دریاچه ارومیه

آخرين تصميمات دولت براي درياچه اروميه

خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۱
رئيس شوراي اداري استان هم در اين جلسه وقتي بالاي سن مي رفت انگار باكمر درد راه مي رفت ... ادامه