آقای جلال زاده،این چشمه آب ندارد لج نکنید!

شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۱
آن قتلگاه را راه کنید و ما را رها که نیازی به مسئول! هم نداریم و خود گردان می گردیم ! ... ادامه