آقای مدیر کل لطفا با دقت بخوانید!

شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۱
چرا وقت پز دادن که می رسد همه،این کسب مقام ها را نتیجه عملکرد خود می پندارند؟ ... ادامه