گفت و گو با يك بهايي اورموی كه مسلمان شد/ افتخار مي كنم مسلمان شده ام

مهر ۱۸ام, ۱۳۹۱
من در درون خودم کليد و جرقه اول را زده بودم، از ابتدا شور و شوق فراوان به مساجد به ويژه بانک زيباي اذان داشتم ... ادامه