پشت پرده برکناری دکتر قربانی!

خرداد ۸ام, ۱۳۹۱
 تصمیم گیری های گاه و بیگاه دکتر قربانی ، به وضوح نشان می دهد ، هیچگاه در عرصه مدیریتی ثبات و دوام نداشته ... ادامه