به بهانه اختلال تلفن هاي همراه در اروميه

مرداد ۹ام, ۱۳۹۱
تازه روي سخن بيشتر با مسئولين و آقاياني است که شماره آنهايي را که دوست دارند درگوشي خود ذخيره نموده و فقط به آنها جواب مي دهند ، است ... ادامه