نقدي بر سخنان اخير نماينده مردم خوي در مجلس

مهر ۲۲ام, ۱۳۹۱
در شمال استان 4 مرز سرو، بازرگان ، پلدشت والبته رازي داريم که قديمي ترين آنها مرز سرو است و از لحاظ جايگاه و اهميت نيز موقعيت بين المللي دارد ... ادامه