احتمال تسخیر کنسولگری آذربایجان در تبریز توسط انصار حزب الله

خرداد ۱ام, ۱۳۹۱
هویت دینی آذربایجان و ترویج شیطان پرستی و همجنس بازی دولت الهام شرف آذری ها را زیر پای همجنس بازان ذبح نموده است ... ادامه