جلوه ویژه ی امانتداری در جامعه

شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۱
راننده امین ارومیه ای، امانت ۷ میلیون تومانی مسافرش را به دست صاحبش رساند ... ادامه