مطالبه جنبش دانش آموزی آذربایجان غربی در آستانه روز قدس:جنبش عدم تعهد برای جهان بدون صهیونیسم

مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۱
این برنامه در هفت محور بحران های مالی، اقتصاد جهانی و صهیونیسم بین الملل / امنیت جهانی، تروریسم و صهیونیسم بین الملل / بی عدالتی نظام بین المللی و صهیونیسم بین الملل ... ادامه