نگاه مادي گرايانه به مسكن مهر قابل قبول نيست

مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۱
ورود به بحث مالي تعاوني ها و يا حتي مديريت فني و ساختاري آنها وظيفه من بود كه من وارد شدم ... ادامه