گلایه شهروندان ارومیه ای از آقای شهردار!

شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۱
شايعه است چون برادر فرماندار ساکن آنجاست شما شخصا دستور داديد و امکانات موتوري شهرداري را به آنجا فرستاديد؟! ... ادامه