چراباید همه راهها به استاندار ختم شود؟!

خرداد ۱ام, ۱۳۹۱
 برخورد محترمانه جلال زاده و شيوه پاسخگويي به جد براي مردم قابل ارزش بود ... ادامه