چرا محمدحضرت پور شهردار اروميه شد؟

خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۱
شايد حاج محمد از لج آنكه چون نفر ديگري هم از داخل شورا ( نامزد شهرداري اروميه ) بود ونمي خواستند وي سكاندار اين مسند و ناخداي اين كشتي شود ... ادامه