نیاز اصلی زلزله زدگان اهر و ورزقان

شهریور ۱ام, ۱۳۹۱
مردم این گونه کمکهای خود را به مناطق گسیل کنند ... ادامه