عکس::تودیع پر حاشیه لیالی /آیا محمدی را مشایی نصب کرده؟

خرداد ۸ام, ۱۳۹۱
رئیس شرکت شمسا با توصیه مشایی روی کار آمده/ ترک جلسه توسط محمدی ... ادامه