تصویری/چاقوسازی در زنجان

فروردین ۱۰ام, ۱۳۹۱
 از دیرباز و از زمانهای بس طولانی تقریبا در سراسر میهن عزیز هرگاه سخن از زنجان به میان آید، نقش چاقوهای زنجان در اذهان پدیدار می شود.  در بسیاری از اقالیم دور و... ادامه