دبير هيات فوتبال: اهمال كاري بخش خصوصي باعث عدم انتقال تيم دسته يكي به استان شد

مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۱
عدم حضور دو تيم تحت مديريت واحد، يكي از اين تيم ها به اروميه منتقل مي شود ... ادامه