طرح بارورسازي ابرها به روش ژنراتور زميني در حوزه‌ي درياچه اروميه

خرداد ۵ام, ۱۳۹۱
محل‌هاي نصب ژنراتورها شناسايي شده است ... ادامه