عدم حضور در جلسه برای اعتراض به عملکرد اداره کل ارشاد استان

تیر ۱۴ام, ۱۳۹۱
شاید این اعتراض موجب شود ترتیبی اتخاذ شود تا سیاستهای نادرست این اداره کل در سطح استان تغییر یابد ... ادامه