فلسفه تشکیل کمیته جذب نمایندگان توسط دولت

خرداد ۸ام, ۱۳۹۱
 هفته گذشته در دفتر اين مقام گردهم آمدند و نشستی با وی داشتند ... ادامه