تکرار/مدیر آخرین استان ادغام نشده صنعت معدن تجارت انتخاب شد

تیر ۱۰ام, ۱۳۹۱
وی توانست رای اعتماد خود را از وزیر و خلاصه استانداری بگیرد ... ادامه