بانوان تنيسور آذربايجان غربي مدعيان كشوري

آبان ۱ام, ۱۳۹۱
 بانوان تنيس استانمان از معدود بانواني هستند که با حفظ موقعيت در جمع مدعيان کشور مطرح هستند. حضور ملي پوشاني که در ادوار گذشته افتخار پوشيدن پيراهن تيم ملي را داشته... ادامه