آقایان مدعی!دست کشاورز ایرانی را بگیریم

شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۱
در حال حاضر بخش کشاورزی مشکل سرمایه، زمین، آب و نیروی کار متخصص ندارد، بلکه مشکل اصلی مدیریت است ... ادامه