در تکاب/این قهرمان خستگی را خسته کرده است!

تیر ۸ام, ۱۳۹۱
گفتگو با جانبازی که 88 بار عمل شده و قطع نخاع است ... ادامه