اختصاصی/ زمانی که مرغ می شود موضوع اول کشور

مرداد ۸ام, ۱۳۹۱
افسوس بسیاری ازمدیران، ناکارآمدی وسهل انگاری خود را با دست آویز قراردادن توطئه های استکبار توجیه می کنند!  ... ادامه