تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۸ تیر ۹۱.::. ساعت : ۶:۲۱ ب.ظ

   2673 بازدید

جوان“- فراماسونری در لغت به معنای (بنّای آزاد) یا (معماران آزاد) است . این سازمان،ماهیتی مخفی،پیچیده نهان – روشانه و مخوف دارد. اگر چه فراماسونرها برای خود پیشینه ی بسیار بسیار قدیمی تاریخ جعل می كنند،اما پیدایش یك سازمان مخفی با اغراض مشخص سیاسی و ایدئولوژی لیبرالی درخدمت سرمایه داران غربی را می توان مربوط به اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم دانست.

فراماسونری به لحاظ تشكیلاتی،حاصل تغییر صورت یافتن اصناف قرون وسطایی معماران و بنایان انگلیسی و فرانسوی است كه در قرن هیجدهم كاملاً از حالت یك صنف خارج شده و با تكیه بر ایدئولوژی لیبرالی و حمایت های گسترده ی بورژواهای اروپایی به بازوی سازمانی بورژوازی اروپا (به تعبیر دقیق تر،نخستین بازوی سازمانی بورژوازی لیبرال غرب) تبدیل شدند.
فراماسون ها در مراكزی تجمع می كردند كه آن را (لُژ) می نامیدند. در ژوئن 1717 چهار لژ بزرگ در لندن با هم تجمع كردند و اولین لژ بزرگ فراماسونری جهان را بوجود آوردند. به سال 1723 اولین كتاب (اساسنامه فراماسونری) به وسیله ی دكتر (آندرسن) تحت نظر لژ بزرگ منتشر گردید. در سال 1763 لژ بزرگ اسكاتلند تشكیل گردید.
فراماسونری به عنوان یك تشكیل سیاسی – لیبرالی كه در خدمت اغراض قدرت طلبانه ی سرمایه داران غربی قرار دارد،به شدت از اسطوره ها و برخی مفاهیم سوداگرانه و زرسالارانه ی یهودیت تحریف شده متأثر و ملهم است. به عنوان مثال روی بسیاری از دیپلم- های فراماسونری،نقش واژه ی (یهوه) (خدای بنی اسراییل مطرح شده در تورات به زبان و خط عبری) درج گردیده است. در بسیاری مراسم رسمی ماسون ها،آهنگ (ملكمب) نواخته می شود و سرود تقدیس از آیات تورات تحریف شده خوانده می شود. در باورهای ماسونی،لژهای فراماسونری به مثابه ی یك نمونه ی كوچك معبد سلیمان تلقی می گردد.
دیوارهای لژها به صورت تمثیلی و سمبلیك به شكل معبد حضرت سلیمان تزیین می گردد. اغلب عناوین درجات عالی و گراندماستر 33 گانه ی ماسونی از تاریخ قوم یهود اقتباس شده است. اسناد تردیدناپذیر تاریخی نشان می دهد كه فراماسونری از حدود قرن هیجدهم در پیوند نزدیك و تنگاتنگ با جریان یهودگرایی نژادپرست افراطی ای بوده است كه پس از كنگره ی 1897 بال،خود را صهیونیست نامیدند. صهیونیسم،ایدئولوی (شووینیستی) زرسالاران یهودی است و فراماسونری از تشكل های پنهانی و مخفی تر و در عین حال فراگیرتر زرسالاری جهانی است كه هسته ی مركزی آن همان بورژواهای یهودی هستند.فراماسونری بر پایه ی یك تفسیر اومانیستی از عالم قرار دارد و اگر چه به یك (معمار كائنات) – كه روایت ماسونی خدا و بیان دیگری از (خدای ساعت ساز) فیلسوفان عصر روشن گری و (دئیست)ها است – معتقد است،اما این خدای مورد نظر ماسونی ها فاقد توحید در ربوبیت تشریعی است و هیچ پیامبر یا دینی را نفرستاده است.
بر این اساس،ماسونیسم بر پایه ی نحوی الحاد پنهان و شرك آشكار آمیخته با نژادپرستی یهودی پدید آمده است. چون گردانندگان و رهبران لژهای فراماسونری كلان سرمایه داران بزرگ هستند،ماسون ها پیوندهای نزدیك با سرمایه داران دارند و البته باورهای مبنایی ماسونی كه به شدت شبه لیبرالیسم است،موجب گردیده كه زمینه های تئوریك نیرومندی نیز برای پیوند میان فراماسونری و زرسالاران بوجود آید.
اصول اساسی باورها و اغراض ماسونی را علی رغم پنهان كاری شدیدی كه جهت مخفی نگه داشتن آن می شود،می توان این گونه برشمرد:
1. اعتقاد به (خدای ساعت ساز)؛
2. بی اعتقادی به شرایع و انبیاء؛
3. عدم پایبندی به یك دین خاص و احكام آن؛
4. اعتقاد به (اصل پیشرفت) و مشهورات مدرنیستی مانند (توسعه)؛
5. اعتقاد به این كه تمدن مدرن،متكامل ترین و بهترین صورت تمدن بشری است؛
6. اعتقاد به مفهوم لیبرالی آزادی بویژه اباحه گری
7. ایده ی تشكیل دولت واحد جهانی بر پایه ی شعار لیبرالی – ماسونیِ (برابری،برادری،آزادی)؛
8. پیش برد اهداف استعماری – بورژوازی انگلیس و آمریكا و دیگر سرمایه داران جهانی تحت لوای پیش برد (تمدن)،(مدنیت) و (پیشرفت)؛
9. ایجاد و گسترش نظام تعلیم و تربیت (سكولاریستی)؛
10. گسترش دایمی نفوذ جهانی فراماسونری و تشكیل یك دولت لیبرال – سرمایه داری جهانی به رهبری فراماسونرها
11. و علاقه ی شدید به اسطوره ها و علایم و شعایر یهودیت وتورات تحریف شده و اغراض شدیداً سداگرانه و طمع ورزانه زرسالاران یهود و پیوند نزدیك با صهیونیسم جهانی.
فراماسونری،ساختاری نهان روشانه و مخفی دارد و ورود افراد به داخل آن،توأم با انجام مقررات خاص و امتحان ها و آزمایش های بسیار است. فراماسون ها از حدود قرن هفدهم به بعد،بیشترین نقش را در سیر تحولات سیاسی و اجتماعی،نظیر انقلاب فرانسه،جنگ- های استقلال آمریكا،انقلاب انگلیس و نظایر آن داشته اند.
از حدود قرن هیجدهم به بعد نیز فراماسون ها به گسترش دامنه ی نفوذ خود در ممالك آسیایی و آفریقایی پرداختند و نقش مهمی در زمینه سازی برای استقرار و تحكیم سلطه ی دولت ها و كمپانی های سرمایه داری غربی در آن مناطق داشتند.
شعار (برابری) مورد نظر ماسون ها،تكرار همان برابری حقوقی صوری مورد نظر لیبرال ها است كه در باطن خود بر پایه ی نابرابری و بی عدالتی اقتصادی – اجتماعی بنا شده است. مقصود ماسون ها از (آزادی) نیز مفهوم لیبرالی آن است كه در تضاد با معنای دینی آزادی و آزادی راستین انسانی قرار دارد. (2) ماسون ها یكدیگر را (برادر ماسونی) می خوانند و نوعی تجسم و انسجام تشكیلاتی خاص نسبت به یكدیگر و نسبت به باورهای خود دارند. در حالی كه دایماً جهانیان را به دست برداشتن از عقاید خود به ویژه عقاید دینی و (تولرانس) دعوت می كنند. اساساً (تسامح و تساهل) در عقاید دینی و (پلورالیسم دینی) از شعارهای معروف فراماسونرها،برای درهم شكستن سد مقاومت باورهای دینی و سنتی در مقابل هجوم استیلاجویانه ی سرمایه سالاری و استعمار بوده است.
عماریون در این نوشته ادامه می دهد فراماسونری در ایران از تشكل های ذی نفوذ و پیچیده و خطرناكی بوده كه در مسیر اغراض استعمار و امپریالیسم حركت كرده است و در نهادهای حكومتی دوران قاجار (از اواسط قاجاریه به بعد) و به ویژه حكومت پهلوی و نیز نهادها و مراكز مطبوعاتی و فرهنگی و هنری ایران سلطه ی تام و تمام داشته است. حضور فعال و خطرناك،اما بسیار پنهانی آن در بسیاری از قلمروهای فرهنگی و مطبوعاتی و هنری،در سال های پس از انقلاب نیز تا حدود زیادی وجود داشته و یا قوت گرفته است. تشكل ها و جریان ها و مطبوعات و افراد وابسته به فراماسونری یا متمایل به آن از لحاظ فكری در هیأتی كاملاً پنهان كارانه و نهان روشانه و منافقانه مروّج ایده ها و شعارهای لیبرالی و جاده صاف كن بازگشت سلطه ی سرمایه داری در ایران پس از انقلاب بوده و هستند و طیف پیچیده و نفوذی و پنهان كار فراماسونری پشت صحنه و كارگردان و نیز منبع اصلی تغذیه ی مالی و تبلیغاتی تهاجم فرهنی – سیاسی علیه انقلاب و آرمان های اسلامی و معنوی در یك دهه ی گذشته بوده است. از خطر حركت های بسیار نهان روشانه و منافقانه ی فراماسونری علیه تفكر اسلامی و انقلاب دینی و آرمان های معنوی آن و به منظور استحاله و نهایتاً براندازی انقلاب،به هیچ روی نباید غافل شد.
Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 6394
دیدگاه خود را به ما بگویید.