اگر فقط یکبار همینجور در صف مرغ می ایستادند دلم نمی سوخت!

مرداد ۳ام, ۱۳۹۱
به گمانم این مسئولین که اینقدر خوب و منضبط ردیف ایستاده اند ، این روزها اگر فقط یکبار در صف مرغ گران شده 4700 تومانی می ایستادند بهتر می توانستند مسئولیت کارهای کرده و... ادامه