كتابي كه نوشتنش راه رفتن بر لبه تيغ بود/ چه بخشهايي از كتاب حذف شد؟

شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۱
 تازه خيلي‌ها متوجه اين سوال شدند كه راستي چرا بعد از گذشت سي سال از انقلاب اسلامي هنوز كتابي درباره رهبر حي آن وجود ندارد؟  ... ادامه