داستان اول:: مردم بیچاره و مهمانهای پرخور شهر

خرداد ۱۵ام, ۱۳۹۱
چون دارالطبخ اداره بزرگی بود برای همین پارتی بازی هایی می شد که نگو و نپرس ... ادامه