كمترين انتقاد به كوچكترين كار رهبري!!

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۱
 انتخابات كه تمام شد و آن اوضاع كه پيش آمد، به ايشان گفتم: «ديدي آقا را قبول ندارد ... ادامه