اختصاصی/کودکانی که چشمانشان به سوی فرداست

شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۱
این عکسها چه پیامهایی برای مسئولانمان دارند؟! تامین آینده این کودکان با چه کسی است؟ این نگاهها با شما چه حرفهایی می زند؟! ... ادامه