مرجع تقلید شیعه:سفارتخانه فرانسه در تهران تعطیل شود

شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۱
 اکنون وحدت نیاز است و باید قوای مقننه و مجریه با یکدیگر ارتباط قوی داشته و با حوزه علمیه قم نیز ارتباط برقرار کنند ... ادامه