مصوبه جنجالی دولت شوک ایجاد کرد: اخراج گسترده نیروهای زیر یک‌سال سابقه

اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۱
این مصوبه دولت که بوی حرکات  تبلیغاتی می دهد هنوز بر زمین مانده ... ادامه