => 0 ) [2084] => Array ( [0] => 43912 [1] => 2.0294535160064697 ) [2085] => Array ( [0] => 43857 [1] => 0 ) [2086] => Array ( [0] => 43650 [1] => 0 ) [2087] => Array ( [0] => 43570 [1] => 0 ) [2088] => Array ( [0] => 43629 [1] => 0.6864780783653259 ) [2089] => Array ( [0] => 43726 [1] => 0 ) [2090] => Array ( [0] => 43788 [1] => 2.5311167240142822 ) [2091] => Array ( [0] => 43731 [1] => 0.703209638595581 ) [2092] => Array ( [0] => 43776 [1] => 0 ) [2093] => Array ( [0] => 43773 [1] => 1.3073259592056274 ) [2094] => Array ( [0] => 43770 [1] => 0 ) [2095] => Array ( [0] => 43767 [1] => 0.6140099167823792 ) [2096] => Array ( [0] => 43762 [1] => 0 ) [2097] => Array ( [0] => 43751 [1] => 0 ) [2098] => Array ( [0] => 43748 [1] => 0 ) [2099] => Array ( [0] => 43716 [1] => 0 ) [2100] => Array ( [0] => 43637 [1] => 0 ) [2101] => Array ( [0] => 43535 [1] => 0 ) [2102] => Array ( [0] => 43698 [1] => 0 ) [2103] => Array ( [0] => 43643 [1] => 0 ) [2104] => Array ( [0] => 43665 [1] => 0 ) [2105] => Array ( [0] => 43624 [1] => 0 ) [2106] => Array ( [0] => 43613 [1] => 0 ) [2107] => Array ( [0] => 43550 [1] => 0 ) [2108] => Array ( [0] => 43590 [1] => 0 ) [2109] => Array ( [0] => 43610 [1] => 0.9814038872718811 ) [2110] => Array ( [0] => 43557 [1] => 0 ) [2111] => Array ( [0] => 43544 [1] => 0 ) [2112] => Array ( [0] => 43491 [1] => 1.1183686256408691 ) [2113] => Array ( [0] => 43277 [1] => 1.5732510089874268 ) [2114] => Array ( [0] => 43520 [1] => 0 ) [2115] => Array ( [0] => 42858 [1] => 0 ) [2116] => Array ( [0] => 32300 [1] => 1.8187408447265625 ) [2117] => Array ( [0] => 43482 [1] => 0 ) [2118] => Array ( [0] => 43473 [1] => 0 ) [2119] => Array ( [0] => 43305 [1] => 1.6000317335128784 ) [2120] => Array ( [0] => 43437 [1] => 1.6240631341934204 ) [2121] => Array ( [0] => 43432 [1] => 0 ) [2122] => Array ( [0] => 43268 [1] => 0.5672074556350708 ) [2123] => Array ( [0] => 43316 [1] => 0 ) [2124] => Array ( [0] => 43463 [1] => 0.4560089409351349 ) [2125] => Array ( [0] => 43407 [1] => 0 ) [2126] => Array ( [0] => 43422 [1] => 0 ) [2127] => Array ( [0] => 43413 [1] => 0 ) [2128] => Array ( [0] => 43395 [1] => 0 ) [2129] => Array ( [0] => 43390 [1] => 0 ) [2130] => Array ( [0] => 43378 [1] => 0 ) [2131] => Array ( [0] => 43399 [1] => 0.9237349629402161 ) [2132] => Array ( [0] => 43330 [1] => 0 ) [2133] => Array ( [0] => 43273 [1] => 0 ) [2134] => Array ( [0] => 43362 [1] => 0 ) [2135] => Array ( [0] => 43298 [1] => 0 ) [2136] => Array ( [0] => 43327 [1] => 0 ) [2137] => Array ( [0] => 43325 [1] => 0 ) [2138] => Array ( [0] => 43295 [1] => 0 ) [2139] => Array ( [0] => 43286 [1] => 0.6900390386581421 ) [2140] => Array ( [0] => 43265 [1] => 0 ) [2141] => Array ( [0] => 43243 [1] => 0.6430829763412476 ) [2142] => Array ( [0] => 43237 [1] => 0 ) [2143] => Array ( [0] => 43233 [1] => 0 ) [2144] => Array ( [0] => 43241 [1] => 0 ) [2145] => Array ( [0] => 43228 [1] => 0 ) [2146] => Array ( [0] => 42959 [1] => 1.6039119958877563 ) [2147] => Array ( [0] => 43077 [1] => 0 ) [2148] => Array ( [0] => 43097 [1] => 0 ) [2149] => Array ( [0] => 43052 [1] => 0 ) [2150] => Array ( [0] => 43146 [1] => 1.1735639572143555 ) [2151] => Array ( [0] => 43205 [1] => 0 ) [2152] => Array ( [0] => 43192 [1] => 0 ) [2153] => Array ( [0] => 43196 [1] => 0 ) [2154] => Array ( [0] => 43189 [1] => 0 ) [2155] => Array ( [0] => 43179 [1] => 0 ) [2156] => Array ( [0] => 43167 [1] => 0 ) [2157] => Array ( [0] => 43153 [1] => 1.268614411354065 ) [2158] => Array ( [0] => 43133 [1] => 0.4728803336620331 ) [2159] => Array ( [0] => 43110 [1] => 0 ) [2160] => Array ( [0] => 43124 [1] => 0 ) [2161] => Array ( [0] => 43116 [1] => 0 ) [2162] => Array ( [0] => 43121 [1] => 0 ) [2163] => Array ( [0] => 43065 [1] => 0 ) [2164] => Array ( [0] => 43089 [1] => 0 ) [2165] => Array ( [0] => 43069 [1] => 0 ) [2166] => Array ( [0] => 43083 [1] => 0 ) [2167] => Array ( [0] => 43074 [1] => 1.0935965776443481 ) [2168] => Array ( [0] => 43056 [1] => 0 ) [2169] => Array ( [0] => 42860 [1] => 0 ) [2170] => Array ( [0] => 42850 [1] => 0.5151118636131287 ) [2171] => Array ( [0] => 43031 [1] => 1.7477107048034668 ) [2172] => Array ( [0] => 43027 [1] => 0 ) [2173] => Array ( [0] => 43021 [1] => 0 ) [2174] => Array ( [0] => 42874 [1] => 0 ) [2175] => Array ( [0] => 43002 [1] => 0.788733959197998 ) [2176] => Array ( [0] => 42999 [1] => 0 ) [2177] => Array ( [0] => 42968 [1] => 0.7268068194389343 ) [2178] => Array ( [0] => 43007 [1] => 0 ) [2179] => Array ( [0] => 42981 [1] => 0 ) [2180] => Array ( [0] => 42836 [1] => 1.2302656173706055 ) [2181] => Array ( [0] => 42979 [1] => 0 ) [2182] => Array ( [0] => 42754 [1] => 0.48007747530937195 ) [2183] => Array ( [0] => 42885 [1] => 0 ) [2184] => Array ( [0] => 42943 [1] => 0 ) [2185] => Array ( [0] => 42839 [1] => 0 ) [2186] => Array ( [0] => 42925 [1] => 0 ) [2187] => Array ( [0] => 42922 [1] => 0 ) [2188] => Array ( [0] => 42847 [1] => 0 ) [2189] => Array ( [0] => 42868 [1] => 0 ) [2190] => Array ( [0] => 42803 [1] => 0 ) [2191] => Array ( [0] => 42905 [1] => 0 ) [2192] => Array ( [0] => 42904 [1] => 0 ) [2193] => Array ( [0] => 42896 [1] => 0 ) [2194] => Array ( [0] => 42821 [1] => 0 ) [2195] => Array ( [0] => 42826 [1] => 0.8357095122337341 ) [2196] => Array ( [0] => 42817 [1] => 0 ) [2197] => Array ( [0] => 42815 [1] => 0 ) [2198] => Array ( [0] => 42807 [1] => 0 ) [2199] => Array ( [0] => 42801 [1] => 0 ) [2200] => Array ( [0] => 42796 [1] => 2.3849990367889404 ) [2201] => Array ( [0] => 42777 [1] => 0 ) [2202] => Array ( [0] => 42756 [1] => 0 ) [2203] => Array ( [0] => 42733 [1] => 0.6359392404556274 ) [2204] => Array ( [0] => 42785 [1] => 1.168419361114502 ) [2205] => Array ( [0] => 42722 [1] => 1.505130648612976 ) [2206] => Array ( [0] => 42714 [1] => 0 ) [2207] => Array ( [0] => 42673 [1] => 3.8352973461151123 ) [2208] => Array ( [0] => 42691 [1] => 0 ) [2209] => Array ( [0] => 42750 [1] => 0 ) [2210] => Array ( [0] => 42667 [1] => 0 ) [2211] => Array ( [0] => 42741 [1] => 0 ) [2212] => Array ( [0] => 42710 [1] => 0 ) [2213] => Array ( [0] => 42743 [1] => 0 ) [2214] => Array ( [0] => 42658 [1] => 0.8333253264427185 ) [2215] => Array ( [0] => 42568 [1] => 0 ) [2216] => Array ( [0] => 42704 [1] => 1.7758634090423584 ) [2217] => Array ( [0] => 42698 [1] => 2.905592203140259 ) [2218] => Array ( [0] => 42682 [1] => 0.14476998150348663 ) [2219] => Array ( [0] => 42598 [1] => 0 ) [2220] => Array ( [0] => 42554 [1] => 0.7852014899253845 ) [2221] => Array ( [0] => 42537 [1] => 0 ) [2222] => Array ( [0] => 42638 [1] => 0.4113166332244873 ) [2223] => Array ( [0] => 42623 [1] => 0 ) [2224] => Array ( [0] => 42255 [1] => 0 ) [2225] => Array ( [0] => 42580 [1] => 0.5442977547645569 ) [2226] => Array ( [0] => 42606 [1] => 0 ) [2227] => Array ( [0] => 42546 [1] => 0 ) [2228] => Array ( [0] => 42550 [1] => 0 ) [2229] => Array ( [0] => 42543 [1] => 3.785088539123535 ) [2230] => Array ( [0] => 42534 [1] => 0 ) [2231] => Array ( [0] => 42531 [1] => 0.6994116306304932 ) [2232] => Array ( [0] => 42523 [1] => 0 ) [2233] => Array ( [0] => 42481 [1] => 0 ) [2234] => Array ( [0] => 42495 [1] => 0 ) [2235] => Array ( [0] => 42487 [1] => 1.0486027002334595 ) [2236] => Array ( [0] => 42390 [1] => 0.7454443573951721 ) [2237] => Array ( [0] => 42350 [1] => 0 ) [2238] => Array ( [0] => 42441 [1] => 0 ) [2239] => Array ( [0] => 42367 [1] => 0 ) [2240] => Array ( [0] => 41626 [1] => 0.775515079498291 ) [2241] => Array ( [0] => 42499 [1] => 0 ) [2242] => Array ( [0] => 42492 [1] => 0 ) [2243] => Array ( [0] => 42478 [1] => 0 ) [2244] => Array ( [0] => 42385 [1] => 0 ) [2245] => Array ( [0] => 42371 [1] => 0 ) [2246] => Array ( [0] => 42466 [1] => 0 ) [2247] => Array ( [0] => 42457 [1] => 0.7209041118621826 ) [2248] => Array ( [0] => 42356 [1] => 0 ) [2249] => Array ( [0] => 42345 [1] => 0 ) [2250] => Array ( [0] => 42304 [1] => 1.090437650680542 ) [2251] => Array ( [0] => 42318 [1] => 0 ) [2252] => Array ( [0] => 42376 [1] => 0 ) [2253] => Array ( [0] => 42322 [1] => 0 ) [2254] => Array ( [0] => 42308 [1] => 0 ) [2255] => Array ( [0] => 42187 [1] => 0 ) [2256] => Array ( [0] => 42171 [1] => 0 ) [2257] => Array ( [0] => 42314 [1] => 0.8270426988601685 ) [2258] => Array ( [0] => 42300 [1] => 0 ) [2259] => Array ( [0] => 42281 [1] => 0 ) [2260] => Array ( [0] => 42250 [1] => 0 ) [2261] => Array ( [0] => 42196 [1] => 0 ) [2262] => Array ( [0] => 42218 [1] => 0 ) [2263] => Array ( [0] => 42168 [1] => 0 ) [2264] => Array ( [0] => 42234 [1] => 0.1838248372077942 ) [2265] => Array ( [0] => 42204 [1] => 0.7662358283996582 ) [2266] => Array ( [0] => 42223 [1] => 0 ) [2267] => Array ( [0] => 42071 [1] => 0 ) [2268] => Array ( [0] => 42208 [1] => 1.6383838653564453 ) [2269] => Array ( [0] => 42134 [1] => 1.5032176971435547 ) [2270] => Array ( [0] => 42075 [1] => 0 ) [2271] => Array ( [0] => 42104 [1] => 0 ) [2272] => Array ( [0] => 42175 [1] => 0 ) [2273] => Array ( [0] => 42159 [1] => 0 ) [2274] => Array ( [0] => 42153 [1] => 0 ) [2275] => Array ( [0] => 42045 [1] => 0 ) [2276] => Array ( [0] => 42049 [1] => 0 ) [2277] => Array ( [0] => 42141 [1] => 0 ) [2278] => Array ( [0] => 42132 [1] => 0 ) [2279] => Array ( [0] => 42125 [1] => 0 ) [2280] => Array ( [0] => 42118 [1] => 0 ) [2281] => Array ( [0] => 42093 [1] => 0.24004051089286804 ) [2282] => Array ( [0] => 42111 [1] => 0 ) [2283] => Array ( [0] => 42080 [1] => 0.8124655485153198 ) [2284] => Array ( [0] => 42063 [1] => 0 ) [2285] => Array ( [0] => 42056 [1] => 0 ) [2286] => Array ( [0] => 41624 [1] => 0 ) [2287] => Array ( [0] => 42026 [1] => 0.577396810054779 ) [2288] => Array ( [0] => 41992 [1] => 0 ) [2289] => Array ( [0] => 42014 [1] => 0 ) [2290] => Array ( [0] => 42006 [1] => 5.192877769470215 ) [2291] => Array ( [0] => 41928 [1] => 1.0561846494674683 ) [2292] => Array ( [0] => 42020 [1] => 0 ) [2293] => Array ( [0] => 42012 [1] => 0.6593084335327148 ) [2294] => Array ( [0] => 42002 [1] => 0 ) [2295] => Array ( [0] => 41911 [1] => 0 ) [2296] => Array ( [0] => 41906 [1] => 0 ) [2297] => Array ( [0] => 41844 [1] => 0 ) [2298] => Array ( [0] => 41933 [1] => 0 ) [2299] => Array ( [0] => 41628 [1] => 0 ) [2300] => Array ( [0] => 41949 [1] => 0 ) [2301] => Array ( [0] => 41963 [1] => 0 ) [2302] => Array ( [0] => 41868 [1] => 0 ) [2303] => Array ( [0] => 41893 [1] => 0 ) [2304] => Array ( [0] => 41920 [1] => 0 ) [2305] => Array ( [0] => 41903 [1] => 0 ) [2306] => Array ( [0] => 41704 [1] => 1.0634065866470337 ) [2307] => Array ( [0] => 41790 [1] => 0 ) [2308] => Array ( [0] => 41787 [1] => 0.8217976689338684 ) [2309] => Array ( [0] => 41783 [1] => 0.812227725982666 ) [2310] => Array ( [0] => 41778 [1] => 0 ) [2311] => Array ( [0] => 41717 [1] => 0 ) [2312] => Array ( [0] => 41853 [1] => 0 ) [2313] => Array ( [0] => 41763 [1] => 0 ) [2314] => Array ( [0] => 41769 [1] => 0 ) [2315] => Array ( [0] => 41835 [1] => 0 ) [2316] => Array ( [0] => 41833 [1] => 0 ) [2317] => Array ( [0] => 41830 [1] => 0 ) [2318] => Array ( [0] => 41737 [1] => 0 ) [2319] => Array ( [0] => 41630 [1] => 0 ) [2320] => Array ( [0] => 41749 [1] => 0 ) [2321] => Array ( [0] => 41754 [1] => 0 ) [2322] => Array ( [0] => 41795 [1] => 0 ) [2323] => Array ( [0] => 41744 [1] => 0 ) [2324] => Array ( [0] => 41759 [1] => 0 ) [2325] => Array ( [0] => 41712 [1] => 0 ) [2326] => Array ( [0] => 41732 [1] => 0 ) [2327] => Array ( [0] => 41680 [1] => 0 ) [2328] => Array ( [0] => 41697 [1] => 0 ) [2329] => Array ( [0] => 41725 [1] => 0 ) [2330] => Array ( [0] => 41702 [1] => 0.565406858921051 ) [2331] => Array ( [0] => 41622 [1] => 0 ) [2332] => Array ( [0] => 41691 [1] => 1.0319830179214478 ) [2333] => Array ( [0] => 41689 [1] => 0 ) [2334] => Array ( [0] => 41676 [1] => 2.4560580253601074 ) [2335] => Array ( [0] => 41669 [1] => 0 ) [2336] => Array ( [0] => 41667 [1] => 0 ) [2337] => Array ( [0] => 41665 [1] => 1.0689010620117188 ) [2338] => Array ( [0] => 41663 [1] => 0 ) [2339] => Array ( [0] => 41661 [1] => 3.9318315982818604 ) [2340] => Array ( [0] => 41620 [1] => 0.27595746517181396 ) [2341] => Array ( [0] => 41566 [1] => 0 ) [2342] => Array ( [0] => 41560 [1] => 0 ) [2343] => Array ( [0] => 41606 [1] => 0 ) [2344] => Array ( [0] => 41649 [1] => 0 ) [2345] => Array ( [0] => 41635 [1] => 1.537015676498413 ) [2346] => Array ( [0] => 41548 [1] => 0 ) [2347] => Array ( [0] => 41554 [1] => 0 ) [2348] => Array ( [0] => 41532 [1] => 0 ) [2349] => Array ( [0] => 41592 [1] => 0 ) [2350] => Array ( [0] => 41584 [1] => 0.6292104125022888 ) [2351] => Array ( [0] => 41572 [1] => 1.0597193241119385 ) [2352] => Array ( [0] => 41570 [1] => 0 ) [2353] => Array ( [0] => 41500 [1] => 0 ) [2354] => Array ( [0] => 41507 [1] => 2.699650287628174 ) [2355] => Array ( [0] => 41484 [1] => 0.29368385672569275 ) [2356] => Array ( [0] => 41494 [1] => 0 ) [2357] => Array ( [0] => 41515 [1] => 0 ) [2358] => Array ( [0] => 41519 [1] => 0 ) [2359] => Array ( [0] => 41513 [1] => 0 ) [2360] => Array ( [0] => 41488 [1] => 0 ) [2361] => Array ( [0] => 41464 [1] => 0.9237165451049805 ) [2362] => Array ( [0] => 41459 [1] => 0 ) [2363] => Array ( [0] => 41449 [1] => 0 ) [2364] => Array ( [0] => 41416 [1] => 0 ) [2365] => Array ( [0] => 41443 [1] => 0.6861733198165894 ) [2366] => Array ( [0] => 41426 [1] => 0 ) [2367] => Array ( [0] => 41420 [1] => 0 ) [2368] => Array ( [0] => 41411 [1] => 0.39298611879348755 ) [2369] => Array ( [0] => 41431 [1] => 0 ) [2370] => Array ( [0] => 41308 [1] => 0 ) [2371] => Array ( [0] => 41406 [1] => 0 ) [2372] => Array ( [0] => 41396 [1] => 1.7055606842041016 ) [2373] => Array ( [0] => 41351 [1] => 0 ) [2374] => Array ( [0] => 41280 [1] => 0 ) [2375] => Array ( [0] => 41345 [1] => 0 ) [2376] => Array ( [0] => 41369 [1] => 0.25257351994514465 ) [2377] => Array ( [0] => 41380 [1] => 0 ) [2378] => Array ( [0] => 41245 [1] => 0.785540759563446 ) [2379] => Array ( [0] => 41349 [1] => 0 ) [2380] => Array ( [0] => 41312 [1] => 0 ) [2381] => Array ( [0] => 41237 [1] => 0 ) [2382] => Array ( [0] => 41274 [1] => 4.020723342895508 ) [2383] => Array ( [0] => 41207 [1] => 0 ) [2384] => Array ( [0] => 41321 [1] => 0.6976878643035889 ) [2385] => Array ( [0] => 41319 [1] => 0 ) [2386] => Array ( [0] => 41317 [1] => 0 ) [2387] => Array ( [0] => 41288 [1] => 0 ) [2388] => Array ( [0] => 41285 [1] => 0 ) [2389] => Array ( [0] => 41068 [1] => 0 ) [2390] => Array ( [0] => 41216 [1] => 0 ) [2391] => Array ( [0] => 41209 [1] => 0 ) [2392] => Array ( [0] => 41189 [1] => 0 ) [2393] => Array ( [0] => 41194 [1] => 0 ) [2394] => Array ( [0] => 41180 [1] => 1.3800119161605835 ) [2395] => Array ( [0] => 41247 [1] => 0.24095480144023895 ) [2396] => Array ( [0] => 41233 [1] => 0 ) [2397] => Array ( [0] => 41222 [1] => 0 ) [2398] => Array ( [0] => 41198 [1] => 0.22748370468616486 ) [2399] => Array ( [0] => 41205 [1] => 0 ) [2400] => Array ( [0] => 41186 [1] => 0 ) [2401] => Array ( [0] => 41160 [1] => 1.8821377754211426 ) [2402] => Array ( [0] => 41140 [1] => 0 ) [2403] => Array ( [0] => 41066 [1] => 0 ) [2404] => Array ( [0] => 41169 [1] => 0 ) [2405] => Array ( [0] => 41070 [1] => 0 ) [2406] => Array ( [0] => 41136 [1] => 0 ) [2407] => Array ( [0] => 41149 [1] => 0.7528483867645264 ) [2408] => Array ( [0] => 41123 [1] => 0 ) [2409] => Array ( [0] => 41115 [1] => 0.45883452892303467 ) [2410] => Array ( [0] => 41057 [1] => 0 ) [2411] => Array ( [0] => 41053 [1] => 0 ) [2412] => Array ( [0] => 41088 [1] => 0 ) [2413] => Array ( [0] => 41083 [1] => 0 ) [2414] => Array ( [0] => 41048 [1] => 0 ) [2415] => Array ( [0] => 41044 [1] => 0 ) [2416] => Array ( [0] => 41026 [1] => 0 ) [2417] => Array ( [0] => 41035 [1] => 0.34712621569633484 ) [2418] => Array ( [0] => 41030 [1] => 0 ) [2419] => Array ( [0] => 41064 [1] => 1.528619408607483 ) [2420] => Array ( [0] => 41061 [1] => 0 ) [2421] => Array ( [0] => 40997 [1] => 0 ) [2422] => Array ( [0] => 40978 [1] => 0 ) [2423] => Array ( [0] => 40991 [1] => 0 ) [2424] => Array ( [0] => 40986 [1] => 2.16776180267334 ) [2425] => Array ( [0] => 40982 [1] => 0.7919959425926208 ) [2426] => Array ( [0] => 41000 [1] => 0 ) [2427] => Array ( [0] => 40966 [1] => 1.0083738565444946 ) [2428] => Array ( [0] => 40915 [1] => 0 ) [2429] => Array ( [0] => 40962 [1] => 0 ) [2430] => Array ( [0] => 40871 [1] => 0 ) [2431] => Array ( [0] => 40949 [1] => 0 ) [2432] => Array ( [0] => 40933 [1] => 0 ) [2433] => Array ( [0] => 40819 [1] => 0 ) [2434] => Array ( [0] => 40939 [1] => 0 ) [2435] => Array ( [0] => 40927 [1] => 0 ) [2436] => Array ( [0] => 40892 [1] => 0 ) [2437] => Array ( [0] => 40865 [1] => 0 ) [2438] => Array ( [0] => 40844 [1] => 0 ) [2439] => Array ( [0] => 40910 [1] => 1.639133095741272 ) [2440] => Array ( [0] => 40899 [1] => 0 ) [2441] => Array ( [0] => 40886 [1] => 0.12078914046287537 ) [2442] => Array ( [0] => 40800 [1] => 1.2558504343032837 ) [2443] => Array ( [0] => 40876 [1] => 0 ) [2444] => Array ( [0] => 40873 [1] => 1.0613503456115723 ) [2445] => Array ( [0] => 40852 [1] => 0 ) [2446] => Array ( [0] => 40841 [1] => 0 ) [2447] => Array ( [0] => 40836 [1] => 0 ) [2448] => Array ( [0] => 40848 [1] => 0 ) [2449] => Array ( [0] => 40812 [1] => 0 ) [2450] => Array ( [0] => 40777 [1] => 0 ) [2451] => Array ( [0] => 40785 [1] => 0.5235650539398193 ) [2452] => Array ( [0] => 40765 [1] => 0.45082834362983704 ) [2453] => Array ( [0] => 40790 [1] => 0 ) [2454] => Array ( [0] => 40771 [1] => 0 ) [2455] => Array ( [0] => 40527 [1] => 0 ) [2456] => Array ( [0] => 40780 [1] => 2.379734992980957 ) [2457] => Array ( [0] => 40524 [1] => 0 ) [2458] => Array ( [0] => 40739 [1] => 3.508094310760498 ) [2459] => Array ( [0] => 40519 [1] => 0 ) [2460] => Array ( [0] => 40640 [1] => 0 ) [2461] => Array ( [0] => 40525 [1] => 0.738418459892273 ) [2462] => Array ( [0] => 40714 [1] => 0.409158855676651 ) [2463] => Array ( [0] => 40491 [1] => 0 ) [2464] => Array ( [0] => 40704 [1] => 0 ) [2465] => Array ( [0] => 40698 [1] => 0 ) [2466] => Array ( [0] => 40694 [1] => 0 ) [2467] => Array ( [0] => 40673 [1] => 0 ) [2468] => Array ( [0] => 40688 [1] => 0.7446673512458801 ) [2469] => Array ( [0] => 40679 [1] => 0 ) [2470] => Array ( [0] => 40665 [1] => 2.99704647064209 ) [2471] => Array ( [0] => 40662 [1] => 0 ) [2472] => Array ( [0] => 40659 [1] => 0 ) [2473] => Array ( [0] => 40656 [1] => 0 ) [2474] => Array ( [0] => 40629 [1] => 2.182404041290283 ) [2475] => Array ( [0] => 40615 [1] => 0 ) [2476] => Array ( [0] => 40609 [1] => 0 ) [2477] => Array ( [0] => 40514 [1] => 0 ) [2478] => Array ( [0] => 40521 [1] => 0 ) [2479] => Array ( [0] => 40636 [1] => 0 ) [2480] => Array ( [0] => 40564 [1] => 0 ) [2481] => Array ( [0] => 40605 [1] => 3.057821035385132 ) [2482] => Array ( [0] => 40603 [1] => 0 ) [2483] => Array ( [0] => 40560 [1] => 1.5908015966415405 ) [2484] => Array ( [0] => 40548 [1] => 0 ) [2485] => Array ( [0] => 40568 [1] => 0 ) [2486] => Array ( [0] => 40579 [1] => 0 ) [2487] => Array ( [0] => 40556 [1] => 0 ) [2488] => Array ( [0] => 40553 [1] => 0 ) [2489] => Array ( [0] => 40499 [1] => 0 ) [2490] => Array ( [0] => 40507 [1] => 0 ) [2491] => Array ( [0] => 40494 [1] => 4.0875115394592285 ) [2492] => Array ( [0] => 40538 [1] => 1.3281365633010864 ) [2493] => Array ( [0] => 40536 [1] => 0 ) [2494] => Array ( [0] => 40534 [1] => 0 ) [2495] => Array ( [0] => 40485 [1] => 0.6070349812507629 ) [2496] => Array ( [0] => 40437 [1] => 0 ) [2497] => Array ( [0] => 40471 [1] => 0 ) [2498] => Array ( [0] => 40421 [1] => 0 ) [2499] => Array ( [0] => 40429 [1] => 0 ) [2500] => Array ( [0] => 40453 [1] => 0.9375408887863159 ) [2501] => Array ( [0] => 40386 [1] => 0 ) [2502] => Array ( [0] => 40382 [1] => 0 ) [2503] => Array ( [0] => 40377 [1] => 0 ) [2504] => Array ( [0] => 40397 [1] => 1.7928768396377563 ) [2505] => Array ( [0] => 40326 [1] => 1.7333059310913086 ) [2506] => Array ( [0] => 40341 [1] => 0 ) [2507] => Array ( [0] => 40329 [1] => 0 ) [2508] => Array ( [0] => 40350 [1] => 0.5363748669624329 ) [2509] => Array ( [0] => 40318 [1] => 1.1003518104553223 ) [2510] => Array ( [0] => 40312 [1] => 0 ) [2511] => Array ( [0] => 40288 [1] => 0.5473887324333191 ) [2512] => Array ( [0] => 40332 [1] => 0 ) [2513] => Array ( [0] => 40306 [1] => 0 ) [2514] => Array ( [0] => 40290 [1] => 0.8672201037406921 ) [2515] => Array ( [0] => 40299 [1] => 0 ) [2516] => Array ( [0] => 39856 [1] => 0.5455536842346191 ) [2517] => Array ( [0] => 40276 [1] => 0 ) [2518] => Array ( [0] => 39852 [1] => 0 ) [2519] => Array ( [0] => 40262 [1] => 0 ) [2520] => Array ( [0] => 40226 [1] => 0 ) [2521] => Array ( [0] => 40221 [1] => 0 ) [2522] => Array ( [0] => 40257 [1] => 0 ) [2523] => Array ( [0] => 40267 [1] => 0 ) [2524] => Array ( [0] => 40217 [1] => 0.5341818332672119 ) [2525] => Array ( [0] => 40212 [1] => 0 ) [2526] => Array ( [0] => 40231 [1] => 0 ) [2527] => Array ( [0] => 40188 [1] => 0 ) [2528] => Array ( [0] => 40177 [1] => 0.43423688411712646 ) [2529] => Array ( [0] => 40174 [1] => 0 ) [2530] => Array ( [0] => 40169 [1] => 0 ) [2531] => Array ( [0] => 40203 [1] => 0.4742411971092224 ) [2532] => Array ( [0] => 40201 [1] => 0 ) [2533] => Array ( [0] => 40198 [1] => 0 ) [2534] => Array ( [0] => 40166 [1] => 0.9569391012191772 ) [2535] => Array ( [0] => 40184 [1] => 0 ) [2536] => Array ( [0] => 40108 [1] => 0 ) [2537] => Array ( [0] => 40066 [1] => 0 ) [2538] => Array ( [0] => 40101 [1] => 0 ) [2539] => Array ( [0] => 40095 [1] => 0 ) [2540] => Array ( [0] => 40141 [1] => 2.1903421878814697 ) [2541] => Array ( [0] => 40130 [1] => 0 ) [2542] => Array ( [0] => 40123 [1] => 0 ) [2543] => Array ( [0] => 40038 [1] => 0 ) [2544] => Array ( [0] => 40080 [1] => 0.7933771014213562 ) [2545] => Array ( [0] => 40086 [1] => 0 ) [2546] => Array ( [0] => 39123 [1] => 0 ) [2547] => Array ( [0] => 40052 [1] => 2.5270142555236816 ) [2548] => Array ( [0] => 40034 [1] => 0 ) [2549] => Array ( [0] => 40050 [1] => 0 ) [2550] => Array ( [0] => 40048 [1] => 0 ) [2551] => Array ( [0] => 40002 [1] => 0 ) [2552] => Array ( [0] => 39933 [1] => 1.310952067375183 ) [2553] => Array ( [0] => 39127 [1] => 0.38188987970352173 ) [2554] => Array ( [0] => 40017 [1] => 0.864861786365509 ) [2555] => Array ( [0] => 40015 [1] => 0 ) [2556] => Array ( [0] => 40011 [1] => 1.6928852796554565 ) [2557] => Array ( [0] => 39993 [1] => 0.9268552660942078 ) [2558] => Array ( [0] => 39982 [1] => 0 ) [2559] => Array ( [0] => 39805 [1] => 0 ) [2560] => Array ( [0] => 39911 [1] => 0 ) [2561] => Array ( [0] => 39928 [1] => 0 ) [2562] => Array ( [0] => 39771 [1] => 0 ) [2563] => Array ( [0] => 39874 [1] => 0 ) [2564] => Array ( [0] => 39819 [1] => 0 ) [2565] => Array ( [0] => 39827 [1] => 0 ) [2566] => Array ( [0] => 39937 [1] => 0 ) [2567] => Array ( [0] => 39904 [1] => 0 ) [2568] => Array ( [0] => 39901 [1] => 0 ) [2569] => Array ( [0] => 39880 [1] => 0 ) [2570] => Array ( [0] => 39810 [1] => 0.7511204481124878 ) [2571] => Array ( [0] => 39775 [1] => 0 ) [2572] => Array ( [0] => 39862 [1] => 0 ) [2573] => Array ( [0] => 39801 [1] => 0.18301570415496826 ) [2574] => Array ( [0] => 39795 [1] => 2.5309319496154785 ) [2575] => Array ( [0] => 39791 [1] => 1.1869606971740723 ) [2576] => Array ( [0] => 39762 [1] => 0 ) [2577] => Array ( [0] => 39675 [1] => 0.6374115943908691 ) [2578] => Array ( [0] => 39714 [1] => 0.36005881428718567 ) [2579] => Array ( [0] => 39698 [1] => 0 ) [2580] => Array ( [0] => 39721 [1] => 0 ) [2581] => Array ( [0] => 39728 [1] => 0 ) [2582] => Array ( [0] => 39677 [1] => 0.5511294603347778 ) [2583] => Array ( [0] => 39673 [1] => 0 ) [2584] => Array ( [0] => 39652 [1] => 0 ) [2585] => Array ( [0] => 39643 [1] => 0 ) [2586] => Array ( [0] => 39630 [1] => 0.585394561290741 ) [2587] => Array ( [0] => 39625 [1] => 0.32241684198379517 ) [2588] => Array ( [0] => 39619 [1] => 3.8269050121307373 ) [2589] => Array ( [0] => 39648 [1] => 0 ) [2590] => Array ( [0] => 39636 [1] => 0 ) [2591] => Array ( [0] => 39614 [1] => 0 ) [2592] => Array ( [0] => 39605 [1] => 0 ) [2593] => Array ( [0] => 39559 [1] => 0 ) [2594] => Array ( [0] => 39590 [1] => 0 ) [2595] => Array ( [0] => 39539 [1] => 1.9755200147628784 ) [2596] => Array ( [0] => 39517 [1] => 0 ) [2597] => Array ( [0] => 39566 [1] => 0 ) [2598] => Array ( [0] => 39549 [1] => 0.7981648445129395 ) [2599] => Array ( [0] => 39570 [1] => 0 ) [2600] => Array ( [0] => 39533 [1] => 0 ) [2601] => Array ( [0] => 39528 [1] => 3.4835407733917236 ) [2602] => Array ( [0] => 39524 [1] => 0 ) [2603] => Array ( [0] => 39125 [1] => 0 ) [2604] => Array ( [0] => 39506 [1] => 0.984189510345459 ) [2605] => Array ( [0] => 39497 [1] => 0 ) [2606] => Array ( [0] => 39501 [1] => 0 ) [2607] => Array ( [0] => 39494 [1] => 0 ) [2608] => Array ( [0] => 39444 [1] => 0 ) [2609] => Array ( [0] => 39468 [1] => 0.7302798628807068 ) [2610] => Array ( [0] => 39460 [1] => 0 ) [2611] => Array ( [0] => 39436 [1] => 2.118337392807007 ) [2612] => Array ( [0] => 39440 [1] => 0.4901846647262573 ) [2613] => Array ( [0] => 39477 [1] => 0.590122401714325 ) [2614] => Array ( [0] => 39447 [1] => 0 ) [2615] => Array ( [0] => 39431 [1] => 0 ) [2616] => Array ( [0] => 39401 [1] => 5.5512776374816895 ) [2617] => Array ( [0] => 39334 [1] => 0 ) [2618] => Array ( [0] => 39332 [1] => 1.0376259088516235 ) [2619] => Array ( [0] => 39365 [1] => 0 ) [2620] => Array ( [0] => 39402 [1] => 0 ) [2621] => Array ( [0] => 39417 [1] => 0 ) [2622] => Array ( [0] => 39349 [1] => 1.2780157327651978 ) [2623] => Array ( [0] => 39381 [1] => 0 ) [2624] => Array ( [0] => 39379 [1] => 0 ) [2625] => Array ( [0] => 39344 [1] => 0.8630735874176025 ) [2626] => Array ( [0] => 39370 [1] => 0 ) [2627] => Array ( [0] => 39358 [1] => 0 ) [2628] => Array ( [0] => 39272 [1] => 0 ) [2629] => Array ( [0] => 38712 [1] => 0 ) [2630] => Array ( [0] => 38807 [1] => 0 ) [2631] => Array ( [0] => 39314 [1] => 0 ) [2632] => Array ( [0] => 39121 [1] => 0 ) [2633] => Array ( [0] => 39298 [1] => 0 ) [2634] => Array ( [0] => 39303 [1] => 0.5818233489990234 ) [2635] => Array ( [0] => 39295 [1] => 0 ) [2636] => Array ( [0] => 39289 [1] => 1.5146163702011108 ) [2637] => Array ( [0] => 39285 [1] => 0 ) [2638] => Array ( [0] => 39282 [1] => 0 ) [2639] => Array ( [0] => 39267 [1] => 0 ) [2640] => Array ( [0] => 39200 [1] => 0 ) [2641] => Array ( [0] => 39231 [1] => 0 ) [2642] => Array ( [0] => 39257 [1] => 0 ) [2643] => Array ( [0] => 39253 [1] => 0 ) [2644] => Array ( [0] => 39225 [1] => 0.669525682926178 ) [2645] => Array ( [0] => 39237 [1] => 0 ) [2646] => Array ( [0] => 39229 [1] => 0 ) [2647] => Array ( [0] => 39131 [1] => 0 ) [2648] => Array ( [0] => 39186 [1] => 0.7927320003509521 ) [2649] => Array ( [0] => 39175 [1] => 0 ) [2650] => Array ( [0] => 39164 [1] => 0 ) [2651] => Array ( [0] => 39129 [1] => 0 ) [2652] => Array ( [0] => 39155 [1] => 0 ) [2653] => Array ( [0] => 39150 [1] => 0 ) [2654] => Array ( [0] => 39137 [1] => 0 ) [2655] => Array ( [0] => 39145 [1] => 0 ) [2656] => Array ( [0] => 38973 [1] => 0 ) [2657] => Array ( [0] => 39076 [1] => 0 ) [2658] => Array ( [0] => 39097 [1] => 0 ) [2659] => Array ( [0] => 39086 [1] => 0.37696054577827454 ) [2660] => Array ( [0] => 39114 [1] => 0 ) [2661] => Array ( [0] => 39111 [1] => 0 ) [2662] => Array ( [0] => 39071 [1] => 0.822228729724884 ) [2663] => Array ( [0] => 39060 [1] => 0 ) [2664] => Array ( [0] => 39056 [1] => 0 ) [2665] => Array ( [0] => 39063 [1] => 0.4683528542518616 ) [2666] => Array ( [0] => 39029 [1] => 0 ) [2667] => Array ( [0] => 39018 [1] => 0 ) [2668] => Array ( [0] => 39041 [1] => 1.7768234014511108 ) [2669] => Array ( [0] => 39035 [1] => 0 ) [2670] => Array ( [0] => 39011 [1] => 0 ) [2671] => Array ( [0] => 38689 [1] => 0 ) [2672] => Array ( [0] => 39001 [1] => 0 ) [2673] => Array ( [0] => 38999 [1] => 0 ) [2674] => Array ( [0] => 38992 [1] => 0 ) [2675] => Array ( [0] => 38987 [1] => 0 ) [2676] => Array ( [0] => 38949 [1] => 0 ) [2677] => Array ( [0] => 38975 [1] => 1.989705204963684 ) [2678] => Array ( [0] => 38890 [1] => 0.6249703764915466 ) [2679] => Array ( [0] => 38936 [1] => 0.5168861150741577 ) [2680] => Array ( [0] => 38929 [1] => 0 ) [2681] => Array ( [0] => 38954 [1] => 0 ) [2682] => Array ( [0] => 38946 [1] => 0 ) [2683] => Array ( [0] => 38912 [1] => 0 ) [2684] => Array ( [0] => 38728 [1] => 0.35900184512138367 ) [2685] => Array ( [0] => 38907 [1] => 1.8426916599273682 ) [2686] => Array ( [0] => 38901 [1] => 0 ) [2687] => Array ( [0] => 38881 [1] => 0 ) [2688] => Array ( [0] => 38080 [1] => 0 ) [2689] => Array ( [0] => 38818 [1] => 1.671090006828308 ) [2690] => Array ( [0] => 38871 [1] => 2.0644357204437256 ) [2691] => Array ( [0] => 38869 [1] => 0 ) [2692] => Array ( [0] => 38866 [1] => 1.66968834400177 ) [2693] => Array ( [0] => 38864 [1] => 2.283529043197632 ) [2694] => Array ( [0] => 38862 [1] => 0 ) [2695] => Array ( [0] => 38855 [1] => 0 ) [2696] => Array ( [0] => 38849 [1] => 0.9603932499885559 ) [2697] => Array ( [0] => 38847 [1] => 0 ) [2698] => Array ( [0] => 38843 [1] => 0 ) [2699] => Array ( [0] => 38829 [1] => 1.3878501653671265 ) [2700] => Array ( [0] => 38838 [1] => 0 ) [2701] => Array ( [0] => 38857 [1] => 0 ) [2702] => Array ( [0] => 38770 [1] => 0 ) [2703] => Array ( [0] => 38721 [1] => 0 ) [2704] => Array ( [0] => 38531 [1] => 0.5059347152709961 ) [2705] => Array ( [0] => 38757 [1] => 0 ) [2706] => Array ( [0] => 38800 [1] => 0.3997063934803009 ) [2707] => Array ( [0] => 38797 [1] => 0 ) [2708] => Array ( [0] => 38785 [1] => 0 ) [2709] => Array ( [0] => 38775 [1] => 0 ) [2710] => Array ( [0] => 38752 [1] => 0 ) [2711] => Array ( [0] => 38749 [1] => 0 ) [2712] => Array ( [0] => 38745 [1] => 0 ) [2713] => Array ( [0] => 38741 [1] => 0 ) [2714] => Array ( [0] => 38674 [1] => 0 ) [2715] => Array ( [0] => 38658 [1] => 0 ) [2716] => Array ( [0] => 38527 [1] => 0.1027032807469368 ) [2717] => Array ( [0] => 38655 [1] => 0 ) [2718] => Array ( [0] => 38636 [1] => 0 ) [2719] => Array ( [0] => 38669 [1] => 0 ) [2720] => Array ( [0] => 38617 [1] => 0 ) [2721] => Array ( [0] => 38625 [1] => 0.23292699456214905 ) [2722] => Array ( [0] => 38602 [1] => 0 ) [2723] => Array ( [0] => 38593 [1] => 0.8967844843864441 ) [2724] => Array ( [0] => 38585 [1] => 0 ) [2725] => Array ( [0] => 38609 [1] => 6.8008928298950195 ) [2726] => Array ( [0] => 38582 [1] => 0 ) [2727] => Array ( [0] => 38548 [1] => 4.627604961395264 ) [2728] => Array ( [0] => 38565 [1] => 0 ) [2729] => Array ( [0] => 38559 [1] => 0 ) [2730] => Array ( [0] => 38456 [1] => 4.822856903076172 ) [2731] => Array ( [0] => 38539 [1] => 0 ) [2732] => Array ( [0] => 38482 [1] => 0 ) [2733] => Array ( [0] => 38516 [1] => 0 ) [2734] => Array ( [0] => 38510 [1] => 0 ) [2735] => Array ( [0] => 38470 [1] => 0.8937165141105652 ) [2736] => Array ( [0] => 38461 [1] => 0 ) [2737] => Array ( [0] => 38494 [1] => 0 ) [2738] => Array ( [0] => 38445 [1] => 0 ) [2739] => Array ( [0] => 38449 [1] => 0 ) [2740] => Array ( [0] => 38413 [1] => 0 ) [2741] => Array ( [0] => 38353 [1] => 0 ) [2742] => Array ( [0] => 38433 [1] => 0 ) [2743] => Array ( [0] => 38256 [1] => 0 ) [2744] => Array ( [0] => 38422 [1] => 0 ) [2745] => Array ( [0] => 38418 [1] => 0 ) [2746] => Array ( [0] => 38344 [1] => 0 ) [2747] => Array ( [0] => 38373 [1] => 0 ) [2748] => Array ( [0] => 38390 [1] => 0.5489321351051331 ) [2749] => Array ( [0] => 38379 [1] => 0.6868648529052734 ) [2750] => Array ( [0] => 38363 [1] => 0 ) [2751] => Array ( [0] => 38384 [1] => 0 ) [2752] => Array ( [0] => 38368 [1] => 0 ) [2753] => Array ( [0] => 38249 [1] => 0 ) [2754] => Array ( [0] => 38228 [1] => 0.43279147148132324 ) [2755] => Array ( [0] => 38258 [1] => 0 ) [2756] => Array ( [0] => 38260 [1] => 0 ) [2757] => Array ( [0] => 38245 [1] => 0 ) [2758] => Array ( [0] => 38301 [1] => 0 ) [2759] => Array ( [0] => 38323 [1] => 0 ) [2760] => Array ( [0] => 38321 [1] => 0 ) [2761] => Array ( [0] => 38241 [1] => 0.5391743779182434 ) [2762] => Array ( [0] => 38118 [1] => 1.1750751733779907 ) [2763] => Array ( [0] => 38235 [1] => 0 ) [2764] => Array ( [0] => 38076 [1] => 0 ) [2765] => Array ( [0] => 38253 [1] => 0 ) [2766] => Array ( [0] => 38267 [1] => 0 ) [2767] => Array ( [0] => 38113 [1] => 0 ) [2768] => Array ( [0] => 38204 [1] => 0 ) [2769] => Array ( [0] => 38217 [1] => 0 ) [2770] => Array ( [0] => 38174 [1] => 0 ) [2771] => Array ( [0] => 38169 [1] => 0 ) [2772] => Array ( [0] => 38161 [1] => 0 ) [2773] => Array ( [0] => 38189 [1] => 1.7689309120178223 ) [2774] => Array ( [0] => 38157 [1] => 0 ) [2775] => Array ( [0] => 38186 [1] => 0 ) [2776] => Array ( [0] => 38154 [1] => 0 ) [2777] => Array ( [0] => 37882 [1] => 0.2791649103164673 ) [2778] => Array ( [0] => 38144 [1] => 0.6145142316818237 ) [2779] => Array ( [0] => 38082 [1] => 0.608125627040863 ) [2780] => Array ( [0] => 38127 [1] => 1.082016944885254 ) [2781] => Array ( [0] => 38132 [1] => 0 ) [2782] => Array ( [0] => 38108 [1] => 0 ) [2783] => Array ( [0] => 38084 [1] => 0 ) [2784] => Array ( [0] => 39969 [1] => 0 ) [2785] => Array ( [0] => 38069 [1] => 0 ) [2786] => Array ( [0] => 38078 [1] => 1.284630537033081 ) [2787] => Array ( [0] => 37961 [1] => 0 ) [2788] => Array ( [0] => 37953 [1] => 0.49199411273002625 ) [2789] => Array ( [0] => 38045 [1] => 1.0958796739578247 ) [2790] => Array ( [0] => 37896 [1] => 0 ) [2791] => Array ( [0] => 38036 [1] => 0 ) [2792] => Array ( [0] => 38024 [1] => 0 ) [2793] => Array ( [0] => 38031 [1] => 3.2318966388702393 ) [2794] => Array ( [0] => 37979 [1] => 0 ) [2795] => Array ( [0] => 37991 [1] => 0 ) [2796] => Array ( [0] => 38001 [1] => 0 ) [2797] => Array ( [0] => 37968 [1] => 0 ) [2798] => Array ( [0] => 37958 [1] => 0 ) [2799] => Array ( [0] => 37950 [1] => 0 ) [2800] => Array ( [0] => 37934 [1] => 0 ) [2801] => Array ( [0] => 37931 [1] => 0.17918606102466583 ) [2802] => Array ( [0] => 37888 [1] => 0 ) [2803] => Array ( [0] => 37878 [1] => 0 ) [2804] => Array ( [0] => 37916 [1] => 1.5598704814910889 ) [2805] => Array ( [0] => 37903 [1] => 0 ) [2806] => Array ( [0] => 37848 [1] => 0 ) [2807] => Array ( [0] => 37850 [1] => 0 ) [2808] => Array ( [0] => 37860 [1] => 1.5772849321365356 ) [2809] => Array ( [0] => 37864 [1] => 0 ) [2810] => Array ( [0] => 37551 [1] => 0 ) [2811] => Array ( [0] => 37285 [1] => 0 ) [2812] => Array ( [0] => 37669 [1] => 0.5914788246154785 ) [2813] => Array ( [0] => 37781 [1] => 1.0422096252441406 ) [2814] => Array ( [0] => 37373 [1] => 0 ) [2815] => Array ( [0] => 37766 [1] => 0 ) [2816] => Array ( [0] => 37830 [1] => 1.6767810583114624 ) [2817] => Array ( [0] => 37809 [1] => 7.3225226402282715 ) [2818] => Array ( [0] => 37805 [1] => 0 ) [2819] => Array ( [0] => 37815 [1] => 0 ) [2820] => Array ( [0] => 37742 [1] => 0 ) [2821] => Array ( [0] => 37737 [1] => 0 ) [2822] => Array ( [0] => 37748 [1] => 0 ) [2823] => Array ( [0] => 37786 [1] => 0 ) [2824] => Array ( [0] => 37753 [1] => 0 ) [2825] => Array ( [0] => 37726 [1] => 0 ) [2826] => Array ( [0] => 37717 [1] => 0 ) [2827] => Array ( [0] => 37733 [1] => 0 ) [2828] => Array ( [0] => 37612 [1] => 0 ) [2829] => Array ( [0] => 37607 [1] => 0 ) [2830] => Array ( [0] => 37565 [1] => 0 ) [2831] => Array ( [0] => 37601 [1] => 0 ) [2832] => Array ( [0] => 37624 [1] => 0 ) [2833] => Array ( [0] => 37681 [1] => 0 ) [2834] => Array ( [0] => 37700 [1] => 0 ) [2835] => Array ( [0] => 37692 [1] => 0 ) [2836] => Array ( [0] => 37678 [1] => 0 ) [2837] => Array ( [0] => 37629 [1] => 0 ) [2838] => Array ( [0] => 37622 [1] => 0 ) [2839] => Array ( [0] => 37619 [1] => 0 ) [2840] => Array ( [0] => 37593 [1] => 0 ) [2841] => Array ( [0] => 37531 [1] => 0 ) [2842] => Array ( [0] => 37572 [1] => 0 ) [2843] => Array ( [0] => 37577 [1] => 0 ) [2844] => Array ( [0] => 37547 [1] => 0.5051791071891785 ) [2845] => Array ( [0] => 37560 [1] => 0.7874950766563416 ) [2846] => Array ( [0] => 37489 [1] => 0 ) [2847] => Array ( [0] => 37503 [1] => 0.8216074705123901 ) [2848] => Array ( [0] => 37381 [1] => 0 ) [2849] => Array ( [0] => 37536 [1] => 1.5985255241394043 ) [2850] => Array ( [0] => 37483 [1] => 0 ) [2851] => Array ( [0] => 37494 [1] => 0 ) [2852] => Array ( [0] => 37511 [1] => 0 ) [2853] => Array ( [0] => 37520 [1] => 0 ) [2854] => Array ( [0] => 37476 [1] => 0 ) [2855] => Array ( [0] => 37353 [1] => 0 ) [2856] => Array ( [0] => 37446 [1] => 0 ) [2857] => Array ( [0] => 37453 [1] => 0 ) [2858] => Array ( [0] => 37416 [1] => 0.4560507535934448 ) [2859] => Array ( [0] => 37308 [1] => 0 ) [2860] => Array ( [0] => 37429 [1] => 0 ) [2861] => Array ( [0] => 37298 [1] => 0 ) [2862] => Array ( [0] => 37280 [1] => 0 ) [2863] => Array ( [0] => 37395 [1] => 0 ) [2864] => Array ( [0] => 37356 [1] => 0 ) [2865] => Array ( [0] => 37359 [1] => 0 ) [2866] => Array ( [0] => 37343 [1] => 0 ) [2867] => Array ( [0] => 37325 [1] => 0 ) [2868] => Array ( [0] => 37293 [1] => 0 ) [2869] => Array ( [0] => 37271 [1] => 0 ) [2870] => Array ( [0] => 37262 [1] => 0.9063153862953186 ) [2871] => Array ( [0] => 37247 [1] => 0 ) [2872] => Array ( [0] => 37279 [1] => 0 ) [2873] => Array ( [0] => 37231 [1] => 0 ) [2874] => Array ( [0] => 37236 [1] => 0 ) [2875] => Array ( [0] => 37241 [1] => 0.3238353133201599 ) [2876] => Array ( [0] => 36999 [1] => 0 ) [2877] => Array ( [0] => 37201 [1] => 0 ) [2878] => Array ( [0] => 37185 [1] => 0 ) [2879] => Array ( [0] => 37149 [1] => 0 ) [2880] => Array ( [0] => 37175 [1] => 1.6771167516708374 ) [2881] => Array ( [0] => 37212 [1] => 0 ) [2882] => Array ( [0] => 37218 [1] => 0 ) [2883] => Array ( [0] => 37153 [1] => 0 ) [2884] => Array ( [0] => 37167 [1] => 0 ) [2885] => Array ( [0] => 37192 [1] => 0 ) [2886] => Array ( [0] => 37163 [1] => 4.382101058959961 ) [2887] => Array ( [0] => 37143 [1] => 0 ) [2888] => Array ( [0] => 37043 [1] => 0 ) [2889] => Array ( [0] => 37060 [1] => 0 ) [2890] => Array ( [0] => 37086 [1] => 0 ) [2891] => Array ( [0] => 37112 [1] => 0 ) [2892] => Array ( [0] => 37120 [1] => 0 ) [2893] => Array ( [0] => 37104 [1] => 0 ) [2894] => Array ( [0] => 37005 [1] => 0 ) [2895] => Array ( [0] => 37051 [1] => 0.6240569353103638 ) [2896] => Array ( [0] => 37048 [1] => 0 ) [2897] => Array ( [0] => 37038 [1] => 0 ) [2898] => Array ( [0] => 37031 [1] => 0 ) [2899] => Array ( [0] => 37013 [1] => 0 ) [2900] => Array ( [0] => 37009 [1] => 0 ) [2901] => Array ( [0] => 36957 [1] => 0 ) [2902] => Array ( [0] => 36992 [1] => 0 ) [2903] => Array ( [0] => 36985 [1] => 0 ) [2904] => Array ( [0] => 36947 [1] => 0 ) [2905] => Array ( [0] => 36978 [1] => 0 ) [2906] => Array ( [0] => 36970 [1] => 0 ) [2907] => Array ( [0] => 36952 [1] => 0 ) [2908] => Array ( [0] => 36940 [1] => 0.5645244121551514 ) [2909] => Array ( [0] => 36935 [1] => 0 ) [2910] => Array ( [0] => 36920 [1] => 2.07833194732666 ) [2911] => Array ( [0] => 36910 [1] => 1.678539514541626 ) [2912] => Array ( [0] => 36901 [1] => 0.5773066878318787 ) [2913] => Array ( [0] => 36896 [1] => 0 ) [2914] => Array ( [0] => 36906 [1] => 0 ) [2915] => Array ( [0] => 27011 [1] => 0 ) [2916] => Array ( [0] => 36877 [1] => 0 ) [2917] => Array ( [0] => 36863 [1] => 0.9188074469566345 ) [2918] => Array ( [0] => 36881 [1] => 0 ) [2919] => Array ( [0] => 36847 [1] => 0 ) [2920] => Array ( [0] => 36858 [1] => 0 ) [2921] => Array ( [0] => 36840 [1] => 0.8955414295196533 ) [2922] => Array ( [0] => 36835 [1] => 0 ) [2923] => Array ( [0] => 36823 [1] => 0 ) [2924] => Array ( [0] => 36819 [1] => 0 ) [2925] => Array ( [0] => 36665 [1] => 0 ) [2926] => Array ( [0] => 36793 [1] => 1.7817224264144897 ) [2927] => Array ( [0] => 36758 [1] => 0 ) [2928] => Array ( [0] => 36782 [1] => 0 ) [2929] => Array ( [0] => 36442 [1] => 0.38025572896003723 ) [2930] => Array ( [0] => 36772 [1] => 0 ) [2931] => Array ( [0] => 36779 [1] => 0 ) [2932] => Array ( [0] => 36746 [1] => 0 ) [2933] => Array ( [0] => 36769 [1] => 0 ) [2934] => Array ( [0] => 36753 [1] => 0 ) [2935] => Array ( [0] => 36743 [1] => 0 ) [2936] => Array ( [0] => 36739 [1] => 0 ) [2937] => Array ( [0] => 36736 [1] => 0 ) [2938] => Array ( [0] => 36733 [1] => 0 ) [2939] => Array ( [0] => 36729 [1] => 0 ) [2940] => Array ( [0] => 36726 [1] => 0 ) [2941] => Array ( [0] => 36711 [1] => 0 ) [2942] => Array ( [0] => 36681 [1] => 0 ) [2943] => Array ( [0] => 36558 [1] => 1.6165653467178345 ) [2944] => Array ( [0] => 36697 [1] => 0 ) [2945] => Array ( [0] => 36684 [1] => 0 ) [2946] => Array ( [0] => 36677 [1] => 0 ) [2947] => Array ( [0] => 36605 [1] => 4.408868789672852 ) [2948] => Array ( [0] => 36633 [1] => 0 ) [2949] => Array ( [0] => 36658 [1] => 0 ) [2950] => Array ( [0] => 36629 [1] => 0 ) [2951] => Array ( [0] => 36635 [1] => 0 ) [2952] => Array ( [0] => 36625 [1] => 0 ) [2953] => Array ( [0] => 36620 [1] => 0 ) [2954] => Array ( [0] => 36565 [1] => 0.49402865767478943 ) [2955] => Array ( [0] => 36612 [1] => 0.8097584843635559 ) [2956] => Array ( [0] => 36431 [1] => 0 ) [2957] => Array ( [0] => 36577 [1] => 0 ) [2958] => Array ( [0] => 36351 [1] => 0 ) [2959] => Array ( [0] => 36551 [1] => 0 ) [2960] => Array ( [0] => 36531 [1] => 0.47871309518814087 ) [2961] => Array ( [0] => 36484 [1] => 0 ) [2962] => Array ( [0] => 36540 [1] => 0 ) [2963] => Array ( [0] => 36512 [1] => 0 ) [2964] => Array ( [0] => 36509 [1] => 0 ) [2965] => Array ( [0] => 36506 [1] => 0 ) [2966] => Array ( [0] => 36471 [1] => 0 ) [2967] => Array ( [0] => 36479 [1] => 1.1727714538574219 ) [2968] => Array ( [0] => 36447 [1] => 0.26996514201164246 ) [2969] => Array ( [0] => 36425 [1] => 0 ) [2970] => Array ( [0] => 36451 [1] => 0 ) [2971] => Array ( [0] => 36420 [1] => 0 ) [2972] => Array ( [0] => 36387 [1] => 0 ) [2973] => Array ( [0] => 36399 [1] => 0 ) [2974] => Array ( [0] => 36404 [1] => 0 ) [2975] => Array ( [0] => 36380 [1] => 0 ) [2976] => Array ( [0] => 36375 [1] => 0 ) [2977] => Array ( [0] => 36312 [1] => 0 ) [2978] => Array ( [0] => 36341 [1] => 0.7383294105529785 ) [2979] => Array ( [0] => 36285 [1] => 0 ) [2980] => Array ( [0] => 36329 [1] => 0 ) [2981] => Array ( [0] => 36308 [1] => 1.0212247371673584 ) [2982] => Array ( [0] => 36346 [1] => 0 ) [2983] => Array ( [0] => 36292 [1] => 0 ) [2984] => Array ( [0] => 36289 [1] => 0 ) [2985] => Array ( [0] => 36180 [1] => 0 ) [2986] => Array ( [0] => 36276 [1] => 0.8045070171356201 ) [2987] => Array ( [0] => 36230 [1] => 0 ) [2988] => Array ( [0] => 35538 [1] => 0 ) [2989] => Array ( [0] => 36182 [1] => 0 ) [2990] => Array ( [0] => 36175 [1] => 2.427436113357544 ) [2991] => Array ( [0] => 36263 [1] => 0 ) [2992] => Array ( [0] => 36244 [1] => 0 ) [2993] => Array ( [0] => 36210 [1] => 0 ) [2994] => Array ( [0] => 36225 [1] => 0.9008520841598511 ) [2995] => Array ( [0] => 36151 [1] => 0 ) [2996] => Array ( [0] => 36202 [1] => 0 ) [2997] => Array ( [0] => 36192 [1] => 0 ) [2998] => Array ( [0] => 36145 [1] => 0.9873198866844177 ) [2999] => Array ( [0] => 36158 [1] => 0 ) [3000] => Array ( [0] => 36138 [1] => 0 ) [3001] => Array ( [0] => 36130 [1] => 0 ) [3002] => Array ( [0] => 36127 [1] => 0 ) [3003] => Array ( [0] => 36105 [1] => 0 ) [3004] => Array ( [0] => 36114 [1] => 0.450387179851532 ) [3005] => Array ( [0] => 36101 [1] => 0 ) [3006] => Array ( [0] => 35990 [1] => 0.468344122171402 ) [3007] => Array ( [0] => 36015 [1] => 0 ) [3008] => Array ( [0] => 36080 [1] => 0 ) [3009] => Array ( [0] => 36088 [1] => 1.1529805660247803 ) [3010] => Array ( [0] => 36064 [1] => 0 ) [3011] => Array ( [0] => 36046 [1] => 0 ) [3012] => Array ( [0] => 35988 [1] => 0 ) [3013] => Array ( [0] => 36011 [1] => 0 ) [3014] => Array ( [0] => 36041 [1] => 0 ) [3015] => Array ( [0] => 36036 [1] => 0 ) [3016] => Array ( [0] => 36034 [1] => 0.958369791507721 ) [3017] => Array ( [0] => 36028 [1] => 0 ) [3018] => Array ( [0] => 35972 [1] => 0 ) [3019] => Array ( [0] => 36004 [1] => 0 ) [3020] => Array ( [0] => 35977 [1] => 0 ) [3021] => Array ( [0] => 36008 [1] => 0 ) [3022] => Array ( [0] => 35765 [1] => 0 ) [3023] => Array ( [0] => 35984 [1] => 1.0670431852340698 ) [3024] => Array ( [0] => 35939 [1] => 0 ) [3025] => Array ( [0] => 35957 [1] => 1.4690494537353516 ) [3026] => Array ( [0] => 35805 [1] => 0 ) [3027] => Array ( [0] => 35798 [1] => 0 ) [3028] => Array ( [0] => 35909 [1] => 0.6177977323532104 ) [3029] => Array ( [0] => 35919 [1] => 0 ) [3030] => Array ( [0] => 35901 [1] => 0.7205628156661987 ) [3031] => Array ( [0] => 35889 [1] => 0 ) [3032] => Array ( [0] => 35874 [1] => 0 ) [3033] => Array ( [0] => 35816 [1] => 0 ) [3034] => Array ( [0] => 35829 [1] => 0.3067973256111145 ) [3035] => Array ( [0] => 35848 [1] => 0.8194015026092529 ) [3036] => Array ( [0] => 35860 [1] => 0 ) [3037] => Array ( [0] => 35854 [1] => 0 ) [3038] => Array ( [0] => 35813 [1] => 0 ) [3039] => Array ( [0] => 35792 [1] => 0 ) [3040] => Array ( [0] => 35778 [1] => 0 ) [3041] => Array ( [0] => 35794 [1] => 0 ) [3042] => Array ( [0] => 35786 [1] => 0 ) [3043] => Array ( [0] => 35758 [1] => 0 ) [3044] => Array ( [0] => 35747 [1] => 0 ) [3045] => Array ( [0] => 35542 [1] => 0 ) [3046] => Array ( [0] => 35741 [1] => 1.2670913934707642 ) [3047] => Array ( [0] => 35704 [1] => 0.6174048781394958 ) [3048] => Array ( [0] => 35540 [1] => 0 ) [3049] => Array ( [0] => 35536 [1] => 0 ) [3050] => Array ( [0] => 35601 [1] => 0 ) [3051] => Array ( [0] => 35721 [1] => 0 ) [3052] => Array ( [0] => 35718 [1] => 0 ) [3053] => Array ( [0] => 35655 [1] => 0.5030526518821716 ) [3054] => Array ( [0] => 35689 [1] => 0 ) [3055] => Array ( [0] => 35667 [1] => 0 ) [3056] => Array ( [0] => 35637 [1] => 0 ) [3057] => Array ( [0] => 35595 [1] => 1.5223374366760254 ) [3058] => Array ( [0] => 35578 [1] => 0 ) [3059] => Array ( [0] => 35627 [1] => 0 ) [3060] => Array ( [0] => 35582 [1] => 0 ) [3061] => Array ( [0] => 35573 [1] => 0 ) [3062] => Array ( [0] => 35610 [1] => 0 ) [3063] => Array ( [0] => 35608 [1] => 0 ) [3064] => Array ( [0] => 35605 [1] => 0 ) [3065] => Array ( [0] => 35310 [1] => 0 ) [3066] => Array ( [0] => 35509 [1] => 0.9796561598777771 ) [3067] => Array ( [0] => 35550 [1] => 0 ) [3068] => Array ( [0] => 35519 [1] => 0 ) [3069] => Array ( [0] => 35547 [1] => 0 ) [3070] => Array ( [0] => 35514 [1] => 0.5240781903266907 ) [3071] => Array ( [0] => 35523 [1] => 0 ) [3072] => Array ( [0] => 35352 [1] => 0 ) [3073] => Array ( [0] => 35410 [1] => 0 ) [3074] => Array ( [0] => 35419 [1] => 0 ) [3075] => Array ( [0] => 35488 [1] => 0 ) [3076] => Array ( [0] => 35487 [1] => 0 ) [3077] => Array ( [0] => 35483 [1] => 0 ) [3078] => Array ( [0] => 35479 [1] => 0 ) [3079] => Array ( [0] => 35457 [1] => 0 ) [3080] => Array ( [0] => 35376 [1] => 0.6729646325111389 ) [3081] => Array ( [0] => 35434 [1] => 0 ) [3082] => Array ( [0] => 35327 [1] => 0 ) [3083] => Array ( [0] => 35427 [1] => 0 ) [3084] => Array ( [0] => 35405 [1] => 0 ) [3085] => Array ( [0] => 35323 [1] => 0.9203640222549438 ) [3086] => Array ( [0] => 35345 [1] => 0 ) [3087] => Array ( [0] => 35385 [1] => 0 ) [3088] => Array ( [0] => 35368 [1] => 2.5399067401885986 ) [3089] => Array ( [0] => 35393 [1] => 0 ) [3090] => Array ( [0] => 35380 [1] => 0 ) [3091] => Array ( [0] => 35337 [1] => 1.8618687391281128 ) [3092] => Array ( [0] => 35342 [1] => 0 ) [3093] => Array ( [0] => 35318 [1] => 0 ) [3094] => Array ( [0] => 35312 [1] => 0 ) [3095] => Array ( [0] => 34012 [1] => 0 ) [3096] => Array ( [0] => 35255 [1] => 0 ) [3097] => Array ( [0] => 35184 [1] => 0 ) [3098] => Array ( [0] => 35261 [1] => 1.7321462631225586 ) [3099] => Array ( [0] => 35277 [1] => 0.2102310210466385 ) [3100] => Array ( [0] => 35286 [1] => 0 ) [3101] => Array ( [0] => 35270 [1] => 0 ) [3102] => Array ( [0] => 35180 [1] => 0.7434852719306946 ) [3103] => Array ( [0] => 35191 [1] => 0 ) [3104] => Array ( [0] => 35200 [1] => 0 ) [3105] => Array ( [0] => 35242 [1] => 0 ) [3106] => Array ( [0] => 35226 [1] => 2.559525966644287 ) [3107] => Array ( [0] => 35221 [1] => 0 ) [3108] => Array ( [0] => 35217 [1] => 0 ) [3109] => Array ( [0] => 35112 [1] => 0 ) [3110] => Array ( [0] => 35146 [1] => 0.3818599581718445 ) [3111] => Array ( [0] => 34690 [1] => 0 ) [3112] => Array ( [0] => 35125 [1] => 0 ) [3113] => Array ( [0] => 35089 [1] => 0 ) [3114] => Array ( [0] => 35119 [1] => 0 ) [3115] => Array ( [0] => 35102 [1] => 0 ) [3116] => Array ( [0] => 35157 [1] => 0 ) [3117] => Array ( [0] => 35152 [1] => 0 ) [3118] => Array ( [0] => 35107 [1] => 0 ) [3119] => Array ( [0] => 35094 [1] => 1.1331994533538818 ) [3120] => Array ( [0] => 35067 [1] => 0 ) [3121] => Array ( [0] => 35046 [1] => 0 ) [3122] => Array ( [0] => 35058 [1] => 0 ) [3123] => Array ( [0] => 35082 [1] => 0 ) [3124] => Array ( [0] => 35052 [1] => 0.4090447425842285 ) [3125] => Array ( [0] => 34731 [1] => 1.1511850357055664 ) [3126] => Array ( [0] => 34994 [1] => 0 ) [3127] => Array ( [0] => 35030 [1] => 0 ) [3128] => Array ( [0] => 33834 [1] => 0 ) [3129] => Array ( [0] => 35007 [1] => 0 ) [3130] => Array ( [0] => 35016 [1] => 0 ) [3131] => Array ( [0] => 34988 [1] => 0 ) [3132] => Array ( [0] => 35002 [1] => 0 ) [3133] => Array ( [0] => 35000 [1] => 0 ) [3134] => Array ( [0] => 34978 [1] => 0 ) [3135] => Array ( [0] => 34968 [1] => 0 ) [3136] => Array ( [0] => 34708 [1] => 0 ) [3137] => Array ( [0] => 34906 [1] => 0 ) [3138] => Array ( [0] => 34952 [1] => 0 ) [3139] => Array ( [0] => 34934 [1] => 0 ) [3140] => Array ( [0] => 34943 [1] => 0 ) [3141] => Array ( [0] => 34922 [1] => 0 ) [3142] => Array ( [0] => 34912 [1] => 0 ) [3143] => Array ( [0] => 34685 [1] => 0 ) [3144] => Array ( [0] => 34893 [1] => 0.4457578659057617 ) [3145] => Array ( [0] => 34891 [1] => 0 ) [3146] => Array ( [0] => 34888 [1] => 0 ) [3147] => Array ( [0] => 34884 [1] => 0 ) [3148] => Array ( [0] => 34868 [1] => 0 ) [3149] => Array ( [0] => 34875 [1] => 0 ) [3150] => Array ( [0] => 34857 [1] => 0 ) [3151] => Array ( [0] => 34853 [1] => 0 ) [3152] => Array ( [0] => 34839 [1] => 0 ) [3153] => Array ( [0] => 34831 [1] => 0.6498174667358398 ) [3154] => Array ( [0] => 34815 [1] => 0 ) [3155] => Array ( [0] => 34810 [1] => 0 ) [3156] => Array ( [0] => 34679 [1] => 0 ) [3157] => Array ( [0] => 34675 [1] => 0 ) [3158] => Array ( [0] => 34664 [1] => 0 ) [3159] => Array ( [0] => 34671 [1] => 0 ) [3160] => Array ( [0] => 34659 [1] => 0 ) [3161] => Array ( [0] => 34781 [1] => 0 ) [3162] => Array ( [0] => 34753 [1] => 0 ) [3163] => Array ( [0] => 34773 [1] => 0 ) [3164] => Array ( [0] => 34777 [1] => 0.7093381881713867 ) [3165] => Array ( [0] => 34746 [1] => 0 ) [3166] => Array ( [0] => 34693 [1] => 0 ) [3167] => Array ( [0] => 34765 [1] => 0 ) [3168] => Array ( [0] => 34750 [1] => 0.7434126138687134 ) [3169] => Array ( [0] => 34740 [1] => 0 ) [3170] => Array ( [0] => 34735 [1] => 0 ) [3171] => Array ( [0] => 34654 [1] => 0 ) [3172] => Array ( [0] => 34705 [1] => 0 ) [3173] => Array ( [0] => 34566 [1] => 0 ) [3174] => Array ( [0] => 34640 [1] => 1.1401808261871338 ) [3175] => Array ( [0] => 34634 [1] => 0 ) [3176] => Array ( [0] => 34645 [1] => 0 ) [3177] => Array ( [0] => 34576 [1] => 0 ) [3178] => Array ( [0] => 34628 [1] => 0 ) [3179] => Array ( [0] => 34625 [1] => 0 ) [3180] => Array ( [0] => 34620 [1] => 0 ) [3181] => Array ( [0] => 34608 [1] => 0 ) [3182] => Array ( [0] => 34604 [1] => 0 ) [3183] => Array ( [0] => 34599 [1] => 0 ) [3184] => Array ( [0] => 34571 [1] => 0 ) [3185] => Array ( [0] => 34561 [1] => 0 ) [3186] => Array ( [0] => 34583 [1] => 0 ) [3187] => Array ( [0] => 34528 [1] => 0 ) [3188] => Array ( [0] => 34544 [1] => 0 ) [3189] => Array ( [0] => 34399 [1] => 0 ) [3190] => Array ( [0] => 34538 [1] => 0 ) [3191] => Array ( [0] => 34549 [1] => 0 ) [3192] => Array ( [0] => 34547 [1] => 0 ) [3193] => Array ( [0] => 34365 [1] => 1.191558599472046 ) [3194] => Array ( [0] => 34534 [1] => 0 ) [3195] => Array ( [0] => 34314 [1] => 2.444512367248535 ) [3196] => Array ( [0] => 34513 [1] => 0 ) [3197] => Array ( [0] => 34509 [1] => 0.6906598210334778 ) [3198] => Array ( [0] => 34505 [1] => 0 ) [3199] => Array ( [0] => 34487 [1] => 0 ) [3200] => Array ( [0] => 34469 [1] => 0 ) [3201] => Array ( [0] => 34374 [1] => 0 ) [3202] => Array ( [0] => 34356 [1] => 0.7681140899658203 ) [3203] => Array ( [0] => 34457 [1] => 0 ) [3204] => Array ( [0] => 34453 [1] => 1.4620305299758911 ) [3205] => Array ( [0] => 34450 [1] => 0 ) [3206] => Array ( [0] => 34448 [1] => 0 ) [3207] => Array ( [0] => 34445 [1] => 0 ) [3208] => Array ( [0] => 34442 [1] => 0 ) [3209] => Array ( [0] => 34411 [1] => 0 ) [3210] => Array ( [0] => 34016 [1] => 2.026705026626587 ) [3211] => Array ( [0] => 33817 [1] => 0 ) [3212] => Array ( [0] => 34348 [1] => 0.6097184419631958 ) [3213] => Array ( [0] => 34386 [1] => 0 ) [3214] => Array ( [0] => 34382 [1] => 1.0110000371932983 ) [3215] => Array ( [0] => 34369 [1] => 0 ) [3216] => Array ( [0] => 32298 [1] => 0.6434579491615295 ) [3217] => Array ( [0] => 34150 [1] => 0.28615403175354004 ) [3218] => Array ( [0] => 33844 [1] => 0 ) [3219] => Array ( [0] => 34303 [1] => 0.7145252823829651 ) [3220] => Array ( [0] => 34330 [1] => 0 ) [3221] => Array ( [0] => 34334 [1] => 0 ) [3222] => Array ( [0] => 34326 [1] => 0 ) [3223] => Array ( [0] => 34286 [1] => 1.0839792490005493 ) [3224] => Array ( [0] => 34292 [1] => 0.43590235710144043 ) [3225] => Array ( [0] => 34298 [1] => 0 ) [3226] => Array ( [0] => 34271 [1] => 0.20429471135139465 ) [3227] => Array ( [0] => 34221 [1] => 0 ) [3228] => Array ( [0] => 34260 [1] => 0 ) [3229] => Array ( [0] => 34235 [1] => 0 ) [3230] => Array ( [0] => 34233 [1] => 0 ) [3231] => Array ( [0] => 34228 [1] => 0 ) [3232] => Array ( [0] => 34211 [1] => 0 ) [3233] => Array ( [0] => 34177 [1] => 0 ) [3234] => Array ( [0] => 34183 [1] => 0 ) [3235] => Array ( [0] => 34085 [1] => 0 ) [3236] => Array ( [0] => 34115 [1] => 0 ) [3237] => Array ( [0] => 34091 [1] => 0 ) [3238] => Array ( [0] => 34154 [1] => 0 ) [3239] => Array ( [0] => 34141 [1] => 1.017738938331604 ) [3240] => Array ( [0] => 34134 [1] => 0 ) [3241] => Array ( [0] => 34130 [1] => 0 ) [3242] => Array ( [0] => 33150 [1] => 0 ) [3243] => Array ( [0] => 34121 [1] => 0 ) [3244] => Array ( [0] => 34125 [1] => 0 ) [3245] => Array ( [0] => 34137 [1] => 0 ) [3246] => Array ( [0] => 34071 [1] => 0 ) [3247] => Array ( [0] => 33964 [1] => 0.6747772693634033 ) [3248] => Array ( [0] => 34057 [1] => 1.7377270460128784 ) [3249] => Array ( [0] => 33955 [1] => 0.6113907694816589 ) [3250] => Array ( [0] => 34050 [1] => 0 ) [3251] => Array ( [0] => 34042 [1] => 0 ) [3252] => Array ( [0] => 34054 [1] => 0.7546908259391785 ) [3253] => Array ( [0] => 34047 [1] => 0 ) [3254] => Array ( [0] => 33973 [1] => 1.090245008468628 ) [3255] => Array ( [0] => 34037 [1] => 0.9847138524055481 ) [3256] => Array ( [0] => 34032 [1] => 0 ) [3257] => Array ( [0] => 34028 [1] => 0 ) [3258] => Array ( [0] => 34026 [1] => 0 ) [3259] => Array ( [0] => 33987 [1] => 0 ) [3260] => Array ( [0] => 33992 [1] => 0 ) [3261] => Array ( [0] => 34002 [1] => 0.5477538704872131 ) [3262] => Array ( [0] => 33998 [1] => 0 ) [3263] => Array ( [0] => 33950 [1] => 2.8012237548828125 ) [3264] => Array ( [0] => 33809 [1] => 0 ) [3265] => Array ( [0] => 33609 [1] => 0 ) [3266] => Array ( [0] => 33840 [1] => 1.2382007837295532 ) [3267] => Array ( [0] => 33918 [1] => 0 ) [3268] => Array ( [0] => 33913 [1] => 0 ) [3269] => Array ( [0] => 33909 [1] => 0 ) [3270] => Array ( [0] => 33904 [1] => 0.26671260595321655 ) [3271] => Array ( [0] => 33895 [1] => 0 ) [3272] => Array ( [0] => 33889 [1] => 0.29837748408317566 ) [3273] => Array ( [0] => 33861 [1] => 0.7636567950248718 ) [3274] => Array ( [0] => 33865 [1] => 0 ) [3275] => Array ( [0] => 33474 [1] => 0.4855002760887146 ) [3276] => Array ( [0] => 33663 [1] => 0 ) [3277] => Array ( [0] => 33837 [1] => 0.5933442711830139 ) [3278] => Array ( [0] => 33828 [1] => 0 ) [3279] => Array ( [0] => 33813 [1] => 0 ) [3280] => Array ( [0] => 33740 [1] => 1.7189302444458008 ) [3281] => Array ( [0] => 33637 [1] => 0 ) [3282] => Array ( [0] => 33766 [1] => 0 ) [3283] => Array ( [0] => 33797 [1] => 0 ) [3284] => Array ( [0] => 33794 [1] => 0 ) [3285] => Array ( [0] => 33790 [1] => 0.5081379413604736 ) [3286] => Array ( [0] => 33786 [1] => 2.041003465652466 ) [3287] => Array ( [0] => 33782 [1] => 1.9834110736846924 ) [3288] => Array ( [0] => 33779 [1] => 0 ) [3289] => Array ( [0] => 33776 [1] => 0.8171256184577942 ) [3290] => Array ( [0] => 33664 [1] => 0 ) [3291] => Array ( [0] => 33576 [1] => 0.5636133551597595 ) [3292] => Array ( [0] => 33721 [1] => 0.47509732842445374 ) [3293] => Array ( [0] => 33744 [1] => 0 ) [3294] => Array ( [0] => 33748 [1] => 0.47772109508514404 ) [3295] => Array ( [0] => 33667 [1] => 0 ) [3296] => Array ( [0] => 33657 [1] => 0 ) [3297] => Array ( [0] => 33684 [1] => 0 ) [3298] => Array ( [0] => 33596 [1] => 0 ) [3299] => Array ( [0] => 33400 [1] => 1.0707659721374512 ) [3300] => Array ( [0] => 33581 [1] => 0.2158346176147461 ) [3301] => Array ( [0] => 33628 [1] => 0 ) [3302] => Array ( [0] => 33601 [1] => 0 ) [3303] => Array ( [0] => 33617 [1] => 0.17180219292640686 ) [3304] => Array ( [0] => 33690 [1] => 0.9209601879119873 ) [3305] => Array ( [0] => 33569 [1] => 0 ) [3306] => Array ( [0] => 33585 [1] => 0.7066988348960876 ) [3307] => Array ( [0] => 33562 [1] => 0 ) [3308] => Array ( [0] => 33147 [1] => 0 ) [3309] => Array ( [0] => 33558 [1] => 0 ) [3310] => Array ( [0] => 33461 [1] => 0 ) [3311] => Array ( [0] => 33524 [1] => 0 ) [3312] => Array ( [0] => 33528 [1] => 2.25042986869812 ) [3313] => Array ( [0] => 33503 [1] => 0 ) [3314] => Array ( [0] => 33496 [1] => 0.46984055638313293 ) [3315] => Array ( [0] => 33511 [1] => 1.0631064176559448 ) [3316] => Array ( [0] => 33488 [1] => 0 ) [3317] => Array ( [0] => 33436 [1] => 0 ) [3318] => Array ( [0] => 33391 [1] => 0 ) [3319] => Array ( [0] => 33415 [1] => 0 ) [3320] => Array ( [0] => 33405 [1] => 0.9976444840431213 ) [3321] => Array ( [0] => 33384 [1] => 0 ) [3322] => Array ( [0] => 33446 [1] => 0 ) [3323] => Array ( [0] => 33443 [1] => 0 ) [3324] => Array ( [0] => 33440 [1] => 0 ) [3325] => Array ( [0] => 33425 [1] => 0 ) [3326] => Array ( [0] => 32766 [1] => 0 ) [3327] => Array ( [0] => 33306 [1] => 0.4831191599369049 ) [3328] => Array ( [0] => 33373 [1] => 0 ) [3329] => Array ( [0] => 33125 [1] => 0 ) [3330] => Array ( [0] => 33311 [1] => 0 ) [3331] => Array ( [0] => 33270 [1] => 0 ) [3332] => Array ( [0] => 33289 [1] => 0.8603421449661255 ) [3333] => Array ( [0] => 33205 [1] => 0 ) [3334] => Array ( [0] => 33199 [1] => 0 ) [3335] => Array ( [0] => 33250 [1] => 0 ) [3336] => Array ( [0] => 33215 [1] => 0 ) [3337] => Array ( [0] => 33334 [1] => 0 ) [3338] => Array ( [0] => 33330 [1] => 0 ) [3339] => Array ( [0] => 33326 [1] => 0 ) [3340] => Array ( [0] => 33293 [1] => 0.3866388499736786 ) [3341] => Array ( [0] => 33255 [1] => 0 ) [3342] => Array ( [0] => 33242 [1] => 0 ) [3343] => Array ( [0] => 33211 [1] => 0 ) [3344] => Array ( [0] => 33233 [1] => 0 ) [3345] => Array ( [0] => 32756 [1] => 0 ) [3346] => Array ( [0] => 33188 [1] => 0 ) [3347] => Array ( [0] => 32808 [1] => 0 ) [3348] => Array ( [0] => 33181 [1] => 0 ) [3349] => Array ( [0] => 33179 [1] => 0 ) [3350] => Array ( [0] => 33172 [1] => 0 ) [3351] => Array ( [0] => 33159 [1] => 0 ) [3352] => Array ( [0] => 33132 [1] => 1.3931300640106201 ) [3353] => Array ( [0] => 33018 [1] => 1.2841706275939941 ) [3354] => Array ( [0] => 33130 [1] => 0 ) [3355] => Array ( [0] => 33105 [1] => 0 ) [3356] => Array ( [0] => 33071 [1] => 0 ) [3357] => Array ( [0] => 33102 [1] => 1.7841815948486328 ) [3358] => Array ( [0] => 33002 [1] => 0.6963874697685242 ) [3359] => Array ( [0] => 33085 [1] => 0 ) [3360] => Array ( [0] => 33078 [1] => 0 ) [3361] => Array ( [0] => 33059 [1] => 0 ) [3362] => Array ( [0] => 33042 [1] => 0 ) [3363] => Array ( [0] => 33036 [1] => 0.34438997507095337 ) [3364] => Array ( [0] => 32974 [1] => 3.3766427040100098 ) [3365] => Array ( [0] => 32969 [1] => 0.3440982699394226 ) [3366] => Array ( [0] => 32964 [1] => 0 ) [3367] => Array ( [0] => 32835 [1] => 0.7651531100273132 ) [3368] => Array ( [0] => 32995 [1] => 0 ) [3369] => Array ( [0] => 32943 [1] => 0 ) [3370] => Array ( [0] => 32982 [1] => 0 ) [3371] => Array ( [0] => 32770 [1] => 0.8999825119972229 ) [3372] => Array ( [0] => 32953 [1] => 0 ) [3373] => Array ( [0] => 32945 [1] => 0 ) [3374] => Array ( [0] => 32938 [1] => 0 ) [3375] => Array ( [0] => 32936 [1] => 0.5716200470924377 ) [3376] => Array ( [0] => 32909 [1] => 0 ) [3377] => Array ( [0] => 32783 [1] => 0 ) [3378] => Array ( [0] => 32918 [1] => 0 ) [3379] => Array ( [0] => 32896 [1] => 1.7128221988677979 ) [3380] => Array ( [0] => 32891 [1] => 0 ) [3381] => Array ( [0] => 32830 [1] => 0.6805368065834045 ) [3382] => Array ( [0] => 32842 [1] => 0 ) [3383] => Array ( [0] => 32802 [1] => 1.153718113899231 ) [3384] => Array ( [0] => 32787 [1] => 0 ) [3385] => Array ( [0] => 32865 [1] => 0 ) [3386] => Array ( [0] => 32856 [1] => 0.6651517152786255 ) [3387] => Array ( [0] => 32823 [1] => 0 ) [3388] => Array ( [0] => 32811 [1] => 0 ) [3389] => Array ( [0] => 32796 [1] => 0 ) [3390] => Array ( [0] => 32727 [1] => 0 ) [3391] => Array ( [0] => 32717 [1] => 1.819493055343628 ) [3392] => Array ( [0] => 32762 [1] => 0 ) [3393] => Array ( [0] => 32750 [1] => 2.184037923812866 ) [3394] => Array ( [0] => 32656 [1] => 0 ) [3395] => Array ( [0] => 32709 [1] => 0 ) [3396] => Array ( [0] => 32744 [1] => 0.8567012548446655 ) [3397] => Array ( [0] => 32738 [1] => 0 ) [3398] => Array ( [0] => 32734 [1] => 0 ) [3399] => Array ( [0] => 32606 [1] => 0 ) [3400] => Array ( [0] => 32664 [1] => 0.8234953880310059 ) [3401] => Array ( [0] => 32699 [1] => 0.7090671062469482 ) [3402] => Array ( [0] => 32689 [1] => 0 ) [3403] => Array ( [0] => 32681 [1] => 0 ) [3404] => Array ( [0] => 32669 [1] => 0 ) [3405] => Array ( [0] => 32651 [1] => 0 ) [3406] => Array ( [0] => 32671 [1] => 0 ) [3407] => Array ( [0] => 32636 [1] => 0.2968258261680603 ) [3408] => Array ( [0] => 32620 [1] => 0 ) [3409] => Array ( [0] => 32532 [1] => 0.2859640121459961 ) [3410] => Array ( [0] => 32539 [1] => 0 ) [3411] => Array ( [0] => 32430 [1] => 0 ) [3412] => Array ( [0] => 32579 [1] => 1.2668110132217407 ) [3413] => Array ( [0] => 32598 [1] => 0 ) [3414] => Array ( [0] => 32591 [1] => 0 ) [3415] => Array ( [0] => 32566 [1] => 0 ) [3416] => Array ( [0] => 32525 [1] => 0 ) [3417] => Array ( [0] => 32541 [1] => 0 ) [3418] => Array ( [0] => 32242 [1] => 0.835760235786438 ) [3419] => Array ( [0] => 32494 [1] => 0 ) [3420] => Array ( [0] => 32481 [1] => 0 ) [3421] => Array ( [0] => 32444 [1] => 0 ) [3422] => Array ( [0] => 32466 [1] => 0.8592916131019592 ) [3423] => Array ( [0] => 32358 [1] => 0.8830633759498596 ) [3424] => Array ( [0] => 32455 [1] => 0 ) [3425] => Array ( [0] => 32452 [1] => 0 ) [3426] => Array ( [0] => 32437 [1] => 0 ) [3427] => Array ( [0] => 32258 [1] => 0.34506747126579285 ) [3428] => Array ( [0] => 32246 [1] => 0 ) [3429] => Array ( [0] => 32321 [1] => 1.4176887273788452 ) [3430] => Array ( [0] => 32404 [1] => 0 ) [3431] => Array ( [0] => 32398 [1] => 0.8603172302246094 ) [3432] => Array ( [0] => 32349 [1] => 0 ) [3433] => Array ( [0] => 32339 [1] => 1.1960102319717407 ) [3434] => Array ( [0] => 32345 [1] => 0 ) [3435] => Array ( [0] => 32315 [1] => 0 ) [3436] => Array ( [0] => 32238 [1] => 0 ) [3437] => Array ( [0] => 32327 [1] => 0 ) [3438] => Array ( [0] => 32311 [1] => 0.563387393951416 ) [3439] => Array ( [0] => 32253 [1] => 0 ) [3440] => Array ( [0] => 32122 [1] => 0 ) [3441] => Array ( [0] => 32286 [1] => 0 ) [3442] => Array ( [0] => 32289 [1] => 0 ) [3443] => Array ( [0] => 32222 [1] => 0 ) [3444] => Array ( [0] => 32271 [1] => 0 ) [3445] => Array ( [0] => 32231 [1] => 1.0599541664123535 ) [3446] => Array ( [0] => 32263 [1] => 0 ) [3447] => Array ( [0] => 32177 [1] => 0 ) [3448] => Array ( [0] => 32227 [1] => 0 ) [3449] => Array ( [0] => 32206 [1] => 0.7851892113685608 ) [3450] => Array ( [0] => 32200 [1] => 0 ) [3451] => Array ( [0] => 32182 [1] => 0 ) [3452] => Array ( [0] => 32103 [1] => 0 ) [3453] => Array ( [0] => 32174 [1] => 0.8974658846855164 ) [3454] => Array ( [0] => 32146 [1] => 0 ) [3455] => Array ( [0] => 32152 [1] => 0 ) [3456] => Array ( [0] => 32162 [1] => 0 ) [3457] => Array ( [0] => 32099 [1] => 0.7827369570732117 ) [3458] => Array ( [0] => 32125 [1] => 0 ) [3459] => Array ( [0] => 32113 [1] => 0 ) [3460] => Array ( [0] => 32093 [1] => 0 ) [3461] => Array ( [0] => 32062 [1] => 0 ) [3462] => Array ( [0] => 32081 [1] => 0 ) [3463] => Array ( [0] => 32027 [1] => 0.1865871101617813 ) [3464] => Array ( [0] => 32067 [1] => 0.7094632983207703 ) [3465] => Array ( [0] => 32073 [1] => 0.8060575127601624 ) [3466] => Array ( [0] => 31901 [1] => 0.33968645334243774 ) [3467] => Array ( [0] => 32020 [1] => 1.7082642316818237 ) [3468] => Array ( [0] => 31840 [1] => 0 ) [3469] => Array ( [0] => 31776 [1] => 0 ) [3470] => Array ( [0] => 31955 [1] => 0 ) [3471] => Array ( [0] => 32040 [1] => 0 ) [3472] => Array ( [0] => 31858 [1] => 0 ) [3473] => Array ( [0] => 32030 [1] => 0 ) [3474] => Array ( [0] => 31640 [1] => 0 ) [3475] => Array ( [0] => 31780 [1] => 0 ) [3476] => Array ( [0] => 32003 [1] => 0 ) [3477] => Array ( [0] => 31975 [1] => 0 ) [3478] => Array ( [0] => 31997 [1] => 0 ) [3479] => Array ( [0] => 31983 [1] => 1.9348852634429932 ) [3480] => Array ( [0] => 31966 [1] => 3.4802329540252686 ) [3481] => Array ( [0] => 31772 [1] => 0 ) [3482] => Array ( [0] => 31959 [1] => 0 ) [3483] => Array ( [0] => 31944 [1] => 0 ) [3484] => Array ( [0] => 31940 [1] => 0 ) [3485] => Array ( [0] => 31802 [1] => 0.6016448736190796 ) [3486] => Array ( [0] => 31763 [1] => 0 ) [3487] => Array ( [0] => 31916 [1] => 0 ) [3488] => Array ( [0] => 31899 [1] => 0 ) [3489] => Array ( [0] => 31895 [1] => 0 ) [3490] => Array ( [0] => 31886 [1] => 0 ) [3491] => Array ( [0] => 31889 [1] => 0 ) [3492] => Array ( [0] => 31873 [1] => 0 ) [3493] => Array ( [0] => 31828 [1] => 0 ) [3494] => Array ( [0] => 31812 [1] => 4.6684794425964355 ) [3495] => Array ( [0] => 31807 [1] => 3.4109432697296143 ) [3496] => Array ( [0] => 31794 [1] => 0 ) [3497] => Array ( [0] => 31689 [1] => 0.9004534482955933 ) [3498] => Array ( [0] => 31726 [1] => 0.46187683939933777 ) [3499] => Array ( [0] => 31783 [1] => 0 ) [3500] => Array ( [0] => 31769 [1] => 0 ) [3501] => Array ( [0] => 31755 [1] => 0 ) [3502] => Array ( [0] => 31737 [1] => 0 ) [3503] => Array ( [0] => 31745 [1] => 0 ) [3504] => Array ( [0] => 31706 [1] => 0 ) [3505] => Array ( [0] => 31712 [1] => 0 ) [3506] => Array ( [0] => 31718 [1] => 0 ) [3507] => Array ( [0] => 31694 [1] => 1.779032588005066 ) [3508] => Array ( [0] => 31649 [1] => 0.7616422772407532 ) [3509] => Array ( [0] => 31684 [1] => 0 ) [3510] => Array ( [0] => 31682 [1] => 0 ) [3511] => Array ( [0] => 31679 [1] => 1.2944036722183228 ) [3512] => Array ( [0] => 31676 [1] => 0 ) [3513] => Array ( [0] => 31671 [1] => 3.6893649101257324 ) [3514] => Array ( [0] => 31670 [1] => 0 ) [3515] => Array ( [0] => 31660 [1] => 0 ) [3516] => Array ( [0] => 31672 [1] => 0 ) [3517] => Array ( [0] => 31608 [1] => 0 ) [3518] => Array ( [0] => 31544 [1] => 0 ) [3519] => Array ( [0] => 31508 [1] => 0 ) [3520] => Array ( [0] => 31629 [1] => 0 ) [3521] => Array ( [0] => 31621 [1] => 0 ) [3522] => Array ( [0] => 31591 [1] => 0 ) [3523] => Array ( [0] => 31606 [1] => 0 ) [3524] => Array ( [0] => 31602 [1] => 0 ) [3525] => Array ( [0] => 31571 [1] => 0 ) [3526] => Array ( [0] => 31535 [1] => 0.4535772204399109 ) [3527] => Array ( [0] => 31513 [1] => 0 ) [3528] => Array ( [0] => 31515 [1] => 0 ) [3529] => Array ( [0] => 31502 [1] => 0 ) [3530] => Array ( [0] => 31473 [1] => 0.9046226143836975 ) [3531] => Array ( [0] => 31485 [1] => 0 ) [3532] => Array ( [0] => 31492 [1] => 0 ) [3533] => Array ( [0] => 31481 [1] => 0 ) [3534] => Array ( [0] => 31308 [1] => 0 ) [3535] => Array ( [0] => 31253 [1] => 0.8023030757904053 ) [3536] => Array ( [0] => 31449 [1] => 0 ) [3537] => Array ( [0] => 31435 [1] => 0.8053464293479919 ) [3538] => Array ( [0] => 31453 [1] => 1.264059066772461 ) [3539] => Array ( [0] => 31383 [1] => 0 ) [3540] => Array ( [0] => 31316 [1] => 0 ) [3541] => Array ( [0] => 31328 [1] => 0 ) [3542] => Array ( [0] => 31392 [1] => 0 ) [3543] => Array ( [0] => 31312 [1] => 0 ) [3544] => Array ( [0] => 31334 [1] => 0.9240150451660156 ) [3545] => Array ( [0] => 31373 [1] => 0 ) [3546] => Array ( [0] => 31294 [1] => 0 ) [3547] => Array ( [0] => 31348 [1] => 0 ) [3548] => Array ( [0] => 31353 [1] => 0 ) [3549] => Array ( [0] => 31347 [1] => 0 ) [3550] => Array ( [0] => 31299 [1] => 0 ) [3551] => Array ( [0] => 31284 [1] => 0 ) [3552] => Array ( [0] => 31272 [1] => 0 ) [3553] => Array ( [0] => 31276 [1] => 0 ) [3554] => Array ( [0] => 31260 [1] => 0 ) [3555] => Array ( [0] => 31081 [1] => 0 ) [3556] => Array ( [0] => 31194 [1] => 0.5530354976654053 ) [3557] => Array ( [0] => 31252 [1] => 0 ) [3558] => Array ( [0] => 31250 [1] => 0 ) [3559] => Array ( [0] => 31231 [1] => 0 ) [3560] => Array ( [0] => 31223 [1] => 0 ) [3561] => Array ( [0] => 31170 [1] => 1.7301278114318848 ) [3562] => Array ( [0] => 31175 [1] => 0 ) [3563] => Array ( [0] => 31201 [1] => 0 ) [3564] => Array ( [0] => 31210 [1] => 0.6104097962379456 ) [3565] => Array ( [0] => 31088 [1] => 0 ) [3566] => Array ( [0] => 31030 [1] => 0 ) [3567] => Array ( [0] => 31085 [1] => 0 ) [3568] => Array ( [0] => 31135 [1] => 0 ) [3569] => Array ( [0] => 31127 [1] => 0 ) [3570] => Array ( [0] => 31123 [1] => 0.399242639541626 ) [3571] => Array ( [0] => 31094 [1] => 0.5561342835426331 ) [3572] => Array ( [0] => 31063 [1] => 0 ) [3573] => Array ( [0] => 31071 [1] => 0 ) [3574] => Array ( [0] => 31049 [1] => 0 ) [3575] => Array ( [0] => 31104 [1] => 0 ) [3576] => Array ( [0] => 31100 [1] => 0 ) [3577] => Array ( [0] => 31077 [1] => 0 ) [3578] => Array ( [0] => 31057 [1] => 0 ) [3579] => Array ( [0] => 30895 [1] => 0.7363669872283936 ) [3580] => Array ( [0] => 30944 [1] => 0 ) [3581] => Array ( [0] => 31009 [1] => 0 ) [3582] => Array ( [0] => 31021 [1] => 0 ) [3583] => Array ( [0] => 30955 [1] => 0 ) [3584] => Array ( [0] => 30951 [1] => 0.5866794586181641 ) [3585] => Array ( [0] => 30989 [1] => 0 ) [3586] => Array ( [0] => 30979 [1] => 0.6826448440551758 ) [3587] => Array ( [0] => 30940 [1] => 0 ) [3588] => Array ( [0] => 29326 [1] => 0 ) [3589] => Array ( [0] => 30934 [1] => 0 ) [3590] => Array ( [0] => 30786 [1] => 0.6300098299980164 ) [3591] => Array ( [0] => 30919 [1] => 0.7116695642471313 ) [3592] => Array ( [0] => 30916 [1] => 0 ) [3593] => Array ( [0] => 30912 [1] => 0 ) [3594] => Array ( [0] => 30897 [1] => 0 ) [3595] => Array ( [0] => 30279 [1] => 0 ) [3596] => Array ( [0] => 30830 [1] => 0.7495509386062622 ) [3597] => Array ( [0] => 30879 [1] => 1.9109776020050049 ) [3598] => Array ( [0] => 30862 [1] => 0 ) [3599] => Array ( [0] => 30806 [1] => 1.5453747510910034 ) [3600] => Array ( [0] => 30821 [1] => 1.949249267578125 ) [3601] => Array ( [0] => 30842 [1] => 2.305997610092163 ) [3602] => Array ( [0] => 30839 [1] => 0 ) [3603] => Array ( [0] => 30796 [1] => 0 ) [3604] => Array ( [0] => 30790 [1] => 0 ) [3605] => Array ( [0] => 30782 [1] => 0 ) [3606] => Array ( [0] => 30780 [1] => 2.104865074157715 ) [3607] => Array ( [0] => 29817 [1] => 0 ) [3608] => Array ( [0] => 30732 [1] => 0 ) [3609] => Array ( [0] => 30725 [1] => 0 ) [3610] => Array ( [0] => 30692 [1] => 0 ) [3611] => Array ( [0] => 30721 [1] => 0.8282093405723572 ) [3612] => Array ( [0] => 30682 [1] => 0 ) [3613] => Array ( [0] => 30705 [1] => 0.24187183380126953 ) [3614] => Array ( [0] => 30688 [1] => 1.139906883239746 ) [3615] => Array ( [0] => 30654 [1] => 0 ) [3616] => Array ( [0] => 30637 [1] => 1.279154658317566 ) [3617] => Array ( [0] => 30678 [1] => 1.5412750244140625 ) [3618] => Array ( [0] => 30677 [1] => 0 ) [3619] => Array ( [0] => 30660 [1] => 0 ) [3620] => Array ( [0] => 30672 [1] => 0.9569932222366333 ) [3621] => Array ( [0] => 30650 [1] => 0.40355291962623596 ) [3622] => Array ( [0] => 30564 [1] => 0 ) [3623] => Array ( [0] => 30639 [1] => 0 ) [3624] => Array ( [0] => 30622 [1] => 0 ) [3625] => Array ( [0] => 30569 [1] => 0 ) [3626] => Array ( [0] => 30607 [1] => 0 ) [3627] => Array ( [0] => 30586 [1] => 0 ) [3628] => Array ( [0] => 30580 [1] => 0 ) [3629] => Array ( [0] => 30594 [1] => 0 ) [3630] => Array ( [0] => 30542 [1] => 0 ) [3631] => Array ( [0] => 30558 [1] => 0 ) [3632] => Array ( [0] => 30536 [1] => 0 ) [3633] => Array ( [0] => 30547 [1] => 2.029421091079712 ) [3634] => Array ( [0] => 30517 [1] => 0.8846009969711304 ) [3635] => Array ( [0] => 30503 [1] => 1.8311760425567627 ) [3636] => Array ( [0] => 30521 [1] => 0 ) [3637] => Array ( [0] => 30494 [1] => 0 ) [3638] => Array ( [0] => 30433 [1] => 0 ) [3639] => Array ( [0] => 30488 [1] => 0 ) [3640] => Array ( [0] => 30479 [1] => 0 ) [3641] => Array ( [0] => 30286 [1] => 0 ) [3642] => Array ( [0] => 30375 [1] => 0 ) [3643] => Array ( [0] => 29111 [1] => 0 ) [3644] => Array ( [0] => 30458 [1] => 0 ) [3645] => Array ( [0] => 30430 [1] => 0 ) [3646] => Array ( [0] => 30359 [1] => 0 ) [3647] => Array ( [0] => 30395 [1] => 0 ) [3648] => Array ( [0] => 30227 [1] => 0.444619745016098 ) [3649] => Array ( [0] => 30235 [1] => 0 ) [3650] => Array ( [0] => 30281 [1] => 0 ) [3651] => Array ( [0] => 30218 [1] => 0 ) [3652] => Array ( [0] => 30347 [1] => 0.8518563508987427 ) [3653] => Array ( [0] => 30319 [1] => 5.010601043701172 ) [3654] => Array ( [0] => 30233 [1] => 0 ) [3655] => Array ( [0] => 30308 [1] => 0 ) [3656] => Array ( [0] => 30296 [1] => 0 ) [3657] => Array ( [0] => 30261 [1] => 0 ) [3658] => Array ( [0] => 30240 [1] => 0 ) [3659] => Array ( [0] => 30266 [1] => 0.4521111845970154 ) [3660] => Array ( [0] => 30134 [1] => 0 ) [3661] => Array ( [0] => 30212 [1] => 1.384450912475586 ) [3662] => Array ( [0] => 30168 [1] => 1.4253432750701904 ) [3663] => Array ( [0] => 30192 [1] => 0 ) [3664] => Array ( [0] => 30183 [1] => 0 ) [3665] => Array ( [0] => 30154 [1] => 1.5733320713043213 ) [3666] => Array ( [0] => 30164 [1] => 0 ) [3667] => Array ( [0] => 30176 [1] => 0 ) [3668] => Array ( [0] => 30111 [1] => 0.7304099798202515 ) [3669] => Array ( [0] => 30103 [1] => 0 ) [3670] => Array ( [0] => 30137 [1] => 0 ) [3671] => Array ( [0] => 30090 [1] => 0 ) [3672] => Array ( [0] => 30081 [1] => 0.6492056846618652 ) [3673] => Array ( [0] => 29989 [1] => 0 ) [3674] => Array ( [0] => 29924 [1] => 1.9161297082901 ) [3675] => Array ( [0] => 30027 [1] => 0 ) [3676] => Array ( [0] => 30060 [1] => 0.4686783254146576 ) [3677] => Array ( [0] => 30017 [1] => 0 ) [3678] => Array ( [0] => 30038 [1] => 0 ) [3679] => Array ( [0] => 30021 [1] => 0 ) [3680] => Array ( [0] => 30005 [1] => 0 ) [3681] => Array ( [0] => 29993 [1] => 0 ) [3682] => Array ( [0] => 29977 [1] => 0 ) [3683] => Array ( [0] => 29985 [1] => 0 ) [3684] => Array ( [0] => 29951 [1] => 0 ) [3685] => Array ( [0] => 29967 [1] => 0 ) [3686] => Array ( [0] => 29955 [1] => 0 ) [3687] => Array ( [0] => 29944 [1] => 0 ) [3688] => Array ( [0] => 29916 [1] => 0 ) [3689] => Array ( [0] => 16846 [1] => 0 ) [3690] => Array ( [0] => 29935 [1] => 0 ) [3691] => Array ( [0] => 29116 [1] => 0 ) [3692] => Array ( [0] => 29909 [1] => 0 ) [3693] => Array ( [0] => 29885 [1] => 0 ) [3694] => Array ( [0] => 29901 [1] => 0 ) [3695] => Array ( [0] => 29866 [1] => 0 ) [3696] => Array ( [0] => 29877 [1] => 0 ) [3697] => Array ( [0] => 29735 [1] => 0 ) [3698] => Array ( [0] => 29757 [1] => 0 ) [3699] => Array ( [0] => 29790 [1] => 1.1473982334136963 ) [3700] => Array ( [0] => 29825 [1] => 0 ) [3701] => Array ( [0] => 29574 [1] => 0.2543434202671051 ) [3702] => Array ( [0] => 29804 [1] => 3.8643410205841064 ) [3703] => Array ( [0] => 29775 [1] => 0 ) [3704] => Array ( [0] => 29105 [1] => 0 ) [3705] => Array ( [0] => 29724 [1] => 0 ) [3706] => Array ( [0] => 29687 [1] => 0 ) [3707] => Array ( [0] => 29682 [1] => 0 ) [3708] => Array ( [0] => 29697 [1] => 0 ) [3709] => Array ( [0] => 29663 [1] => 0 ) [3710] => Array ( [0] => 29661 [1] => 0 ) [3711] => Array ( [0] => 29656 [1] => 0 ) [3712] => Array ( [0] => 29650 [1] => 0 ) [3713] => Array ( [0] => 29646 [1] => 0 ) [3714] => Array ( [0] => 29636 [1] => 0 ) [3715] => Array ( [0] => 29578 [1] => 0 ) [3716] => Array ( [0] => 29445 [1] => 0 ) [3717] => Array ( [0] => 29612 [1] => 0 ) [3718] => Array ( [0] => 29569 [1] => 0 ) [3719] => Array ( [0] => 29596 [1] => 0 ) [3720] => Array ( [0] => 28675 [1] => 0 ) [3721] => Array ( [0] => 29548 [1] => 1.4836416244506836 ) [3722] => Array ( [0] => 29557 [1] => 0 ) [3723] => Array ( [0] => 29539 [1] => 1.9130645990371704 ) [3724] => Array ( [0] => 29517 [1] => 0 ) [3725] => Array ( [0] => 29484 [1] => 1.4779661893844604 ) [3726] => Array ( [0] => 29398 [1] => 0.8634060621261597 ) [3727] => Array ( [0] => 29404 [1] => 0 ) [3728] => Array ( [0] => 29474 [1] => 0 ) [3729] => Array ( [0] => 29417 [1] => 0 ) [3730] => Array ( [0] => 29462 [1] => 0 ) [3731] => Array ( [0] => 29455 [1] => 3.858785629272461 ) [3732] => Array ( [0] => 29423 [1] => 0.5517240166664124 ) [3733] => Array ( [0] => 29243 [1] => 0 ) [3734] => Array ( [0] => 29194 [1] => 0 ) [3735] => Array ( [0] => 29387 [1] => 0 ) [3736] => Array ( [0] => 29378 [1] => 0 ) [3737] => Array ( [0] => 29191 [1] => 0.5326884388923645 ) [3738] => Array ( [0] => 29308 [1] => 0 ) [3739] => Array ( [0] => 29318 [1] => 0 ) [3740] => Array ( [0] => 29258 [1] => 0 ) [3741] => Array ( [0] => 29248 [1] => 0 ) [3742] => Array ( [0] => 29267 [1] => 1.1483371257781982 ) [3743] => Array ( [0] => 29238 [1] => 0 ) [3744] => Array ( [0] => 29233 [1] => 0 ) [3745] => Array ( [0] => 29205 [1] => 0 ) [3746] => Array ( [0] => 29187 [1] => 0 ) [3747] => Array ( [0] => 29141 [1] => 0.9070233702659607 ) [3748] => Array ( [0] => 29156 [1] => 0 ) [3749] => Array ( [0] => 29165 [1] => 0.5111915469169617 ) [3750] => Array ( [0] => 28570 [1] => 3.187563419342041 ) [3751] => Array ( [0] => 29148 [1] => 0.5408490896224976 ) [3752] => Array ( [0] => 29100 [1] => 0.6339681148529053 ) [3753] => Array ( [0] => 29081 [1] => 0.48263299465179443 ) [3754] => Array ( [0] => 29132 [1] => 0 ) [3755] => Array ( [0] => 29063 [1] => 0 ) [3756] => Array ( [0] => 28963 [1] => 0 ) [3757] => Array ( [0] => 29088 [1] => 0 ) [3758] => Array ( [0] => 29071 [1] => 1.80836820602417 ) [3759] => Array ( [0] => 29045 [1] => 0 ) [3760] => Array ( [0] => 28267 [1] => 1.0685572624206543 ) [3761] => Array ( [0] => 29027 [1] => 1.2625657320022583 ) [3762] => Array ( [0] => 28782 [1] => 0 ) [3763] => Array ( [0] => 29021 [1] => 0 ) [3764] => Array ( [0] => 28958 [1] => 0 ) [3765] => Array ( [0] => 28968 [1] => 0.7812101244926453 ) [3766] => Array ( [0] => 28992 [1] => 0 ) [3767] => Array ( [0] => 28978 [1] => 1.3430136442184448 ) [3768] => Array ( [0] => 28913 [1] => 0.506293535232544 ) [3769] => Array ( [0] => 28884 [1] => 0 ) [3770] => Array ( [0] => 28951 [1] => 0 ) [3771] => Array ( [0] => 28906 [1] => 0 ) [3772] => Array ( [0] => 28938 [1] => 1.5400325059890747 ) [3773] => Array ( [0] => 28898 [1] => 0 ) [3774] => Array ( [0] => 28775 [1] => 0 ) [3775] => Array ( [0] => 28919 [1] => 0 ) [3776] => Array ( [0] => 28779 [1] => 0 ) [3777] => Array ( [0] => 28887 [1] => 0 ) [3778] => Array ( [0] => 28765 [1] => 0 ) [3779] => Array ( [0] => 28851 [1] => 0 ) [3780] => Array ( [0] => 28860 [1] => 0 ) [3781] => Array ( [0] => 28822 [1] => 0.8698809742927551 ) [3782] => Array ( [0] => 28819 [1] => 0 ) [3783] => Array ( [0] => 28815 [1] => 0 ) [3784] => Array ( [0] => 28808 [1] => 1.3330050706863403 ) [3785] => Array ( [0] => 28572 [1] => 0 ) [3786] => Array ( [0] => 28651 [1] => 0 ) [3787] => Array ( [0] => 28783 [1] => 0 ) [3788] => Array ( [0] => 28755 [1] => 0 ) [3789] => Array ( [0] => 28731 [1] => 0 ) [3790] => Array ( [0] => 28739 [1] => 0 ) [3791] => Array ( [0] => 28706 [1] => 0 ) [3792] => Array ( [0] => 28669 [1] => 0 ) [3793] => Array ( [0] => 28658 [1] => 0.6756287813186646 ) [3794] => Array ( [0] => 28700 [1] => 0 ) [3795] => Array ( [0] => 28680 [1] => 0 ) [3796] => Array ( [0] => 28654 [1] => 0 ) [3797] => Array ( [0] => 28645 [1] => 0 ) [3798] => Array ( [0] => 28662 [1] => 1.4004842042922974 ) [3799] => Array ( [0] => 28575 [1] => 0 ) [3800] => Array ( [0] => 28615 [1] => 0 ) [3801] => Array ( [0] => 28577 [1] => 0 ) [3802] => Array ( [0] => 28633 [1] => 1.0607023239135742 ) [3803] => Array ( [0] => 28611 [1] => 0 ) [3804] => Array ( [0] => 28597 [1] => 0 ) [3805] => Array ( [0] => 28557 [1] => 0 ) [3806] => Array ( [0] => 28590 [1] => 0 ) [3807] => Array ( [0] => 28554 [1] => 0 ) [3808] => Array ( [0] => 28523 [1] => 0 ) [3809] => Array ( [0] => 28548 [1] => 0 ) [3810] => Array ( [0] => 28505 [1] => 0.5568168759346008 ) [3811] => Array ( [0] => 28531 [1] => 0 ) [3812] => Array ( [0] => 28475 [1] => 0 ) [3813] => Array ( [0] => 28471 [1] => 0 ) [3814] => Array ( [0] => 28497 [1] => 0 ) [3815] => Array ( [0] => 28487 [1] => 0 ) [3816] => Array ( [0] => 28353 [1] => 0.5453637838363647 ) [3817] => Array ( [0] => 28423 [1] => 0 ) [3818] => Array ( [0] => 28455 [1] => 0.6221417188644409 ) [3819] => Array ( [0] => 28449 [1] => 1.237070918083191 ) [3820] => Array ( [0] => 28434 [1] => 1.2857673168182373 ) [3821] => Array ( [0] => 28343 [1] => 0 ) [3822] => Array ( [0] => 28160 [1] => 0.4447654187679291 ) [3823] => Array ( [0] => 28398 [1] => 2.4244039058685303 ) [3824] => Array ( [0] => 28389 [1] => 1.042648196220398 ) [3825] => Array ( [0] => 28320 [1] => 0 ) [3826] => Array ( [0] => 28372 [1] => 0 ) [3827] => Array ( [0] => 28274 [1] => 0 ) [3828] => Array ( [0] => 28358 [1] => 0 ) [3829] => Array ( [0] => 28327 [1] => 0.5681873559951782 ) [3830] => Array ( [0] => 28334 [1] => 0 ) [3831] => Array ( [0] => 28270 [1] => 0 ) [3832] => Array ( [0] => 28258 [1] => 0 ) [3833] => Array ( [0] => 28284 [1] => 0 ) [3834] => Array ( [0] => 28253 [1] => 0 ) [3835] => Array ( [0] => 28228 [1] => 0 ) [3836] => Array ( [0] => 28240 [1] => 0 ) [3837] => Array ( [0] => 28138 [1] => 3.912832498550415 ) [3838] => Array ( [0] => 28114 [1] => 0 ) [3839] => Array ( [0] => 28018 [1] => 0 ) [3840] => Array ( [0] => 28188 [1] => 0 ) [3841] => Array ( [0] => 28211 [1] => 0 ) [3842] => Array ( [0] => 28171 [1] => 0 ) [3843] => Array ( [0] => 28148 [1] => 0 ) [3844] => Array ( [0] => 28127 [1] => 0 ) [3845] => Array ( [0] => 28121 [1] => 0 ) [3846] => Array ( [0] => 28106 [1] => 0 ) [3847] => Array ( [0] => 28030 [1] => 0 ) [3848] => Array ( [0] => 28036 [1] => 0 ) [3849] => Array ( [0] => 28046 [1] => 0 ) [3850] => Array ( [0] => 28095 [1] => 0 ) [3851] => Array ( [0] => 27947 [1] => 0 ) [3852] => Array ( [0] => 27976 [1] => 0.8732197880744934 ) [3853] => Array ( [0] => 28078 [1] => 0 ) [3854] => Array ( [0] => 28025 [1] => 0 ) [3855] => Array ( [0] => 27894 [1] => 0 ) [3856] => Array ( [0] => 27877 [1] => 0 ) [3857] => Array ( [0] => 28053 [1] => 0.8297359943389893 ) [3858] => Array ( [0] => 28009 [1] => 0 ) [3859] => Array ( [0] => 27886 [1] => 0 ) [3860] => Array ( [0] => 27990 [1] => 0 ) [3861] => Array ( [0] => 27982 [1] => 0 ) [3862] => Array ( [0] => 27967 [1] => 0 ) [3863] => Array ( [0] => 27961 [1] => 0 ) [3864] => Array ( [0] => 27930 [1] => 0 ) [3865] => Array ( [0] => 27939 [1] => 0 ) [3866] => Array ( [0] => 27922 [1] => 0 ) [3867] => Array ( [0] => 27912 [1] => 0 ) [3868] => Array ( [0] => 27899 [1] => 0 ) [3869] => Array ( [0] => 27829 [1] => 0.7608642578125 ) [3870] => Array ( [0] => 27870 [1] => 3.613032102584839 ) [3871] => Array ( [0] => 27858 [1] => 0 ) [3872] => Array ( [0] => 27849 [1] => 1.4503730535507202 ) [3873] => Array ( [0] => 27742 [1] => 0 ) [3874] => Array ( [0] => 27761 [1] => 0.7113741636276245 ) [3875] => Array ( [0] => 27817 [1] => 1.5182849168777466 ) [3876] => Array ( [0] => 27801 [1] => 0 ) [3877] => Array ( [0] => 27797 [1] => 0 ) [3878] => Array ( [0] => 27724 [1] => 0.3547305166721344 ) [3879] => Array ( [0] => 27630 [1] => 0.5500331521034241 ) [3880] => Array ( [0] => 27679 [1] => 0 ) [3881] => Array ( [0] => 27728 [1] => 0 ) [3882] => Array ( [0] => 27709 [1] => 0 ) [3883] => Array ( [0] => 27704 [1] => 0 ) [3884] => Array ( [0] => 27698 [1] => 0 ) [3885] => Array ( [0] => 27693 [1] => 0 ) [3886] => Array ( [0] => 27672 [1] => 0.6708487272262573 ) [3887] => Array ( [0] => 27667 [1] => 0 ) [3888] => Array ( [0] => 27638 [1] => 1.6493515968322754 ) [3889] => Array ( [0] => 27358 [1] => 1.1174498796463013 ) [3890] => Array ( [0] => 27646 [1] => 0 ) [3891] => Array ( [0] => 27625 [1] => 0.447092205286026 ) [3892] => Array ( [0] => 27484 [1] => 0 ) [3893] => Array ( [0] => 27496 [1] => 0.7117931246757507 ) [3894] => Array ( [0] => 27612 [1] => 0 ) [3895] => Array ( [0] => 27471 [1] => 0 ) [3896] => Array ( [0] => 27579 [1] => 0 ) [3897] => Array ( [0] => 27488 [1] => 0 ) [3898] => Array ( [0] => 27604 [1] => 0 ) [3899] => Array ( [0] => 27589 [1] => 0 ) [3900] => Array ( [0] => 27567 [1] => 0 ) [3901] => Array ( [0] => 27475 [1] => 0 ) [3902] => Array ( [0] => 27551 [1] => 0 ) [3903] => Array ( [0] => 27539 [1] => 0.4528377950191498 ) [3904] => Array ( [0] => 27464 [1] => 0 ) [3905] => Array ( [0] => 27391 [1] => 0 ) [3906] => Array ( [0] => 27530 [1] => 0 ) [3907] => Array ( [0] => 27387 [1] => 0 ) [3908] => Array ( [0] => 27519 [1] => 0 ) [3909] => Array ( [0] => 27501 [1] => 0 ) [3910] => Array ( [0] => 27428 [1] => 0 ) [3911] => Array ( [0] => 27452 [1] => 0 ) [3912] => Array ( [0] => 27402 [1] => 0 ) [3913] => Array ( [0] => 27381 [1] => 0 ) [3914] => Array ( [0] => 27373 [1] => 0 ) [3915] => Array ( [0] => 27101 [1] => 1.9663140773773193 ) [3916] => Array ( [0] => 27350 [1] => 0 ) [3917] => Array ( [0] => 27290 [1] => 0 ) [3918] => Array ( [0] => 27320 [1] => 0.2513766586780548 ) [3919] => Array ( [0] => 27270 [1] => 0.6332162618637085 ) [3920] => Array ( [0] => 27301 [1] => 0 ) [3921] => Array ( [0] => 27310 [1] => 0.43749451637268066 ) [3922] => Array ( [0] => 27262 [1] => 0 ) [3923] => Array ( [0] => 27240 [1] => 0 ) [3924] => Array ( [0] => 27228 [1] => 0 ) [3925] => Array ( [0] => 27251 [1] => 1.5338473320007324 ) [3926] => Array ( [0] => 27221 [1] => 0 ) [3927] => Array ( [0] => 27132 [1] => 0 ) [3928] => Array ( [0] => 27211 [1] => 0 ) [3929] => Array ( [0] => 27199 [1] => 0 ) [3930] => Array ( [0] => 27191 [1] => 0 ) [3931] => Array ( [0] => 27179 [1] => 0 ) [3932] => Array ( [0] => 27152 [1] => 1.5506125688552856 ) [3933] => Array ( [0] => 27163 [1] => 0 ) [3934] => Array ( [0] => 27117 [1] => 0.4813667833805084 ) [3935] => Array ( [0] => 27093 [1] => 0 ) [3936] => Array ( [0] => 27053 [1] => 0 ) [3937] => Array ( [0] => 27064 [1] => 0 ) [3938] => Array ( [0] => 27048 [1] => 0 ) [3939] => Array ( [0] => 27025 [1] => 0 ) [3940] => Array ( [0] => 27038 [1] => 0 ) [3941] => Array ( [0] => 27031 [1] => 0 ) [3942] => Array ( [0] => 27019 [1] => 0.39623767137527466 ) [3943] => Array ( [0] => 26995 [1] => 0.3487899899482727 ) [3944] => Array ( [0] => 27003 [1] => 0 ) [3945] => Array ( [0] => 26983 [1] => 0 ) [3946] => Array ( [0] => 26976 [1] => 0 ) [3947] => Array ( [0] => 26959 [1] => 0.16601386666297913 ) [3948] => Array ( [0] => 26950 [1] => 0 ) [3949] => Array ( [0] => 26931 [1] => 0.6430736184120178 ) [3950] => Array ( [0] => 26877 [1] => 0.5960845351219177 ) [3951] => Array ( [0] => 26917 [1] => 1.5307464599609375 ) [3952] => Array ( [0] => 26912 [1] => 1.2577067613601685 ) [3953] => Array ( [0] => 26898 [1] => 0 ) [3954] => Array ( [0] => 26889 [1] => 1.311470627784729 ) [3955] => Array ( [0] => 26872 [1] => 0 ) [3956] => Array ( [0] => 26680 [1] => 0.8360311388969421 ) [3957] => Array ( [0] => 26861 [1] => 0 ) [3958] => Array ( [0] => 26811 [1] => 0 ) [3959] => Array ( [0] => 26696 [1] => 0 ) [3960] => Array ( [0] => 26851 [1] => 0.6060745716094971 ) [3961] => Array ( [0] => 26833 [1] => 0 ) [3962] => Array ( [0] => 26653 [1] => 0 ) [3963] => Array ( [0] => 26736 [1] => 0 ) [3964] => Array ( [0] => 26725 [1] => 0 ) [3965] => Array ( [0] => 26778 [1] => 0.781571626663208 ) [3966] => Array ( [0] => 26766 [1] => 0 ) [3967] => Array ( [0] => 26713 [1] => 0 ) [3968] => Array ( [0] => 26669 [1] => 0 ) [3969] => Array ( [0] => 26623 [1] => 0 ) [3970] => Array ( [0] => 26605 [1] => 0.6540516018867493 ) [3971] => Array ( [0] => 26628 [1] => 0 ) [3972] => Array ( [0] => 26595 [1] => 1.7149640321731567 ) [3973] => Array ( [0] => 26611 [1] => 1.6551642417907715 ) [3974] => Array ( [0] => 26591 [1] => 0.20208331942558289 ) [3975] => Array ( [0] => 26571 [1] => 0 ) [3976] => Array ( [0] => 26510 [1] => 0 ) [3977] => Array ( [0] => 26538 [1] => 0.4699854254722595 ) [3978] => Array ( [0] => 26563 [1] => 0 ) [3979] => Array ( [0] => 26546 [1] => 0 ) [3980] => Array ( [0] => 26515 [1] => 0 ) [3981] => Array ( [0] => 26529 [1] => 0 ) [3982] => Array ( [0] => 26522 [1] => 0 ) [3983] => Array ( [0] => 26183 [1] => 0 ) [3984] => Array ( [0] => 26375 [1] => 0.5838702917098999 ) [3985] => Array ( [0] => 26485 [1] => 0 ) [3986] => Array ( [0] => 26333 [1] => 0 ) [3987] => Array ( [0] => 26390 [1] => 0 ) [3988] => Array ( [0] => 26466 [1] => 0 ) [3989] => Array ( [0] => 26404 [1] => 0.47991788387298584 ) [3990] => Array ( [0] => 26311 [1] => 0.6085032820701599 ) [3991] => Array ( [0] => 26416 [1] => 0 ) [3992] => Array ( [0] => 26370 [1] => 0.46327388286590576 ) [3993] => Array ( [0] => 26304 [1] => 0 ) [3994] => Array ( [0] => 26359 [1] => 0 ) [3995] => Array ( [0] => 26395 [1] => 0.43482866883277893 ) [3996] => Array ( [0] => 26298 [1] => 0 ) [3997] => Array ( [0] => 26337 [1] => 0 ) [3998] => Array ( [0] => 26322 [1] => 0 ) [3999] => Array ( [0] => 26342 [1] => 0 ) [4000] => Array ( [0] => 26267 [1] => 0.6153771281242371 ) [4001] => Array ( [0] => 26282 [1] => 0 ) [4002] => Array ( [0] => 26289 [1] => 0 ) [4003] => Array ( [0] => 26254 [1] => 0 ) [4004] => Array ( [0] => 26242 [1] => 0 ) [4005] => Array ( [0] => 26247 [1] => 0 ) [4006] => Array ( [0] => 26231 [1] => 1.6173973083496094 ) [4007] => Array ( [0] => 26209 [1] => 0 ) [4008] => Array ( [0] => 26178 [1] => 0 ) [4009] => Array ( [0] => 26165 [1] => 0.42408183217048645 ) [4010] => Array ( [0] => 26172 [1] => 0 ) [4011] => Array ( [0] => 26190 [1] => 1.4231444597244263 ) [4012] => Array ( [0] => 25976 [1] => 0.7950994968414307 ) [4013] => Array ( [0] => 26154 [1] => 0 ) [4014] => Array ( [0] => 26061 [1] => 0 ) [4015] => Array ( [0] => 25903 [1] => 0 ) [4016] => Array ( [0] => 26054 [1] => 0 ) [4017] => Array ( [0] => 26066 [1] => 0 ) [4018] => Array ( [0] => 26048 [1] => 0 ) [4019] => Array ( [0] => 26138 [1] => 0 ) [4020] => Array ( [0] => 25997 [1] => 0 ) [4021] => Array ( [0] => 26104 [1] => 0 ) [4022] => Array ( [0] => 26098 [1] => 0 ) [4023] => Array ( [0] => 26085 [1] => 0 ) [4024] => Array ( [0] => 26072 [1] => 0 ) [4025] => Array ( [0] => 26003 [1] => 0 ) [4026] => Array ( [0] => 26023 [1] => 0 ) [4027] => Array ( [0] => 25992 [1] => 0 ) [4028] => Array ( [0] => 25985 [1] => 1.0431525707244873 ) [4029] => Array ( [0] => 25952 [1] => 0.8884783387184143 ) [4030] => Array ( [0] => 25819 [1] => 0 ) [4031] => Array ( [0] => 25945 [1] => 1.2156490087509155 ) [4032] => Array ( [0] => 25962 [1] => 0 ) [4033] => Array ( [0] => 25923 [1] => 0 ) [4034] => Array ( [0] => 25897 [1] => 0 ) [4035] => Array ( [0] => 25888 [1] => 0 ) [4036] => Array ( [0] => 25815 [1] => 1.355878233909607 ) [4037] => Array ( [0] => 25913 [1] => 0 ) [4038] => Array ( [0] => 25877 [1] => 0 ) [4039] => Array ( [0] => 25846 [1] => 0 ) [4040] => Array ( [0] => 25865 [1] => 0 ) [4041] => Array ( [0] => 25811 [1] => 0 ) [4042] => Array ( [0] => 25830 [1] => 0 ) [4043] => Array ( [0] => 25669 [1] => 0 ) [4044] => Array ( [0] => 25800 [1] => 0 ) [4045] => Array ( [0] => 25704 [1] => 0 ) [4046] => Array ( [0] => 25691 [1] => 0 ) [4047] => Array ( [0] => 25762 [1] => 0 ) [4048] => Array ( [0] => 25663 [1] => 0.8536598682403564 ) [4049] => Array ( [0] => 25699 [1] => 0.9760468006134033 ) [4050] => Array ( [0] => 25685 [1] => 0 ) [4051] => Array ( [0] => 25780 [1] => 0 ) [4052] => Array ( [0] => 25726 [1] => 0 ) [4053] => Array ( [0] => 25728 [1] => 0.5555990934371948 ) [4054] => Array ( [0] => 25597 [1] => 0 ) [4055] => Array ( [0] => 25603 [1] => 0 ) [4056] => Array ( [0] => 25640 [1] => 0 ) [4057] => Array ( [0] => 25634 [1] => 1.2390483617782593 ) [4058] => Array ( [0] => 25583 [1] => 0 ) [4059] => Array ( [0] => 25592 [1] => 0 ) [4060] => Array ( [0] => 25562 [1] => 0 ) [4061] => Array ( [0] => 25608 [1] => 0 ) [4062] => Array ( [0] => 25537 [1] => 2.2106778621673584 ) [4063] => Array ( [0] => 25507 [1] => 0 ) [4064] => Array ( [0] => 25384 [1] => 0 ) [4065] => Array ( [0] => 25357 [1] => 0 ) [4066] => Array ( [0] => 25548 [1] => 0 ) [4067] => Array ( [0] => 25171 [1] => 0 ) [4068] => Array ( [0] => 25449 [1] => 0 ) [4069] => Array ( [0] => 25523 [1] => 0 ) [4070] => Array ( [0] => 25514 [1] => 0 ) [4071] => Array ( [0] => 25499 [1] => 0 ) [4072] => Array ( [0] => 25468 [1] => 0 ) [4073] => Array ( [0] => 25485 [1] => 0 ) [4074] => Array ( [0] => 25459 [1] => 0 ) [4075] => Array ( [0] => 25425 [1] => 0.3628462851047516 ) [4076] => Array ( [0] => 25298 [1] => 1.5290426015853882 ) [4077] => Array ( [0] => 25406 [1] => 0 ) [4078] => Array ( [0] => 25393 [1] => 0 ) [4079] => Array ( [0] => 25308 [1] => 0 ) [4080] => Array ( [0] => 25414 [1] => 0 ) [4081] => Array ( [0] => 25398 [1] => 0 ) [4082] => Array ( [0] => 25376 [1] => 0 ) [4083] => Array ( [0] => 25346 [1] => 0 ) [4084] => Array ( [0] => 25332 [1] => 0 ) [4085] => Array ( [0] => 25326 [1] => 0 ) [4086] => Array ( [0] => 25293 [1] => 0.47116246819496155 ) [4087] => Array ( [0] => 25311 [1] => 3.491915702819824 ) [4088] => Array ( [0] => 25180 [1] => 0.42568156123161316 ) [4089] => Array ( [0] => 25242 [1] => 0 ) [4090] => Array ( [0] => 25248 [1] => 0 ) [4091] => Array ( [0] => 25230 [1] => 0 ) [4092] => Array ( [0] => 25235 [1] => 0 ) [4093] => Array ( [0] => 25133 [1] => 0 ) [4094] => Array ( [0] => 25252 [1] => 0 ) [4095] => Array ( [0] => 25261 [1] => 0.8166269063949585 ) [4096] => Array ( [0] => 24636 [1] => 0.3521687388420105 ) [4097] => Array ( [0] => 25211 [1] => 1.0767532587051392 ) [4098] => Array ( [0] => 25178 [1] => 0 ) [4099] => Array ( [0] => 25122 [1] => 0 ) [4100] => Array ( [0] => 25112 [1] => 0 ) [4101] => Array ( [0] => 25158 [1] => 0 ) [4102] => Array ( [0] => 25145 [1] => 0 ) [4103] => Array ( [0] => 25116 [1] => 0 ) [4104] => Array ( [0] => 25097 [1] => 0 ) [4105] => Array ( [0] => 25103 [1] => 0 ) [4106] => Array ( [0] => 25089 [1] => 3.4765913486480713 ) [4107] => Array ( [0] => 25071 [1] => 0 ) [4108] => Array ( [0] => 25059 [1] => 3.3380796909332275 ) [4109] => Array ( [0] => 25065 [1] => 0 ) [4110] => Array ( [0] => 25052 [1] => 0 ) [4111] => Array ( [0] => 25049 [1] => 0 ) [4112] => Array ( [0] => 25041 [1] => 0 ) [4113] => Array ( [0] => 25015 [1] => 0 ) [4114] => Array ( [0] => 25029 [1] => 0 ) [4115] => Array ( [0] => 25023 [1] => 1.192747950553894 ) [4116] => Array ( [0] => 25033 [1] => 0 ) [4117] => Array ( [0] => 24992 [1] => 0.4634483754634857 ) [4118] => Array ( [0] => 25003 [1] => 0 ) [4119] => Array ( [0] => 24929 [1] => 0.3534989356994629 ) [4120] => Array ( [0] => 24968 [1] => 0 ) [4121] => Array ( [0] => 24956 [1] => 0 ) [4122] => Array ( [0] => 24979 [1] => 0 ) [4123] => Array ( [0] => 24935 [1] => 0 ) [4124] => Array ( [0] => 24961 [1] => 0 ) [4125] => Array ( [0] => 24952 [1] => 0 ) [4126] => Array ( [0] => 24941 [1] => 0 ) [4127] => Array ( [0] => 24918 [1] => 0 ) [4128] => Array ( [0] => 24899 [1] => 0 ) [4129] => Array ( [0] => 24722 [1] => 0 ) [4130] => Array ( [0] => 24846 [1] => 0 ) [4131] => Array ( [0] => 24734 [1] => 0 ) [4132] => Array ( [0] => 24882 [1] => 0 ) [4133] => Array ( [0] => 24783 [1] => 0.6192840337753296 ) [4134] => Array ( [0] => 24874 [1] => 0 ) [4135] => Array ( [0] => 24870 [1] => 0 ) [4136] => Array ( [0] => 24865 [1] => 0 ) [4137] => Array ( [0] => 24861 [1] => 0 ) [4138] => Array ( [0] => 24852 [1] => 0 ) [4139] => Array ( [0] => 24841 [1] => 0 ) [4140] => Array ( [0] => 24835 [1] => 0 ) [4141] => Array ( [0] => 24828 [1] => 0 ) [4142] => Array ( [0] => 24811 [1] => 0 ) [4143] => Array ( [0] => 24807 [1] => 0 ) [4144] => Array ( [0] => 24802 [1] => 0 ) [4145] => Array ( [0] => 24798 [1] => 0 ) [4146] => Array ( [0] => 24794 [1] => 0 ) [4147] => Array ( [0] => 24787 [1] => 0 ) [4148] => Array ( [0] => 24713 [1] => 0 ) [4149] => Array ( [0] => 24762 [1] => 0 ) [4150] => Array ( [0] => 24775 [1] => 0 ) [4151] => Array ( [0] => 24772 [1] => 0 ) [4152] => Array ( [0] => 24758 [1] => 0 ) [4153] => Array ( [0] => 24753 [1] => 0 ) [4154] => Array ( [0] => 24701 [1] => 0 ) [4155] => Array ( [0] => 24665 [1] => 0 ) [4156] => Array ( [0] => 24705 [1] => 0 ) [4157] => Array ( [0] => 24679 [1] => 0 ) [4158] => Array ( [0] => 24673 [1] => 0 ) [4159] => Array ( [0] => 24651 [1] => 0 ) [4160] => Array ( [0] => 24639 [1] => 2.3406147956848145 ) [4161] => Array ( [0] => 24631 [1] => 0 ) [4162] => Array ( [0] => 24626 [1] => 0 ) [4163] => Array ( [0] => 24604 [1] => 1.0312042236328125 ) [4164] => Array ( [0] => 24583 [1] => 1.4370375871658325 ) [4165] => Array ( [0] => 24597 [1] => 0 ) [4166] => Array ( [0] => 24608 [1] => 0 ) [4167] => Array ( [0] => 24588 [1] => 0 ) [4168] => Array ( [0] => 24578 [1] => 0 ) [4169] => Array ( [0] => 24550 [1] => 0 ) [4170] => Array ( [0] => 24556 [1] => 0 ) [4171] => Array ( [0] => 24538 [1] => 0 ) [4172] => Array ( [0] => 24534 [1] => 0 ) [4173] => Array ( [0] => 24529 [1] => 0 ) [4174] => Array ( [0] => 24525 [1] => 0 ) [4175] => Array ( [0] => 24542 [1] => 0.7543583512306213 ) [4176] => Array ( [0] => 24445 [1] => 0 ) [4177] => Array ( [0] => 24493 [1] => 0 ) [4178] => Array ( [0] => 24488 [1] => 0 ) [4179] => Array ( [0] => 24498 [1] => 0 ) [4180] => Array ( [0] => 24510 [1] => 0 ) [4181] => Array ( [0] => 24481 [1] => 0 ) [4182] => Array ( [0] => 24463 [1] => 0 ) [4183] => Array ( [0] => 24453 [1] => 0 ) [4184] => Array ( [0] => 24441 [1] => 0 ) [4185] => Array ( [0] => 23488 [1] => 0 ) [4186] => Array ( [0] => 24435 [1] => 0 ) [4187] => Array ( [0] => 24431 [1] => 0 ) [4188] => Array ( [0] => 24425 [1] => 0 ) [4189] => Array ( [0] => 24396 [1] => 0 ) [4190] => Array ( [0] => 24399 [1] => 1.3421618938446045 ) [4191] => Array ( [0] => 24391 [1] => 0 ) [4192] => Array ( [0] => 24348 [1] => 0 ) [4193] => Array ( [0] => 24384 [1] => 0 ) [4194] => Array ( [0] => 24377 [1] => 0.5632190108299255 ) [4195] => Array ( [0] => 24341 [1] => 0 ) [4196] => Array ( [0] => 24231 [1] => 0 ) [4197] => Array ( [0] => 24184 [1] => 0 ) [4198] => Array ( [0] => 24227 [1] => 0 ) [4199] => Array ( [0] => 24235 [1] => 0 ) [4200] => Array ( [0] => 24202 [1] => 0.5255311727523804 ) [4201] => Array ( [0] => 24327 [1] => 0.31295472383499146 ) [4202] => Array ( [0] => 24351 [1] => 0 ) [4203] => Array ( [0] => 21788 [1] => 0 ) [4204] => Array ( [0] => 24334 [1] => 0 ) [4205] => Array ( [0] => 24316 [1] => 0 ) [4206] => Array ( [0] => 24265 [1] => 0 ) [4207] => Array ( [0] => 24277 [1] => 0 ) [4208] => Array ( [0] => 24256 [1] => 0 ) [4209] => Array ( [0] => 24239 [1] => 0 ) [4210] => Array ( [0] => 24178 [1] => 0 ) [4211] => Array ( [0] => 24107 [1] => 0 ) [4212] => Array ( [0] => 24170 [1] => 0 ) [4213] => Array ( [0] => 24154 [1] => 0.28959450125694275 ) [4214] => Array ( [0] => 24138 [1] => 0 ) [4215] => Array ( [0] => 24144 [1] => 0 ) [4216] => Array ( [0] => 24087 [1] => 0 ) [4217] => Array ( [0] => 24092 [1] => 0 ) [4218] => Array ( [0] => 24096 [1] => 0 ) [4219] => Array ( [0] => 24101 [1] => 0 ) [4220] => Array ( [0] => 24111 [1] => 0 ) [4221] => Array ( [0] => 24079 [1] => 0 ) [4222] => Array ( [0] => 22628 [1] => 0 ) [4223] => Array ( [0] => 24072 [1] => 0 ) [4224] => Array ( [0] => 24064 [1] => 0 ) [4225] => Array ( [0] => 24059 [1] => 0 ) [4226] => Array ( [0] => 23917 [1] => 0 ) [4227] => Array ( [0] => 24003 [1] => 0.21840699017047882 ) [4228] => Array ( [0] => 23990 [1] => 0 ) [4229] => Array ( [0] => 23996 [1] => 0 ) [4230] => Array ( [0] => 24032 [1] => 1.3017410039901733 ) [4231] => Array ( [0] => 24018 [1] => 0 ) [4232] => Array ( [0] => 23984 [1] => 1.4550853967666626 ) [4233] => Array ( [0] => 23969 [1] => 0.7086564302444458 ) [4234] => Array ( [0] => 23964 [1] => 0 ) [4235] => Array ( [0] => 23958 [1] => 0 ) [4236] => Array ( [0] => 23954 [1] => 0.6748700141906738 ) [4237] => Array ( [0] => 23935 [1] => 0 ) [4238] => Array ( [0] => 23942 [1] => 0 ) [4239] => Array ( [0] => 23923 [1] => 0.9005668759346008 ) [4240] => Array ( [0] => 23910 [1] => 1.98868727684021 ) [4241] => Array ( [0] => 23871 [1] => 0 ) [4242] => Array ( [0] => 23895 [1] => 0 ) [4243] => Array ( [0] => 23876 [1] => 0 ) [4244] => Array ( [0] => 23880 [1] => 0 ) [4245] => Array ( [0] => 23884 [1] => 0 ) [4246] => Array ( [0] => 23850 [1] => 0 ) [4247] => Array ( [0] => 23843 [1] => 0 ) [4248] => Array ( [0] => 23784 [1] => 0 ) [4249] => Array ( [0] => 23861 [1] => 0 ) [4250] => Array ( [0] => 23831 [1] => 0 ) [4251] => Array ( [0] => 23838 [1] => 0 ) [4252] => Array ( [0] => 23821 [1] => 0 ) [4253] => Array ( [0] => 23788 [1] => 0.9230172038078308 ) [4254] => Array ( [0] => 23780 [1] => 0 ) [4255] => Array ( [0] => 23810 [1] => 0.8064997792243958 ) [4256] => Array ( [0] => 23801 [1] => 0 ) [4257] => Array ( [0] => 23746 [1] => 0.43101200461387634 ) [4258] => Array ( [0] => 23737 [1] => 0.7006974816322327 ) [4259] => Array ( [0] => 23732 [1] => 0 ) [4260] => Array ( [0] => 23726 [1] => 3.4937493801116943 ) [4261] => Array ( [0] => 23721 [1] => 2.8438100814819336 ) [4262] => Array ( [0] => 23715 [1] => 0 ) [4263] => Array ( [0] => 23711 [1] => 0 ) [4264] => Array ( [0] => 23693 [1] => 0 ) [4265] => Array ( [0] => 23688 [1] => 0.41158944368362427 ) [4266] => Array ( [0] => 23681 [1] => 0 ) [4267] => Array ( [0] => 23670 [1] => 0.5780477523803711 ) [4268] => Array ( [0] => 23652 [1] => 0 ) [4269] => Array ( [0] => 23627 [1] => 0.46625298261642456 ) [4270] => Array ( [0] => 23636 [1] => 0 ) [4271] => Array ( [0] => 23662 [1] => 0.9136044383049011 ) [4272] => Array ( [0] => 23631 [1] => 0.9502586126327515 ) [4273] => Array ( [0] => 23623 [1] => 0 ) [4274] => Array ( [0] => 23641 [1] => 0 ) [4275] => Array ( [0] => 23605 [1] => 0 ) [4276] => Array ( [0] => 23582 [1] => 0 ) [4277] => Array ( [0] => 23598 [1] => 0 ) [4278] => Array ( [0] => 23534 [1] => 0 ) [4279] => Array ( [0] => 23570 [1] => 0 ) [4280] => Array ( [0] => 23542 [1] => 0 ) [4281] => Array ( [0] => 23576 [1] => 0 ) [4282] => Array ( [0] => 23563 [1] => 0 ) [4283] => Array ( [0] => 23523 [1] => 0 ) [4284] => Array ( [0] => 23538 [1] => 0 ) [4285] => Array ( [0] => 23527 [1] => 0 ) [4286] => Array ( [0] => 23546 [1] => 0 ) [4287] => Array ( [0] => 23519 [1] => 0 ) [4288] => Array ( [0] => 23501 [1] => 0 ) [4289] => Array ( [0] => 23496 [1] => 0 ) [4290] => Array ( [0] => 23492 [1] => 0 ) [4291] => Array ( [0] => 23507 [1] => 0 ) [4292] => Array ( [0] => 23483 [1] => 0 ) [4293] => Array ( [0] => 23477 [1] => 0 ) [4294] => Array ( [0] => 23444 [1] => 0 ) [4295] => Array ( [0] => 23404 [1] => 0 ) [4296] => Array ( [0] => 23455 [1] => 0 ) [4297] => Array ( [0] => 23439 [1] => 0 ) [4298] => Array ( [0] => 23363 [1] => 0 ) [4299] => Array ( [0] => 23408 [1] => 2.743450403213501 ) [4300] => Array ( [0] => 23449 [1] => 0 ) [4301] => Array ( [0] => 23394 [1] => 0 ) [4302] => Array ( [0] => 23428 [1] => 0 ) [4303] => Array ( [0] => 23413 [1] => 0 ) [4304] => Array ( [0] => 23390 [1] => 0 ) [4305] => Array ( [0] => 23349 [1] => 0 ) [4306] => Array ( [0] => 23316 [1] => 0.385768860578537 ) [4307] => Array ( [0] => 23353 [1] => 0 ) [4308] => Array ( [0] => 23368 [1] => 4.443894863128662 ) [4309] => Array ( [0] => 23360 [1] => 0 ) [4310] => Array ( [0] => 23375 [1] => 0.5082835555076599 ) [4311] => Array ( [0] => 23324 [1] => 0 ) [4312] => Array ( [0] => 23339 [1] => 0 ) [4313] => Array ( [0] => 23333 [1] => 0 ) [4314] => Array ( [0] => 23328 [1] => 0 ) [4315] => Array ( [0] => 23312 [1] => 0 ) [4316] => Array ( [0] => 23306 [1] => 1.5279515981674194 ) [4317] => Array ( [0] => 23294 [1] => 0 ) [4318] => Array ( [0] => 23282 [1] => 1.264268398284912 ) [4319] => Array ( [0] => 23278 [1] => 0 ) [4320] => Array ( [0] => 23274 [1] => 0 ) [4321] => Array ( [0] => 23268 [1] => 0.45902079343795776 ) [4322] => Array ( [0] => 23263 [1] => 0 ) [4323] => Array ( [0] => 23217 [1] => 0 ) [4324] => Array ( [0] => 23222 [1] => 5.190609455108643 ) [4325] => Array ( [0] => 23180 [1] => 0.7794406414031982 ) [4326] => Array ( [0] => 23166 [1] => 1.0189672708511353 ) [4327] => Array ( [0] => 23193 [1] => 0 ) [4328] => Array ( [0] => 23247 [1] => 0 ) [4329] => Array ( [0] => 23238 [1] => 0.8326367139816284 ) [4330] => Array ( [0] => 23198 [1] => 0 ) [4331] => Array ( [0] => 23226 [1] => 0 ) [4332] => Array ( [0] => 23209 [1] => 0 ) [4333] => Array ( [0] => 23184 [1] => 0 ) [4334] => Array ( [0] => 23161 [1] => 0.4247925877571106 ) [4335] => Array ( [0] => 23152 [1] => 0.5227605700492859 ) [4336] => Array ( [0] => 23148 [1] => 0 ) [4337] => Array ( [0] => 23141 [1] => 0 ) [4338] => Array ( [0] => 23137 [1] => 1.3558164834976196 ) [4339] => Array ( [0] => 23131 [1] => 0 ) [4340] => Array ( [0] => 23127 [1] => 0 ) [4341] => Array ( [0] => 23123 [1] => 1.1369051933288574 ) [4342] => Array ( [0] => 23119 [1] => 0 ) [4343] => Array ( [0] => 23087 [1] => 0 ) [4344] => Array ( [0] => 23108 [1] => 0 ) [4345] => Array ( [0] => 23078 [1] => 0.4377819895744324 ) [4346] => Array ( [0] => 23102 [1] => 0 ) [4347] => Array ( [0] => 23092 [1] => 0 ) [4348] => Array ( [0] => 23007 [1] => 0.701865553855896 ) [4349] => Array ( [0] => 23027 [1] => 0 ) [4350] => Array ( [0] => 23011 [1] => 0 ) [4351] => Array ( [0] => 22943 [1] => 0 ) [4352] => Array ( [0] => 22998 [1] => 0 ) [4353] => Array ( [0] => 23015 [1] => 0 ) [4354] => Array ( [0] => 23003 [1] => 0.4784410893917084 ) [4355] => Array ( [0] => 23058 [1] => 0.5102964043617249 ) [4356] => Array ( [0] => 23047 [1] => 0 ) [4357] => Array ( [0] => 22952 [1] => 0.22189877927303314 ) [4358] => Array ( [0] => 23040 [1] => 0 ) [4359] => Array ( [0] => 23031 [1] => 1.1294060945510864 ) [4360] => Array ( [0] => 22933 [1] => 0 ) [4361] => Array ( [0] => 22984 [1] => 0 ) [4362] => Array ( [0] => 22939 [1] => 0 ) [4363] => Array ( [0] => 22959 [1] => 0 ) [4364] => Array ( [0] => 22929 [1] => 0 ) [4365] => Array ( [0] => 22923 [1] => 0.345748633146286 ) [4366] => Array ( [0] => 22914 [1] => 0 ) [4367] => Array ( [0] => 22910 [1] => 0 ) [4368] => Array ( [0] => 22895 [1] => 0.515563428401947 ) [4369] => Array ( [0] => 22904 [1] => 0 ) [4370] => Array ( [0] => 22899 [1] => 0 ) [4371] => Array ( [0] => 22845 [1] => 0 ) [4372] => Array ( [0] => 22814 [1] => 0 ) [4373] => Array ( [0] => 22810 [1] => 0.7535372972488403 ) [4374] => Array ( [0] => 22863 [1] => 0 ) [4375] => Array ( [0] => 22880 [1] => 0 ) [4376] => Array ( [0] => 22876 [1] => 0.6050077676773071 ) [4377] => Array ( [0] => 22869 [1] => 2.2771456241607666 ) [4378] => Array ( [0] => 22818 [1] => 0 ) [4379] => Array ( [0] => 22777 [1] => 0 ) [4380] => Array ( [0] => 22834 [1] => 0.9201593399047852 ) [4381] => Array ( [0] => 22824 [1] => 1.2264324426651 ) [4382] => Array ( [0] => 22792 [1] => 0 ) [4383] => Array ( [0] => 22773 [1] => 0 ) [4384] => Array ( [0] => 22744 [1] => 0 ) [4385] => Array ( [0] => 22755 [1] => 0 ) [4386] => Array ( [0] => 22750 [1] => 0 ) [4387] => Array ( [0] => 22694 [1] => 0 ) [4388] => Array ( [0] => 22728 [1] => 0.823138415813446 ) [4389] => Array ( [0] => 22701 [1] => 2.450762987136841 ) [4390] => Array ( [0] => 22711 [1] => 0 ) [4391] => Array ( [0] => 22690 [1] => 0 ) [4392] => Array ( [0] => 22645 [1] => 0 ) [4393] => Array ( [0] => 22673 [1] => 0 ) [4394] => Array ( [0] => 22669 [1] => 0 ) [4395] => Array ( [0] => 22657 [1] => 0 ) [4396] => Array ( [0] => 22664 [1] => 0.978614091873169 ) [4397] => Array ( [0] => 22647 [1] => 0.5475887060165405 ) [4398] => Array ( [0] => 22637 [1] => 0 ) [4399] => Array ( [0] => 22624 [1] => 0 ) [4400] => Array ( [0] => 22610 [1] => 0 ) [4401] => Array ( [0] => 22596 [1] => 0 ) [4402] => Array ( [0] => 22581 [1] => 0 ) [4403] => Array ( [0] => 22590 [1] => 0 ) [4404] => Array ( [0] => 22602 [1] => 0 ) [4405] => Array ( [0] => 22585 [1] => 0.6051083207130432 ) [4406] => Array ( [0] => 22573 [1] => 0 ) [4407] => Array ( [0] => 22554 [1] => 3.081765651702881 ) [4408] => Array ( [0] => 22550 [1] => 0.6969903111457825 ) [4409] => Array ( [0] => 22560 [1] => 0 ) [4410] => Array ( [0] => 22506 [1] => 0.583136260509491 ) [4411] => Array ( [0] => 22538 [1] => 0 ) [4412] => Array ( [0] => 22532 [1] => 0 ) [4413] => Array ( [0] => 22526 [1] => 0 ) [4414] => Array ( [0] => 22501 [1] => 0 ) [4415] => Array ( [0] => 22518 [1] => 0 ) [4416] => Array ( [0] => 22498 [1] => 0 ) [4417] => Array ( [0] => 22468 [1] => 0 ) [4418] => Array ( [0] => 22490 [1] => 0.774150550365448 ) [4419] => Array ( [0] => 22457 [1] => 0 ) [4420] => Array ( [0] => 22481 [1] => 0 ) [4421] => Array ( [0] => 22453 [1] => 0 ) [4422] => Array ( [0] => 22462 [1] => 0 ) [4423] => Array ( [0] => 22442 [1] => 0.4853336215019226 ) [4424] => Array ( [0] => 22447 [1] => 0 ) [4425] => Array ( [0] => 22436 [1] => 0 ) [4426] => Array ( [0] => 22400 [1] => 0 ) [4427] => Array ( [0] => 22431 [1] => 0 ) [4428] => Array ( [0] => 22420 [1] => 0 ) [4429] => Array ( [0] => 22413 [1] => 0 ) [4430] => Array ( [0] => 22405 [1] => 0 ) [4431] => Array ( [0] => 22395 [1] => 0 ) [4432] => Array ( [0] => 22386 [1] => 1.8106311559677124 ) [4433] => Array ( [0] => 22380 [1] => 0 ) [4434] => Array ( [0] => 22375 [1] => 0 ) [4435] => Array ( [0] => 22367 [1] => 0 ) [4436] => Array ( [0] => 22345 [1] => 0 ) [4437] => Array ( [0] => 22351 [1] => 0 ) [4438] => Array ( [0] => 22347 [1] => 0 ) [4439] => Array ( [0] => 22340 [1] => 0 ) [4440] => Array ( [0] => 22326 [1] => 0 ) [4441] => Array ( [0] => 22303 [1] => 0 ) [4442] => Array ( [0] => 22292 [1] => 0 ) [4443] => Array ( [0] => 22298 [1] => 0.9262861609458923 ) [4444] => Array ( [0] => 22288 [1] => 0.46962615847587585 ) [4445] => Array ( [0] => 22314 [1] => 0 ) [4446] => Array ( [0] => 22278 [1] => 0.1571453958749771 ) [4447] => Array ( [0] => 22281 [1] => 0 ) [4448] => Array ( [0] => 22261 [1] => 0 ) [4449] => Array ( [0] => 22201 [1] => 0 ) [4450] => Array ( [0] => 22110 [1] => 1.5891841650009155 ) [4451] => Array ( [0] => 22228 [1] => 0 ) [4452] => Array ( [0] => 22238 [1] => 0 ) [4453] => Array ( [0] => 22234 [1] => 0 ) [4454] => Array ( [0] => 22222 [1] => 0 ) [4455] => Array ( [0] => 22245 [1] => 0 ) [4456] => Array ( [0] => 22219 [1] => 0 ) [4457] => Array ( [0] => 22205 [1] => 0 ) [4458] => Array ( [0] => 22194 [1] => 0 ) [4459] => Array ( [0] => 22188 [1] => 0 ) [4460] => Array ( [0] => 22180 [1] => 1.720461130142212 ) [4461] => Array ( [0] => 22175 [1] => 0 ) [4462] => Array ( [0] => 22167 [1] => 0 ) [4463] => Array ( [0] => 22163 [1] => 0 ) [4464] => Array ( [0] => 22156 [1] => 0 ) [4465] => Array ( [0] => 22085 [1] => 0 ) [4466] => Array ( [0] => 22143 [1] => 0 ) [4467] => Array ( [0] => 22130 [1] => 0 ) [4468] => Array ( [0] => 22125 [1] => 0.3565516769886017 ) [4469] => Array ( [0] => 22121 [1] => 0 ) [4470] => Array ( [0] => 22116 [1] => 0 ) [4471] => Array ( [0] => 22099 [1] => 0 ) [4472] => Array ( [0] => 22093 [1] => 0 ) [4473] => Array ( [0] => 22061 [1] => 0.5473751425743103 ) [4474] => Array ( [0] => 22077 [1] => 0 ) [4475] => Array ( [0] => 22070 [1] => 0 ) [4476] => Array ( [0] => 22066 [1] => 0 ) [4477] => Array ( [0] => 22055 [1] => 2.21836519241333 ) [4478] => Array ( [0] => 22044 [1] => 1.9332549571990967 ) [4479] => Array ( [0] => 22037 [1] => 0 ) [4480] => Array ( [0] => 22022 [1] => 0 ) [4481] => Array ( [0] => 22029 [1] => 0 ) [4482] => Array ( [0] => 22013 [1] => 0 ) [4483] => Array ( [0] => 22009 [1] => 0.24357683956623077 ) [4484] => Array ( [0] => 22003 [1] => 0 ) [4485] => Array ( [0] => 21998 [1] => 0 ) [4486] => Array ( [0] => 21994 [1] => 0 ) [4487] => Array ( [0] => 21950 [1] => 0 ) [4488] => Array ( [0] => 21980 [1] => 0 ) [4489] => Array ( [0] => 21973 [1] => 0 ) [4490] => Array ( [0] => 21939 [1] => 0 ) [4491] => Array ( [0] => 21956 [1] => 0 ) [4492] => Array ( [0] => 21928 [1] => 0 ) [4493] => Array ( [0] => 21936 [1] => 0 ) [4494] => Array ( [0] => 21924 [1] => 0 ) [4495] => Array ( [0] => 21919 [1] => 0 ) [4496] => Array ( [0] => 21889 [1] => 0 ) [4497] => Array ( [0] => 21872 [1] => 0.4859274625778198 ) [4498] => Array ( [0] => 21898 [1] => 0 ) [4499] => Array ( [0] => 21880 [1] => 2.1921892166137695 ) [4500] => Array ( [0] => 21858 [1] => 0 ) [4501] => Array ( [0] => 21854 [1] => 0 ) [4502] => Array ( [0] => 21848 [1] => 0 ) [4503] => Array ( [0] => 21805 [1] => 1.5250775814056396 ) [4504] => Array ( [0] => 21826 [1] => 0 ) [4505] => Array ( [0] => 21834 [1] => 1.3315333127975464 ) [4506] => Array ( [0] => 21831 [1] => 0 ) [4507] => Array ( [0] => 21797 [1] => 0 ) [4508] => Array ( [0] => 21792 [1] => 0 ) [4509] => Array ( [0] => 21810 [1] => 0 ) [4510] => Array ( [0] => 21782 [1] => 0 ) [4511] => Array ( [0] => 21764 [1] => 0.7232312560081482 ) [4512] => Array ( [0] => 21741 [1] => 0 ) [4513] => Array ( [0] => 21753 [1] => 0.7328506708145142 ) [4514] => Array ( [0] => 21760 [1] => 0 ) [4515] => Array ( [0] => 21746 [1] => 0 ) [4516] => Array ( [0] => 21736 [1] => 0.3864782154560089 ) [4517] => Array ( [0] => 21677 [1] => 0 ) [4518] => Array ( [0] => 21729 [1] => 1.2561532258987427 ) [4519] => Array ( [0] => 21719 [1] => 0 ) [4520] => Array ( [0] => 21696 [1] => 0 ) [4521] => Array ( [0] => 21711 [1] => 0 ) [4522] => Array ( [0] => 21681 [1] => 0 ) [4523] => Array ( [0] => 21668 [1] => 0 ) [4524] => Array ( [0] => 21673 [1] => 0 ) [4525] => Array ( [0] => 21686 [1] => 0 ) [4526] => Array ( [0] => 21639 [1] => 0 ) [4527] => Array ( [0] => 21662 [1] => 0 ) [4528] => Array ( [0] => 21635 [1] => 0.4918030798435211 ) [4529] => Array ( [0] => 21579 [1] => 0 ) [4530] => Array ( [0] => 21630 [1] => 3.85874605178833 ) [4531] => Array ( [0] => 21646 [1] => 0 ) [4532] => Array ( [0] => 21624 [1] => 1.058272123336792 ) [4533] => Array ( [0] => 21601 [1] => 0 ) [4534] => Array ( [0] => 21593 [1] => 0 ) [4535] => Array ( [0] => 21586 [1] => 0 ) [4536] => Array ( [0] => 21574 [1] => 0 ) [4537] => Array ( [0] => 21566 [1] => 0.5648730993270874 ) [4538] => Array ( [0] => 21543 [1] => 0 ) [4539] => Array ( [0] => 21538 [1] => 0 ) [4540] => Array ( [0] => 21533 [1] => 1.7061583995819092 ) [4541] => Array ( [0] => 21556 [1] => 1.1242746114730835 ) [4542] => Array ( [0] => 21494 [1] => 0.823503315448761 ) [4543] => Array ( [0] => 21471 [1] => 0 ) [4544] => Array ( [0] => 21489 [1] => 0 ) [4545] => Array ( [0] => 21500 [1] => 0 ) [4546] => Array ( [0] => 21458 [1] => 0 ) [4547] => Array ( [0] => 21477 [1] => 1.9114658832550049 ) [4548] => Array ( [0] => 21447 [1] => 0 ) [4549] => Array ( [0] => 21439 [1] => 0.43289047479629517 ) [4550] => Array ( [0] => 21445 [1] => 0 ) [4551] => Array ( [0] => 21433 [1] => 0 ) [4552] => Array ( [0] => 21424 [1] => 0 ) [4553] => Array ( [0] => 21416 [1] => 0.8507314920425415 ) [4554] => Array ( [0] => 21407 [1] => 0 ) [4555] => Array ( [0] => 21306 [1] => 0 ) [4556] => Array ( [0] => 21401 [1] => 1.9295508861541748 ) [4557] => Array ( [0] => 21393 [1] => 0.8984187245368958 ) [4558] => Array ( [0] => 21389 [1] => 0 ) [4559] => Array ( [0] => 21377 [1] => 0 ) [4560] => Array ( [0] => 21370 [1] => 0 ) [4561] => Array ( [0] => 21365 [1] => 0 ) [4562] => Array ( [0] => 21358 [1] => 0.911084771156311 ) [4563] => Array ( [0] => 21347 [1] => 2.0997743606567383 ) [4564] => Array ( [0] => 21202 [1] => 2.0888447761535645 ) [4565] => Array ( [0] => 21352 [1] => 0 ) [4566] => Array ( [0] => 21341 [1] => 0.2084939330816269 ) [4567] => Array ( [0] => 21294 [1] => 0 ) [4568] => Array ( [0] => 21325 [1] => 0 ) [4569] => Array ( [0] => 21333 [1] => 0 ) [4570] => Array ( [0] => 21283 [1] => 0.2567591369152069 ) [4571] => Array ( [0] => 21277 [1] => 0.5039592385292053 ) [4572] => Array ( [0] => 21267 [1] => 1.5240877866744995 ) [4573] => Array ( [0] => 21261 [1] => 0.5341063141822815 ) [4574] => Array ( [0] => 21190 [1] => 0 ) [4575] => Array ( [0] => 21194 [1] => 0 ) [4576] => Array ( [0] => 21198 [1] => 0 ) [4577] => Array ( [0] => 21210 [1] => 0 ) [4578] => Array ( [0] => 21125 [1] => 0 ) [4579] => Array ( [0] => 21215 [1] => 0 ) [4580] => Array ( [0] => 21162 [1] => 0 ) [4581] => Array ( [0] => 21175 [1] => 0 ) [4582] => Array ( [0] => 21153 [1] => 0.6790497303009033 ) [4583] => Array ( [0] => 21149 [1] => 0 ) [4584] => Array ( [0] => 21139 [1] => 0 ) [4585] => Array ( [0] => 21117 [1] => 0 ) [4586] => Array ( [0] => 21110 [1] => 0 ) [4587] => Array ( [0] => 21132 [1] => 0 ) [4588] => Array ( [0] => 21101 [1] => 0 ) [4589] => Array ( [0] => 21094 [1] => 0 ) [4590] => Array ( [0] => 21075 [1] => 0 ) [4591] => Array ( [0] => 21064 [1] => 0 ) [4592] => Array ( [0] => 21081 [1] => 0 ) [4593] => Array ( [0] => 21070 [1] => 2.819220781326294 ) [4594] => Array ( [0] => 21047 [1] => 0 ) [4595] => Array ( [0] => 21052 [1] => 1.364641547203064 ) [4596] => Array ( [0] => 21034 [1] => 0 ) [4597] => Array ( [0] => 21005 [1] => 0 ) [4598] => Array ( [0] => 21022 [1] => 0 ) [4599] => Array ( [0] => 21012 [1] => 0 ) [4600] => Array ( [0] => 21000 [1] => 0 ) [4601] => Array ( [0] => 20980 [1] => 0 ) [4602] => Array ( [0] => 20969 [1] => 1.4050847291946411 ) [4603] => Array ( [0] => 20975 [1] => 0 ) [4604] => Array ( [0] => 20964 [1] => 0.7355102300643921 ) [4605] => Array ( [0] => 20953 [1] => 1.2044188976287842 ) [4606] => Array ( [0] => 20929 [1] => 3.237989902496338 ) [4607] => Array ( [0] => 20937 [1] => 0 ) [4608] => Array ( [0] => 20941 [1] => 0.5194190144538879 ) [4609] => Array ( [0] => 20924 [1] => 0 ) [4610] => Array ( [0] => 20912 [1] => 0 ) [4611] => Array ( [0] => 20916 [1] => 0 ) [4612] => Array ( [0] => 20903 [1] => 0 ) [4613] => Array ( [0] => 20898 [1] => 0 ) [4614] => Array ( [0] => 20894 [1] => 0 ) [4615] => Array ( [0] => 20875 [1] => 0 ) [4616] => Array ( [0] => 20871 [1] => 0 ) [4617] => Array ( [0] => 20837 [1] => 0 ) [4618] => Array ( [0] => 20830 [1] => 0.3505452871322632 ) [4619] => Array ( [0] => 20864 [1] => 0 ) [4620] => Array ( [0] => 20813 [1] => 0 ) [4621] => Array ( [0] => 20860 [1] => 1.1018909215927124 ) [4622] => Array ( [0] => 20855 [1] => 0.5182552337646484 ) [4623] => Array ( [0] => 20847 [1] => 0.6514794230461121 ) [4624] => Array ( [0] => 20819 [1] => 0 ) [4625] => Array ( [0] => 20786 [1] => 0 ) [4626] => Array ( [0] => 20825 [1] => 0 ) [4627] => Array ( [0] => 20797 [1] => 2.4769275188446045 ) [4628] => Array ( [0] => 20793 [1] => 0 ) [4629] => Array ( [0] => 20762 [1] => 0 ) [4630] => Array ( [0] => 20772 [1] => 0.6208202242851257 ) [4631] => Array ( [0] => 20744 [1] => 0 ) [4632] => Array ( [0] => 20740 [1] => 0 ) [4633] => Array ( [0] => 20750 [1] => 0 ) [4634] => Array ( [0] => 20730 [1] => 0 ) [4635] => Array ( [0] => 20699 [1] => 0 ) [4636] => Array ( [0] => 20722 [1] => 0 ) [4637] => Array ( [0] => 20715 [1] => 0 ) [4638] => Array ( [0] => 20705 [1] => 0 ) [4639] => Array ( [0] => 20694 [1] => 0 ) [4640] => Array ( [0] => 20687 [1] => 0 ) [4641] => Array ( [0] => 20639 [1] => 0 ) [4642] => Array ( [0] => 20668 [1] => 0 ) [4643] => Array ( [0] => 20656 [1] => 0 ) [4644] => Array ( [0] => 20634 [1] => 0 ) [4645] => Array ( [0] => 20618 [1] => 0 ) [4646] => Array ( [0] => 20609 [1] => 4.784562587738037 ) [4647] => Array ( [0] => 20645 [1] => 0 ) [4648] => Array ( [0] => 20628 [1] => 0 ) [4649] => Array ( [0] => 20542 [1] => 0 ) [4650] => Array ( [0] => 20567 [1] => 1.1840311288833618 ) [4651] => Array ( [0] => 20595 [1] => 0 ) [4652] => Array ( [0] => 20537 [1] => 0 ) [4653] => Array ( [0] => 20562 [1] => 0 ) [4654] => Array ( [0] => 20575 [1] => 0 ) [4655] => Array ( [0] => 20553 [1] => 1.2672394514083862 ) [4656] => Array ( [0] => 20522 [1] => 0 ) [4657] => Array ( [0] => 20457 [1] => 0 ) [4658] => Array ( [0] => 20386 [1] => 0 ) [4659] => Array ( [0] => 20488 [1] => 1.6151999235153198 ) [4660] => Array ( [0] => 20505 [1] => 1.0260363817214966 ) [4661] => Array ( [0] => 20483 [1] => 0 ) [4662] => Array ( [0] => 20462 [1] => 0 ) [4663] => Array ( [0] => 20468 [1] => 0.6432095170021057 ) [4664] => Array ( [0] => 20398 [1] => 0 ) [4665] => Array ( [0] => 20435 [1] => 0 ) [4666] => Array ( [0] => 20423 [1] => 0 ) [4667] => Array ( [0] => 20409 [1] => 0 ) [4668] => Array ( [0] => 20384 [1] => 0 ) [4669] => Array ( [0] => 20354 [1] => 0 ) [4670] => Array ( [0] => 20373 [1] => 0 ) [4671] => Array ( [0] => 20369 [1] => 1.4901374578475952 ) [4672] => Array ( [0] => 20334 [1] => 0.6179589033126831 ) [4673] => Array ( [0] => 20338 [1] => 0 ) [4674] => Array ( [0] => 20316 [1] => 0 ) [4675] => Array ( [0] => 20326 [1] => 0 ) [4676] => Array ( [0] => 20308 [1] => 0 ) [4677] => Array ( [0] => 20287 [1] => 1.0129412412643433 ) [4678] => Array ( [0] => 20185 [1] => 0 ) [4679] => Array ( [0] => 20190 [1] => 0 ) [4680] => Array ( [0] => 20362 [1] => 0.45188331604003906 ) [4681] => Array ( [0] => 20212 [1] => 0.7898846864700317 ) [4682] => Array ( [0] => 20274 [1] => 0.9890525341033936 ) [4683] => Array ( [0] => 20262 [1] => 0.6330381035804749 ) [4684] => Array ( [0] => 20239 [1] => 0 ) [4685] => Array ( [0] => 20228 [1] => 0 ) [4686] => Array ( [0] => 20217 [1] => 0 ) [4687] => Array ( [0] => 20223 [1] => 0.44391316175460815 ) [4688] => Array ( [0] => 20203 [1] => 0 ) [4689] => Array ( [0] => 20178 [1] => 1.7206323146820068 ) [4690] => Array ( [0] => 20069 [1] => 0 ) [4691] => Array ( [0] => 20166 [1] => 0 ) [4692] => Array ( [0] => 20111 [1] => 0 ) [4693] => Array ( [0] => 20160 [1] => 0 ) [4694] => Array ( [0] => 20134 [1] => 0 ) [4695] => Array ( [0] => 20144 [1] => 0 ) [4696] => Array ( [0] => 20079 [1] => 0 ) [4697] => Array ( [0] => 20122 [1] => 0 ) [4698] => Array ( [0] => 20116 [1] => 0 ) [4699] => Array ( [0] => 20086 [1] => 0 ) [4700] => Array ( [0] => 20090 [1] => 0 ) [4701] => Array ( [0] => 20065 [1] => 0 ) [4702] => Array ( [0] => 20050 [1] => 1.3602055311203003 ) [4703] => Array ( [0] => 20043 [1] => 0 ) [4704] => Array ( [0] => 20031 [1] => 0 ) [4705] => Array ( [0] => 20026 [1] => 0.7435822486877441 ) [4706] => Array ( [0] => 19996 [1] => 1.634563684463501 ) [4707] => Array ( [0] => 20017 [1] => 0 ) [4708] => Array ( [0] => 20002 [1] => 0 ) [4709] => Array ( [0] => 19986 [1] => 0 ) [4710] => Array ( [0] => 19911 [1] => 0 ) [4711] => Array ( [0] => 19990 [1] => 0 ) [4712] => Array ( [0] => 19938 [1] => 0.35455629229545593 ) [4713] => Array ( [0] => 19964 [1] => 0 ) [4714] => Array ( [0] => 19932 [1] => 1.1919236183166504 ) [4715] => Array ( [0] => 19907 [1] => 0 ) [4716] => Array ( [0] => 19948 [1] => 0 ) [4717] => Array ( [0] => 19929 [1] => 0.9536271691322327 ) [4718] => Array ( [0] => 19923 [1] => 0 ) [4719] => Array ( [0] => 19919 [1] => 0 ) [4720] => Array ( [0] => 19901 [1] => 0 ) [4721] => Array ( [0] => 19889 [1] => 0 ) [4722] => Array ( [0] => 19874 [1] => 0 ) [4723] => Array ( [0] => 19779 [1] => 0 ) [4724] => Array ( [0] => 19851 [1] => 0 ) [4725] => Array ( [0] => 19846 [1] => 1.646652340888977 ) [4726] => Array ( [0] => 19857 [1] => 0 ) [4727] => Array ( [0] => 19829 [1] => 0 ) [4728] => Array ( [0] => 19836 [1] => 0 ) [4729] => Array ( [0] => 19809 [1] => 0 ) [4730] => Array ( [0] => 19792 [1] => 0 ) [4731] => Array ( [0] => 19784 [1] => 2.4055018424987793 ) [4732] => Array ( [0] => 19756 [1] => 0 ) [4733] => Array ( [0] => 19761 [1] => 0 ) [4734] => Array ( [0] => 19765 [1] => 0 ) [4735] => Array ( [0] => 19751 [1] => 0 ) [4736] => Array ( [0] => 19747 [1] => 0 ) [4737] => Array ( [0] => 19740 [1] => 0 ) [4738] => Array ( [0] => 19669 [1] => 0 ) [4739] => Array ( [0] => 19661 [1] => 0 ) [4740] => Array ( [0] => 19719 [1] => 0 ) [4741] => Array ( [0] => 19714 [1] => 0.42647185921669006 ) [4742] => Array ( [0] => 19700 [1] => 0 ) [4743] => Array ( [0] => 19693 [1] => 0 ) [4744] => Array ( [0] => 19682 [1] => 0 ) [4745] => Array ( [0] => 19655 [1] => 0.7637863159179688 ) [4746] => Array ( [0] => 19643 [1] => 0 ) [4747] => Array ( [0] => 19637 [1] => 0 ) [4748] => Array ( [0] => 19609 [1] => 1.2779650688171387 ) [4749] => Array ( [0] => 19627 [1] => 0.6978591680526733 ) [4750] => Array ( [0] => 19620 [1] => 0 ) [4751] => Array ( [0] => 19613 [1] => 0 ) [4752] => Array ( [0] => 19603 [1] => 0 ) [4753] => Array ( [0] => 19596 [1] => 0 ) [4754] => Array ( [0] => 19589 [1] => 0 ) [4755] => Array ( [0] => 19581 [1] => 0 ) [4756] => Array ( [0] => 19574 [1] => 0 ) [4757] => Array ( [0] => 19567 [1] => 0.7398093938827515 ) [4758] => Array ( [0] => 19531 [1] => 0 ) [4759] => Array ( [0] => 19553 [1] => 0 ) [4760] => Array ( [0] => 19542 [1] => 0 ) [4761] => Array ( [0] => 19536 [1] => 0 ) [4762] => Array ( [0] => 19521 [1] => 2.9932687282562256 ) [4763] => Array ( [0] => 19500 [1] => 0.9042966365814209 ) [4764] => Array ( [0] => 19509 [1] => 0 ) [4765] => Array ( [0] => 19438 [1] => 0 ) [4766] => Array ( [0] => 19485 [1] => 0 ) [4767] => Array ( [0] => 19447 [1] => 0.2479662001132965 ) [4768] => Array ( [0] => 19474 [1] => 0 ) [4769] => Array ( [0] => 19466 [1] => 0 ) [4770] => Array ( [0] => 19432 [1] => 0 ) [4771] => Array ( [0] => 19454 [1] => 0 ) [4772] => Array ( [0] => 19428 [1] => 0 ) [4773] => Array ( [0] => 19369 [1] => 0 ) [4774] => Array ( [0] => 19365 [1] => 0.9729658961296082 ) [4775] => Array ( [0] => 19361 [1] => 0 ) [4776] => Array ( [0] => 19414 [1] => 0 ) [4777] => Array ( [0] => 19402 [1] => 0 ) [4778] => Array ( [0] => 19396 [1] => 0 ) [4779] => Array ( [0] => 19329 [1] => 0 ) [4780] => Array ( [0] => 19334 [1] => 0 ) [4781] => Array ( [0] => 19382 [1] => 0 ) [4782] => Array ( [0] => 19378 [1] => 0 ) [4783] => Array ( [0] => 19353 [1] => 0 ) [4784] => Array ( [0] => 19338 [1] => 0 ) [4785] => Array ( [0] => 19318 [1] => 0 ) [4786] => Array ( [0] => 19307 [1] => 0 ) [4787] => Array ( [0] => 19302 [1] => 0 ) [4788] => Array ( [0] => 19313 [1] => 0 ) [4789] => Array ( [0] => 19293 [1] => 0 ) [4790] => Array ( [0] => 19286 [1] => 0 ) [4791] => Array ( [0] => 19280 [1] => 0 ) [4792] => Array ( [0] => 19276 [1] => 0 ) [4793] => Array ( [0] => 19269 [1] => 0 ) [4794] => Array ( [0] => 19259 [1] => 0 ) [4795] => Array ( [0] => 19255 [1] => 0 ) [4796] => Array ( [0] => 19252 [1] => 0 ) [4797] => Array ( [0] => 19238 [1] => 2.6038291454315186 ) [4798] => Array ( [0] => 19235 [1] => 0 ) [4799] => Array ( [0] => 19218 [1] => 0.5268968939781189 ) [4800] => Array ( [0] => 19227 [1] => 0 ) [4801] => Array ( [0] => 19210 [1] => 0 ) [4802] => Array ( [0] => 19206 [1] => 0 ) [4803] => Array ( [0] => 19060 [1] => 0.7041522860527039 ) [4804] => Array ( [0] => 19159 [1] => 1.9406776428222656 ) [4805] => Array ( [0] => 19185 [1] => 3.5263097286224365 ) [4806] => Array ( [0] => 19163 [1] => 0 ) [4807] => Array ( [0] => 19180 [1] => 0 ) [4808] => Array ( [0] => 19138 [1] => 0 ) [4809] => Array ( [0] => 19146 [1] => 0 ) [4810] => Array ( [0] => 19104 [1] => 0.3892953097820282 ) [4811] => Array ( [0] => 19045 [1] => 0.5400351285934448 ) [4812] => Array ( [0] => 19041 [1] => 0 ) [4813] => Array ( [0] => 19121 [1] => 0.9449574947357178 ) [4814] => Array ( [0] => 19115 [1] => 0 ) [4815] => Array ( [0] => 19091 [1] => 0 ) [4816] => Array ( [0] => 19066 [1] => 0 ) [4817] => Array ( [0] => 19076 [1] => 0 ) [4818] => Array ( [0] => 18965 [1] => 0.3369120657444 ) [4819] => Array ( [0] => 18980 [1] => 0 ) [4820] => Array ( [0] => 19028 [1] => 2.5047061443328857 ) [4821] => Array ( [0] => 19022 [1] => 0 ) [4822] => Array ( [0] => 18972 [1] => 1.542585849761963 ) [4823] => Array ( [0] => 18999 [1] => 1.0470532178878784 ) [4824] => Array ( [0] => 18992 [1] => 0 ) [4825] => Array ( [0] => 18985 [1] => 0 ) [4826] => Array ( [0] => 18960 [1] => 0 ) [4827] => Array ( [0] => 18891 [1] => 0 ) [4828] => Array ( [0] => 18957 [1] => 0.9005415439605713 ) [4829] => Array ( [0] => 18949 [1] => 0 ) [4830] => Array ( [0] => 18915 [1] => 0 ) [4831] => Array ( [0] => 18941 [1] => 0 ) [4832] => Array ( [0] => 18933 [1] => 0.5868574976921082 ) [4833] => Array ( [0] => 18909 [1] => 0 ) [4834] => Array ( [0] => 18883 [1] => 0 ) [4835] => Array ( [0] => 18519 [1] => 0 ) [4836] => Array ( [0] => 18879 [1] => 1.0189108848571777 ) [4837] => Array ( [0] => 18871 [1] => 0.519098162651062 ) [4838] => Array ( [0] => 18846 [1] => 1.0029935836791992 ) [4839] => Array ( [0] => 18833 [1] => 0 ) [4840] => Array ( [0] => 18860 [1] => 0 ) [4841] => Array ( [0] => 18841 [1] => 0.327190637588501 ) [4842] => Array ( [0] => 18782 [1] => 0 ) [4843] => Array ( [0] => 18821 [1] => 0 ) [4844] => Array ( [0] => 18777 [1] => 0 ) [4845] => Array ( [0] => 18768 [1] => 0 ) [4846] => Array ( [0] => 18806 [1] => 0 ) [4847] => Array ( [0] => 18788 [1] => 0 ) [4848] => Array ( [0] => 18795 [1] => 0 ) [4849] => Array ( [0] => 18765 [1] => 0 ) [4850] => Array ( [0] => 18758 [1] => 0 ) [4851] => Array ( [0] => 18772 [1] => 0 ) [4852] => Array ( [0] => 18753 [1] => 0.38798749446868896 ) [4853] => Array ( [0] => 18745 [1] => 0 ) [4854] => Array ( [0] => 18735 [1] => 0 ) [4855] => Array ( [0] => 18680 [1] => 0 ) [4856] => Array ( [0] => 18686 [1] => 0 ) [4857] => Array ( [0] => 18716 [1] => 0.2623654305934906 ) [4858] => Array ( [0] => 18710 [1] => 0 ) [4859] => Array ( [0] => 18699 [1] => 0 ) [4860] => Array ( [0] => 18690 [1] => 0 ) [4861] => Array ( [0] => 18667 [1] => 0 ) [4862] => Array ( [0] => 18656 [1] => 0.9173088669776917 ) [4863] => Array ( [0] => 18648 [1] => 0 ) [4864] => Array ( [0] => 18620 [1] => 0 ) [4865] => Array ( [0] => 18641 [1] => 0 ) [4866] => Array ( [0] => 18554 [1] => 0 ) [4867] => Array ( [0] => 18632 [1] => 0 ) [4868] => Array ( [0] => 18606 [1] => 0 ) [4869] => Array ( [0] => 18610 [1] => 0 ) [4870] => Array ( [0] => 18602 [1] => 0 ) [4871] => Array ( [0] => 18587 [1] => 0 ) [4872] => Array ( [0] => 18579 [1] => 0 ) [4873] => Array ( [0] => 18563 [1] => 0 ) [4874] => Array ( [0] => 18572 [1] => 0 ) [4875] => Array ( [0] => 18516 [1] => 0 ) [4876] => Array ( [0] => 18539 [1] => 0.5301780700683594 ) [4877] => Array ( [0] => 18400 [1] => 0.5216140747070312 ) [4878] => Array ( [0] => 18502 [1] => 0.7485529184341431 ) [4879] => Array ( [0] => 18481 [1] => 0 ) [4880] => Array ( [0] => 18488 [1] => 0 ) [4881] => Array ( [0] => 18466 [1] => 0 ) [4882] => Array ( [0] => 18459 [1] => 0 ) [4883] => Array ( [0] => 18451 [1] => 0 ) [4884] => Array ( [0] => 18444 [1] => 0 ) [4885] => Array ( [0] => 18430 [1] => 0 ) [4886] => Array ( [0] => 18418 [1] => 0 ) [4887] => Array ( [0] => 18423 [1] => 0.9302764534950256 ) [4888] => Array ( [0] => 18409 [1] => 0 ) [4889] => Array ( [0] => 18318 [1] => 0.13803841173648834 ) [4890] => Array ( [0] => 18381 [1] => 2.2337799072265625 ) [4891] => Array ( [0] => 18388 [1] => 0 ) [4892] => Array ( [0] => 18374 [1] => 0 ) [4893] => Array ( [0] => 18365 [1] => 0 ) [4894] => Array ( [0] => 18330 [1] => 0 ) [4895] => Array ( [0] => 18338 [1] => 0 ) [4896] => Array ( [0] => 18325 [1] => 0 ) [4897] => Array ( [0] => 18314 [1] => 0 ) [4898] => Array ( [0] => 18308 [1] => 0 ) [4899] => Array ( [0] => 18286 [1] => 0 ) [4900] => Array ( [0] => 18282 [1] => 0 ) [4901] => Array ( [0] => 18356 [1] => 0 ) [4902] => Array ( [0] => 18295 [1] => 0.5628530979156494 ) [4903] => Array ( [0] => 18278 [1] => 0 ) [4904] => Array ( [0] => 18260 [1] => 1.8408390283584595 ) [4905] => Array ( [0] => 18269 [1] => 0.9057154655456543 ) [4906] => Array ( [0] => 18247 [1] => 0 ) [4907] => Array ( [0] => 18241 [1] => 0 ) [4908] => Array ( [0] => 18179 [1] => 0 ) [4909] => Array ( [0] => 18235 [1] => 0 ) [4910] => Array ( [0] => 18175 [1] => 0 ) [4911] => Array ( [0] => 18218 [1] => 0 ) [4912] => Array ( [0] => 18209 [1] => 0 ) [4913] => Array ( [0] => 18170 [1] => 0 ) [4914] => Array ( [0] => 18187 [1] => 0 ) [4915] => Array ( [0] => 18149 [1] => 0 ) [4916] => Array ( [0] => 18140 [1] => 0 ) [4917] => Array ( [0] => 18153 [1] => 0 ) [4918] => Array ( [0] => 18133 [1] => 0.5043144822120667 ) [4919] => Array ( [0] => 18127 [1] => 0 ) [4920] => Array ( [0] => 18120 [1] => 0 ) [4921] => Array ( [0] => 18081 [1] => 0 ) [4922] => Array ( [0] => 18114 [1] => 0 ) [4923] => Array ( [0] => 18109 [1] => 0.5718724727630615 ) [4924] => Array ( [0] => 18061 [1] => 0 ) [4925] => Array ( [0] => 18095 [1] => 0 ) [4926] => Array ( [0] => 17823 [1] => 0.40052905678749084 ) [4927] => Array ( [0] => 18072 [1] => 0 ) [4928] => Array ( [0] => 18056 [1] => 0 ) [4929] => Array ( [0] => 17794 [1] => 0 ) [4930] => Array ( [0] => 18076 [1] => 0 ) [4931] => Array ( [0] => 18049 [1] => 0 ) [4932] => Array ( [0] => 17904 [1] => 0 ) [4933] => Array ( [0] => 18040 [1] => 0 ) [4934] => Array ( [0] => 18036 [1] => 1.2025614976882935 ) [4935] => Array ( [0] => 18009 [1] => 0 ) [4936] => Array ( [0] => 18024 [1] => 0 ) [4937] => Array ( [0] => 17913 [1] => 0 ) [4938] => Array ( [0] => 17991 [1] => 0 ) [4939] => Array ( [0] => 17968 [1] => 1.2870218753814697 ) [4940] => Array ( [0] => 17956 [1] => 0 ) [4941] => Array ( [0] => 17829 [1] => 0.7894113063812256 ) [4942] => Array ( [0] => 17909 [1] => 1.7822493314743042 ) [4943] => Array ( [0] => 17900 [1] => 0 ) [4944] => Array ( [0] => 5582 [1] => 0.38334643840789795 ) [4945] => Array ( [0] => 17924 [1] => 0 ) [4946] => Array ( [0] => 17890 [1] => 0 ) [4947] => Array ( [0] => 17884 [1] => 0 ) [4948] => Array ( [0] => 17878 [1] => 0 ) [4949] => Array ( [0] => 17867 [1] => 0 ) [4950] => Array ( [0] => 17860 [1] => 0 ) [4951] => Array ( [0] => 17853 [1] => 0 ) [4952] => Array ( [0] => 17846 [1] => 0 ) [4953] => Array ( [0] => 17835 [1] => 0 ) [4954] => Array ( [0] => 17818 [1] => 0 ) [4955] => Array ( [0] => 17810 [1] => 0.7233585715293884 ) [4956] => Array ( [0] => 17765 [1] => 0 ) [4957] => Array ( [0] => 17783 [1] => 0 ) [4958] => Array ( [0] => 17773 [1] => 2.8139548301696777 ) [4959] => Array ( [0] => 17749 [1] => 0.7871870994567871 ) [4960] => Array ( [0] => 17760 [1] => 0.6335031986236572 ) [4961] => Array ( [0] => 17753 [1] => 0 ) [4962] => Array ( [0] => 17743 [1] => 0 ) [4963] => Array ( [0] => 17727 [1] => 0 ) [4964] => Array ( [0] => 17720 [1] => 0 ) [4965] => Array ( [0] => 17710 [1] => 0 ) [4966] => Array ( [0] => 17700 [1] => 0 ) [4967] => Array ( [0] => 17696 [1] => 0 ) [4968] => Array ( [0] => 17687 [1] => 0.8187775015830994 ) [4969] => Array ( [0] => 17672 [1] => 0.6596906781196594 ) [4970] => Array ( [0] => 17666 [1] => 1.4296998977661133 ) [4971] => Array ( [0] => 17628 [1] => 0.6668509244918823 ) [4972] => Array ( [0] => 17377 [1] => 0 ) [4973] => Array ( [0] => 17657 [1] => 0 ) [4974] => Array ( [0] => 17649 [1] => 0 ) [4975] => Array ( [0] => 17622 [1] => 0 ) [4976] => Array ( [0] => 17615 [1] => 0.7090969681739807 ) [4977] => Array ( [0] => 17558 [1] => 0 ) [4978] => Array ( [0] => 17580 [1] => 0 ) [4979] => Array ( [0] => 17593 [1] => 1.4504245519638062 ) [4980] => Array ( [0] => 17566 [1] => 0 ) [4981] => Array ( [0] => 17548 [1] => 0 ) [4982] => Array ( [0] => 17552 [1] => 1.0014278888702393 ) [4983] => Array ( [0] => 17542 [1] => 2.419111490249634 ) [4984] => Array ( [0] => 17535 [1] => 0 ) [4985] => Array ( [0] => 17499 [1] => 0 ) [4986] => Array ( [0] => 17520 [1] => 0 ) [4987] => Array ( [0] => 17489 [1] => 0.4006747305393219 ) [4988] => Array ( [0] => 17485 [1] => 0 ) [4989] => Array ( [0] => 17468 [1] => 0 ) [4990] => Array ( [0] => 17480 [1] => 0 ) [4991] => Array ( [0] => 17472 [1] => 0 ) [4992] => Array ( [0] => 17460 [1] => 0 ) [4993] => Array ( [0] => 17451 [1] => 0 ) [4994] => Array ( [0] => 17442 [1] => 0 ) [4995] => Array ( [0] => 17431 [1] => 0 ) [4996] => Array ( [0] => 17420 [1] => 0 ) [4997] => Array ( [0] => 17414 [1] => 0 ) [4998] => Array ( [0] => 17391 [1] => 0 ) [4999] => Array ( [0] => 17389 [1] => 0.464506596326828 ) [5000] => Array ( [0] => 17393 [1] => 0 ) [5001] => Array ( [0] => 17365 [1] => 0 ) [5002] => Array ( [0] => 17358 [1] => 0 ) [5003] => Array ( [0] => 17351 [1] => 1.1006330251693726 ) [5004] => Array ( [0] => 17330 [1] => 0.42369407415390015 ) [5005] => Array ( [0] => 17334 [1] => 0 ) [5006] => Array ( [0] => 17344 [1] => 0 ) [5007] => Array ( [0] => 17317 [1] => 0.5235304236412048 ) [5008] => Array ( [0] => 17310 [1] => 0 ) [5009] => Array ( [0] => 17305 [1] => 0 ) [5010] => Array ( [0] => 17297 [1] => 0 ) [5011] => Array ( [0] => 17279 [1] => 0 ) [5012] => Array ( [0] => 17285 [1] => 0 ) [5013] => Array ( [0] => 17222 [1] => 0 ) [5014] => Array ( [0] => 17253 [1] => 1.338881254196167 ) [5015] => Array ( [0] => 17259 [1] => 0 ) [5016] => Array ( [0] => 17233 [1] => 0 ) [5017] => Array ( [0] => 17242 [1] => 0 ) [5018] => Array ( [0] => 17214 [1] => 0 ) [5019] => Array ( [0] => 17208 [1] => 0 ) [5020] => Array ( [0] => 17180 [1] => 1.0010465383529663 ) [5021] => Array ( [0] => 17200 [1] => 0 ) [5022] => Array ( [0] => 17195 [1] => 1.291968584060669 ) [5023] => Array ( [0] => 17190 [1] => 0 ) [5024] => Array ( [0] => 17164 [1] => 0 ) [5025] => Array ( [0] => 17171 [1] => 0 ) [5026] => Array ( [0] => 17175 [1] => 0 ) [5027] => Array ( [0] => 17161 [1] => 0 ) [5028] => Array ( [0] => 17133 [1] => 0.7882555723190308 ) [5029] => Array ( [0] => 17141 [1] => 0 ) [5030] => Array ( [0] => 17147 [1] => 0 ) [5031] => Array ( [0] => 17006 [1] => 1.5094313621520996 ) [5032] => Array ( [0] => 17113 [1] => 0 ) [5033] => Array ( [0] => 17109 [1] => 0 ) [5034] => Array ( [0] => 17096 [1] => 1.6675699949264526 ) [5035] => Array ( [0] => 17087 [1] => 0.7551035284996033 ) [5036] => Array ( [0] => 17091 [1] => 0 ) [5037] => Array ( [0] => 17069 [1] => 0 ) [5038] => Array ( [0] => 17075 [1] => 0 ) [5039] => Array ( [0] => 17055 [1] => 0.5441228747367859 ) [5040] => Array ( [0] => 17050 [1] => 0 ) [5041] => Array ( [0] => 17064 [1] => 0 ) [5042] => Array ( [0] => 17035 [1] => 0 ) [5043] => Array ( [0] => 17040 [1] => 0.3009220361709595 ) [5044] => Array ( [0] => 17017 [1] => 2.2413055896759033 ) [5045] => Array ( [0] => 17012 [1] => 1.4010635614395142 ) [5046] => Array ( [0] => 17003 [1] => 0 ) [5047] => Array ( [0] => 16994 [1] => 0 ) [5048] => Array ( [0] => 16964 [1] => 0 ) [5049] => Array ( [0] => 16899 [1] => 0 ) [5050] => Array ( [0] => 16974 [1] => 0 ) [5051] => Array ( [0] => 16968 [1] => 0 ) [5052] => Array ( [0] => 16947 [1] => 0.5062540173530579 ) [5053] => Array ( [0] => 16892 [1] => 0 ) [5054] => Array ( [0] => 16870 [1] => 0 ) [5055] => Array ( [0] => 16857 [1] => 0 ) [5056] => Array ( [0] => 16888 [1] => 0 ) [5057] => Array ( [0] => 16884 [1] => 0 ) [5058] => Array ( [0] => 16879 [1] => 0.9920521378517151 ) [5059] => Array ( [0] => 16875 [1] => 0 ) [5060] => Array ( [0] => 16913 [1] => 0 ) [5061] => Array ( [0] => 16862 [1] => 0 ) [5062] => Array ( [0] => 16842 [1] => 0 ) [5063] => Array ( [0] => 16838 [1] => 0 ) [5064] => Array ( [0] => 16825 [1] => 0.6068873405456543 ) [5065] => Array ( [0] => 16810 [1] => 0.5078116059303284 ) [5066] => Array ( [0] => 16767 [1] => 0 ) [5067] => Array ( [0] => 16779 [1] => 0 ) [5068] => Array ( [0] => 16785 [1] => 0 ) [5069] => Array ( [0] => 16790 [1] => 0 ) [5070] => Array ( [0] => 16771 [1] => 0 ) [5071] => Array ( [0] => 16763 [1] => 0 ) [5072] => Array ( [0] => 16753 [1] => 0 ) [5073] => Array ( [0] => 16739 [1] => 0 ) [5074] => Array ( [0] => 16733 [1] => 0 ) [5075] => Array ( [0] => 16717 [1] => 0 ) [5076] => Array ( [0] => 16707 [1] => 1.6470553874969482 ) [5077] => Array ( [0] => 16713 [1] => 0 ) [5078] => Array ( [0] => 16701 [1] => 0 ) [5079] => Array ( [0] => 16696 [1] => 0 ) [5080] => Array ( [0] => 16683 [1] => 0 ) [5081] => Array ( [0] => 16679 [1] => 0 ) [5082] => Array ( [0] => 16675 [1] => 0 ) [5083] => Array ( [0] => 16665 [1] => 2.719881534576416 ) [5084] => Array ( [0] => 16657 [1] => 0 ) [5085] => Array ( [0] => 16648 [1] => 0 ) [5086] => Array ( [0] => 16458 [1] => 0.47196221351623535 ) [5087] => Array ( [0] => 16632 [1] => 1.2401498556137085 ) [5088] => Array ( [0] => 16618 [1] => 2.563603639602661 ) [5089] => Array ( [0] => 16614 [1] => 0 ) [5090] => Array ( [0] => 16440 [1] => 0 ) [5091] => Array ( [0] => 16610 [1] => 0 ) [5092] => Array ( [0] => 16604 [1] => 0 ) [5093] => Array ( [0] => 16590 [1] => 0.49157822132110596 ) [5094] => Array ( [0] => 16582 [1] => 0 ) [5095] => Array ( [0] => 16574 [1] => 0 ) [5096] => Array ( [0] => 16447 [1] => 0 ) [5097] => Array ( [0] => 16532 [1] => 0 ) [5098] => Array ( [0] => 16557 [1] => 0 ) [5099] => Array ( [0] => 16444 [1] => 0 ) [5100] => Array ( [0] => 16451 [1] => 0 ) [5101] => Array ( [0] => 16521 [1] => 0 ) [5102] => Array ( [0] => 16512 [1] => 0.8126201033592224 ) [5103] => Array ( [0] => 16508 [1] => 0 ) [5104] => Array ( [0] => 16495 [1] => 1.1065634489059448 ) [5105] => Array ( [0] => 16435 [1] => 0 ) [5106] => Array ( [0] => 16427 [1] => 0 ) [5107] => Array ( [0] => 16420 [1] => 0 ) [5108] => Array ( [0] => 16412 [1] => 0 ) [5109] => Array ( [0] => 16386 [1] => 0 ) [5110] => Array ( [0] => 16252 [1] => 0.4070396423339844 ) [5111] => Array ( [0] => 16372 [1] => 0 ) [5112] => Array ( [0] => 16378 [1] => 0 ) [5113] => Array ( [0] => 16350 [1] => 0 ) [5114] => Array ( [0] => 16365 [1] => 0 ) [5115] => Array ( [0] => 16356 [1] => 0 ) [5116] => Array ( [0] => 16299 [1] => 0 ) [5117] => Array ( [0] => 16294 [1] => 2.9691381454467773 ) [5118] => Array ( [0] => 15924 [1] => 0 ) [5119] => Array ( [0] => 16328 [1] => 0 ) [5120] => Array ( [0] => 16315 [1] => 0 ) [5121] => Array ( [0] => 16287 [1] => 0 ) [5122] => Array ( [0] => 16278 [1] => 1.6199274063110352 ) [5123] => Array ( [0] => 16271 [1] => 1.1059972047805786 ) [5124] => Array ( [0] => 16262 [1] => 0 ) [5125] => Array ( [0] => 16245 [1] => 0 ) [5126] => Array ( [0] => 16233 [1] => 0 ) [5127] => Array ( [0] => 16227 [1] => 0 ) [5128] => Array ( [0] => 16222 [1] => 0.32524412870407104 ) [5129] => Array ( [0] => 16204 [1] => 0 ) [5130] => Array ( [0] => 16213 [1] => 0.26402023434638977 ) [5131] => Array ( [0] => 16195 [1] => 0.7552444934844971 ) [5132] => Array ( [0] => 16187 [1] => 0 ) [5133] => Array ( [0] => 15567 [1] => 0 ) [5134] => Array ( [0] => 16182 [1] => 0 ) [5135] => Array ( [0] => 16169 [1] => 0 ) [5136] => Array ( [0] => 16158 [1] => 2.511453866958618 ) [5137] => Array ( [0] => 16145 [1] => 0 ) [5138] => Array ( [0] => 16141 [1] => 0.569654107093811 ) [5139] => Array ( [0] => 16124 [1] => 0 ) [5140] => Array ( [0] => 16113 [1] => 1.012921929359436 ) [5141] => Array ( [0] => 16117 [1] => 0 ) [5142] => Array ( [0] => 16109 [1] => 0 ) [5143] => Array ( [0] => 16091 [1] => 0 ) [5144] => Array ( [0] => 16083 [1] => 0.4300110936164856 ) [5145] => Array ( [0] => 16054 [1] => 0 ) [5146] => Array ( [0] => 16061 [1] => 2.825113296508789 ) [5147] => Array ( [0] => 16072 [1] => 0 ) [5148] => Array ( [0] => 16046 [1] => 0 ) [5149] => Array ( [0] => 16041 [1] => 0 ) [5150] => Array ( [0] => 16019 [1] => 0 ) [5151] => Array ( [0] => 16024 [1] => 0 ) [5152] => Array ( [0] => 16013 [1] => 0 ) [5153] => Array ( [0] => 16029 [1] => 0 ) [5154] => Array ( [0] => 15980 [1] => 0 ) [5155] => Array ( [0] => 15970 [1] => 0.5842167735099792 ) [5156] => Array ( [0] => 15992 [1] => 0 ) [5157] => Array ( [0] => 15961 [1] => 0 ) [5158] => Array ( [0] => 15948 [1] => 0 ) [5159] => Array ( [0] => 15936 [1] => 0 ) [5160] => Array ( [0] => 15918 [1] => 0.728191614151001 ) [5161] => Array ( [0] => 15910 [1] => 0 ) [5162] => Array ( [0] => 15905 [1] => 0.4854983985424042 ) [5163] => Array ( [0] => 15896 [1] => 1.190976858139038 ) [5164] => Array ( [0] => 15877 [1] => 1.4241586923599243 ) [5165] => Array ( [0] => 15872 [1] => 0 ) [5166] => Array ( [0] => 15890 [1] => 3.5439672470092773 ) [5167] => Array ( [0] => 15863 [1] => 0 ) [5168] => Array ( [0] => 15849 [1] => 0 ) [5169] => Array ( [0] => 15843 [1] => 0 ) [5170] => Array ( [0] => 15867 [1] => 0 ) [5171] => Array ( [0] => 15836 [1] => 0.8511701822280884 ) [5172] => Array ( [0] => 15827 [1] => 1.618209719657898 ) [5173] => Array ( [0] => 15776 [1] => 0 ) [5174] => Array ( [0] => 15814 [1] => 0 ) [5175] => Array ( [0] => 15805 [1] => 0 ) [5176] => Array ( [0] => 15753 [1] => 0 ) [5177] => Array ( [0] => 15785 [1] => 0.9744906425476074 ) [5178] => Array ( [0] => 15792 [1] => 0 ) [5179] => Array ( [0] => 15761 [1] => 0 ) [5180] => Array ( [0] => 15748 [1] => 0 ) [5181] => Array ( [0] => 15767 [1] => 0 ) [5182] => Array ( [0] => 15741 [1] => 0 ) [5183] => Array ( [0] => 15722 [1] => 0 ) [5184] => Array ( [0] => 15726 [1] => 0 ) [5185] => Array ( [0] => 15716 [1] => 0 ) [5186] => Array ( [0] => 15695 [1] => 0 ) [5187] => Array ( [0] => 15689 [1] => 0 ) [5188] => Array ( [0] => 15677 [1] => 0 ) [5189] => Array ( [0] => 15672 [1] => 0 ) [5190] => Array ( [0] => 15667 [1] => 0 ) [5191] => Array ( [0] => 15661 [1] => 2.0166587829589844 ) [5192] => Array ( [0] => 15637 [1] => 1.5690163373947144 ) [5193] => Array ( [0] => 15631 [1] => 0 ) [5194] => Array ( [0] => 15644 [1] => 0 ) [5195] => Array ( [0] => 15625 [1] => 0 ) [5196] => Array ( [0] => 15601 [1] => 0 ) [5197] => Array ( [0] => 15609 [1] => 0.5700303316116333 ) [5198] => Array ( [0] => 15594 [1] => 1.0000038146972656 ) [5199] => Array ( [0] => 15583 [1] => 0 ) [5200] => Array ( [0] => 15589 [1] => 0 ) [5201] => Array ( [0] => 15559 [1] => 1.8017762899398804 ) [5202] => Array ( [0] => 15515 [1] => 0 ) [5203] => Array ( [0] => 15508 [1] => 0 ) [5204] => Array ( [0] => 15541 [1] => 0 ) [5205] => Array ( [0] => 15535 [1] => 1.0475754737854004 ) [5206] => Array ( [0] => 15531 [1] => 0 ) [5207] => Array ( [0] => 15504 [1] => 0 ) [5208] => Array ( [0] => 15499 [1] => 0 ) [5209] => Array ( [0] => 15493 [1] => 0 ) [5210] => Array ( [0] => 15476 [1] => 0.4340786635875702 ) [5211] => Array ( [0] => 15473 [1] => 0 ) [5212] => Array ( [0] => 15465 [1] => 0 ) [5213] => Array ( [0] => 15455 [1] => 0 ) [5214] => Array ( [0] => 15450 [1] => 0.9522796273231506 ) [5215] => Array ( [0] => 15442 [1] => 0 ) [5216] => Array ( [0] => 15432 [1] => 0 ) [5217] => Array ( [0] => 15426 [1] => 0 ) [5218] => Array ( [0] => 15410 [1] => 0.6968313455581665 ) [5219] => Array ( [0] => 15397 [1] => 0 ) [5220] => Array ( [0] => 15403 [1] => 0 ) [5221] => Array ( [0] => 15386 [1] => 1.2813342809677124 ) [5222] => Array ( [0] => 15378 [1] => 0.8978948593139648 ) [5223] => Array ( [0] => 15361 [1] => 0 ) [5224] => Array ( [0] => 15368 [1] => 0.9560482501983643 ) [5225] => Array ( [0] => 15355 [1] => 0 ) [5226] => Array ( [0] => 15352 [1] => 0 ) [5227] => Array ( [0] => 15330 [1] => 0.574002742767334 ) [5228] => Array ( [0] => 15323 [1] => 0 ) [5229] => Array ( [0] => 15313 [1] => 0 ) [5230] => Array ( [0] => 15274 [1] => 2.299565315246582 ) [5231] => Array ( [0] => 15269 [1] => 0 ) [5232] => Array ( [0] => 15298 [1] => 0 ) [5233] => Array ( [0] => 15306 [1] => 0 ) [5234] => Array ( [0] => 15293 [1] => 0 ) [5235] => Array ( [0] => 15284 [1] => 0 ) [5236] => Array ( [0] => 15236 [1] => 0 ) [5237] => Array ( [0] => 15261 [1] => 0 ) [5238] => Array ( [0] => 15249 [1] => 0 ) [5239] => Array ( [0] => 15241 [1] => 0 ) [5240] => Array ( [0] => 15255 [1] => 0 ) [5241] => Array ( [0] => 15219 [1] => 0 ) [5242] => Array ( [0] => 15229 [1] => 0.9681215882301331 ) [5243] => Array ( [0] => 15205 [1] => 1.6017037630081177 ) [5244] => Array ( [0] => 15208 [1] => 2.338635206222534 ) [5245] => Array ( [0] => 15186 [1] => 0.36488088965415955 ) [5246] => Array ( [0] => 15199 [1] => 0 ) [5247] => Array ( [0] => 15193 [1] => 1.3593528270721436 ) [5248] => Array ( [0] => 15168 [1] => 0 ) [5249] => Array ( [0] => 15180 [1] => 0 ) [5250] => Array ( [0] => 15174 [1] => 0 ) [5251] => Array ( [0] => 15153 [1] => 0 ) [5252] => Array ( [0] => 15147 [1] => 0 ) [5253] => Array ( [0] => 15135 [1] => 0.8185025453567505 ) [5254] => Array ( [0] => 15131 [1] => 0 ) [5255] => Array ( [0] => 15142 [1] => 0 ) [5256] => Array ( [0] => 15118 [1] => 0 ) [5257] => Array ( [0] => 15123 [1] => 0 ) [5258] => Array ( [0] => 15105 [1] => 0 ) [5259] => Array ( [0] => 15100 [1] => 0 ) [5260] => Array ( [0] => 15086 [1] => 2.3187668323516846 ) [5261] => Array ( [0] => 15079 [1] => 1.2708815336227417 ) [5262] => Array ( [0] => 15072 [1] => 0 ) [5263] => Array ( [0] => 15066 [1] => 0 ) [5264] => Array ( [0] => 15062 [1] => 0 ) [5265] => Array ( [0] => 15030 [1] => 1.2557460069656372 ) [5266] => Array ( [0] => 15025 [1] => 0 ) [5267] => Array ( [0] => 15021 [1] => 0.3891518712043762 ) [5268] => Array ( [0] => 15049 [1] => 3.848037004470825 ) [5269] => Array ( [0] => 15043 [1] => 4.458216667175293 ) [5270] => Array ( [0] => 15015 [1] => 0.5479280948638916 ) [5271] => Array ( [0] => 15008 [1] => 1.062331199645996 ) [5272] => Array ( [0] => 15002 [1] => 0.43768465518951416 ) [5273] => Array ( [0] => 14996 [1] => 3.3513126373291016 ) [5274] => Array ( [0] => 14978 [1] => 1.7431035041809082 ) [5275] => Array ( [0] => 14971 [1] => 0 ) [5276] => Array ( [0] => 14965 [1] => 0 ) [5277] => Array ( [0] => 14961 [1] => 0 ) [5278] => Array ( [0] => 14956 [1] => 0.7980433702468872 ) [5279] => Array ( [0] => 14937 [1] => 2.7123823165893555 ) [5280] => Array ( [0] => 14920 [1] => 0 ) [5281] => Array ( [0] => 14944 [1] => 1.3022607564926147 ) [5282] => Array ( [0] => 14916 [1] => 0 ) [5283] => Array ( [0] => 14912 [1] => 2.158379554748535 ) [5284] => Array ( [0] => 14907 [1] => 0 ) [5285] => Array ( [0] => 14900 [1] => 0 ) [5286] => Array ( [0] => 14896 [1] => 2.1480886936187744 ) [5287] => Array ( [0] => 14892 [1] => 0 ) [5288] => Array ( [0] => 14873 [1] => 0.6586757898330688 ) [5289] => Array ( [0] => 14881 [1] => 0 ) [5290] => Array ( [0] => 14869 [1] => 1.0440552234649658 ) [5291] => Array ( [0] => 14865 [1] => 0 ) [5292] => Array ( [0] => 14853 [1] => 0.3150050640106201 ) [5293] => Array ( [0] => 14841 [1] => 1.8756153583526611 ) [5294] => Array ( [0] => 14836 [1] => 0 ) [5295] => Array ( [0] => 14828 [1] => 1.1204173564910889 ) [5296] => Array ( [0] => 14822 [1] => 0 ) [5297] => Array ( [0] => 14811 [1] => 0 ) [5298] => Array ( [0] => 14808 [1] => 0 ) [5299] => Array ( [0] => 14805 [1] => 0 ) [5300] => Array ( [0] => 14796 [1] => 2.7535526752471924 ) [5301] => Array ( [0] => 14790 [1] => 6.877381801605225 ) [5302] => Array ( [0] => 14785 [1] => 0 ) [5303] => Array ( [0] => 14780 [1] => 0 ) [5304] => Array ( [0] => 14777 [1] => 0 ) [5305] => Array ( [0] => 14771 [1] => 0.5440083146095276 ) [5306] => Array ( [0] => 14765 [1] => 0 ) [5307] => Array ( [0] => 14757 [1] => 0 ) [5308] => Array ( [0] => 14754 [1] => 0 ) [5309] => Array ( [0] => 14738 [1] => 0 ) [5310] => Array ( [0] => 14734 [1] => 0 ) [5311] => Array ( [0] => 14728 [1] => 0.5899577736854553 ) [5312] => Array ( [0] => 14723 [1] => 0 ) [5313] => Array ( [0] => 14718 [1] => 1.5892412662506104 ) [5314] => Array ( [0] => 14713 [1] => 0 ) [5315] => Array ( [0] => 14705 [1] => 0.8370360732078552 ) [5316] => Array ( [0] => 14693 [1] => 0.34037095308303833 ) [5317] => Array ( [0] => 14679 [1] => 1.0150116682052612 ) [5318] => Array ( [0] => 14669 [1] => 0 ) [5319] => Array ( [0] => 14664 [1] => 0 ) [5320] => Array ( [0] => 14660 [1] => 0 ) [5321] => Array ( [0] => 14656 [1] => 0 ) [5322] => Array ( [0] => 14652 [1] => 0 ) [5323] => Array ( [0] => 14615 [1] => 0 ) [5324] => Array ( [0] => 14619 [1] => 1.1110183000564575 ) [5325] => Array ( [0] => 14606 [1] => 0 ) [5326] => Array ( [0] => 14600 [1] => 0 ) [5327] => Array ( [0] => 14595 [1] => 0 ) [5328] => Array ( [0] => 14590 [1] => 0 ) [5329] => Array ( [0] => 14579 [1] => 0 ) [5330] => Array ( [0] => 14565 [1] => 0.4952408969402313 ) [5331] => Array ( [0] => 14571 [1] => 0 ) [5332] => Array ( [0] => 14559 [1] => 0.6579878926277161 ) [5333] => Array ( [0] => 14541 [1] => 2.7839736938476562 ) [5334] => Array ( [0] => 14555 [1] => 0 ) [5335] => Array ( [0] => 14518 [1] => 0.6193678975105286 ) [5336] => Array ( [0] => 14514 [1] => 0 ) [5337] => Array ( [0] => 14536 [1] => 0 ) [5338] => Array ( [0] => 14525 [1] => 0 ) [5339] => Array ( [0] => 14509 [1] => 0 ) [5340] => Array ( [0] => 14504 [1] => 0 ) [5341] => Array ( [0] => 14499 [1] => 2.4420742988586426 ) [5342] => Array ( [0] => 14491 [1] => 0 ) [5343] => Array ( [0] => 14485 [1] => 0 ) [5344] => Array ( [0] => 14477 [1] => 0.8108679056167603 ) [5345] => Array ( [0] => 14472 [1] => 0 ) [5346] => Array ( [0] => 14462 [1] => 0.6743136644363403 ) [5347] => Array ( [0] => 14455 [1] => 0 ) [5348] => Array ( [0] => 14451 [1] => 0 ) [5349] => Array ( [0] => 14445 [1] => 1.4264134168624878 ) [5350] => Array ( [0] => 14440 [1] => 1.0462013483047485 ) [5351] => Array ( [0] => 14429 [1] => 0 ) [5352] => Array ( [0] => 14414 [1] => 1.5503418445587158 ) [5353] => Array ( [0] => 14408 [1] => 0 ) [5354] => Array ( [0] => 14401 [1] => 1.0110079050064087 ) [5355] => Array ( [0] => 14397 [1] => 0 ) [5356] => Array ( [0] => 14392 [1] => 0 ) [5357] => Array ( [0] => 14387 [1] => 0 ) [5358] => Array ( [0] => 14382 [1] => 1.114064335823059 ) [5359] => Array ( [0] => 14371 [1] => 0 ) [5360] => Array ( [0] => 14365 [1] => 0 ) [5361] => Array ( [0] => 14361 [1] => 0.5425550937652588 ) [5362] => Array ( [0] => 14344 [1] => 0 ) [5363] => Array ( [0] => 14337 [1] => 0 ) [5364] => Array ( [0] => 14331 [1] => 0 ) [5365] => Array ( [0] => 14327 [1] => 0 ) [5366] => Array ( [0] => 14320 [1] => 0 ) [5367] => Array ( [0] => 14312 [1] => 1.596374273300171 ) [5368] => Array ( [0] => 14307 [1] => 2.0368404388427734 ) [5369] => Array ( [0] => 14295 [1] => 0.9154686331748962 ) [5370] => Array ( [0] => 14289 [1] => 0 ) [5371] => Array ( [0] => 14284 [1] => 0 ) [5372] => Array ( [0] => 14273 [1] => 0 ) [5373] => Array ( [0] => 14266 [1] => 0 ) [5374] => Array ( [0] => 14259 [1] => 0 ) [5375] => Array ( [0] => 14251 [1] => 0.5196648240089417 ) [5376] => Array ( [0] => 14236 [1] => 0 ) [5377] => Array ( [0] => 14229 [1] => 0 ) [5378] => Array ( [0] => 14222 [1] => 0 ) [5379] => Array ( [0] => 14218 [1] => 0 ) [5380] => Array ( [0] => 14211 [1] => 0 ) [5381] => Array ( [0] => 14202 [1] => 0 ) [5382] => Array ( [0] => 14198 [1] => 0 ) [5383] => Array ( [0] => 14187 [1] => 0 ) [5384] => Array ( [0] => 14181 [1] => 0 ) [5385] => Array ( [0] => 14192 [1] => 0 ) [5386] => Array ( [0] => 14173 [1] => 0 ) [5387] => Array ( [0] => 14164 [1] => 0 ) [5388] => Array ( [0] => 14148 [1] => 0 ) [5389] => Array ( [0] => 14137 [1] => 0 ) [5390] => Array ( [0] => 14127 [1] => 0.757462739944458 ) [5391] => Array ( [0] => 14120 [1] => 0 ) [5392] => Array ( [0] => 14112 [1] => 3.3309881687164307 ) [5393] => Array ( [0] => 14105 [1] => 0 ) [5394] => Array ( [0] => 14097 [1] => 1.3821903467178345 ) [5395] => Array ( [0] => 14088 [1] => 0 ) [5396] => Array ( [0] => 14063 [1] => 0 ) [5397] => Array ( [0] => 14079 [1] => 0 ) [5398] => Array ( [0] => 14075 [1] => 0 ) [5399] => Array ( [0] => 14070 [1] => 0 ) [5400] => Array ( [0] => 14050 [1] => 0 ) [5401] => Array ( [0] => 13998 [1] => 0 ) [5402] => Array ( [0] => 14040 [1] => 0 ) [5403] => Array ( [0] => 14035 [1] => 0 ) [5404] => Array ( [0] => 13942 [1] => 1.1563525199890137 ) [5405] => Array ( [0] => 14025 [1] => 1.154747486114502 ) [5406] => Array ( [0] => 14019 [1] => 0 ) [5407] => Array ( [0] => 14008 [1] => 2.0461583137512207 ) [5408] => Array ( [0] => 13991 [1] => 0 ) [5409] => Array ( [0] => 14003 [1] => 0 ) [5410] => Array ( [0] => 13987 [1] => 0 ) [5411] => Array ( [0] => 13969 [1] => 0 ) [5412] => Array ( [0] => 13979 [1] => 0 ) [5413] => Array ( [0] => 13960 [1] => 0 ) [5414] => Array ( [0] => 13955 [1] => 0.6776244640350342 ) [5415] => Array ( [0] => 13950 [1] => 0 ) [5416] => Array ( [0] => 13945 [1] => 0 ) [5417] => Array ( [0] => 13929 [1] => 0 ) [5418] => Array ( [0] => 13925 [1] => 0 ) [5419] => Array ( [0] => 13916 [1] => 0.4072140157222748 ) [5420] => Array ( [0] => 13908 [1] => 1.3535844087600708 ) [5421] => Array ( [0] => 13895 [1] => 0 ) [5422] => Array ( [0] => 13891 [1] => 0 ) [5423] => Array ( [0] => 13884 [1] => 0 ) [5424] => Array ( [0] => 13878 [1] => 0 ) [5425] => Array ( [0] => 13864 [1] => 0 ) [5426] => Array ( [0] => 13860 [1] => 0 ) [5427] => Array ( [0] => 13869 [1] => 4.134556770324707 ) [5428] => Array ( [0] => 13856 [1] => 0 ) [5429] => Array ( [0] => 13850 [1] => 0 ) [5430] => Array ( [0] => 13845 [1] => 0 ) [5431] => Array ( [0] => 13828 [1] => 0 ) [5432] => Array ( [0] => 13822 [1] => 0 ) [5433] => Array ( [0] => 13811 [1] => 0 ) [5434] => Array ( [0] => 13751 [1] => 0 ) [5435] => Array ( [0] => 13832 [1] => 0 ) [5436] => Array ( [0] => 13815 [1] => 1.8076555728912354 ) [5437] => Array ( [0] => 13799 [1] => 0.7314052581787109 ) [5438] => Array ( [0] => 13767 [1] => 0.9243229627609253 ) [5439] => Array ( [0] => 13792 [1] => 0 ) [5440] => Array ( [0] => 13756 [1] => 0 ) [5441] => Array ( [0] => 13744 [1] => 0 ) [5442] => Array ( [0] => 13735 [1] => 1.154102087020874 ) [5443] => Array ( [0] => 13722 [1] => 0.5305524468421936 ) [5444] => Array ( [0] => 13696 [1] => 2.230508327484131 ) [5445] => Array ( [0] => 13670 [1] => 1.824492335319519 ) [5446] => Array ( [0] => 13687 [1] => 0 ) [5447] => Array ( [0] => 13683 [1] => 0 ) [5448] => Array ( [0] => 13708 [1] => 0 ) [5449] => Array ( [0] => 13675 [1] => 3.1689984798431396 ) [5450] => Array ( [0] => 13666 [1] => 0 ) [5451] => Array ( [0] => 13679 [1] => 2.8679981231689453 ) [5452] => Array ( [0] => 13660 [1] => 0 ) [5453] => Array ( [0] => 13652 [1] => 0 ) [5454] => Array ( [0] => 13648 [1] => 0 ) [5455] => Array ( [0] => 13644 [1] => 2.158008575439453 ) [5456] => Array ( [0] => 13636 [1] => 0 ) [5457] => Array ( [0] => 13631 [1] => 0 ) [5458] => Array ( [0] => 13609 [1] => 0 ) [5459] => Array ( [0] => 13618 [1] => 1.366245150566101 ) [5460] => Array ( [0] => 13599 [1] => 0.40883877873420715 ) [5461] => Array ( [0] => 13603 [1] => 0 ) [5462] => Array ( [0] => 13594 [1] => 0 ) [5463] => Array ( [0] => 13588 [1] => 2.1899449825286865 ) [5464] => Array ( [0] => 13572 [1] => 0 ) [5465] => Array ( [0] => 13569 [1] => 0.7314894199371338 ) [5466] => Array ( [0] => 13564 [1] => 0 ) [5467] => Array ( [0] => 13578 [1] => 2.6593339443206787 ) [5468] => Array ( [0] => 13585 [1] => 0 ) [5469] => Array ( [0] => 13582 [1] => 0 ) [5470] => Array ( [0] => 13553 [1] => 0 ) [5471] => Array ( [0] => 13547 [1] => 0 ) [5472] => Array ( [0] => 13542 [1] => 6.61406946182251 ) [5473] => Array ( [0] => 13537 [1] => 0 ) [5474] => Array ( [0] => 13533 [1] => 0 ) [5475] => Array ( [0] => 13529 [1] => 0 ) [5476] => Array ( [0] => 13524 [1] => 0.5623091459274292 ) [5477] => Array ( [0] => 13520 [1] => 0.4408518075942993 ) [5478] => Array ( [0] => 13516 [1] => 0.5830974578857422 ) [5479] => Array ( [0] => 13510 [1] => 0 ) [5480] => Array ( [0] => 13505 [1] => 0 ) [5481] => Array ( [0] => 13497 [1] => 2.0389351844787598 ) [5482] => Array ( [0] => 13492 [1] => 0 ) [5483] => Array ( [0] => 13482 [1] => 0.5077943205833435 ) [5484] => Array ( [0] => 13478 [1] => 0 ) [5485] => Array ( [0] => 13473 [1] => 1.2614004611968994 ) [5486] => Array ( [0] => 13467 [1] => 0 ) [5487] => Array ( [0] => 13462 [1] => 0 ) [5488] => Array ( [0] => 13458 [1] => 0 ) [5489] => Array ( [0] => 13455 [1] => 0 ) [5490] => Array ( [0] => 13446 [1] => 0 ) [5491] => Array ( [0] => 13440 [1] => 0 ) [5492] => Array ( [0] => 13435 [1] => 0 ) [5493] => Array ( [0] => 13413 [1] => 0 ) [5494] => Array ( [0] => 13430 [1] => 0 ) [5495] => Array ( [0] => 13426 [1] => 0 ) [5496] => Array ( [0] => 13423 [1] => 0.5806833505630493 ) [5497] => Array ( [0] => 13418 [1] => 0.2702171802520752 ) [5498] => Array ( [0] => 13409 [1] => 0 ) [5499] => Array ( [0] => 13402 [1] => 0 ) [5500] => Array ( [0] => 13392 [1] => 0 ) [5501] => Array ( [0] => 13385 [1] => 0 ) [5502] => Array ( [0] => 13311 [1] => 0 ) [5503] => Array ( [0] => 13377 [1] => 0 ) [5504] => Array ( [0] => 13373 [1] => 0 ) [5505] => Array ( [0] => 13369 [1] => 0 ) [5506] => Array ( [0] => 13363 [1] => 1.6774086952209473 ) [5507] => Array ( [0] => 13356 [1] => 1.1818749904632568 ) [5508] => Array ( [0] => 13354 [1] => 0.6710962057113647 ) [5509] => Array ( [0] => 13350 [1] => 0.686642050743103 ) [5510] => Array ( [0] => 13339 [1] => 0 ) [5511] => Array ( [0] => 13334 [1] => 2.221710205078125 ) [5512] => Array ( [0] => 13326 [1] => 1.2852174043655396 ) [5513] => Array ( [0] => 13321 [1] => 0 ) [5514] => Array ( [0] => 13316 [1] => 0.629245400428772 ) [5515] => Array ( [0] => 13296 [1] => 0.896502673625946 ) [5516] => Array ( [0] => 13302 [1] => 0.6366834044456482 ) [5517] => Array ( [0] => 13287 [1] => 1.6156880855560303 ) [5518] => Array ( [0] => 13281 [1] => 0.8150185346603394 ) [5519] => Array ( [0] => 13265 [1] => 2.769366979598999 ) [5520] => Array ( [0] => 13272 [1] => 0 ) [5521] => Array ( [0] => 13260 [1] => 0 ) [5522] => Array ( [0] => 13251 [1] => 0 ) [5523] => Array ( [0] => 13224 [1] => 0.6919879913330078 ) [5524] => Array ( [0] => 13240 [1] => 1.1801484823226929 ) [5525] => Array ( [0] => 13189 [1] => 0 ) [5526] => Array ( [0] => 13232 [1] => 2.2080724239349365 ) [5527] => Array ( [0] => 13168 [1] => 0 ) [5528] => Array ( [0] => 13183 [1] => 0 ) [5529] => Array ( [0] => 13203 [1] => 0 ) [5530] => Array ( [0] => 13196 [1] => 0.5369705557823181 ) [5531] => Array ( [0] => 13173 [1] => 0.5240562558174133 ) [5532] => Array ( [0] => 13141 [1] => 0 ) [5533] => Array ( [0] => 13163 [1] => 0 ) [5534] => Array ( [0] => 13146 [1] => 0 ) [5535] => Array ( [0] => 13156 [1] => 6.51967716217041 ) [5536] => Array ( [0] => 13152 [1] => 0 ) [5537] => Array ( [0] => 13137 [1] => 0 ) [5538] => Array ( [0] => 13134 [1] => 0 ) [5539] => Array ( [0] => 13128 [1] => 0 ) [5540] => Array ( [0] => 13121 [1] => 0 ) [5541] => Array ( [0] => 13113 [1] => 0 ) [5542] => Array ( [0] => 13105 [1] => 0 ) [5543] => Array ( [0] => 13097 [1] => 0 ) [5544] => Array ( [0] => 13092 [1] => 0 ) [5545] => Array ( [0] => 13081 [1] => 0 ) [5546] => Array ( [0] => 13077 [1] => 0.5038718581199646 ) [5547] => Array ( [0] => 13066 [1] => 0 ) [5548] => Array ( [0] => 13063 [1] => 0.9596275091171265 ) [5549] => Array ( [0] => 13056 [1] => 0 ) [5550] => Array ( [0] => 13052 [1] => 0 ) [5551] => Array ( [0] => 13045 [1] => 0 ) [5552] => Array ( [0] => 13039 [1] => 0 ) [5553] => Array ( [0] => 12994 [1] => 1.0790104866027832 ) [5554] => Array ( [0] => 12988 [1] => 1.1970598697662354 ) [5555] => Array ( [0] => 12981 [1] => 6.128245830535889 ) [5556] => Array ( [0] => 13029 [1] => 1.1740294694900513 ) [5557] => Array ( [0] => 12974 [1] => 2.9791853427886963 ) [5558] => Array ( [0] => 12969 [1] => 0 ) [5559] => Array ( [0] => 12960 [1] => 0.7201942801475525 ) [5560] => Array ( [0] => 12948 [1] => 0.23729553818702698 ) [5561] => Array ( [0] => 12925 [1] => 0 ) [5562] => Array ( [0] => 12932 [1] => 0 ) [5563] => Array ( [0] => 12943 [1] => 0 ) [5564] => Array ( [0] => 12916 [1] => 0 ) [5565] => Array ( [0] => 12909 [1] => 0 ) [5566] => Array ( [0] => 12894 [1] => 0 ) [5567] => Array ( [0] => 12890 [1] => 0 ) [5568] => Array ( [0] => 12886 [1] => 0 ) [5569] => Array ( [0] => 12878 [1] => 0 ) [5570] => Array ( [0] => 12865 [1] => 0 ) [5571] => Array ( [0] => 12868 [1] => 0.8104823231697083 ) [5572] => Array ( [0] => 12860 [1] => 0 ) [5573] => Array ( [0] => 12854 [1] => 0 ) [5574] => Array ( [0] => 12846 [1] => 0.6088404655456543 ) [5575] => Array ( [0] => 12840 [1] => 0 ) [5576] => Array ( [0] => 12835 [1] => 0 ) [5577] => Array ( [0] => 12828 [1] => 0 ) [5578] => Array ( [0] => 12822 [1] => 0 ) [5579] => Array ( [0] => 12810 [1] => 0 ) [5580] => Array ( [0] => 12803 [1] => 0.31631746888160706 ) [5581] => Array ( [0] => 12798 [1] => 0 ) [5582] => Array ( [0] => 12814 [1] => 1.1269378662109375 ) [5583] => Array ( [0] => 12792 [1] => 0.45555225014686584 ) [5584] => Array ( [0] => 12776 [1] => 0 ) [5585] => Array ( [0] => 12765 [1] => 0 ) [5586] => Array ( [0] => 12769 [1] => 0 ) [5587] => Array ( [0] => 12760 [1] => 0 ) [5588] => Array ( [0] => 12752 [1] => 0 ) [5589] => Array ( [0] => 12747 [1] => 0 ) [5590] => Array ( [0] => 12740 [1] => 0 ) [5591] => Array ( [0] => 12733 [1] => 0 ) [5592] => Array ( [0] => 12725 [1] => 0 ) [5593] => Array ( [0] => 12715 [1] => 0 ) [5594] => Array ( [0] => 12710 [1] => 0 ) [5595] => Array ( [0] => 12707 [1] => 0 ) [5596] => Array ( [0] => 12701 [1] => 0 ) [5597] => Array ( [0] => 12695 [1] => 0.9198175072669983 ) [5598] => Array ( [0] => 12687 [1] => 0.7637366056442261 ) [5599] => Array ( [0] => 12684 [1] => 0.39219480752944946 ) [5600] => Array ( [0] => 12672 [1] => 0 ) [5601] => Array ( [0] => 12666 [1] => 0.9637008905410767 ) [5602] => Array ( [0] => 12662 [1] => 0 ) [5603] => Array ( [0] => 12658 [1] => 0 ) [5604] => Array ( [0] => 12650 [1] => 0 ) [5605] => Array ( [0] => 12642 [1] => 0 ) [5606] => Array ( [0] => 12634 [1] => 0 ) [5607] => Array ( [0] => 12624 [1] => 0 ) [5608] => Array ( [0] => 12621 [1] => 0.9472782611846924 ) [5609] => Array ( [0] => 12615 [1] => 0 ) [5610] => Array ( [0] => 12607 [1] => 1.314064621925354 ) [5611] => Array ( [0] => 12599 [1] => 1.5829366445541382 ) [5612] => Array ( [0] => 27108 [1] => 0 ) [5613] => Array ( [0] => 12584 [1] => 1.0270929336547852 ) [5614] => Array ( [0] => 12590 [1] => 0 ) [5615] => Array ( [0] => 12576 [1] => 0 ) [5616] => Array ( [0] => 12569 [1] => 0 ) [5617] => Array ( [0] => 12564 [1] => 0 ) [5618] => Array ( [0] => 12554 [1] => 0.4638131856918335 ) [5619] => Array ( [0] => 12543 [1] => 0 ) [5620] => Array ( [0] => 12538 [1] => 0 ) [5621] => Array ( [0] => 12530 [1] => 0 ) [5622] => Array ( [0] => 12480 [1] => 0 ) [5623] => Array ( [0] => 12488 [1] => 0.2854117751121521 ) [5624] => Array ( [0] => 12475 [1] => 0 ) [5625] => Array ( [0] => 12418 [1] => 0 ) [5626] => Array ( [0] => 12467 [1] => 0 ) [5627] => Array ( [0] => 12463 [1] => 0 ) [5628] => Array ( [0] => 12458 [1] => 0 ) [5629] => Array ( [0] => 12455 [1] => 0 ) [5630] => Array ( [0] => 12492 [1] => 0 ) [5631] => Array ( [0] => 12443 [1] => 0 ) [5632] => Array ( [0] => 12447 [1] => 0 ) [5633] => Array ( [0] => 12439 [1] => 1.0595766305923462 ) [5634] => Array ( [0] => 12435 [1] => 0 ) [5635] => Array ( [0] => 12430 [1] => 0 ) [5636] => Array ( [0] => 12424 [1] => 0 ) [5637] => Array ( [0] => 12405 [1] => 0 ) [5638] => Array ( [0] => 12400 [1] => 0 ) [5639] => Array ( [0] => 12396 [1] => 0 ) [5640] => Array ( [0] => 12387 [1] => 0 ) [5641] => Array ( [0] => 12379 [1] => 0 ) [5642] => Array ( [0] => 12362 [1] => 0.5743795037269592 ) [5643] => Array ( [0] => 12358 [1] => 0 ) [5644] => Array ( [0] => 12348 [1] => 0 ) [5645] => Array ( [0] => 12339 [1] => 0 ) [5646] => Array ( [0] => 12335 [1] => 0 ) [5647] => Array ( [0] => 12324 [1] => 0.7893410325050354 ) [5648] => Array ( [0] => 12320 [1] => 0 ) [5649] => Array ( [0] => 12316 [1] => 0 ) [5650] => Array ( [0] => 12310 [1] => 2.4162065982818604 ) [5651] => Array ( [0] => 12301 [1] => 0 ) [5652] => Array ( [0] => 12290 [1] => 0 ) [5653] => Array ( [0] => 12267 [1] => 1.888515830039978 ) [5654] => Array ( [0] => 12262 [1] => 0.47134488821029663 ) [5655] => Array ( [0] => 12256 [1] => 0 ) [5656] => Array ( [0] => 12286 [1] => 0 ) [5657] => Array ( [0] => 12282 [1] => 0 ) [5658] => Array ( [0] => 12275 [1] => 0 ) [5659] => Array ( [0] => 12252 [1] => 0 ) [5660] => Array ( [0] => 12247 [1] => 0.5897067785263062 ) [5661] => Array ( [0] => 12239 [1] => 0 ) [5662] => Array ( [0] => 12233 [1] => 0 ) [5663] => Array ( [0] => 12217 [1] => 0 ) [5664] => Array ( [0] => 12224 [1] => 2.299818754196167 ) [5665] => Array ( [0] => 12203 [1] => 0 ) [5666] => Array ( [0] => 12197 [1] => 0 ) [5667] => Array ( [0] => 12192 [1] => 0 ) [5668] => Array ( [0] => 12187 [1] => 0 ) [5669] => Array ( [0] => 12182 [1] => 0 ) [5670] => Array ( [0] => 12175 [1] => 0.4507347345352173 ) [5671] => Array ( [0] => 12170 [1] => 0 ) [5672] => Array ( [0] => 12165 [1] => 1.1789382696151733 ) [5673] => Array ( [0] => 12162 [1] => 0 ) [5674] => Array ( [0] => 12157 [1] => 0 ) [5675] => Array ( [0] => 12152 [1] => 0 ) [5676] => Array ( [0] => 12147 [1] => 0 ) [5677] => Array ( [0] => 12143 [1] => 0 ) [5678] => Array ( [0] => 12139 [1] => 0 ) [5679] => Array ( [0] => 12132 [1] => 0 ) [5680] => Array ( [0] => 12127 [1] => 0 ) [5681] => Array ( [0] => 12120 [1] => 0 ) [5682] => Array ( [0] => 12113 [1] => 0 ) [5683] => Array ( [0] => 12103 [1] => 0.8884146809577942 ) [5684] => Array ( [0] => 12096 [1] => 0 ) [5685] => Array ( [0] => 12084 [1] => 0 ) [5686] => Array ( [0] => 12080 [1] => 0.3942347764968872 ) [5687] => Array ( [0] => 12075 [1] => 1.561551809310913 ) [5688] => Array ( [0] => 12071 [1] => 0.4705614745616913 ) [5689] => Array ( [0] => 12066 [1] => 0 ) [5690] => Array ( [0] => 12056 [1] => 0.7573749423027039 ) [5691] => Array ( [0] => 12061 [1] => 0.8135310411453247 ) [5692] => Array ( [0] => 12051 [1] => 0 ) [5693] => Array ( [0] => 12046 [1] => 0 ) [5694] => Array ( [0] => 12037 [1] => 0 ) [5695] => Array ( [0] => 11959 [1] => 0 ) [5696] => Array ( [0] => 11951 [1] => 0 ) [5697] => Array ( [0] => 12031 [1] => 0 ) [5698] => Array ( [0] => 12024 [1] => 0 ) [5699] => Array ( [0] => 12018 [1] => 0 ) [5700] => Array ( [0] => 11964 [1] => 0 ) [5701] => Array ( [0] => 11995 [1] => 0 ) [5702] => Array ( [0] => 11983 [1] => 0 ) [5703] => Array ( [0] => 12005 [1] => 0 ) [5704] => Array ( [0] => 11969 [1] => 0.7976561188697815 ) [5705] => Array ( [0] => 11955 [1] => 0 ) [5706] => Array ( [0] => 11946 [1] => 0 ) [5707] => Array ( [0] => 11941 [1] => 0 ) [5708] => Array ( [0] => 11908 [1] => 0 ) [5709] => Array ( [0] => 11931 [1] => 0 ) [5710] => Array ( [0] => 11924 [1] => 0.3772906959056854 ) [5711] => Array ( [0] => 11902 [1] => 0 ) [5712] => Array ( [0] => 11913 [1] => 0 ) [5713] => Array ( [0] => 11897 [1] => 0 ) [5714] => Array ( [0] => 11888 [1] => 0 ) [5715] => Array ( [0] => 11927 [1] => 5.752110004425049 ) [5716] => Array ( [0] => 11879 [1] => 0 ) [5717] => Array ( [0] => 11866 [1] => 1.9602550268173218 ) [5718] => Array ( [0] => 11860 [1] => 0 ) [5719] => Array ( [0] => 11840 [1] => 0 ) [5720] => Array ( [0] => 11835 [1] => 0 ) [5721] => Array ( [0] => 11848 [1] => 0 ) [5722] => Array ( [0] => 11822 [1] => 0 ) [5723] => Array ( [0] => 11786 [1] => 0 ) [5724] => Array ( [0] => 11812 [1] => 0 ) [5725] => Array ( [0] => 11803 [1] => 0 ) [5726] => Array ( [0] => 11755 [1] => 0 ) [5727] => Array ( [0] => 11750 [1] => 0 ) [5728] => Array ( [0] => 11792 [1] => 0 ) [5729] => Array ( [0] => 11760 [1] => 0 ) [5730] => Array ( [0] => 11735 [1] => 0 ) [5731] => Array ( [0] => 11769 [1] => 0.639677882194519 ) [5732] => Array ( [0] => 11731 [1] => 0 ) [5733] => Array ( [0] => 11726 [1] => 0 ) [5734] => Array ( [0] => 11722 [1] => 1.6771390438079834 ) [5735] => Array ( [0] => 11715 [1] => 0 ) [5736] => Array ( [0] => 11710 [1] => 0 ) [5737] => Array ( [0] => 11703 [1] => 0 ) [5738] => Array ( [0] => 11698 [1] => 0 ) [5739] => Array ( [0] => 11691 [1] => 0 ) [5740] => Array ( [0] => 11687 [1] => 0.7973949313163757 ) [5741] => Array ( [0] => 11681 [1] => 0 ) [5742] => Array ( [0] => 11666 [1] => 0.5137486457824707 ) [5743] => Array ( [0] => 11661 [1] => 0 ) [5744] => Array ( [0] => 11650 [1] => 0 ) [5745] => Array ( [0] => 11643 [1] => 0 ) [5746] => Array ( [0] => 11636 [1] => 1.8921822309494019 ) [5747] => Array ( [0] => 11616 [1] => 0 ) [5748] => Array ( [0] => 11625 [1] => 0 ) [5749] => Array ( [0] => 11611 [1] => 0 ) [5750] => Array ( [0] => 11608 [1] => 0 ) [5751] => Array ( [0] => 11604 [1] => 2.20877742767334 ) [5752] => Array ( [0] => 11585 [1] => 0 ) [5753] => Array ( [0] => 11569 [1] => 0 ) [5754] => Array ( [0] => 11575 [1] => 0 ) [5755] => Array ( [0] => 11565 [1] => 0 ) [5756] => Array ( [0] => 11549 [1] => 0 ) [5757] => Array ( [0] => 11538 [1] => 0 ) [5758] => Array ( [0] => 11533 [1] => 0 ) [5759] => Array ( [0] => 11555 [1] => 0 ) [5760] => Array ( [0] => 11558 [1] => 0 ) [5761] => Array ( [0] => 11525 [1] => 0 ) [5762] => Array ( [0] => 11520 [1] => 0 ) [5763] => Array ( [0] => 11514 [1] => 0 ) [5764] => Array ( [0] => 11507 [1] => 0.3313499689102173 ) [5765] => Array ( [0] => 11502 [1] => 0 ) [5766] => Array ( [0] => 11497 [1] => 0 ) [5767] => Array ( [0] => 11481 [1] => 0 ) [5768] => Array ( [0] => 11477 [1] => 0 ) [5769] => Array ( [0] => 11471 [1] => 0 ) [5770] => Array ( [0] => 11466 [1] => 0 ) [5771] => Array ( [0] => 11458 [1] => 0 ) [5772] => Array ( [0] => 11452 [1] => 0 ) [5773] => Array ( [0] => 11447 [1] => 0 ) [5774] => Array ( [0] => 11442 [1] => 0 ) [5775] => Array ( [0] => 11437 [1] => 0 ) [5776] => Array ( [0] => 11431 [1] => 0 ) [5777] => Array ( [0] => 11378 [1] => 0 ) [5778] => Array ( [0] => 11415 [1] => 0 ) [5779] => Array ( [0] => 11408 [1] => 0 ) [5780] => Array ( [0] => 11384 [1] => 0 ) [5781] => Array ( [0] => 11388 [1] => 0 ) [5782] => Array ( [0] => 11373 [1] => 0 ) [5783] => Array ( [0] => 11369 [1] => 0 ) [5784] => Array ( [0] => 11365 [1] => 0 ) [5785] => Array ( [0] => 11361 [1] => 0 ) [5786] => Array ( [0] => 11423 [1] => 0 ) [5787] => Array ( [0] => 11353 [1] => 1.2479357719421387 ) [5788] => Array ( [0] => 11394 [1] => 0 ) [5789] => Array ( [0] => 11340 [1] => 1.5691910982131958 ) [5790] => Array ( [0] => 11336 [1] => 0 ) [5791] => Array ( [0] => 11332 [1] => 0 ) [5792] => Array ( [0] => 11326 [1] => 0 ) [5793] => Array ( [0] => 11322 [1] => 0 ) [5794] => Array ( [0] => 11317 [1] => 0 ) [5795] => Array ( [0] => 11299 [1] => 0 ) [5796] => Array ( [0] => 11295 [1] => 0 ) [5797] => Array ( [0] => 11292 [1] => 0 ) [5798] => Array ( [0] => 11303 [1] => 0 ) [5799] => Array ( [0] => 11284 [1] => 0.37736713886260986 ) [5800] => Array ( [0] => 11263 [1] => 1.8203314542770386 ) [5801] => Array ( [0] => 11277 [1] => 0 ) [5802] => Array ( [0] => 11271 [1] => 0 ) [5803] => Array ( [0] => 11254 [1] => 0 ) [5804] => Array ( [0] => 11249 [1] => 0 ) [5805] => Array ( [0] => 11243 [1] => 0 ) [5806] => Array ( [0] => 11239 [1] => 0 ) [5807] => Array ( [0] => 11234 [1] => 0 ) [5808] => Array ( [0] => 11206 [1] => 0.5810315012931824 ) [5809] => Array ( [0] => 11215 [1] => 0 ) [5810] => Array ( [0] => 11224 [1] => 0 ) [5811] => Array ( [0] => 11219 [1] => 0 ) [5812] => Array ( [0] => 11211 [1] => 0 ) [5813] => Array ( [0] => 11200 [1] => 0 ) [5814] => Array ( [0] => 11196 [1] => 0 ) [5815] => Array ( [0] => 11191 [1] => 0 ) [5816] => Array ( [0] => 11186 [1] => 1.9881470203399658 ) [5817] => Array ( [0] => 11175 [1] => 0.5005449056625366 ) [5818] => Array ( [0] => 11181 [1] => 0.8742164373397827 ) [5819] => Array ( [0] => 11156 [1] => 1.0853989124298096 ) [5820] => Array ( [0] => 11160 [1] => 1.2984987497329712 ) [5821] => Array ( [0] => 11165 [1] => 0.5728557109832764 ) [5822] => Array ( [0] => 11150 [1] => 0.6748203039169312 ) [5823] => Array ( [0] => 11145 [1] => 0 ) [5824] => Array ( [0] => 11137 [1] => 0 ) [5825] => Array ( [0] => 11124 [1] => 0 ) [5826] => Array ( [0] => 11086 [1] => 0 ) [5827] => Array ( [0] => 11024 [1] => 0 ) [5828] => Array ( [0] => 11075 [1] => 0 ) [5829] => Array ( [0] => 11119 [1] => 0 ) [5830] => Array ( [0] => 11111 [1] => 0 ) [5831] => Array ( [0] => 11091 [1] => 0 ) [5832] => Array ( [0] => 11079 [1] => 0 ) [5833] => Array ( [0] => 11068 [1] => 0 ) [5834] => Array ( [0] => 11063 [1] => 0 ) [5835] => Array ( [0] => 11059 [1] => 0 ) [5836] => Array ( [0] => 11054 [1] => 0 ) [5837] => Array ( [0] => 11040 [1] => 0.43833547830581665 ) [5838] => Array ( [0] => 11031 [1] => 0 ) [5839] => Array ( [0] => 11029 [1] => 1.0793766975402832 ) [5840] => Array ( [0] => 11017 [1] => 0 ) [5841] => Array ( [0] => 11012 [1] => 0 ) [5842] => Array ( [0] => 11007 [1] => 0 ) [5843] => Array ( [0] => 11003 [1] => 0 ) [5844] => Array ( [0] => 10997 [1] => 0 ) [5845] => Array ( [0] => 10983 [1] => 0 ) [5846] => Array ( [0] => 10988 [1] => 0 ) [5847] => Array ( [0] => 10978 [1] => 0 ) [5848] => Array ( [0] => 10974 [1] => 1.3839093446731567 ) [5849] => Array ( [0] => 10969 [1] => 1.9159603118896484 ) [5850] => Array ( [0] => 10965 [1] => 0.9008235931396484 ) [5851] => Array ( [0] => 10961 [1] => 0 ) [5852] => Array ( [0] => 10946 [1] => 0.4877283573150635 ) [5853] => Array ( [0] => 10941 [1] => 1.1370750665664673 ) [5854] => Array ( [0] => 10937 [1] => 1.3475286960601807 ) [5855] => Array ( [0] => 10956 [1] => 0 ) [5856] => Array ( [0] => 10950 [1] => 0 ) [5857] => Array ( [0] => 10933 [1] => 0 ) [5858] => Array ( [0] => 10929 [1] => 0 ) [5859] => Array ( [0] => 10925 [1] => 0 ) [5860] => Array ( [0] => 10921 [1] => 0 ) [5861] => Array ( [0] => 10890 [1] => 0 ) [5862] => Array ( [0] => 10886 [1] => 0 ) [5863] => Array ( [0] => 10882 [1] => 0 ) [5864] => Array ( [0] => 10876 [1] => 0 ) [5865] => Array ( [0] => 10872 [1] => 0 ) [5866] => Array ( [0] => 10913 [1] => 0 ) [5867] => Array ( [0] => 10908 [1] => 0 ) [5868] => Array ( [0] => 10903 [1] => 0 ) [5869] => Array ( [0] => 10899 [1] => 1.4085962772369385 ) [5870] => Array ( [0] => 10895 [1] => 0 ) [5871] => Array ( [0] => 10857 [1] => 1.2194993495941162 ) [5872] => Array ( [0] => 10844 [1] => 0 ) [5873] => Array ( [0] => 10827 [1] => 0 ) [5874] => Array ( [0] => 10820 [1] => 0 ) [5875] => Array ( [0] => 10802 [1] => 0 ) [5876] => Array ( [0] => 10790 [1] => 0 ) [5877] => Array ( [0] => 10798 [1] => 0.7277783155441284 ) [5878] => Array ( [0] => 10794 [1] => 0 ) [5879] => Array ( [0] => 10814 [1] => 0 ) [5880] => Array ( [0] => 10780 [1] => 0 ) [5881] => Array ( [0] => 10776 [1] => 0.855687141418457 ) [5882] => Array ( [0] => 10771 [1] => 0 ) [5883] => Array ( [0] => 10766 [1] => 0.9083243608474731 ) [5884] => Array ( [0] => 10757 [1] => 0 ) [5885] => Array ( [0] => 10753 [1] => 0 ) [5886] => Array ( [0] => 10748 [1] => 0 ) [5887] => Array ( [0] => 10739 [1] => 0 ) [5888] => Array ( [0] => 10731 [1] => 0 ) [5889] => Array ( [0] => 10724 [1] => 0 ) [5890] => Array ( [0] => 10686 [1] => 0 ) [5891] => Array ( [0] => 10718 [1] => 0 ) [5892] => Array ( [0] => 10711 [1] => 0 ) [5893] => Array ( [0] => 10707 [1] => 0 ) [5894] => Array ( [0] => 10694 [1] => 0.5287395119667053 ) [5895] => Array ( [0] => 10690 [1] => 0 ) [5896] => Array ( [0] => 10681 [1] => 1.240274429321289 ) [5897] => Array ( [0] => 10677 [1] => 0 ) [5898] => Array ( [0] => 10673 [1] => 0.5456400513648987 ) [5899] => Array ( [0] => 10669 [1] => 0 ) [5900] => Array ( [0] => 10665 [1] => 0 ) [5901] => Array ( [0] => 10700 [1] => 0 ) [5902] => Array ( [0] => 10661 [1] => 0.8842333555221558 ) [5903] => Array ( [0] => 10654 [1] => 0 ) [5904] => Array ( [0] => 10644 [1] => 1.2151399850845337 ) [5905] => Array ( [0] => 10647 [1] => 0 ) [5906] => Array ( [0] => 10637 [1] => 1.5392377376556396 ) [5907] => Array ( [0] => 10632 [1] => 0 ) [5908] => Array ( [0] => 10628 [1] => 0 ) [5909] => Array ( [0] => 10624 [1] => 0 ) [5910] => Array ( [0] => 10610 [1] => 0 ) [5911] => Array ( [0] => 10600 [1] => 0 ) [5912] => Array ( [0] => 10595 [1] => 0 ) [5913] => Array ( [0] => 10591 [1] => 2.58504056930542 ) [5914] => Array ( [0] => 10586 [1] => 0.820854902267456 ) [5915] => Array ( [0] => 10580 [1] => 0 ) [5916] => Array ( [0] => 10572 [1] => 0.5390004515647888 ) [5917] => Array ( [0] => 10568 [1] => 0 ) [5918] => Array ( [0] => 10565 [1] => 0 ) [5919] => Array ( [0] => 10534 [1] => 0.577227771282196 ) [5920] => Array ( [0] => 10562 [1] => 0 ) [5921] => Array ( [0] => 10555 [1] => 0.9818487167358398 ) [5922] => Array ( [0] => 10550 [1] => 0 ) [5923] => Array ( [0] => 10545 [1] => 1.0337210893630981 ) [5924] => Array ( [0] => 10541 [1] => 1.9306604862213135 ) [5925] => Array ( [0] => 10539 [1] => 0 ) [5926] => Array ( [0] => 10513 [1] => 0.40851646661758423 ) [5927] => Array ( [0] => 10502 [1] => 1.7235380411148071 ) [5928] => Array ( [0] => 10521 [1] => 0 ) [5929] => Array ( [0] => 10507 [1] => 1.3553533554077148 ) [5930] => Array ( [0] => 10499 [1] => 2.437757968902588 ) [5931] => Array ( [0] => 10495 [1] => 1.7156862020492554 ) [5932] => Array ( [0] => 10488 [1] => 0 ) [5933] => Array ( [0] => 10476 [1] => 0 ) [5934] => Array ( [0] => 10463 [1] => 0 ) [5935] => Array ( [0] => 10459 [1] => 0 ) [5936] => Array ( [0] => 10453 [1] => 0 ) [5937] => Array ( [0] => 10470 [1] => 0 ) [5938] => Array ( [0] => 10473 [1] => 1.1313860416412354 ) [5939] => Array ( [0] => 10449 [1] => 0.6071767807006836 ) [5940] => Array ( [0] => 10445 [1] => 0 ) [5941] => Array ( [0] => 10440 [1] => 0 ) [5942] => Array ( [0] => 10364 [1] => 0 ) [5943] => Array ( [0] => 10367 [1] => 1.9482965469360352 ) [5944] => Array ( [0] => 10356 [1] => 0 ) [5945] => Array ( [0] => 10429 [1] => 0 ) [5946] => Array ( [0] => 10345 [1] => 0.6694222092628479 ) [5947] => Array ( [0] => 10414 [1] => 0 ) [5948] => Array ( [0] => 10410 [1] => 0 ) [5949] => Array ( [0] => 10418 [1] => 0 ) [5950] => Array ( [0] => 10352 [1] => 0 ) [5951] => Array ( [0] => 10360 [1] => 0.5495069026947021 ) [5952] => Array ( [0] => 10395 [1] => 0.8968040943145752 ) [5953] => Array ( [0] => 10397 [1] => 0 ) [5954] => Array ( [0] => 10392 [1] => 0 ) [5955] => Array ( [0] => 10388 [1] => 0 ) [5956] => Array ( [0] => 10383 [1] => 0.9990565180778503 ) [5957] => Array ( [0] => 10373 [1] => 0 ) [5958] => Array ( [0] => 10325 [1] => 0 ) [5959] => Array ( [0] => 10320 [1] => 0 ) [5960] => Array ( [0] => 10313 [1] => 0.7033249735832214 ) [5961] => Array ( [0] => 10306 [1] => 0 ) [5962] => Array ( [0] => 10286 [1] => 0.2983359694480896 ) [5963] => Array ( [0] => 10281 [1] => 0 ) [5964] => Array ( [0] => 10275 [1] => 0 ) [5965] => Array ( [0] => 10269 [1] => 0 ) [5966] => Array ( [0] => 10295 [1] => 0 ) [5967] => Array ( [0] => 10291 [1] => 0.7495569586753845 ) [5968] => Array ( [0] => 10302 [1] => 0 ) [5969] => Array ( [0] => 10230 [1] => 0 ) [5970] => Array ( [0] => 10234 [1] => 0 ) [5971] => Array ( [0] => 10242 [1] => 0.21464569866657257 ) [5972] => Array ( [0] => 10251 [1] => 0 ) [5973] => Array ( [0] => 10214 [1] => 0 ) [5974] => Array ( [0] => 10221 [1] => 0 ) [5975] => Array ( [0] => 10218 [1] => 1.930634617805481 ) [5976] => Array ( [0] => 10205 [1] => 0 ) [5977] => Array ( [0] => 10200 [1] => 1.176898717880249 ) [5978] => Array ( [0] => 10196 [1] => 0 ) [5979] => Array ( [0] => 10187 [1] => 0 ) [5980] => Array ( [0] => 10176 [1] => 0 ) [5981] => Array ( [0] => 10171 [1] => 0.9254940152168274 ) [5982] => Array ( [0] => 10165 [1] => 0 ) [5983] => Array ( [0] => 10182 [1] => 0 ) [5984] => Array ( [0] => 10140 [1] => 0.6845396757125854 ) [5985] => Array ( [0] => 10136 [1] => 0 ) [5986] => Array ( [0] => 10144 [1] => 0 ) [5987] => Array ( [0] => 10152 [1] => 0 ) [5988] => Array ( [0] => 10149 [1] => 0 ) [5989] => Array ( [0] => 10160 [1] => 0 ) [5990] => Array ( [0] => 10126 [1] => 0 ) [5991] => Array ( [0] => 10120 [1] => 0 ) [5992] => Array ( [0] => 10115 [1] => 0 ) [5993] => Array ( [0] => 10111 [1] => 0 ) [5994] => Array ( [0] => 10104 [1] => 0 ) [5995] => Array ( [0] => 10101 [1] => 0 ) [5996] => Array ( [0] => 10031 [1] => 1.1494412422180176 ) [5997] => Array ( [0] => 10035 [1] => 0 ) [5998] => Array ( [0] => 10090 [1] => 0 ) [5999] => Array ( [0] => 10065 [1] => 0 ) [6000] => Array ( [0] => 10086 [1] => 0 ) [6001] => Array ( [0] => 10068 [1] => 1.2825928926467896 ) [6002] => Array ( [0] => 10078 [1] => 1.1503360271453857 ) [6003] => Array ( [0] => 10082 [1] => 0 ) [6004] => Array ( [0] => 10075 [1] => 0 ) [6005] => Array ( [0] => 10072 [1] => 0 ) [6006] => Array ( [0] => 10061 [1] => 0 ) [6007] => Array ( [0] => 10058 [1] => 0 ) [6008] => Array ( [0] => 10051 [1] => 2.7378344535827637 ) [6009] => Array ( [0] => 10038 [1] => 0 ) [6010] => Array ( [0] => 10019 [1] => 0 ) [6011] => Array ( [0] => 9984 [1] => 0 ) [6012] => Array ( [0] => 9989 [1] => 0 ) [6013] => Array ( [0] => 9996 [1] => 0 ) [6014] => Array ( [0] => 9980 [1] => 0 ) [6015] => Array ( [0] => 10013 [1] => 0 ) [6016] => Array ( [0] => 9974 [1] => 0 ) [6017] => Array ( [0] => 9969 [1] => 0 ) [6018] => Array ( [0] => 9965 [1] => 0 ) [6019] => Array ( [0] => 9961 [1] => 0 ) [6020] => Array ( [0] => 10001 [1] => 0.8942012786865234 ) [6021] => Array ( [0] => 9993 [1] => 0 ) [6022] => Array ( [0] => 9940 [1] => 0 ) [6023] => Array ( [0] => 9929 [1] => 0 ) [6024] => Array ( [0] => 9918 [1] => 0 ) [6025] => Array ( [0] => 9922 [1] => 0 ) [6026] => Array ( [0] => 9932 [1] => 0 ) [6027] => Array ( [0] => 9910 [1] => 0 ) [6028] => Array ( [0] => 9906 [1] => 0 ) [6029] => Array ( [0] => 9900 [1] => 0 ) [6030] => Array ( [0] => 9893 [1] => 0 ) [6031] => Array ( [0] => 9889 [1] => 0 ) [6032] => Array ( [0] => 9884 [1] => 4.8856611251831055 ) [6033] => Array ( [0] => 9880 [1] => 0 ) [6034] => Array ( [0] => 9876 [1] => 0.6974483132362366 ) [6035] => Array ( [0] => 9871 [1] => 0 ) [6036] => Array ( [0] => 9845 [1] => 0 ) [6037] => Array ( [0] => 9856 [1] => 0 ) [6038] => Array ( [0] => 9851 [1] => 0 ) [6039] => Array ( [0] => 9866 [1] => 0 ) [6040] => Array ( [0] => 9862 [1] => 0 ) [6041] => Array ( [0] => 9837 [1] => 0.8181012272834778 ) [6042] => Array ( [0] => 9783 [1] => 0.1851188689470291 ) [6043] => Array ( [0] => 9831 [1] => 0 ) [6044] => Array ( [0] => 9818 [1] => 0 ) [6045] => Array ( [0] => 9823 [1] => 0 ) [6046] => Array ( [0] => 9800 [1] => 0.7433099746704102 ) [6047] => Array ( [0] => 9810 [1] => 0 ) [6048] => Array ( [0] => 9814 [1] => 0 ) [6049] => Array ( [0] => 9792 [1] => 0 ) [6050] => Array ( [0] => 9787 [1] => 0.47772523760795593 ) [6051] => Array ( [0] => 9773 [1] => 0 ) [6052] => Array ( [0] => 9769 [1] => 0 ) [6053] => Array ( [0] => 9765 [1] => 0 ) [6054] => Array ( [0] => 9761 [1] => 0 ) [6055] => Array ( [0] => 9753 [1] => 0 ) [6056] => Array ( [0] => 9748 [1] => 0 ) [6057] => Array ( [0] => 9731 [1] => 4.093807697296143 ) [6058] => Array ( [0] => 9719 [1] => 0 ) [6059] => Array ( [0] => 9722 [1] => 0 ) [6060] => Array ( [0] => 9739 [1] => 0 ) [6061] => Array ( [0] => 9715 [1] => 0 ) [6062] => Array ( [0] => 9709 [1] => 0 ) [6063] => Array ( [0] => 9704 [1] => 0 ) [6064] => Array ( [0] => 9689 [1] => 0 ) [6065] => Array ( [0] => 9685 [1] => 0 ) [6066] => Array ( [0] => 9680 [1] => 0.5378420948982239 ) [6067] => Array ( [0] => 9653 [1] => 0 ) [6068] => Array ( [0] => 9672 [1] => 0 ) [6069] => Array ( [0] => 9693 [1] => 0 ) [6070] => Array ( [0] => 9668 [1] => 0 ) [6071] => Array ( [0] => 9662 [1] => 0 ) [6072] => Array ( [0] => 9657 [1] => 0 ) [6073] => Array ( [0] => 9639 [1] => 0 ) [6074] => Array ( [0] => 9628 [1] => 0 ) [6075] => Array ( [0] => 9582 [1] => 0 ) [6076] => Array ( [0] => 9619 [1] => 0 ) [6077] => Array ( [0] => 9623 [1] => 0 ) [6078] => Array ( [0] => 9614 [1] => 0 ) [6079] => Array ( [0] => 9610 [1] => 0 ) [6080] => Array ( [0] => 9604 [1] => 0 ) [6081] => Array ( [0] => 9600 [1] => 0 ) [6082] => Array ( [0] => 9594 [1] => 0 ) [6083] => Array ( [0] => 9578 [1] => 0 ) [6084] => Array ( [0] => 9573 [1] => 0 ) [6085] => Array ( [0] => 9564 [1] => 0.6103767156600952 ) [6086] => Array ( [0] => 9560 [1] => 0 ) [6087] => Array ( [0] => 9553 [1] => 0 ) [6088] => Array ( [0] => 9549 [1] => 0 ) [6089] => Array ( [0] => 9543 [1] => 0 ) [6090] => Array ( [0] => 9536 [1] => 0 ) [6091] => Array ( [0] => 9530 [1] => 0 ) [6092] => Array ( [0] => 9527 [1] => 0 ) [6093] => Array ( [0] => 9523 [1] => 0 ) [6094] => Array ( [0] => 9517 [1] => 0 ) [6095] => Array ( [0] => 9510 [1] => 1.7957923412322998 ) [6096] => Array ( [0] => 9505 [1] => 0.45020514726638794 ) [6097] => Array ( [0] => 9500 [1] => 0 ) [6098] => Array ( [0] => 9491 [1] => 0 ) [6099] => Array ( [0] => 9485 [1] => 0 ) [6100] => Array ( [0] => 9473 [1] => 0 ) [6101] => Array ( [0] => 9466 [1] => 0.8957213163375854 ) [6102] => Array ( [0] => 9437 [1] => 0 ) [6103] => Array ( [0] => 9455 [1] => 0.6548769474029541 ) [6104] => Array ( [0] => 9451 [1] => 0 ) [6105] => Array ( [0] => 9416 [1] => 0 ) [6106] => Array ( [0] => 9411 [1] => 0 ) [6107] => Array ( [0] => 9407 [1] => 0 ) [6108] => Array ( [0] => 9403 [1] => 0 ) [6109] => Array ( [0] => 9398 [1] => 0.6915855407714844 ) [6110] => Array ( [0] => 9394 [1] => 0 ) [6111] => Array ( [0] => 9425 [1] => 0 ) [6112] => Array ( [0] => 9447 [1] => 0 ) [6113] => Array ( [0] => 9366 [1] => 0.7652022242546082 ) [6114] => Array ( [0] => 9384 [1] => 0 ) [6115] => Array ( [0] => 9378 [1] => 0 ) [6116] => Array ( [0] => 9374 [1] => 0 ) [6117] => Array ( [0] => 9360 [1] => 0 ) [6118] => Array ( [0] => 9353 [1] => 0 ) [6119] => Array ( [0] => 9348 [1] => 0 ) [6120] => Array ( [0] => 9341 [1] => 0 ) [6121] => Array ( [0] => 9334 [1] => 0 ) [6122] => Array ( [0] => 9326 [1] => 0 ) [6123] => Array ( [0] => 9322 [1] => 0 ) [6124] => Array ( [0] => 9319 [1] => 1.7890563011169434 ) [6125] => Array ( [0] => 9316 [1] => 0 ) [6126] => Array ( [0] => 9313 [1] => 0 ) [6127] => Array ( [0] => 9303 [1] => 0 ) [6128] => Array ( [0] => 9299 [1] => 0 ) [6129] => Array ( [0] => 9295 [1] => 0 ) [6130] => Array ( [0] => 9291 [1] => 0 ) [6131] => Array ( [0] => 9278 [1] => 0.1769619584083557 ) [6132] => Array ( [0] => 9274 [1] => 0 ) [6133] => Array ( [0] => 9287 [1] => 0.6478071212768555 ) [6134] => Array ( [0] => 9266 [1] => 0 ) [6135] => Array ( [0] => 9262 [1] => 0 ) [6136] => Array ( [0] => 9259 [1] => 3.062014102935791 ) [6137] => Array ( [0] => 9253 [1] => 0 ) [6138] => Array ( [0] => 9248 [1] => 0 ) [6139] => Array ( [0] => 9233 [1] => 0.5596663355827332 ) [6140] => Array ( [0] => 9228 [1] => 0 ) [6141] => Array ( [0] => 9220 [1] => 0 ) [6142] => Array ( [0] => 9212 [1] => 0 ) [6143] => Array ( [0] => 9207 [1] => 0 ) [6144] => Array ( [0] => 9204 [1] => 0 ) [6145] => Array ( [0] => 9171 [1] => 0 ) [6146] => Array ( [0] => 9167 [1] => 0 ) [6147] => Array ( [0] => 9190 [1] => 0 ) [6148] => Array ( [0] => 9186 [1] => 0 ) [6149] => Array ( [0] => 9179 [1] => 0 ) [6150] => Array ( [0] => 9195 [1] => 0 ) [6151] => Array ( [0] => 9161 [1] => 1.567054271697998 ) [6152] => Array ( [0] => 9151 [1] => 0 ) [6153] => Array ( [0] => 9145 [1] => 0 ) [6154] => Array ( [0] => 9139 [1] => 0 ) [6155] => Array ( [0] => 9129 [1] => 0 ) [6156] => Array ( [0] => 9126 [1] => 0 ) [6157] => Array ( [0] => 9121 [1] => 0 ) [6158] => Array ( [0] => 9113 [1] => 0 ) [6159] => Array ( [0] => 9110 [1] => 0 ) [6160] => Array ( [0] => 9107 [1] => 0 ) [6161] => Array ( [0] => 9105 [1] => 0 ) [6162] => Array ( [0] => 9098 [1] => 0 ) [6163] => Array ( [0] => 9065 [1] => 0 ) [6164] => Array ( [0] => 9086 [1] => 0 ) [6165] => Array ( [0] => 9059 [1] => 0 ) [6166] => Array ( [0] => 9055 [1] => 0 ) [6167] => Array ( [0] => 9048 [1] => 0 ) [6168] => Array ( [0] => 9043 [1] => 0 ) [6169] => Array ( [0] => 9038 [1] => 0.6027978658676147 ) [6170] => Array ( [0] => 9034 [1] => 0 ) [6171] => Array ( [0] => 9029 [1] => 0 ) [6172] => Array ( [0] => 9075 [1] => 0 ) [6173] => Array ( [0] => 9019 [1] => 0 ) [6174] => Array ( [0] => 9010 [1] => 0 ) [6175] => Array ( [0] => 9006 [1] => 0 ) [6176] => Array ( [0] => 8999 [1] => 0 ) [6177] => Array ( [0] => 8990 [1] => 1.8151679039001465 ) [6178] => Array ( [0] => 8985 [1] => 0 ) [6179] => Array ( [0] => 8980 [1] => 0 ) [6180] => Array ( [0] => 8970 [1] => 0 ) [6181] => Array ( [0] => 8966 [1] => 0 ) [6182] => Array ( [0] => 8961 [1] => 0 ) [6183] => Array ( [0] => 8956 [1] => 0 ) [6184] => Array ( [0] => 8948 [1] => 0 ) [6185] => Array ( [0] => 8936 [1] => 0 ) [6186] => Array ( [0] => 8929 [1] => 0 ) [6187] => Array ( [0] => 8922 [1] => 2.131199359893799 ) [6188] => Array ( [0] => 8917 [1] => 0 ) [6189] => Array ( [0] => 8902 [1] => 0 ) [6190] => Array ( [0] => 8899 [1] => 0 ) [6191] => Array ( [0] => 8895 [1] => 0 ) [6192] => Array ( [0] => 8886 [1] => 0 ) [6193] => Array ( [0] => 8881 [1] => 0 ) [6194] => Array ( [0] => 8873 [1] => 0 ) [6195] => Array ( [0] => 8864 [1] => 0 ) [6196] => Array ( [0] => 8855 [1] => 0 ) [6197] => Array ( [0] => 8847 [1] => 0 ) [6198] => Array ( [0] => 8838 [1] => 0 ) [6199] => Array ( [0] => 8819 [1] => 0 ) [6200] => Array ( [0] => 8811 [1] => 0 ) [6201] => Array ( [0] => 8806 [1] => 0 ) [6202] => Array ( [0] => 8791 [1] => 0 ) [6203] => Array ( [0] => 8771 [1] => 3.0258712768554688 ) [6204] => Array ( [0] => 8786 [1] => 0 ) [6205] => Array ( [0] => 8782 [1] => 0.9704002141952515 ) [6206] => Array ( [0] => 8778 [1] => 0.43960657715797424 ) [6207] => Array ( [0] => 8759 [1] => 0 ) [6208] => Array ( [0] => 8755 [1] => 0 ) [6209] => Array ( [0] => 8750 [1] => 0 ) [6210] => Array ( [0] => 8746 [1] => 0 ) [6211] => Array ( [0] => 8735 [1] => 0 ) [6212] => Array ( [0] => 8731 [1] => 0 ) [6213] => Array ( [0] => 8723 [1] => 0 ) [6214] => Array ( [0] => 8719 [1] => 0 ) [6215] => Array ( [0] => 8715 [1] => 0 ) [6216] => Array ( [0] => 8708 [1] => 0 ) [6217] => Array ( [0] => 8703 [1] => 0 ) [6218] => Array ( [0] => 8698 [1] => 0 ) [6219] => Array ( [0] => 8680 [1] => 0 ) [6220] => Array ( [0] => 8675 [1] => 0 ) [6221] => Array ( [0] => 8667 [1] => 0 ) [6222] => Array ( [0] => 8648 [1] => 0 ) [6223] => Array ( [0] => 8643 [1] => 0 ) [6224] => Array ( [0] => 8629 [1] => 0 ) [6225] => Array ( [0] => 8636 [1] => 0 ) [6226] => Array ( [0] => 8620 [1] => 0 ) [6227] => Array ( [0] => 8615 [1] => 0 ) [6228] => Array ( [0] => 8603 [1] => 0 ) [6229] => Array ( [0] => 8597 [1] => 0 ) [6230] => Array ( [0] => 8589 [1] => 0 ) [6231] => Array ( [0] => 8569 [1] => 0 ) [6232] => Array ( [0] => 8565 [1] => 0 ) [6233] => Array ( [0] => 8558 [1] => 0 ) [6234] => Array ( [0] => 8551 [1] => 0 ) [6235] => Array ( [0] => 8546 [1] => 0 ) [6236] => Array ( [0] => 8542 [1] => 0.682102382183075 ) [6237] => Array ( [0] => 8536 [1] => 0.7449169754981995 ) [6238] => Array ( [0] => 8528 [1] => 0 ) [6239] => Array ( [0] => 8511 [1] => 0 ) [6240] => Array ( [0] => 8507 [1] => 0 ) [6241] => Array ( [0] => 8501 [1] => 0 ) [6242] => Array ( [0] => 8493 [1] => 0 ) [6243] => Array ( [0] => 8490 [1] => 0 ) [6244] => Array ( [0] => 8477 [1] => 0 ) [6245] => Array ( [0] => 8473 [1] => 0 ) [6246] => Array ( [0] => 8469 [1] => 0 ) [6247] => Array ( [0] => 8455 [1] => 0 ) [6248] => Array ( [0] => 8426 [1] => 0 ) [6249] => Array ( [0] => 8433 [1] => 0 ) [6250] => Array ( [0] => 8417 [1] => 0 ) [6251] => Array ( [0] => 8403 [1] => 0 ) [6252] => Array ( [0] => 8396 [1] => 0 ) [6253] => Array ( [0] => 8387 [1] => 0.41297850012779236 ) [6254] => Array ( [0] => 8391 [1] => 0 ) [6255] => Array ( [0] => 8380 [1] => 0.85261470079422 ) [6256] => Array ( [0] => 8377 [1] => 0 ) [6257] => Array ( [0] => 8372 [1] => 0 ) [6258] => Array ( [0] => 8358 [1] => 1.8824650049209595 ) [6259] => Array ( [0] => 8348 [1] => 0.819965660572052 ) [6260] => Array ( [0] => 8369 [1] => 0.907529890537262 ) [6261] => Array ( [0] => 8330 [1] => 0 ) [6262] => Array ( [0] => 8322 [1] => 0.3882656395435333 ) [6263] => Array ( [0] => 8316 [1] => 0 ) [6264] => Array ( [0] => 8292 [1] => 0 ) [6265] => Array ( [0] => 8275 [1] => 0 ) [6266] => Array ( [0] => 8280 [1] => 0 ) [6267] => Array ( [0] => 8313 [1] => 0 ) [6268] => Array ( [0] => 8269 [1] => 0 ) [6269] => Array ( [0] => 8250 [1] => 0 ) [6270] => Array ( [0] => 8242 [1] => 0 ) [6271] => Array ( [0] => 8223 [1] => 1.3845950365066528 ) [6272] => Array ( [0] => 8230 [1] => 0 ) [6273] => Array ( [0] => 8212 [1] => 0 ) [6274] => Array ( [0] => 8191 [1] => 0.412132203578949 ) [6275] => Array ( [0] => 7906 [1] => 1.774927020072937 ) [6276] => Array ( [0] => 8128 [1] => 0 ) [6277] => Array ( [0] => 8112 [1] => 0 ) [6278] => Array ( [0] => 8118 [1] => 0 ) [6279] => Array ( [0] => 8107 [1] => 0 ) [6280] => Array ( [0] => 8102 [1] => 0.5867133736610413 ) [6281] => Array ( [0] => 8100 [1] => 0 ) [6282] => Array ( [0] => 8096 [1] => 0 ) [6283] => Array ( [0] => 8087 [1] => 0 ) [6284] => Array ( [0] => 8062 [1] => 0 ) [6285] => Array ( [0] => 8070 [1] => 3.437021493911743 ) [6286] => Array ( [0] => 8079 [1] => 0 ) [6287] => Array ( [0] => 8059 [1] => 0.6212872862815857 ) [6288] => Array ( [0] => 8032 [1] => 0.6516406536102295 ) [6289] => Array ( [0] => 8025 [1] => 0.4975528419017792 ) [6290] => Array ( [0] => 8022 [1] => 0 ) [6291] => Array ( [0] => 8013 [1] => 0 ) [6292] => Array ( [0] => 8007 [1] => 0 ) [6293] => Array ( [0] => 8000 [1] => 0 ) [6294] => Array ( [0] => 7997 [1] => 1.3424683809280396 ) [6295] => Array ( [0] => 7993 [1] => 0.5007309317588806 ) [6296] => Array ( [0] => 7985 [1] => 1.8921356201171875 ) [6297] => Array ( [0] => 7989 [1] => 0 ) [6298] => Array ( [0] => 7972 [1] => 0 ) [6299] => Array ( [0] => 7960 [1] => 0.44828489422798157 ) [6300] => Array ( [0] => 7967 [1] => 0 ) [6301] => Array ( [0] => 7952 [1] => 0 ) [6302] => Array ( [0] => 7948 [1] => 0 ) [6303] => Array ( [0] => 7931 [1] => 0 ) [6304] => Array ( [0] => 7916 [1] => 0.8181474804878235 ) [6305] => Array ( [0] => 7940 [1] => 0 ) [6306] => Array ( [0] => 7925 [1] => 0.18147465586662292 ) [6307] => Array ( [0] => 7911 [1] => 0.5099509954452515 ) [6308] => Array ( [0] => 7900 [1] => 0.2330458164215088 ) [6309] => Array ( [0] => 7888 [1] => 0 ) [6310] => Array ( [0] => 7894 [1] => 0 ) [6311] => Array ( [0] => 7884 [1] => 0 ) [6312] => Array ( [0] => 7832 [1] => 1.6542900800704956 ) [6313] => Array ( [0] => 7858 [1] => 0 ) [6314] => Array ( [0] => 7849 [1] => 0 ) [6315] => Array ( [0] => 7839 [1] => 0 ) [6316] => Array ( [0] => 7830 [1] => 1.2967764139175415 ) [6317] => Array ( [0] => 7787 [1] => 0 ) [6318] => Array ( [0] => 7820 [1] => 0 ) [6319] => Array ( [0] => 7780 [1] => 0 ) [6320] => Array ( [0] => 7773 [1] => 0.7972975969314575 ) [6321] => Array ( [0] => 7769 [1] => 0 ) [6322] => Array ( [0] => 7765 [1] => 0 ) [6323] => Array ( [0] => 7777 [1] => 0 ) [6324] => Array ( [0] => 7737 [1] => 0 ) [6325] => Array ( [0] => 7732 [1] => 0 ) [6326] => Array ( [0] => 7724 [1] => 0 ) [6327] => Array ( [0] => 7715 [1] => 6.183483123779297 ) [6328] => Array ( [0] => 7720 [1] => 0 ) [6329] => Array ( [0] => 7710 [1] => 2.2490744590759277 ) [6330] => Array ( [0] => 7705 [1] => 1.6461957693099976 ) [6331] => Array ( [0] => 7701 [1] => 0.3183567225933075 ) [6332] => Array ( [0] => 7694 [1] => 1.4472182989120483 ) [6333] => Array ( [0] => 7682 [1] => 0 ) [6334] => Array ( [0] => 7687 [1] => 2.090001106262207 ) [6335] => Array ( [0] => 7676 [1] => 0 ) [6336] => Array ( [0] => 7669 [1] => 0.794969916343689 ) [6337] => Array ( [0] => 7673 [1] => 0.9650970101356506 ) [6338] => Array ( [0] => 7649 [1] => 0.3276345431804657 ) [6339] => Array ( [0] => 7664 [1] => 0 ) [6340] => Array ( [0] => 7659 [1] => 0 ) [6341] => Array ( [0] => 7656 [1] => 0 ) [6342] => Array ( [0] => 7653 [1] => 0 ) [6343] => Array ( [0] => 7646 [1] => 0 ) [6344] => Array ( [0] => 7640 [1] => 0 ) [6345] => Array ( [0] => 7637 [1] => 0.7573181390762329 ) [6346] => Array ( [0] => 7624 [1] => 0 ) [6347] => Array ( [0] => 7615 [1] => 0 ) [6348] => Array ( [0] => 7609 [1] => 0 ) [6349] => Array ( [0] => 7607 [1] => 0 ) [6350] => Array ( [0] => 7587 [1] => 0 ) [6351] => Array ( [0] => 7601 [1] => 0 ) [6352] => Array ( [0] => 7589 [1] => 1.503309726715088 ) [6353] => Array ( [0] => 7593 [1] => 0 ) [6354] => Array ( [0] => 7584 [1] => 0 ) [6355] => Array ( [0] => 7569 [1] => 0.32192832231521606 ) [6356] => Array ( [0] => 7580 [1] => 1.8215173482894897 ) [6357] => Array ( [0] => 7577 [1] => 0 ) [6358] => Array ( [0] => 7565 [1] => 0 ) [6359] => Array ( [0] => 7553 [1] => 0.6875314116477966 ) [6360] => Array ( [0] => 7536 [1] => 0 ) [6361] => Array ( [0] => 7548 [1] => 0.4077046513557434 ) [6362] => Array ( [0] => 7534 [1] => 0.5118066072463989 ) [6363] => Array ( [0] => 7525 [1] => 1.7077425718307495 ) [6364] => Array ( [0] => 7531 [1] => 0 ) [6365] => Array ( [0] => 7521 [1] => 1.8946813344955444 ) [6366] => Array ( [0] => 7518 [1] => 0 ) [6367] => Array ( [0] => 7495 [1] => 4.068353652954102 ) [6368] => Array ( [0] => 7487 [1] => 0 ) [6369] => Array ( [0] => 7512 [1] => 0.48161080479621887 ) [6370] => Array ( [0] => 7498 [1] => 1.9207518100738525 ) [6371] => Array ( [0] => 7484 [1] => 0.800830602645874 ) [6372] => Array ( [0] => 7491 [1] => 0 ) [6373] => Array ( [0] => 7462 [1] => 0 ) [6374] => Array ( [0] => 7459 [1] => 1.094814658164978 ) [6375] => Array ( [0] => 7455 [1] => 0.49785181879997253 ) [6376] => Array ( [0] => 7442 [1] => 0.4823175072669983 ) [6377] => Array ( [0] => 7452 [1] => 0 ) [6378] => Array ( [0] => 7446 [1] => 0 ) [6379] => Array ( [0] => 7433 [1] => 0 ) [6380] => Array ( [0] => 7425 [1] => 0.2779119610786438 ) [6381] => Array ( [0] => 7423 [1] => 0 ) [6382] => Array ( [0] => 7421 [1] => 0 ) [6383] => Array ( [0] => 7429 [1] => 0 ) [6384] => Array ( [0] => 7411 [1] => 0 ) [6385] => Array ( [0] => 7404 [1] => 0 ) [6386] => Array ( [0] => 7395 [1] => 0 ) [6387] => Array ( [0] => 7399 [1] => 0 ) [6388] => Array ( [0] => 7388 [1] => 0 ) [6389] => Array ( [0] => 7385 [1] => 5.194952011108398 ) [6390] => Array ( [0] => 7383 [1] => 2.2752199172973633 ) [6391] => Array ( [0] => 7380 [1] => 0 ) [6392] => Array ( [0] => 7377 [1] => 0 ) [6393] => Array ( [0] => 7374 [1] => 0 ) [6394] => Array ( [0] => 7392 [1] => 1.2316802740097046 ) [6395] => Array ( [0] => 7371 [1] => 0.9587121605873108 ) [6396] => Array ( [0] => 7369 [1] => 0 ) [6397] => Array ( [0] => 7365 [1] => 0 ) [6398] => Array ( [0] => 7363 [1] => 0 ) [6399] => Array ( [0] => 7360 [1] => 7.354671478271484 ) [6400] => Array ( [0] => 7356 [1] => 0.48062863945961 ) [6401] => Array ( [0] => 7352 [1] => 4.452847003936768 ) [6402] => Array ( [0] => 7350 [1] => 0 ) [6403] => Array ( [0] => 7343 [1] => 0 ) [6404] => Array ( [0] => 7340 [1] => 7.602317810058594 ) [6405] => Array ( [0] => 7333 [1] => 0 ) [6406] => Array ( [0] => 7329 [1] => 0 ) [6407] => Array ( [0] => 7327 [1] => 0 ) [6408] => Array ( [0] => 7324 [1] => 1.7097468376159668 ) [6409] => Array ( [0] => 7321 [1] => 0 ) [6410] => Array ( [0] => 7318 [1] => 0.7759072780609131 ) [6411] => Array ( [0] => 7315 [1] => 0 ) [6412] => Array ( [0] => 7313 [1] => 0 ) [6413] => Array ( [0] => 7309 [1] => 0 ) [6414] => Array ( [0] => 7307 [1] => 0 ) [6415] => Array ( [0] => 7304 [1] => 0 ) [6416] => Array ( [0] => 7301 [1] => 0 ) [6417] => Array ( [0] => 7299 [1] => 0 ) [6418] => Array ( [0] => 7294 [1] => 0 ) [6419] => Array ( [0] => 7291 [1] => 0 ) [6420] => Array ( [0] => 7287 [1] => 0 ) [6421] => Array ( [0] => 7283 [1] => 1.6757135391235352 ) [6422] => Array ( [0] => 7280 [1] => 0 ) [6423] => Array ( [0] => 7274 [1] => 0 ) [6424] => Array ( [0] => 7257 [1] => 0 ) [6425] => Array ( [0] => 7335 [1] => 0.4462822675704956 ) [6426] => Array ( [0] => 7265 [1] => 0 ) [6427] => Array ( [0] => 7250 [1] => 0 ) [6428] => Array ( [0] => 7242 [1] => 1.3789936304092407 ) [6429] => Array ( [0] => 7222 [1] => 0 ) [6430] => Array ( [0] => 7229 [1] => 0 ) [6431] => Array ( [0] => 7218 [1] => 0 ) [6432] => Array ( [0] => 7216 [1] => 0 ) [6433] => Array ( [0] => 7213 [1] => 0 ) [6434] => Array ( [0] => 7198 [1] => 0 ) [6435] => Array ( [0] => 7208 [1] => 0 ) [6436] => Array ( [0] => 7185 [1] => 0 ) [6437] => Array ( [0] => 7182 [1] => 0 ) [6438] => Array ( [0] => 7191 [1] => 0 ) [6439] => Array ( [0] => 7174 [1] => 0 ) [6440] => Array ( [0] => 7145 [1] => 3.7763845920562744 ) [6441] => Array ( [0] => 7149 [1] => 0 ) [6442] => Array ( [0] => 7169 [1] => 0 ) [6443] => Array ( [0] => 7107 [1] => 0 ) [6444] => Array ( [0] => 7093 [1] => 0 ) [6445] => Array ( [0] => 7090 [1] => 0 ) [6446] => Array ( [0] => 7055 [1] => 3.2849020957946777 ) [6447] => Array ( [0] => 7138 [1] => 0 ) [6448] => Array ( [0] => 7126 [1] => 1.9617419242858887 ) [6449] => Array ( [0] => 7068 [1] => 1.0971492528915405 ) [6450] => Array ( [0] => 6952 [1] => 1.3466702699661255 ) [6451] => Array ( [0] => 7111 [1] => 0 ) [6452] => Array ( [0] => 7064 [1] => 0 ) [6453] => Array ( [0] => 7096 [1] => 2.5918169021606445 ) [6454] => Array ( [0] => 7101 [1] => 0 ) [6455] => Array ( [0] => 7081 [1] => 0.8025984764099121 ) [6456] => Array ( [0] => 7086 [1] => 0 ) [6457] => Array ( [0] => 7070 [1] => 0 ) [6458] => Array ( [0] => 7074 [1] => 0.9414314031600952 ) [6459] => Array ( [0] => 7039 [1] => 0 ) [6460] => Array ( [0] => 7028 [1] => 0 ) [6461] => Array ( [0] => 7025 [1] => 0 ) [6462] => Array ( [0] => 7023 [1] => 0.5107789635658264 ) [6463] => Array ( [0] => 7020 [1] => 0 ) [6464] => Array ( [0] => 7018 [1] => 0 ) [6465] => Array ( [0] => 7006 [1] => 0 ) [6466] => Array ( [0] => 7004 [1] => 0 ) [6467] => Array ( [0] => 7001 [1] => 0 ) [6468] => Array ( [0] => 6998 [1] => 0 ) [6469] => Array ( [0] => 6996 [1] => 0 ) [6470] => Array ( [0] => 6993 [1] => 0 ) [6471] => Array ( [0] => 6990 [1] => 0 ) [6472] => Array ( [0] => 6988 [1] => 0 ) [6473] => Array ( [0] => 6986 [1] => 0 ) [6474] => Array ( [0] => 6983 [1] => 0 ) [6475] => Array ( [0] => 6972 [1] => 0 ) [6476] => Array ( [0] => 7010 [1] => 0 ) [6477] => Array ( [0] => 6977 [1] => 0.4677012264728546 ) [6478] => Array ( [0] => 6970 [1] => 0 ) [6479] => Array ( [0] => 6965 [1] => 0 ) [6480] => Array ( [0] => 6960 [1] => 0 ) [6481] => Array ( [0] => 6942 [1] => 0 ) [6482] => Array ( [0] => 6933 [1] => 0 ) [6483] => Array ( [0] => 6916 [1] => 0 ) [6484] => Array ( [0] => 6925 [1] => 4.235648155212402 ) [6485] => Array ( [0] => 6913 [1] => 0.7837311625480652 ) [6486] => Array ( [0] => 6899 [1] => 0 ) [6487] => Array ( [0] => 6890 [1] => 0 ) [6488] => Array ( [0] => 6886 [1] => 0.9220020771026611 ) [6489] => Array ( [0] => 6893 [1] => 0.740383505821228 ) [6490] => Array ( [0] => 6878 [1] => 0 ) [6491] => Array ( [0] => 6850 [1] => 0 ) [6492] => Array ( [0] => 6866 [1] => 3.3773341178894043 ) [6493] => Array ( [0] => 6822 [1] => 0.9014118313789368 ) [6494] => Array ( [0] => 6836 [1] => 0 ) [6495] => Array ( [0] => 6819 [1] => 0.6596143245697021 ) [6496] => Array ( [0] => 6783 [1] => 0 ) [6497] => Array ( [0] => 6811 [1] => 0 ) [6498] => Array ( [0] => 6803 [1] => 0 ) [6499] => Array ( [0] => 6798 [1] => 0.7898609042167664 ) [6500] => Array ( [0] => 6777 [1] => 0 ) [6501] => Array ( [0] => 6774 [1] => 0.6561676859855652 ) [6502] => Array ( [0] => 6771 [1] => 0 ) [6503] => Array ( [0] => 6763 [1] => 0.7649067640304565 ) [6504] => Array ( [0] => 6755 [1] => 0 ) [6505] => Array ( [0] => 6742 [1] => 1.365355134010315 ) [6506] => Array ( [0] => 6758 [1] => 0.1909707933664322 ) [6507] => Array ( [0] => 6736 [1] => 1.4445853233337402 ) [6508] => Array ( [0] => 6748 [1] => 0 ) [6509] => Array ( [0] => 6731 [1] => 2.4370296001434326 ) [6510] => Array ( [0] => 6724 [1] => 0.4227793216705322 ) [6511] => Array ( [0] => 6727 [1] => 1.1097307205200195 ) [6512] => Array ( [0] => 6715 [1] => 0 ) [6513] => Array ( [0] => 6705 [1] => 3.045041561126709 ) [6514] => Array ( [0] => 6686 [1] => 0 ) [6515] => Array ( [0] => 6698 [1] => 0 ) [6516] => Array ( [0] => 6691 [1] => 0.7753996253013611 ) [6517] => Array ( [0] => 6682 [1] => 0 ) [6518] => Array ( [0] => 6679 [1] => 1.3219548463821411 ) [6519] => Array ( [0] => 6675 [1] => 1.7522106170654297 ) [6520] => Array ( [0] => 6672 [1] => 0 ) [6521] => Array ( [0] => 6669 [1] => 1.2769593000411987 ) [6522] => Array ( [0] => 6663 [1] => 2.0367660522460938 ) [6523] => Array ( [0] => 6637 [1] => 0 ) [6524] => Array ( [0] => 6620 [1] => 0 ) [6525] => Array ( [0] => 6627 [1] => 1.6581326723098755 ) [6526] => Array ( [0] => 6632 [1] => 1.476218581199646 ) [6527] => Array ( [0] => 6610 [1] => 0 ) [6528] => Array ( [0] => 6597 [1] => 1.424600601196289 ) [6529] => Array ( [0] => 6602 [1] => 0.6956862211227417 ) [6530] => Array ( [0] => 6578 [1] => 0 ) [6531] => Array ( [0] => 6576 [1] => 0 ) [6532] => Array ( [0] => 6560 [1] => 0.7989736795425415 ) [6533] => Array ( [0] => 6585 [1] => 0 ) [6534] => Array ( [0] => 6570 [1] => 0.4129115343093872 ) [6535] => Array ( [0] => 6566 [1] => 2.189404010772705 ) [6536] => Array ( [0] => 6527 [1] => 0 ) [6537] => Array ( [0] => 6557 [1] => 0.7283087372779846 ) [6538] => Array ( [0] => 6513 [1] => 0 ) [6539] => Array ( [0] => 6531 [1] => 0 ) [6540] => Array ( [0] => 6524 [1] => 0 ) [6541] => Array ( [0] => 6518 [1] => 0 ) [6542] => Array ( [0] => 6509 [1] => 0.9726831912994385 ) [6543] => Array ( [0] => 6507 [1] => 0 ) [6544] => Array ( [0] => 6501 [1] => 0.5495049357414246 ) [6545] => Array ( [0] => 6466 [1] => 1.6164360046386719 ) [6546] => Array ( [0] => 6495 [1] => 0.636847972869873 ) [6547] => Array ( [0] => 6490 [1] => 0 ) [6548] => Array ( [0] => 6483 [1] => 0.6969940662384033 ) [6549] => Array ( [0] => 6469 [1] => 2.4060468673706055 ) [6550] => Array ( [0] => 6479 [1] => 0 ) [6551] => Array ( [0] => 6446 [1] => 0 ) [6552] => Array ( [0] => 6452 [1] => 2.4645519256591797 ) [6553] => Array ( [0] => 6442 [1] => 0 ) [6554] => Array ( [0] => 6439 [1] => 0 ) [6555] => Array ( [0] => 6435 [1] => 2.29850697517395 ) [6556] => Array ( [0] => 6433 [1] => 0.6717702746391296 ) [6557] => Array ( [0] => 6431 [1] => 2.154064178466797 ) [6558] => Array ( [0] => 6418 [1] => 0 ) [6559] => Array ( [0] => 6398 [1] => 0 ) [6560] => Array ( [0] => 6394 [1] => 1.4329540729522705 ) [6561] => Array ( [0] => 6372 [1] => 1.8807791471481323 ) [6562] => Array ( [0] => 6324 [1] => 0 ) [6563] => Array ( [0] => 6429 [1] => 0 ) [6564] => Array ( [0] => 6388 [1] => 0 ) [6565] => Array ( [0] => 6350 [1] => 0 ) [6566] => Array ( [0] => 6357 [1] => 1.9649226665496826 ) [6567] => Array ( [0] => 4787 [1] => 0 ) [6568] => Array ( [0] => 6326 [1] => 1.006174921989441 ) [6569] => Array ( [0] => 6352 [1] => 0 ) [6570] => Array ( [0] => 6340 [1] => 0.6401087641716003 ) [6571] => Array ( [0] => 6311 [1] => 0 ) [6572] => Array ( [0] => 6265 [1] => 2.04937481880188 ) [6573] => Array ( [0] => 6313 [1] => 0 ) [6574] => Array ( [0] => 6299 [1] => 0 ) [6575] => Array ( [0] => 6307 [1] => 0 ) [6576] => Array ( [0] => 6287 [1] => 0 ) [6577] => Array ( [0] => 6303 [1] => 2.6846563816070557 ) [6578] => Array ( [0] => 6252 [1] => 0 ) [6579] => Array ( [0] => 6207 [1] => 0 ) [6580] => Array ( [0] => 6258 [1] => 2.190504789352417 ) [6581] => Array ( [0] => 6200 [1] => 1.0069905519485474 ) [6582] => Array ( [0] => 6254 [1] => 0 ) [6583] => Array ( [0] => 6228 [1] => 0 ) [6584] => Array ( [0] => 6225 [1] => 1.097061038017273 ) [6585] => Array ( [0] => 6222 [1] => 0 ) [6586] => Array ( [0] => 6218 [1] => 1.2353935241699219 ) [6587] => Array ( [0] => 6205 [1] => 0 ) [6588] => Array ( [0] => 6176 [1] => 0.993295431137085 ) [6589] => Array ( [0] => 6187 [1] => 0 ) [6590] => Array ( [0] => 6194 [1] => 0 ) [6591] => Array ( [0] => 6153 [1] => 0 ) [6592] => Array ( [0] => 6167 [1] => 0.4051445722579956 ) [6593] => Array ( [0] => 6156 [1] => 0.8156307935714722 ) [6594] => Array ( [0] => 6162 [1] => 0 ) [6595] => Array ( [0] => 6147 [1] => 0 ) [6596] => Array ( [0] => 6129 [1] => 3.916085958480835 ) [6597] => Array ( [0] => 6134 [1] => 0.7420453429222107 ) [6598] => Array ( [0] => 6118 [1] => 0 ) [6599] => Array ( [0] => 6109 [1] => 0 ) [6600] => Array ( [0] => 6095 [1] => 0 ) [6601] => Array ( [0] => 6112 [1] => 0 ) [6602] => Array ( [0] => 6090 [1] => 1.658579707145691 ) [6603] => Array ( [0] => 6085 [1] => 0.4071429371833801 ) [6604] => Array ( [0] => 6077 [1] => 1.5195378065109253 ) [6605] => Array ( [0] => 6105 [1] => 0 ) [6606] => Array ( [0] => 6072 [1] => 0.226936936378479 ) [6607] => Array ( [0] => 6054 [1] => 0 ) [6608] => Array ( [0] => 6066 [1] => 0 ) [6609] => Array ( [0] => 6029 [1] => 0.5266963243484497 ) [6610] => Array ( [0] => 6042 [1] => 1.0527262687683105 ) [6611] => Array ( [0] => 6013 [1] => 0 ) [6612] => Array ( [0] => 6050 [1] => 0.40995553135871887 ) [6613] => Array ( [0] => 6001 [1] => 0 ) [6614] => Array ( [0] => 5990 [1] => 0 ) [6615] => Array ( [0] => 5993 [1] => 0 ) [6616] => Array ( [0] => 5986 [1] => 0 ) [6617] => Array ( [0] => 5988 [1] => 0 ) [6618] => Array ( [0] => 5981 [1] => 0 ) [6619] => Array ( [0] => 5972 [1] => 0.9420236945152283 ) [6620] => Array ( [0] => 5967 [1] => 0 ) [6621] => Array ( [0] => 5956 [1] => 0 ) [6622] => Array ( [0] => 5924 [1] => 0.747855007648468 ) [6623] => Array ( [0] => 5818 [1] => 0.6482151746749878 ) [6624] => Array ( [0] => 5929 [1] => 0.42140209674835205 ) [6625] => Array ( [0] => 5919 [1] => 1.6849504709243774 ) [6626] => Array ( [0] => 5915 [1] => 0 ) [6627] => Array ( [0] => 5909 [1] => 0.40783804655075073 ) [6628] => Array ( [0] => 5868 [1] => 0 ) [6629] => Array ( [0] => 5849 [1] => 0 ) [6630] => Array ( [0] => 5893 [1] => 0 ) [6631] => Array ( [0] => 5884 [1] => 0.6381370425224304 ) [6632] => Array ( [0] => 5874 [1] => 0 ) [6633] => Array ( [0] => 5905 [1] => 0 ) [6634] => Array ( [0] => 5862 [1] => 1.4223109483718872 ) [6635] => Array ( [0] => 5876 [1] => 0 ) [6636] => Array ( [0] => 5842 [1] => 0 ) [6637] => Array ( [0] => 5836 [1] => 0 ) [6638] => Array ( [0] => 5791 [1] => 0 ) [6639] => Array ( [0] => 5724 [1] => 0.15948538482189178 ) [6640] => Array ( [0] => 5771 [1] => 0 ) [6641] => Array ( [0] => 5763 [1] => 0.7401849031448364 ) [6642] => Array ( [0] => 5758 [1] => 0 ) [6643] => Array ( [0] => 5748 [1] => 0.4938977360725403 ) [6644] => Array ( [0] => 5742 [1] => 0 ) [6645] => Array ( [0] => 5727 [1] => 0.46855807304382324 ) [6646] => Array ( [0] => 5732 [1] => 0 ) [6647] => Array ( [0] => 5720 [1] => 0.7292075157165527 ) [6648] => Array ( [0] => 5715 [1] => 0 ) [6649] => Array ( [0] => 5701 [1] => 4.157647132873535 ) [6650] => Array ( [0] => 5710 [1] => 0 ) [6651] => Array ( [0] => 5676 [1] => 0 ) [6652] => Array ( [0] => 5693 [1] => 0 ) [6653] => Array ( [0] => 5682 [1] => 0 ) [6654] => Array ( [0] => 5674 [1] => 0 ) [6655] => Array ( [0] => 5670 [1] => 0 ) [6656] => Array ( [0] => 5665 [1] => 0 ) [6657] => Array ( [0] => 5662 [1] => 0.7049496173858643 ) [6658] => Array ( [0] => 5657 [1] => 0 ) [6659] => Array ( [0] => 5626 [1] => 1.2979533672332764 ) [6660] => Array ( [0] => 5619 [1] => 0 ) [6661] => Array ( [0] => 5617 [1] => 0 ) [6662] => Array ( [0] => 5615 [1] => 2.6036553382873535 ) [6663] => Array ( [0] => 5634 [1] => 0 ) [6664] => Array ( [0] => 5586 [1] => 1.9731519222259521 ) [6665] => Array ( [0] => 5578 [1] => 0 ) [6666] => Array ( [0] => 5572 [1] => 3.3986947536468506 ) [6667] => Array ( [0] => 5570 [1] => 0 ) [6668] => Array ( [0] => 5549 [1] => 0 ) [6669] => Array ( [0] => 5546 [1] => 0 ) [6670] => Array ( [0] => 5540 [1] => 0 ) [6671] => Array ( [0] => 5538 [1] => 0 ) [6672] => Array ( [0] => 5535 [1] => 0 ) [6673] => Array ( [0] => 5532 [1] => 0 ) [6674] => Array ( [0] => 5542 [1] => 0.7990998029708862 ) [6675] => Array ( [0] => 5529 [1] => 0 ) [6676] => Array ( [0] => 5555 [1] => 3.395350933074951 ) [6677] => Array ( [0] => 5523 [1] => 0 ) [6678] => Array ( [0] => 5521 [1] => 0 ) [6679] => Array ( [0] => 5518 [1] => 0 ) [6680] => Array ( [0] => 5507 [1] => 0 ) [6681] => Array ( [0] => 5505 [1] => 0 ) [6682] => Array ( [0] => 5502 [1] => 0 ) [6683] => Array ( [0] => 5499 [1] => 0 ) [6684] => Array ( [0] => 5473 [1] => 0.828181803226471 ) [6685] => Array ( [0] => 5470 [1] => 3.342139720916748 ) [6686] => Array ( [0] => 5467 [1] => 0 ) [6687] => Array ( [0] => 5456 [1] => 0 ) [6688] => Array ( [0] => 5453 [1] => 2.3717544078826904 ) [6689] => Array ( [0] => 5462 [1] => 0 ) [6690] => Array ( [0] => 5447 [1] => 0.15375179052352905 ) [6691] => Array ( [0] => 5443 [1] => 0 ) [6692] => Array ( [0] => 5440 [1] => 0 ) [6693] => Array ( [0] => 5435 [1] => 1.200900912284851 ) [6694] => Array ( [0] => 5433 [1] => 1.307356595993042 ) [6695] => Array ( [0] => 5368 [1] => 1.2999935150146484 ) [6696] => Array ( [0] => 5429 [1] => 0 ) [6697] => Array ( [0] => 5411 [1] => 1.4539657831192017 ) [6698] => Array ( [0] => 5384 [1] => 0 ) [6699] => Array ( [0] => 5420 [1] => 0 ) [6700] => Array ( [0] => 5415 [1] => 1.6463838815689087 ) [6701] => Array ( [0] => 5381 [1] => 6.075313568115234 ) [6702] => Array ( [0] => 5404 [1] => 0 ) [6703] => Array ( [0] => 5370 [1] => 0 ) [6704] => Array ( [0] => 5391 [1] => 0 ) [6705] => Array ( [0] => 5363 [1] => 0.6530881524085999 ) [6706] => Array ( [0] => 5359 [1] => 0 ) [6707] => Array ( [0] => 5387 [1] => 0 ) [6708] => Array ( [0] => 5478 [1] => 1.4207698106765747 ) [6709] => Array ( [0] => 5348 [1] => 0 ) [6710] => Array ( [0] => 5493 [1] => 1.4998302459716797 ) [6711] => Array ( [0] => 5344 [1] => 0.210165873169899 ) [6712] => Array ( [0] => 5351 [1] => 0 ) [6713] => Array ( [0] => 5335 [1] => 0 ) [6714] => Array ( [0] => 5339 [1] => 0 ) [6715] => Array ( [0] => 5332 [1] => 1.6480931043624878 ) [6716] => Array ( [0] => 5328 [1] => 1.08505117893219 ) [6717] => Array ( [0] => 5322 [1] => 0 ) [6718] => Array ( [0] => 5294 [1] => 1.2932779788970947 ) [6719] => Array ( [0] => 5314 [1] => 0 ) [6720] => Array ( [0] => 5312 [1] => 0 ) [6721] => Array ( [0] => 5308 [1] => 0 ) [6722] => Array ( [0] => 5290 [1] => 0 ) [6723] => Array ( [0] => 5283 [1] => 0 ) [6724] => Array ( [0] => 5286 [1] => 0 ) [6725] => Array ( [0] => 5278 [1] => 0 ) [6726] => Array ( [0] => 5302 [1] => 0 ) [6727] => Array ( [0] => 5274 [1] => 0 ) [6728] => Array ( [0] => 5271 [1] => 0.8660686612129211 ) [6729] => Array ( [0] => 5266 [1] => 1.4769983291625977 ) [6730] => Array ( [0] => 5263 [1] => 0.344121515750885 ) [6731] => Array ( [0] => 5260 [1] => 1.2278954982757568 ) [6732] => Array ( [0] => 5257 [1] => 0 ) [6733] => Array ( [0] => 5255 [1] => 1.1237760782241821 ) [6734] => Array ( [0] => 5252 [1] => 0 ) [6735] => Array ( [0] => 5598 [1] => 0 ) [6736] => Array ( [0] => 5226 [1] => 0 ) [6737] => Array ( [0] => 5243 [1] => 0 ) [6738] => Array ( [0] => 5231 [1] => 1.3629200458526611 ) [6739] => Array ( [0] => 5223 [1] => 0.39713913202285767 ) [6740] => Array ( [0] => 5218 [1] => 0 ) [6741] => Array ( [0] => 5215 [1] => 0.3894312083721161 ) [6742] => Array ( [0] => 5212 [1] => 0 ) [6743] => Array ( [0] => 5209 [1] => 2.1504476070404053 ) [6744] => Array ( [0] => 5207 [1] => 0.7927470207214355 ) [6745] => Array ( [0] => 5205 [1] => 0 ) [6746] => Array ( [0] => 5200 [1] => 0 ) [6747] => Array ( [0] => 4962 [1] => 0 ) [6748] => Array ( [0] => 5160 [1] => 3.7942376136779785 ) [6749] => Array ( [0] => 5142 [1] => 0 ) [6750] => Array ( [0] => 5123 [1] => 2.8129892349243164 ) [6751] => Array ( [0] => 5117 [1] => 0 ) [6752] => Array ( [0] => 5108 [1] => 0 ) [6753] => Array ( [0] => 5104 [1] => 2.8724820613861084 ) [6754] => Array ( [0] => 5102 [1] => 0 ) [6755] => Array ( [0] => 5100 [1] => 0 ) [6756] => Array ( [0] => 5094 [1] => 0.9526732563972473 ) [6757] => Array ( [0] => 5091 [1] => 0 ) [6758] => Array ( [0] => 5038 [1] => 0 ) [6759] => Array ( [0] => 5076 [1] => 0 ) [6760] => Array ( [0] => 5071 [1] => 0.3648155927658081 ) [6761] => Array ( [0] => 5067 [1] => 0.4293399453163147 ) [6762] => Array ( [0] => 5065 [1] => 0.4293399453163147 ) [6763] => Array ( [0] => 5044 [1] => 0.7599503993988037 ) [6764] => Array ( [0] => 5023 [1] => 0.4144776463508606 ) [6765] => Array ( [0] => 4723 [1] => 0.6155592203140259 ) [6766] => Array ( [0] => 5019 [1] => 0 ) [6767] => Array ( [0] => 5012 [1] => 0.5869655609130859 ) [6768] => Array ( [0] => 5010 [1] => 0 ) [6769] => Array ( [0] => 5007 [1] => 0.8872860670089722 ) [6770] => Array ( [0] => 5002 [1] => 0 ) [6771] => Array ( [0] => 4998 [1] => 0 ) [6772] => Array ( [0] => 4995 [1] => 0 ) [6773] => Array ( [0] => 4992 [1] => 1.9737858772277832 ) [6774] => Array ( [0] => 4988 [1] => 0 ) [6775] => Array ( [0] => 4984 [1] => 0 ) [6776] => Array ( [0] => 4981 [1] => 0 ) [6777] => Array ( [0] => 4893 [1] => 0 ) [6778] => Array ( [0] => 4938 [1] => 0 ) [6779] => Array ( [0] => 4951 [1] => 0 ) [6780] => Array ( [0] => 4956 [1] => 0 ) [6781] => Array ( [0] => 4932 [1] => 1.2231707572937012 ) [6782] => Array ( [0] => 4929 [1] => 0 ) [6783] => Array ( [0] => 4923 [1] => 0 ) [6784] => Array ( [0] => 4897 [1] => 0 ) [6785] => Array ( [0] => 4926 [1] => 0 ) [6786] => Array ( [0] => 4919 [1] => 0 ) [6787] => Array ( [0] => 4908 [1] => 0 ) [6788] => Array ( [0] => 4912 [1] => 0.8015807271003723 ) [6789] => Array ( [0] => 4899 [1] => 0 ) [6790] => Array ( [0] => 4889 [1] => 0 ) [6791] => Array ( [0] => 4880 [1] => 0 ) [6792] => Array ( [0] => 4877 [1] => 0 ) [6793] => Array ( [0] => 4873 [1] => 0 ) [6794] => Array ( [0] => 4869 [1] => 0 ) [6795] => Array ( [0] => 4861 [1] => 0 ) [6796] => Array ( [0] => 5041 [1] => 0 ) [6797] => Array ( [0] => 4886 [1] => 0 ) [6798] => Array ( [0] => 4840 [1] => 0 ) [6799] => Array ( [0] => 4838 [1] => 0 ) [6800] => Array ( [0] => 4831 [1] => 0.9032828211784363 ) [6801] => Array ( [0] => 4828 [1] => 0 ) [6802] => Array ( [0] => 4825 [1] => 0 ) [6803] => Array ( [0] => 4822 [1] => 0 ) [6804] => Array ( [0] => 4812 [1] => 0 ) [6805] => Array ( [0] => 4803 [1] => 0 ) [6806] => Array ( [0] => 4800 [1] => 0 ) [6807] => Array ( [0] => 4844 [1] => 0 ) [6808] => Array ( [0] => 4771 [1] => 2.281129837036133 ) [6809] => Array ( [0] => 4765 [1] => 2.561133861541748 ) [6810] => Array ( [0] => 4763 [1] => 0 ) [6811] => Array ( [0] => 4850 [1] => 0 ) [6812] => Array ( [0] => 4753 [1] => 3.457435369491577 ) [6813] => Array ( [0] => 4750 [1] => 0 ) [6814] => Array ( [0] => 4815 [1] => 0.6110251545906067 ) [6815] => Array ( [0] => 4791 [1] => 0 ) [6816] => Array ( [0] => 4755 [1] => 0.7013522982597351 ) [6817] => Array ( [0] => 4795 [1] => 0 ) [6818] => Array ( [0] => 4779 [1] => 0 ) [6819] => Array ( [0] => 4774 [1] => 0 ) [6820] => Array ( [0] => 4806 [1] => 0 ) [6821] => Array ( [0] => 4767 [1] => 0 ) [6822] => Array ( [0] => 4760 [1] => 0.4296642243862152 ) [6823] => Array ( [0] => 4740 [1] => 1.1533150672912598 ) [6824] => Array ( [0] => 4719 [1] => 0.7341108322143555 ) [6825] => Array ( [0] => 4709 [1] => 0 ) [6826] => Array ( [0] => 4705 [1] => 0 ) [6827] => Array ( [0] => 4701 [1] => 0 ) [6828] => Array ( [0] => 4687 [1] => 1.4527226686477661 ) [6829] => Array ( [0] => 4685 [1] => 5.753845691680908 ) [6830] => Array ( [0] => 4680 [1] => 0 ) [6831] => Array ( [0] => 4678 [1] => 0 ) [6832] => Array ( [0] => 4675 [1] => 0 ) [6833] => Array ( [0] => 4672 [1] => 0 ) [6834] => Array ( [0] => 4662 [1] => 0 ) [6835] => Array ( [0] => 4682 [1] => 0 ) [6836] => Array ( [0] => 4670 [1] => 1.8888875246047974 ) [6837] => Array ( [0] => 4659 [1] => 0 ) [6838] => Array ( [0] => 4657 [1] => 0 ) [6839] => Array ( [0] => 4647 [1] => 0 ) [6840] => Array ( [0] => 4644 [1] => 2.2647881507873535 ) [6841] => Array ( [0] => 4641 [1] => 0 ) [6842] => Array ( [0] => 4638 [1] => 0 ) [6843] => Array ( [0] => 4635 [1] => 0 ) [6844] => Array ( [0] => 4613 [1] => 0 ) [6845] => Array ( [0] => 4603 [1] => 2.261427640914917 ) [6846] => Array ( [0] => 4393 [1] => 0 ) [6847] => Array ( [0] => 4615 [1] => 0 ) [6848] => Array ( [0] => 4610 [1] => 0 ) [6849] => Array ( [0] => 4607 [1] => 0.5279703736305237 ) [6850] => Array ( [0] => 4601 [1] => 0 ) [6851] => Array ( [0] => 4599 [1] => 0 ) [6852] => Array ( [0] => 4596 [1] => 0 ) [6853] => Array ( [0] => 4559 [1] => 0.557604968547821 ) [6854] => Array ( [0] => 4541 [1] => 0 ) [6855] => Array ( [0] => 4532 [1] => 3.2246668338775635 ) [6856] => Array ( [0] => 4555 [1] => 0 ) [6857] => Array ( [0] => 4543 [1] => 0 ) [6858] => Array ( [0] => 4526 [1] => 0.534801185131073 ) [6859] => Array ( [0] => 4398 [1] => 5.25248384475708 ) [6860] => Array ( [0] => 4521 [1] => 1.8750660419464111 ) [6861] => Array ( [0] => 4516 [1] => 0 ) [6862] => Array ( [0] => 4513 [1] => 0 ) [6863] => Array ( [0] => 4506 [1] => 0 ) [6864] => Array ( [0] => 4504 [1] => 0 ) [6865] => Array ( [0] => 4502 [1] => 0 ) [6866] => Array ( [0] => 4493 [1] => 0 ) [6867] => Array ( [0] => 4489 [1] => 3.072660446166992 ) [6868] => Array ( [0] => 4486 [1] => 0 ) [6869] => Array ( [0] => 4480 [1] => 0.6895764470100403 ) [6870] => Array ( [0] => 4478 [1] => 2.104644298553467 ) [6871] => Array ( [0] => 4474 [1] => 0 ) [6872] => Array ( [0] => 4470 [1] => 0 ) [6873] => Array ( [0] => 4459 [1] => 0 ) [6874] => Array ( [0] => 4457 [1] => 0 ) [6875] => Array ( [0] => 4448 [1] => 0.8696410655975342 ) [6876] => Array ( [0] => 4445 [1] => 0.4190078377723694 ) [6877] => Array ( [0] => 4442 [1] => 0 ) [6878] => Array ( [0] => 4439 [1] => 0 ) [6879] => Array ( [0] => 4435 [1] => 2.334244966506958 ) [6880] => Array ( [0] => 4432 [1] => 1.2944504022598267 ) [6881] => Array ( [0] => 4421 [1] => 0 ) [6882] => Array ( [0] => 4425 [1] => 0 ) [6883] => Array ( [0] => 4419 [1] => 2.4192004203796387 ) [6884] => Array ( [0] => 4415 [1] => 0 ) [6885] => Array ( [0] => 4410 [1] => 0.6635727882385254 ) [6886] => Array ( [0] => 4407 [1] => 0 ) [6887] => Array ( [0] => 4405 [1] => 1.5676318407058716 ) [6888] => Array ( [0] => 4401 [1] => 0.48447227478027344 ) [6889] => Array ( [0] => 4395 [1] => 0 ) [6890] => Array ( [0] => 4359 [1] => 0 ) [6891] => Array ( [0] => 4386 [1] => 0 ) [6892] => Array ( [0] => 4378 [1] => 0 ) [6893] => Array ( [0] => 4375 [1] => 0 ) [6894] => Array ( [0] => 4373 [1] => 0 ) [6895] => Array ( [0] => 4368 [1] => 0 ) [6896] => Array ( [0] => 4365 [1] => 0 ) [6897] => Array ( [0] => 4320 [1] => 0 ) [6898] => Array ( [0] => 4338 [1] => 0 ) [6899] => Array ( [0] => 4326 [1] => 0.9763422012329102 ) [6900] => Array ( [0] => 4315 [1] => 0 ) [6901] => Array ( [0] => 4309 [1] => 0 ) [6902] => Array ( [0] => 4302 [1] => 0 ) [6903] => Array ( [0] => 4297 [1] => 0 ) [6904] => Array ( [0] => 4291 [1] => 0 ) [6905] => Array ( [0] => 4285 [1] => 0.957771897315979 ) [6906] => Array ( [0] => 4278 [1] => 0 ) [6907] => Array ( [0] => 4269 [1] => 0 ) [6908] => Array ( [0] => 4262 [1] => 0.7608033418655396 ) [6909] => Array ( [0] => 4243 [1] => 0 ) [6910] => Array ( [0] => 4272 [1] => 1.1877186298370361 ) [6911] => Array ( [0] => 4225 [1] => 2.5537397861480713 ) [6912] => Array ( [0] => 4219 [1] => 1.254556655883789 ) [6913] => Array ( [0] => 4214 [1] => 0 ) [6914] => Array ( [0] => 4234 [1] => 0 ) [6915] => Array ( [0] => 4206 [1] => 0 ) [6916] => Array ( [0] => 4203 [1] => 0 ) [6917] => Array ( [0] => 4200 [1] => 0 ) [6918] => Array ( [0] => 4184 [1] => 0 ) [6919] => Array ( [0] => 4182 [1] => 0 ) [6920] => Array ( [0] => 4177 [1] => 1.2254263162612915 ) [6921] => Array ( [0] => 4170 [1] => 0 ) [6922] => Array ( [0] => 4166 [1] => 0 ) [6923] => Array ( [0] => 4162 [1] => 0 ) [6924] => Array ( [0] => 4160 [1] => 2.7329986095428467 ) [6925] => Array ( [0] => 4157 [1] => 0 ) [6926] => Array ( [0] => 4153 [1] => 0 ) [6927] => Array ( [0] => 4147 [1] => 0.6005662083625793 ) [6928] => Array ( [0] => 4140 [1] => 0.7240548133850098 ) [6929] => Array ( [0] => 4137 [1] => 0 ) [6930] => Array ( [0] => 4124 [1] => 0.470146119594574 ) [6931] => Array ( [0] => 4120 [1] => 0 ) [6932] => Array ( [0] => 4131 [1] => 0 ) [6933] => Array ( [0] => 4116 [1] => 0.4986501932144165 ) [6934] => Array ( [0] => 4111 [1] => 1.1629648208618164 ) [6935] => Array ( [0] => 4092 [1] => 0 ) [6936] => Array ( [0] => 4088 [1] => 0 ) [6937] => Array ( [0] => 4086 [1] => 0 ) [6938] => Array ( [0] => 4083 [1] => 0.7113511562347412 ) [6939] => Array ( [0] => 4080 [1] => 0 ) [6940] => Array ( [0] => 4076 [1] => 0 ) [6941] => Array ( [0] => 4073 [1] => 0 ) [6942] => Array ( [0] => 4058 [1] => 0 ) [6943] => Array ( [0] => 4102 [1] => 0.4453206956386566 ) [6944] => Array ( [0] => 4063 [1] => 0 ) [6945] => Array ( [0] => 4097 [1] => 0 ) [6946] => Array ( [0] => 4045 [1] => 0 ) [6947] => Array ( [0] => 4051 [1] => 0 ) [6948] => Array ( [0] => 4039 [1] => 0 ) [6949] => Array ( [0] => 4035 [1] => 0 ) [6950] => Array ( [0] => 4067 [1] => 0 ) [6951] => Array ( [0] => 4021 [1] => 5.1932244300842285 ) [6952] => Array ( [0] => 4019 [1] => 0 ) [6953] => Array ( [0] => 3915 [1] => 0 ) [6954] => Array ( [0] => 4028 [1] => 0 ) [6955] => Array ( [0] => 4014 [1] => 0.7009689807891846 ) [6956] => Array ( [0] => 4011 [1] => 0 ) [6957] => Array ( [0] => 4000 [1] => 1.363473892211914 ) [6958] => Array ( [0] => 3998 [1] => 0 ) [6959] => Array ( [0] => 3993 [1] => 0 ) [6960] => Array ( [0] => 3991 [1] => 0 ) [6961] => Array ( [0] => 3976 [1] => 5.149900913238525 ) [6962] => Array ( [0] => 3947 [1] => 0 ) [6963] => Array ( [0] => 3945 [1] => 0 ) [6964] => Array ( [0] => 3943 [1] => 0 ) [6965] => Array ( [0] => 3941 [1] => 0.8876391053199768 ) [6966] => Array ( [0] => 3909 [1] => 0 ) [6967] => Array ( [0] => 3891 [1] => 0 ) [6968] => Array ( [0] => 3876 [1] => 0 ) [6969] => Array ( [0] => 3872 [1] => 0 ) [6970] => Array ( [0] => 3870 [1] => 0 ) [6971] => Array ( [0] => 3830 [1] => 1.2888911962509155 ) [6972] => Array ( [0] => 3894 [1] => 0 ) [6973] => Array ( [0] => 3903 [1] => 0.8636425137519836 ) [6974] => Array ( [0] => 3880 [1] => 1.6962672472000122 ) [6975] => Array ( [0] => 3846 [1] => 0 ) [6976] => Array ( [0] => 3852 [1] => 0 ) [6977] => Array ( [0] => 3812 [1] => 0 ) [6978] => Array ( [0] => 3807 [1] => 0.5146283507347107 ) [6979] => Array ( [0] => 3821 [1] => 0 ) [6980] => Array ( [0] => 3796 [1] => 0 ) [6981] => Array ( [0] => 3763 [1] => 0 ) [6982] => Array ( [0] => 3779 [1] => 0 ) [6983] => Array ( [0] => 3775 [1] => 1.2005995512008667 ) [6984] => Array ( [0] => 3748 [1] => 0 ) [6985] => Array ( [0] => 3769 [1] => 0 ) [6986] => Array ( [0] => 3757 [1] => 1.4498169422149658 ) [6987] => Array ( [0] => 3743 [1] => 0 ) [6988] => Array ( [0] => 3740 [1] => 1.447067379951477 ) [6989] => Array ( [0] => 3718 [1] => 0 ) [6990] => Array ( [0] => 3733 [1] => 0 ) [6991] => Array ( [0] => 3727 [1] => 1.1155180931091309 ) [6992] => Array ( [0] => 3708 [1] => 0 ) [6993] => Array ( [0] => 3702 [1] => 0 ) [6994] => Array ( [0] => 3698 [1] => 0.8469813466072083 ) [6995] => Array ( [0] => 3636 [1] => 0 ) [6996] => Array ( [0] => 3686 [1] => 0 ) [6997] => Array ( [0] => 3679 [1] => 3.2395808696746826 ) [6998] => Array ( [0] => 3672 [1] => 0.7605891823768616 ) [6999] => Array ( [0] => 3659 [1] => 0 ) [7000] => Array ( [0] => 3650 [1] => 0 ) [7001] => Array ( [0] => 3627 [1] => 2.4255518913269043 ) [7002] => Array ( [0] => 3643 [1] => 0 ) [7003] => Array ( [0] => 3633 [1] => 0 ) [7004] => Array ( [0] => 3624 [1] => 0 ) [7005] => Array ( [0] => 3617 [1] => 0 ) [7006] => Array ( [0] => 3613 [1] => 0 ) [7007] => Array ( [0] => 3619 [1] => 0 ) [7008] => Array ( [0] => 3607 [1] => 0.3920731544494629 ) [7009] => Array ( [0] => 3604 [1] => 0 ) [7010] => Array ( [0] => 3602 [1] => 0 ) [7011] => Array ( [0] => 3600 [1] => 0 ) [7012] => Array ( [0] => 3594 [1] => 0 ) [7013] => Array ( [0] => 3588 [1] => 0 ) [7014] => Array ( [0] => 3523 [1] => 0.30188697576522827 ) [7015] => Array ( [0] => 3584 [1] => 0 ) [7016] => Array ( [0] => 3579 [1] => 0 ) [7017] => Array ( [0] => 3577 [1] => 0.26059022545814514 ) [7018] => Array ( [0] => 3519 [1] => 0 ) [7019] => Array ( [0] => 3477 [1] => 0.8997906446456909 ) [7020] => Array ( [0] => 3442 [1] => 0 ) [7021] => Array ( [0] => 3472 [1] => 0 ) [7022] => Array ( [0] => 3510 [1] => 0.347952276468277 ) [7023] => Array ( [0] => 3463 [1] => 0 ) [7024] => Array ( [0] => 3459 [1] => 0 ) [7025] => Array ( [0] => 3456 [1] => 3.3040640354156494 ) [7026] => Array ( [0] => 3452 [1] => 6.101165294647217 ) [7027] => Array ( [0] => 3431 [1] => 0 ) [7028] => Array ( [0] => 3415 [1] => 0 ) [7029] => Array ( [0] => 3405 [1] => 2.021878480911255 ) [7030] => Array ( [0] => 3403 [1] => 8.052870750427246 ) [7031] => Array ( [0] => 3375 [1] => 0.28812718391418457 ) [7032] => Array ( [0] => 3393 [1] => 0 ) [7033] => Array ( [0] => 3389 [1] => 1.8076996803283691 ) [7034] => Array ( [0] => 3386 [1] => 2.3621630668640137 ) [7035] => Array ( [0] => 3382 [1] => 0 ) [7036] => Array ( [0] => 3371 [1] => 0 ) [7037] => Array ( [0] => 3357 [1] => 0 ) [7038] => Array ( [0] => 3354 [1] => 0 ) [7039] => Array ( [0] => 3328 [1] => 0 ) [7040] => Array ( [0] => 3348 [1] => 0.2657471299171448 ) [7041] => Array ( [0] => 3344 [1] => 0 ) [7042] => Array ( [0] => 3335 [1] => 0 ) [7043] => Array ( [0] => 3332 [1] => 0 ) [7044] => Array ( [0] => 3322 [1] => 0 ) [7045] => Array ( [0] => 3319 [1] => 0 ) [7046] => Array ( [0] => 3315 [1] => 0 ) [7047] => Array ( [0] => 3313 [1] => 0 ) [7048] => Array ( [0] => 3307 [1] => 0 ) [7049] => Array ( [0] => 3302 [1] => 0 ) [7050] => Array ( [0] => 3289 [1] => 0 ) [7051] => Array ( [0] => 3297 [1] => 0.4759906530380249 ) [7052] => Array ( [0] => 3283 [1] => 0 ) [7053] => Array ( [0] => 3278 [1] => 0 ) [7054] => Array ( [0] => 3275 [1] => 1.0695637464523315 ) [7055] => Array ( [0] => 3272 [1] => 0 ) [7056] => Array ( [0] => 3270 [1] => 0 ) [7057] => Array ( [0] => 3266 [1] => 0 ) [7058] => Array ( [0] => 3237 [1] => 0.7187157869338989 ) [7059] => Array ( [0] => 3247 [1] => 0 ) [7060] => Array ( [0] => 3260 [1] => 0 ) [7061] => Array ( [0] => 3253 [1] => 0.8112468123435974 ) [7062] => Array ( [0] => 2942 [1] => 0 ) [7063] => Array ( [0] => 2934 [1] => 0 ) [7064] => Array ( [0] => 2894 [1] => 0 ) [7065] => Array ( [0] => 2907 [1] => 0.6418439745903015 ) [7066] => Array ( [0] => 2901 [1] => 3.349364757537842 ) [7067] => Array ( [0] => 2855 [1] => 0.7946624159812927 ) [7068] => Array ( [0] => 2872 [1] => 0 ) [7069] => Array ( [0] => 2868 [1] => 0.6773455142974854 ) [7070] => Array ( [0] => 2843 [1] => 0 ) [7071] => Array ( [0] => 2811 [1] => 3.2432353496551514 ) [7072] => Array ( [0] => 2826 [1] => 0 ) [7073] => Array ( [0] => 2824 [1] => 1.254922866821289 ) [7074] => Array ( [0] => 2814 [1] => 0 ) [7075] => Array ( [0] => 2806 [1] => 0 ) [7076] => Array ( [0] => 2797 [1] => 0 ) [7077] => Array ( [0] => 2793 [1] => 0 ) [7078] => Array ( [0] => 2775 [1] => 0 ) [7079] => Array ( [0] => 2765 [1] => 0 ) [7080] => Array ( [0] => 2771 [1] => 0.807418942451477 ) [7081] => Array ( [0] => 2763 [1] => 0 ) [7082] => Array ( [0] => 2704 [1] => 0 ) [7083] => Array ( [0] => 2734 [1] => 0 ) [7084] => Array ( [0] => 2732 [1] => 0 ) [7085] => Array ( [0] => 2723 [1] => 0 ) [7086] => Array ( [0] => 2715 [1] => 0 ) [7087] => Array ( [0] => 2701 [1] => 0 ) [7088] => Array ( [0] => 2692 [1] => 0 ) [7089] => Array ( [0] => 2682 [1] => 0 ) [7090] => Array ( [0] => 2679 [1] => 0 ) [7091] => Array ( [0] => 2645 [1] => 3.8872318267822266 ) [7092] => Array ( [0] => 2669 [1] => 0.5836876034736633 ) [7093] => Array ( [0] => 2659 [1] => 1.0713547468185425 ) [7094] => Array ( [0] => 2635 [1] => 0 ) [7095] => Array ( [0] => 2626 [1] => 0 ) [7096] => Array ( [0] => 2605 [1] => 0 ) [7097] => Array ( [0] => 2600 [1] => 1.496325135231018 ) [7098] => Array ( [0] => 2596 [1] => 1.158081293106079 ) [7099] => Array ( [0] => 2593 [1] => 2.144278049468994 ) [7100] => Array ( [0] => 2582 [1] => 0 ) [7101] => Array ( [0] => 2564 [1] => 0.5425088405609131 ) [7102] => Array ( [0] => 2559 [1] => 0.8435581922531128 ) [7103] => Array ( [0] => 2533 [1] => 0.45423564314842224 ) [7104] => Array ( [0] => 2527 [1] => 0 ) [7105] => Array ( [0] => 2523 [1] => 0 ) [7106] => Array ( [0] => 2508 [1] => 1.0687141418457031 ) [7107] => Array ( [0] => 2515 [1] => 0 ) [7108] => Array ( [0] => 2503 [1] => 0 ) [7109] => Array ( [0] => 2480 [1] => 0 ) [7110] => Array ( [0] => 2477 [1] => 0.7755330204963684 ) [7111] => Array ( [0] => 2465 [1] => 0 ) [7112] => Array ( [0] => 2458 [1] => 0 ) [7113] => Array ( [0] => 2454 [1] => 1.548416256904602 ) [7114] => Array ( [0] => 2449 [1] => 1.2329745292663574 ) [7115] => Array ( [0] => 2418 [1] => 3.3592638969421387 ) [7116] => Array ( [0] => 2414 [1] => 1.3122996091842651 ) [7117] => Array ( [0] => 2426 [1] => 0.4147033989429474 ) [7118] => Array ( [0] => 2410 [1] => 0 ) [7119] => Array ( [0] => 2400 [1] => 0 ) [7120] => Array ( [0] => 2392 [1] => 0 ) [7121] => Array ( [0] => 2380 [1] => 0 ) [7122] => Array ( [0] => 2375 [1] => 1.3117057085037231 ) [7123] => Array ( [0] => 2369 [1] => 0 ) [7124] => Array ( [0] => 2353 [1] => 0 ) [7125] => Array ( [0] => 2334 [1] => 4.97599458694458 ) [7126] => Array ( [0] => 2304 [1] => 1.703025221824646 ) [7127] => Array ( [0] => 2345 [1] => 0.8567020297050476 ) [7128] => Array ( [0] => 2299 [1] => 0 ) [7129] => Array ( [0] => 2291 [1] => 0 ) [7130] => Array ( [0] => 2287 [1] => 0 ) [7131] => Array ( [0] => 2275 [1] => 0 ) [7132] => Array ( [0] => 2270 [1] => 0 ) [7133] => Array ( [0] => 2252 [1] => 0 ) [7134] => Array ( [0] => 2233 [1] => 0 ) [7135] => Array ( [0] => 2221 [1] => 0 ) [7136] => Array ( [0] => 2235 [1] => 0.6838372349739075 ) [7137] => Array ( [0] => 2226 [1] => 0 ) [7138] => Array ( [0] => 2206 [1] => 0 ) [7139] => Array ( [0] => 2213 [1] => 0 ) [7140] => Array ( [0] => 2190 [1] => 2.4057869911193848 ) [7141] => Array ( [0] => 2178 [1] => 0 ) [7142] => Array ( [0] => 2183 [1] => 0 ) [7143] => Array ( [0] => 2173 [1] => 0 ) [7144] => Array ( [0] => 2168 [1] => 0 ) [7145] => Array ( [0] => 1233 [1] => 0 ) [7146] => Array ( [0] => 2160 [1] => 0.737698495388031 ) [7147] => Array ( [0] => 2141 [1] => 0 ) [7148] => Array ( [0] => 2151 [1] => 0 ) [7149] => Array ( [0] => 2148 [1] => 0.5600916743278503 ) [7150] => Array ( [0] => 2104 [1] => 0 ) [7151] => Array ( [0] => 2111 [1] => 0 ) [7152] => Array ( [0] => 2072 [1] => 0 ) [7153] => Array ( [0] => 2093 [1] => 0 ) [7154] => Array ( [0] => 2097 [1] => 0.6680561900138855 ) [7155] => Array ( [0] => 2088 [1] => 0 ) [7156] => Array ( [0] => 2431 [1] => 0 ) [7157] => Array ( [0] => 2047 [1] => 0 ) [7158] => Array ( [0] => 2029 [1] => 0 ) [7159] => Array ( [0] => 2037 [1] => 0 ) [7160] => Array ( [0] => 2023 [1] => 1.5298991203308105 ) [7161] => Array ( [0] => 2017 [1] => 3.846149444580078 ) [7162] => Array ( [0] => 2209 [1] => 0 ) [7163] => Array ( [0] => 1983 [1] => 0.4366634786128998 ) [7164] => Array ( [0] => 2002 [1] => 0 ) [7165] => Array ( [0] => 1990 [1] => 0 ) [7166] => Array ( [0] => 1973 [1] => 0 ) [7167] => Array ( [0] => 1967 [1] => 0.9800668358802795 ) [7168] => Array ( [0] => 1945 [1] => 0 ) [7169] => Array ( [0] => 1925 [1] => 0 ) [7170] => Array ( [0] => 1958 [1] => 0.8311203718185425 ) [7171] => Array ( [0] => 1928 [1] => 0 ) [7172] => Array ( [0] => 1922 [1] => 1.6744887828826904 ) [7173] => Array ( [0] => 1949 [1] => 0 ) [7174] => Array ( [0] => 1938 [1] => 0 ) [7175] => Array ( [0] => 1906 [1] => 0.20658642053604126 ) [7176] => Array ( [0] => 1913 [1] => 0 ) [7177] => Array ( [0] => 1837 [1] => 0 ) [7178] => Array ( [0] => 1831 [1] => 0.6859652996063232 ) [7179] => Array ( [0] => 1828 [1] => 0.33055564761161804 ) [7180] => Array ( [0] => 1824 [1] => 0 ) [7181] => Array ( [0] => 1840 [1] => 0 ) [7182] => Array ( [0] => 1816 [1] => 0.9425885081291199 ) [7183] => Array ( [0] => 1808 [1] => 0 ) [7184] => Array ( [0] => 1799 [1] => 1.522992730140686 ) [7185] => Array ( [0] => 1855 [1] => 0 ) [7186] => Array ( [0] => 1851 [1] => 0.8967335224151611 ) [7187] => Array ( [0] => 1900 [1] => 0 ) [7188] => Array ( [0] => 1890 [1] => 0 ) [7189] => Array ( [0] => 1790 [1] => 0.5104751586914062 ) [7190] => Array ( [0] => 1787 [1] => 5.750388145446777 ) [7191] => Array ( [0] => 1778 [1] => 0 ) [7192] => Array ( [0] => 1774 [1] => 1.3596845865249634 ) [7193] => Array ( [0] => 1770 [1] => 0 ) [7194] => Array ( [0] => 1766 [1] => 2.1881377696990967 ) [7195] => Array ( [0] => 1762 [1] => 0 ) [7196] => Array ( [0] => 1754 [1] => 0.48056942224502563 ) [7197] => Array ( [0] => 1750 [1] => 0 ) [7198] => Array ( [0] => 1746 [1] => 0 ) [7199] => Array ( [0] => 1740 [1] => 0 ) [7200] => Array ( [0] => 1729 [1] => 0 ) [7201] => Array ( [0] => 1717 [1] => 0 ) [7202] => Array ( [0] => 1661 [1] => 1.1856989860534668 ) [7203] => Array ( [0] => 1657 [1] => 0 ) [7204] => Array ( [0] => 1654 [1] => 0 ) [7205] => Array ( [0] => 1640 [1] => 1.0691454410552979 ) [7206] => Array ( [0] => 1647 [1] => 0 ) [7207] => Array ( [0] => 1634 [1] => 0 ) [7208] => Array ( [0] => 1630 [1] => 0 ) [7209] => Array ( [0] => 1621 [1] => 0 ) [7210] => Array ( [0] => 1618 [1] => 0 ) [7211] => Array ( [0] => 1615 [1] => 0 ) [7212] => Array ( [0] => 1609 [1] => 0.6413614749908447 ) [7213] => Array ( [0] => 1601 [1] => 1.044799566268921 ) [7214] => Array ( [0] => 1592 [1] => 0.4294469356536865 ) [7215] => Array ( [0] => 1586 [1] => 0 ) [7216] => Array ( [0] => 1583 [1] => 0 ) [7217] => Array ( [0] => 1570 [1] => 0.11790728569030762 ) [7218] => Array ( [0] => 1573 [1] => 0 ) [7219] => Array ( [0] => 1565 [1] => 1.1403239965438843 ) [7220] => Array ( [0] => 1561 [1] => 0 ) [7221] => Array ( [0] => 1559 [1] => 0.6328724026679993 ) [7222] => Array ( [0] => 1557 [1] => 0.747617781162262 ) [7223] => Array ( [0] => 1551 [1] => 0 ) [7224] => Array ( [0] => 1544 [1] => 4.616071701049805 ) [7225] => Array ( [0] => 1541 [1] => 0 ) [7226] => Array ( [0] => 1535 [1] => 0 ) [7227] => Array ( [0] => 1531 [1] => 0 ) [7228] => Array ( [0] => 1528 [1] => 0 ) [7229] => Array ( [0] => 1502 [1] => 1.529114842414856 ) [7230] => Array ( [0] => 1492 [1] => 3.432058572769165 ) [7231] => Array ( [0] => 1496 [1] => 0 ) [7232] => Array ( [0] => 1510 [1] => 0 ) [7233] => Array ( [0] => 1513 [1] => 0 ) [7234] => Array ( [0] => 1506 [1] => 3.254868268966675 ) [7235] => Array ( [0] => 1488 [1] => 0 ) [7236] => Array ( [0] => 1518 [1] => 0 ) [7237] => Array ( [0] => 1522 [1] => 0 ) [7238] => Array ( [0] => 1485 [1] => 0.3517351746559143 ) [7239] => Array ( [0] => 1479 [1] => 0.7001362442970276 ) [7240] => Array ( [0] => 1475 [1] => 0.5184561610221863 ) [7241] => Array ( [0] => 1458 [1] => 0 ) [7242] => Array ( [0] => 1453 [1] => 0 ) [7243] => Array ( [0] => 1450 [1] => 0.36067962646484375 ) [7244] => Array ( [0] => 1446 [1] => 0 ) [7245] => Array ( [0] => 1438 [1] => 0 ) [7246] => Array ( [0] => 1429 [1] => 0.22907589375972748 ) [7247] => Array ( [0] => 1423 [1] => 0.7244152426719666 ) [7248] => Array ( [0] => 1419 [1] => 0 ) [7249] => Array ( [0] => 1416 [1] => 1.8058902025222778 ) [7250] => Array ( [0] => 1410 [1] => 0.9646890759468079 ) [7251] => Array ( [0] => 1405 [1] => 0.8455814123153687 ) [7252] => Array ( [0] => 1401 [1] => 0 ) [7253] => Array ( [0] => 1398 [1] => 0 ) [7254] => Array ( [0] => 1391 [1] => 0.5964791774749756 ) [7255] => Array ( [0] => 1386 [1] => 0 ) [7256] => Array ( [0] => 1377 [1] => 0 ) [7257] => Array ( [0] => 1373 [1] => 0 ) [7258] => Array ( [0] => 1369 [1] => 0 ) [7259] => Array ( [0] => 1364 [1] => 0 ) [7260] => Array ( [0] => 1358 [1] => 0 ) [7261] => Array ( [0] => 1354 [1] => 0 ) [7262] => Array ( [0] => 1350 [1] => 0 ) [7263] => Array ( [0] => 1340 [1] => 0 ) [7264] => Array ( [0] => 1309 [1] => 0 ) [7265] => Array ( [0] => 1329 [1] => 0 ) [7266] => Array ( [0] => 1324 [1] => 1.1088403463363647 ) [7267] => Array ( [0] => 1317 [1] => 0 ) [7268] => Array ( [0] => 1302 [1] => 0 ) [7269] => Array ( [0] => 1298 [1] => 0 ) [7270] => Array ( [0] => 1293 [1] => 0 ) [7271] => Array ( [0] => 1291 [1] => 0.6555238962173462 ) [7272] => Array ( [0] => 1287 [1] => 0 ) [7273] => Array ( [0] => 1281 [1] => 0.6661813855171204 ) [7274] => Array ( [0] => 1276 [1] => 0 ) [7275] => Array ( [0] => 1267 [1] => 0 ) [7276] => Array ( [0] => 1253 [1] => 0 ) [7277] => Array ( [0] => 1260 [1] => 0 ) [7278] => Array ( [0] => 1238 [1] => 0 ) [7279] => Array ( [0] => 1244 [1] => 0 ) [7280] => Array ( [0] => 1250 [1] => 0 ) [7281] => Array ( [0] => 1234 [1] => 0 ) [7282] => Array ( [0] => 1229 [1] => 0 ) [7283] => Array ( [0] => 1220 [1] => 1.5164854526519775 ) [7284] => Array ( [0] => 1207 [1] => 0 ) [7285] => Array ( [0] => 1214 [1] => 0 ) [7286] => Array ( [0] => 1200 [1] => 0 ) [7287] => Array ( [0] => 1182 [1] => 0 ) [7288] => Array ( [0] => 1188 [1] => 0 ) [7289] => Array ( [0] => 1177 [1] => 0 ) [7290] => Array ( [0] => 1168 [1] => 0 ) [7291] => Array ( [0] => 1155 [1] => 0 ) [7292] => Array ( [0] => 1157 [1] => 4.135668754577637 ) [7293] => Array ( [0] => 1151 [1] => 0 ) [7294] => Array ( [0] => 1146 [1] => 0.9844826459884644 ) [7295] => Array ( [0] => 4382 [1] => 2.268075466156006 ) [7296] => Array ( [0] => 1140 [1] => 0.4325822591781616 ) [7297] => Array ( [0] => 1136 [1] => 0.6232047080993652 ) [7298] => Array ( [0] => 1129 [1] => 1.3187693357467651 ) [7299] => Array ( [0] => 1121 [1] => 0 ) [7300] => Array ( [0] => 1106 [1] => 0 ) [7301] => Array ( [0] => 1097 [1] => 1.1174312829971313 ) [7302] => Array ( [0] => 1095 [1] => 0.42246708273887634 ) [7303] => Array ( [0] => 1091 [1] => 0 ) [7304] => Array ( [0] => 1071 [1] => 0 ) [7305] => Array ( [0] => 1085 [1] => 0 ) [7306] => Array ( [0] => 1079 [1] => 0 ) [7307] => Array ( [0] => 1068 [1] => 0 ) [7308] => Array ( [0] => 1049 [1] => 0.5771996974945068 ) [7309] => Array ( [0] => 1044 [1] => 0 ) [7310] => Array ( [0] => 1038 [1] => 0 ) [7311] => Array ( [0] => 1024 [1] => 3.303708791732788 ) [7312] => Array ( [0] => 1053 [1] => 0.493970662355423 ) [7313] => Array ( [0] => 1016 [1] => 0 ) [7314] => Array ( [0] => 1000 [1] => 3.4472780227661133 ) [7315] => Array ( [0] => 985 [1] => 0.45739588141441345 ) [7316] => Array ( [0] => 981 [1] => 0 ) [7317] => Array ( [0] => 973 [1] => 1.0245704650878906 ) [7318] => Array ( [0] => 969 [1] => 1.331558108329773 ) [7319] => Array ( [0] => 963 [1] => 0 ) [7320] => Array ( [0] => 912 [1] => 0 ) [7321] => Array ( [0] => 948 [1] => 0 ) [7322] => Array ( [0] => 953 [1] => 0 ) [7323] => Array ( [0] => 931 [1] => 1.2102770805358887 ) [7324] => Array ( [0] => 925 [1] => 0 ) [7325] => Array ( [0] => 937 [1] => 0.35320162773132324 ) [7326] => Array ( [0] => 878 [1] => 0 ) [7327] => Array ( [0] => 832 [1] => 0.868126630783081 ) [7328] => Array ( [0] => 835 [1] => 0 ) [7329] => Array ( [0] => 816 [1] => 1.8572810888290405 ) [7330] => Array ( [0] => 783 [1] => 0 ) [7331] => Array ( [0] => 790 [1] => 0 ) [7332] => Array ( [0] => 750 [1] => 0 ) [7333] => Array ( [0] => 747 [1] => 0 ) [7334] => Array ( [0] => 701 [1] => 1.639880895614624 ) [7335] => Array ( [0] => 738 [1] => 0 ) [7336] => Array ( [0] => 709 [1] => 0 ) [7337] => Array ( [0] => 706 [1] => 0.7082486748695374 ) [7338] => Array ( [0] => 732 [1] => 0 ) [7339] => Array ( [0] => 719 [1] => 3.7194361686706543 ) [7340] => Array ( [0] => 656 [1] => 0 ) [7341] => Array ( [0] => 653 [1] => 0 ) [7342] => Array ( [0] => 647 [1] => 0 ) [7343] => Array ( [0] => 612 [1] => 0 ) [7344] => Array ( [0] => 797 [1] => 0 ) [7345] => Array ( [0] => 587 [1] => 3.1106135845184326 ) [7346] => Array ( [0] => 589 [1] => 3.062286138534546 ) [7347] => Array ( [0] => 568 [1] => 0 ) [7348] => Array ( [0] => 555 [1] => 0 ) [7349] => Array ( [0] => 547 [1] => 0 ) [7350] => Array ( [0] => 526 [1] => 2.0641486644744873 ) [7351] => Array ( [0] => 511 [1] => 0 ) [7352] => Array ( [0] => 506 [1] => 2.6945559978485107 ) [7353] => Array ( [0] => 495 [1] => 0 ) [7354] => Array ( [0] => 487 [1] => 0.8383556604385376 ) [7355] => Array ( [0] => 459 [1] => 0 ) [7356] => Array ( [0] => 445 [1] => 2.515556812286377 ) [7357] => Array ( [0] => 456 [1] => 0 ) [7358] => Array ( [0] => 464 [1] => 0.27678924798965454 ) [7359] => Array ( [0] => 461 [1] => 0 ) [7360] => Array ( [0] => 451 [1] => 1.1910508871078491 ) [7361] => Array ( [0] => 439 [1] => 1.2467386722564697 ) [7362] => Array ( [0] => 436 [1] => 1.9726271629333496 ) [7363] => Array ( [0] => 425 [1] => 2.4395804405212402 ) [7364] => Array ( [0] => 412 [1] => 0 ) [7365] => Array ( [0] => 418 [1] => 0 ) [7366] => Array ( [0] => 429 [1] => 0 ) [7367] => Array ( [0] => 404 [1] => 1.0044794082641602 ) [7368] => Array ( [0] => 396 [1] => 1.6397660970687866 ) [7369] => Array ( [0] => 389 [1] => 0 ) [7370] => Array ( [0] => 317 [1] => 0 ) [7371] => Array ( [0] => 323 [1] => 0.9026215672492981 ) [7372] => Array ( [0] => 310 [1] => 0 ) [7373] => Array ( [0] => 305 [1] => 0 ) [7374] => Array ( [0] => 298 [1] => 0 ) [7375] => Array ( [0] => 288 [1] => 0 ) [7376] => Array ( [0] => 284 [1] => 0 ) [7377] => Array ( [0] => 281 [1] => 1.9885698556900024 ) [7378] => Array ( [0] => 253 [1] => 0 ) [7379] => Array ( [0] => 248 [1] => 0.5116328597068787 ) [7380] => Array ( [0] => 268 [1] => 0.3650343418121338 ) [7381] => Array ( [0] => 233 [1] => 0 ) [7382] => Array ( [0] => 229 [1] => 0.6292212009429932 ) [7383] => Array ( [0] => 224 [1] => 0 ) [7384] => Array ( [0] => 218 [1] => 0 ) [7385] => Array ( [0] => 210 [1] => 0 ) [7386] => Array ( [0] => 199 [1] => 0 ) [7387] => Array ( [0] => 179 [1] => 0 ) [7388] => Array ( [0] => 173 [1] => 0.6837826371192932 ) [7389] => Array ( [0] => 164 [1] => 0 ) [7390] => Array ( [0] => 141 [1] => 0 ) [7391] => Array ( [0] => 135 [1] => 0 ) [7392] => Array ( [0] => 130 [1] => 0 ) [7393] => Array ( [0] => 127 [1] => 0 ) [7394] => Array ( [0] => 121 [1] => 0 ) [7395] => Array ( [0] => 109 [1] => 0 ) [7396] => Array ( [0] => 104 [1] => 0 ) [7397] => Array ( [0] => 100 [1] => 0.7013768553733826 ) [7398] => Array ( [0] => 97 [1] => 0.5347568988800049 ) [7399] => Array ( [0] => 92 [1] => 0 ) [7400] => Array ( [0] => 82 [1] => 0.6449201107025146 ) [7401] => Array ( [0] => 77 [1] => 0.28134608268737793 ) [7402] => Array ( [0] => 68 [1] => 0 ) [7403] => Array ( [0] => 61 [1] => 0 ) [7404] => Array ( [0] => 8523 [1] => 0 ) [7405] => Array ( [0] => 1883 [1] => 0 ) [7406] => Array ( [0] => 1920 [1] => 0 ) )